Amphia ZiekenhuisSolliciteer

lid Raad van Commissarissen – Auditcommissie

Amphia is een groot Topklinisch Opleidingsziekenhuis (STZ) met ambitie. Amphia is een vooraanstaand kennis- en behandelcentrum in de regio en wil zich verder ontwikkelen tot het toonaangevend kenniscentrum voor passende gezondheidszorg en zorg voor gezondheid in de West-Brabantse regio. Hiertoe beschikt Amphia over de meest moderne faciliteiten in een volledig vernieuwde huisvesting.
Vanuit haar regionale regierol zet Amphia er zich iedere dag voor in de zorg beter te maken en op de meest efficiënte wijze ervoor te zorgen dat iedereen op het juiste moment de beste zorg ontvangt. Met de patiënt zelf als belangrijkste regisseur in dat proces. Bepalende kernwaarden hierbij zijn veiligheid, aanspreekbaarheid, deskundigheid en gastvrijheid. Binnen Amphia wordt veel belang gehecht aan inclusiviteit, diversiteit en sociale veiligheid.
 
LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
Aandachtsgebied Mens & Organisatie
 
Functie-eisen

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: Mens & Organisatie
 • Commissie: nader te bepalen.
 • Professionele ervaring:
  • Brede ervaring met het HR-domein en meer bijzonder op het vlak van cultuurvorming en organisatieontwikkeling.
  • Visie op ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt en op het aantrekken van (potentiële) medewerkers.
  • Visie op technologische ondersteuning van medewerkers.
  • Inzicht in de interactie tussen patiënt en zorgprofessional, onderstreept het belang van samen beslissen.
  • Verbindend, teamgericht, ook tegendenkend en in staat tot kritische reflectie.
  • Het is wenselijk wanneer wetenschap en innovatie onderdeel van de achtergrond zijn.
 • Ervaring zorg: geen vereiste, wel een pre.
 • Toezichthoudende ervaring: vereiste.
 • Afkomstig uit de regio: is een pre.

 
LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
Aandachtsgebied Financiën
 
Functie-eisen

 • Portefeuille/Aandachtsgebied: Financiën
 • Commissie: auditcommissie, in de rol van voorzitter of lid
 • Professionele ervaring:
  • Actuele vakkennis en relevante ervaring op financieel terrein.
  • Zicht op de ziekenhuissector en de financieringsstromen.
  • Kennis van en ervaring met complexe financieringsvraagstukken, treasury en fiscaliteit en heldere opvattingen over risicomanagement en ‘control’ van een grote ziekenhuisorganisatie is een pre.
  • Ondernemerschap, onderhandelingservaring en een brede blik is zeer wenselijk.
  • In staat tot out-of-the-box denken m.b.t. het omgaan met de huidige uitdagingen in de zorgsector en het betaalbaar houden van de zorg, bij handhaving van het kwaliteitsniveau.
  • Ervaring met het vormgeven van afspraken omtrent samenwerkingen in een complexe wereld is een sterke pre.
 • Ervaring zorg: geen vereiste, kennis van de zorg wel een pre.
 • Toezichthoudende ervaring: vereiste.
 • Afkomstig uit de regio: geen vereiste of een pre.

Algemeen wenselijk

 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van passende zorg en het Integraal Zorgakkoord.
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke en een mannelijke kandidaat.
 • Het heeft een sterke voorkeur dat één van beide nieuwe benoemingen kennis van en affiniteit met automatisering, informatisering en ICT meebrengt.
 • Het is eveneens wenselijk dat één van beide kandidaten ruime ervaring heeft als bestuurder (bij voorkeur in een zorginstelling).

 
Belangrijkste competenties (voor beide posities)

 • Grote lijnen kunnen zien en vasthouden, regie voeren, scherp oog voor governance.
 • Sterk in de rol van klankbord en sparringpartner op strategisch niveau, kan onderwerpen en dilemma’s vanuit verschillende invalshoeken aan de orde stellen en het bestuur kritisch opbouwend bevragen over de lange termijn strategie.
 • Creëren en behouden van een open, laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
 • Zowel betrokken, rustig, verbindend en empathisch als ook daadkrachtig en stevig.
 • Analytisch en inhoudelijk sterk, doelgericht, to-the-point, helder, scherp.

 
Raad van Commissarissen

 • Aantal leden: 5 leden inclusief de voorzitter.
 • Commissies: auditcommissie, commissie Kwaliteit & Veiligheid, commissie Mens & Organisatie, tijdelijke commissie IT en remuneratiecommissie.
 • Vergaderschema: de Raad van Commissarissen (RvC) komt gemiddeld zes keer per jaar als gehele RvC bijeen voor overleg met de Raad van Bestuur (RvB). Daarnaast komen de afzonderlijke deelcommissies ca. vier keer per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de RvC contact met de organisatie door ontmoetingen met het MSB-A, de medezeggenschapsorganen Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundig RegieRaad en brengen ze werkbezoeken in het ziekenhuis.
 • Benoemingsperiode: de benoeming is voor een periode van vier jaar. Er kan eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.

 
Bezoldiging

 
Startdatum

 • In overleg

AMPHIA

Amphia werkt vanuit de locaties in Breda, in Oosterhout en in Etten-Leur. Naast medische topzorg behoren opleiding, onderwijs en onderzoek en aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers tot de kerntaken. Amphia heeft samenwerkingsverbanden met universitair medische centra, waarvan Amphia het meest met Erasmus MC samenwerkt. Daarnaast kent Amphia vele regionale samenwerkingsverbanden met zorgorganisaties zoals huisartsen, verpleeg- en thuiszorginstellingen, herstel- en revalidatiecentra, en wat in de toekomst verstevigd dient te worden gezien de zorgopgave om passende zorg te leveren en daarmee maatschappelijk bij te dragen aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in een steeds krappere arbeidsmarkt. Innovatie en zorgvernieuwing gepaard aan duurzaamheid zijn derhalve belangrijke thema’s.
 
De Amphia Academie en het wetenschapsbureau zijn de organisatieonderdelen waarin beleid, regie, advies en ondersteuning integraal bijdragen aan het leer- en onderzoekklimaat binnen Amphia. Zo maken onderwijs en onderzoek onlosmakelijk deel uit van het strategisch beleid en ambitie van de organisatie.
 
Amphia is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden om de komende jaren te investeren in zorg en innovatie.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers: 4.400
 • Aantal medisch specialisten: 309
 • Aantal vrijwilligers: 350
 • Jaaromzet: € 589 miljoen
 • Financiële resultaten: € 11,8 miljoen

 Meer informatie, waaronder de strategie vanaf 2023, is te vinden op www.amphia.nl
 
Organisatiestructuur (zie voor details organogram op de website)

 • De Raad van Bestuur (RvB) bestaat uit drie leden: voorzitter/ CEO (recent benoemd), vicevoorzitter/ COO en lid/ CFO.
 • Er is een Raad van Commissarissen (RvC), bestaande uit vijf leden.
 • De RvB van Amphia bepaalt het beleid van de totale organisatie en is verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en de uitgezette koers, voor de visie en strategievorming van het ziekenhuis, daarop inspelend op de ontwikkelingen van de toekomst.
 • De RvB werkt nauw en intensief samen met het bestuur van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Amphia U.A. (MSB-A), dat de belangen van de in Amphia werkzame medisch specialisten vertegenwoordigt en de organisatie vanuit medisch-specialistisch perspectief mede richting geeft. De besturen doen dat in het Amphia-specifiek bestuursmodel van de BestuursRaad, waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid nog meer tot uiting komt. Als separate entiteit heeft het MSB-A haar eigen verantwoordelijkheid en financieel beheer. De RvC ondersteunt deze nauwe samenwerking.
 • Met de nieuwe strategie ligt voor Amphia ook het vraagstuk van heroverweging van de organisatie inrichting op de bestuurstafel voor, waarover RvB en het MSB-A-bestuur dit najaar intern het debat hebben opgestart.
 • De organisatorische laag onder de RvB bestaat uit managers die zowel actief zijn als leidinggevende als ook als zorgprofessional met hun dagelijkse zorgtaken.
 • De RvB trekt intensief samen op met alle gremia binnen Amphia. Zowel de managers als de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige RegieRaad en de Cliëntenraad voeren regelmatig overleg met het bestuur en worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.

Suur & Company heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen met hierin kenmerken waar de moderne toezichthouder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

PROCEDURE
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Frank ten Oever voert de eerste gesprekken met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg.
 
Het inwinnen van referenties kan onderdeel zijn van het selectie- en benoemingstraject.

CONTACT
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, partner
Stephanie van Houtert, PA
Monica van der Ven, PA

T: 0850 – 734 705 (Stephanie)
T: 0850 – 734 702 (Monica)