VektisSolliciteer

Lid Raad van Commissarissen

De zorg kent veel partijen en een complex zorgsysteem. Uiteindelijk draait alles echter om goede zorg voor mensen. En dat dit in Nederland goed is geregeld blijkt wel uit de hoge scores in vele internationale vergelijkingen. De uitdaging waar Nederland voor staat is om de goede zorg betaalbaar te houden. Om dat te kunnen is inzicht nodig. In het gebruik van zorg, in de kosten en in de kwaliteit. En inzicht in bijvoorbeeld het effect van beleidsbeslissingen en in welke zorg dit wel werkt en in welke niet.

Vektis beheert alle declaratiedata van zorgverzekeraars en zorgkantoren en beschikt over de kennis om uit deze data informatie te halen die door zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en wetenschap worden gebruikt om de juiste keuzes te maken. Hierin is Vektis uniek omdat zij in staat is om een integraal beeld van de zorg te geven, over de grenzen van de 1e, 2e en 3e lijn heen en zelfs over de grenzen van de wetten heen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regio analyses of het integraal zorggebruik van een bepaalde patiëntengroep. Op deze manier draag Vektis bij aan goede en betaalbare zorg in Nederland.

Vektis richt zich niet alleen op (beleids-)informatie maar biedt met haar referentieproducten en standaardisatie dienstverlening aan om ook aan de basis complexe administratieve processen slim te organiseren. Hierdoor wordt bereikt dat de operationele processen tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en overheden soepel verlopen.

Missie & visie
Vektis levert praktisch inzetbare producten waarmee de gebruikers beschikken over de juiste informatie om te kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg in Nederland. Daarnaast biedt Vektis producten waarmee de gebruikers de mogelijkheid hebben om hun processen op gestandaardiseerde wijze efficiënt te kunnen uitvoeren. Vektis heeft de ambitie om hét business intelligence centrum voor de zorg te zijn.

Kerngegevens
De informatieproducten van Vektis zijn cruciaal voor de werking van het zorg (verzekerings-) stelsel. Belangrijkste klanten zijn de zorgverzekeraars, de overheid (VWS, NZa, ZINL) en zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, huisartsen, GGZ en fysiotherapeuten. Daarnaast maken gemeenten gebruik van de informatieproducten en voor universiteiten en wetenschappelijke verenigingen levert Vektis datasets en onderzoeken. 

Vektis verzorgt de AGB-registratie voor alle zorgaanbieders en beheert het AGB-register dat jaarlijks miljoenen keren wordt geraadpleegd. Het datawarehouse van Vektis bevat declaratiegegevens met een totale waarde van ruim 800 miljard euro waarmee een integraal beeld van de zorg kan worden geschetst. Dit moet gebeuren binnen de strikte kaders van de (privacy- en mededingings-) wetgeving en stelt hoge eisen aan de inrichting van de organisatie.
 
De jaaromzet bedraagt ca. € 20 miljoen en wordt voor 95% gefinancierd door zorgverzekeraars. Winstgevendheid is beperkt aangezien Vektis een not for profit organisatie is. Het kantoor is gevestigd in Zeist.

Interne organisatie, bestuur en toezicht
Vektis Beheer BV is de beherend vennoot van Vektis CV. Vektis CV is een commanditaire vennootschap waarvan alle zorgverzekeraars en ZN vennoot zijn. ZN is aandeelhouder van Vektis Beheer BV.

De directie is verantwoordelijk voor het beleid van Vektis. De algemeen directeur en de overige leden van het leiderschapsteam geven dagelijks leiding aan de organisatie. 

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Vektis. Ook heeft de Raad een adviesfunctie voor de directie.

Meer informatie is te vinden op www.vektis.nl

Functieomschrijving

In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Commissarissen (RvC) in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de kwaliteit van de dienstverlening;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De RvC bestaat uit 6 personen met een brede achtergrond binnen de zorgverzekeringssector of zorgsector. Dit sluit aan bij de neutrale positie van Vektis als business intelligence partner en betrouwbare derde voor verschillende partijen in de zorg. De RvC ziet vanuit de onafhankelijke positie, met visie en een kritische inslag toe op het functioneren van de directie en is tevens de adviseur en werkgever van de directie. De relatie tussen de RvC en de directie kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding. De leden fungeren als gewaardeerde gesprekspartners voor de directie. De leden van de RvC beschikken over een academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke positie.

De komende jaren treden vier commissarissen terug vanwege het bereiken van het einde van hun laatste zittingstermijn. Op korte termijn ontstaan er twee vacatures. 

De vacature voor een lid RvC met een Business Intelligence profiel is inmiddels ingevuld. Derhalve komt Vektis voor de invulling van de tweede vacature graag in contact met kandidaten met kennis van het zorgverzekeringsstelsel die op bestuurlijk of directieniveau functioneren of hebben gefunctioneerd.

Gezien de huidige samenstelling van de RvC wordt gezocht naar een lid RvC die niet werkzaam is bij een zorgverzekeraar. Ook geldt dat omwille van een evenwichtige man-vrouw verhouding bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit gaat naar vrouwelijke kandidaten. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

ICT inhoudelijk profiel

 • Ca. 10-20 jaar werkervaring, waarvan enige jaren op bestuurlijk of directieniveau in een commercieel of zakelijk dienstverlenend bedrijf, bij voorkeur gecombineerd met relevante ervaring in de zorgsector.
 • Diepgaande kennis van ICT en (cyber)security.
 • Integrale kennis van het zorg- en verzekeringsstelsel.
 • In staat om vernieuwend te denken met een concrete visie waar kansen en zakelijke mogelijkheden zijn te creëren.
 • Alert op actuele ontwikkelingen (ICT, cybersecurity) en zoekt steeds naar gebieden waar Vektis zich kan versterken.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de RvC:

 • Beschikt over natuurlijk gezag, is onafhankelijk, integer en betrouwbaar.
 • Evenwichtig en standvastig, houdt ook onder moeilijke omstandigheden een rechte rug.
 • Positief kritisch ingesteld, kan de directie een spiegel voorhouden en als sparring partner en klankbord optreden.
 • Gemakkelijk benaderbaar, laagdrempelig en sterk relatiegericht.
 • Ervaring als commissaris is een pre.

Vergoeding
De vergoeding bedraagt € 7.500 per jaar. 

De RvC vergadert in principe vier maal per jaar. Van kandidaten wordt verwacht dat zij voldoende tijd en beschikbaarheid hebben om de functie te vervullen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Gert-Jan Borghuis, Associate Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 – 734 702