Ziekenhuis AmstellandSolliciteer

Lid Raad van Bestuur

Ziekenhuis Amstelland is een klein klantvriendelijk ziekenhuis waarin kwalitatief goede en doelmatige tweedelijnszorg geleverd wordt. Het ziekenhuis is het enige in Nederland (en in Europa) dat ingesteld is op patiënten met een Joodse achtergrond. Het ziekenhuis profileert zich met name, maar niet alleen, op de doelgroepen ouderen, vrouw/kind en expats. Het ziekenhuis wil er zijn voor mensen in de omgeving (Amstelveen, Mijdrecht, De Ronde Venen, Aalsmeer en delen van Amsterdam) voor wie het ziekenhuis dichtbij is en die een zorgvraag hebben die thuishoort in een tweedelijns setting.

Ziekenhuis Amstelland opereert onder het motto ‘aangenaam dichtbij’ en beoogt hiermee uit te stralen dat het met zijn kundige specialisten en medewerkers dicht bij de patiënt staat in de regio Amstelland en gemeente Amsterdam. Tevens wil het ziekenhuis naast beschikbaar en bereikbaar vooral ook gastvrij en vriendelijk zijn. De schaal waarop het ziekenhuis zijn werk uitvoert en het gebouw waarin dat gebeurt, dragen daar aan bij.

Het ziekenhuis heeft een level 3 Spoedeisende hulp (SEH) die tussen 22.00 en 8.00 uur gesloten is en een level 1 Intensive Care (IC) waarmee de basiszorg ook gegarandeerd kan worden. Deze voorzieningen moeten aanwezig zijn om een continue patiëntenstroom op gang te houden en de mogelijkheid te hebben voor operaties die postoperatief IC behoeven en het opnemen van klinische patiënten voor de beschouwende vakken. Door samenwerking met Amsterdam UMC kunnen op lange termijn ook bij beperkte omvang in Ziekenhuis Amstelland deze voorzieningen in stand blijven.

Het ziekenhuis heeft een hechte relatie met de eerste lijn en is al langere tijd bezig om zorg te substitueren naar de eerste lijn. Het ziekenhuis leent zich uitstekend om nieuwe zorg gerelateerde initiatieven te ontplooien om gezondheidspreventie te bevorderen, tweedelijnszorg te verplaatsen naar huis, verpleeghuizen en dergelijke en om door coöperatie met de patiënt en slimmere logistiek onnodige zorg zo veel mogelijk te voorkomen. Ook kunnen nieuwe ideeën eerst op kleine schaal uitgeprobeerd worden en kunnen artsen in opleiding ervaring opdoen met de basisvaardigheden die nodig zijn voor hun vak. Daarnaast is poliklinische groei mogelijk voor alle medische disciplines. Nu en ook in de toekomst onderzoekt het ziekenhuis de mogelijkheden voor verdere herschikking van zorg vanuit Amsterdam UMC naar Ziekenhuis Amstelland, afhankelijk van complexiteit en volume (en dus kwaliteit en veiligheid).

Ziekenhuis Amstelland kent na een moeilijke tijd een gezonde financiële huishouding. In 2019 werd een omzet gerealiseerd van ca. € 117 miljoen en een netto financieel resultaat van € 5 miljoen.

Beleid
Met de interne stakeholders (Strategisch overleg/Managementteam, MSB-bestuur, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, VAR, Vereniging CIZ en Raad van Toezicht) is gekeken naar de strategische uitdagingen waarmee Ziekenhuis Amstelland in de komende jaren te maken krijgt. Naast een aantal interne uitdagingen, financieel gezond blijven (o.a. door omzetgroei door zorgherschikking met Amsterdam UMC), grote ontwikkelingen op het gebied van ICT (o.a. nieuw EPD en informatieveiligheid), vastgoed (vervangende nieuwbouw deel kliniek en OK-complex), techniek (vervangen gebouw gebonden installaties) en het behouden en werven van voldoende en gekwalificeerd personeel ziet het ziekenhuis ook een aantal thema’s die in de zorg in Nederland spelen. Deze thema’s vormen de kern van het recentelijk vastgestelde strategisch beleidsplan 2021-2025 en zijn in meer of mindere mate verbonden met digitale transformatie. Deze thema’s zijn:

 • Aangenaam Dichtbij: Samen met de patiënt zorgen we voor de best mogelijke zorg.
 • Juiste zorg op de juiste plek.
 • Samen met onze medisch specialisten invulling geven aan netwerkgeneeskunde.
 • Toepassing van (elders ontwikkelde) e-health in onze patiëntenzorg.
 • Onderzoeken of Artificial Intelligence ingezet kan worden als ondersteuning in de zorgverlening.
 • Toepassen (elders ontwikkelde) technologische innovatie.
 • Samenwerking met de ziekenhuizen in de regio.
 • Samen met onder andere huisartsen en VVT-organisaties werken aan zorgpaden door ketens heen om ziekenhuisopnames zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Bijdragen aan preventie (nationaal preventieakkoord).
 • Goed werkgeverschap: inzetten op het behouden en werven van voldoende en gekwalificeerd personeel door middel van bijvoorbeeld talentmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Bestuur
De afgelopen jaren werd Ziekenhuis Amstelland bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Gegeven de huidige dynamiek in de externe omgeving, de ambities van het ziekenhuis en de hiermee verband houdende toenemende bestuurslast heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen om over te gaan naar een tweehoofdige Raad van Bestuur.

De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur vormen een collegiaal bestuur, ieder met eigen portefeuilles. De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De afstemming en samenwerking met het MSB vindt plaats in het Strategisch overleg/Management team, bestaande uit de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, het bestuur van het MSB en de leden van het management team.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2019, is te vinden op de website www.ziekenhuisamstelland.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij beide bestuurders een deel van de zorgorganisatie aansturen. De voorzitter is daarnaast primair verantwoordelijk voor Kwaliteit en Veiligheid, het Bestuursbureau, P&O en heeft een externe oriëntatie. Ook is de voorzitter primair aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht, MSB, CR, OR en VAR. Het lid draagt naast het aansturen van een deel van de zorgorganisatie ook primaire verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoeringsportefeuille; dit betreft FC&I, Medisch Ondersteunende Diensten, Facilitair Bedrijf en ICT. Daarnaast kunnen zij taken hebben of een bijdrage leveren aan onderwerpen die primair bij de andere bestuurder zijn ondergebracht. Dit laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal.

De voorzitter en het lid vormen een samenwerkingsgericht en complementair team. Als team vullen zij elkaar aan, houden zij elkaar scherp en geven zij elkaar feedback. Beide bestuurders staan in direct contact met en houden feeling met de werkvloer. Beide bestuurders beschikken over het vermogen om verbindingen aan te gaan met alle lagen in de organisatie. Zij stellen zich op als het toonbeeld van empathisch en dienend leiderschap en zetten zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken. Vanuit een open en luisterende houding moedigen zij mensen aan om zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.

Zij hebben oog en oor voor de positie van de patiënt en van de medewerkers en zien de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij zij tevens een groot belang hechten aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid.

Resultaatgebieden (als Raad van Bestuur gezamenlijk)

 • Waarborgen van de continuïteit van Ziekenhuis Amstelland door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat het ziekenhuis proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Vervolg geven aan en waar nodig aanvullen van de ingezette strategische koers incl. de daarbij benoemde thema’s.
 • Zorgdragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid met als doel het leveren van excellente zorg in verbinding met de gemeenschap.
 • Versterken van het onderscheidend vermogen t.o.v. de andere ziekenhuizen in de regio door de focus te leggen op het motto ‘aangenaam dichtbij’.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met zorgverzekeraars en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden- en volumes.
 • Tot ontwikkeling brengen van het groeipotentieel in specifieke zorgsegmenten, en hiertoe verder uitbouwen van de samenwerking met Amsterdam UMC, tevens aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.

(specifiek voor de voorzitter)

 • Stimuleren en aanjagen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement als integraal onderdeel van de beleidscyclus, waarbij steeds de dialoog met de patiënt centraal staat.
 • Behartigen van de belangen in het maatschappelijk en politieke krachtenveld, landelijk, regionaal en lokaal.
 • Strategisch sturen op optimale bezetting van de organisatie, afdeling en team.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Ziekenhuis Amstelland positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Organiseren van vlot lopende communicatie en samenwerking binnen en tussen de diverse organisatorische eenheden.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht en verder vormgeven van modern zorggovernance.

(specifiek voor het lid)

 • Uitvoering geven aan het financieel beleid met de focus op scherper sturen op operational excellence en efficiënt en kostenbewust werken in de organisatie en realiseren van de hierbij gestelde doelen in termen van verbetering van het bedrijfsresultaat.
 • Verder tot ontwikkeling brengen en up-to-date houden van een adequaat functionerend risicobeheersingssysteem.
 • Uitvoering geven aan digitaliseringsprojecten, in goed overleg met alle zorgprofessionals.
 • Verantwoording dragen voor een toekomstig bestendige beschikbaarheid van ICT.
 • Verantwoording dragen voor het meerjaren investeringsprogramma en zorgdragen voor aantrekkelijk en rendabel zorgvastgoed.

Functie-eisen

 • Voorzitter: Medische achtergrond, ervaring op bestuursniveau met een breed samengestelde portefeuille in een grote en complexe zorgorganisatie, ervaring in een ziekenhuisomgeving is een pre. Ook kandidaten met ruime leidinggevende ervaring met bewezen inhoudelijk leiderschap en coachend vermogen en met het potentieel om zich door te ontwikkelen naar het eindverantwoordelijke bestuursniveau komen in aanmerking.
 • Lid: Ruime ervaring met een portefeuille financiën/bedrijfsvoering in een grote complexe zorgorganisatie, ervaring in een ziekenhuisomgeving is een pre.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Ervaring met innovatievraagstukken, in staat om bewezen concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie.
 • Aantoonbaar vanuit gedrevenheid voor het doel van de organisatie met hoofd en hart een verandering voor elkaar te kunnen krijgen.
 • Aantoonbaar kunnen opereren met veel aandacht voor het resultaat voor de klanten (‘’operational excellence”) door de mensen het werk te laten doen. Als mens dichtbij met ruimte voor de verantwoordelijke medewerkers.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • Kennis van de werkwijze van de zorgverzekeraars, NZa en ACM. Beschikken over een netwerk in de zorg of in staat zijn dat snel op te bouwen.
 • Ervaring met professionals; bij voorkeur met professionals die zich hebben georganiseerd in een maatschap (MSB).
 • Academische opleiding en/of academisch denk- en werkniveau.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Toekomstgerichte strateeg, koersvast, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten.
 • Innovatief, ondernemend, stevig en nuchter.
 • Verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Denkt in oplossingen, is geduldig en vasthoudend.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Open en transparant, communicatief sterk, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734