Franciscus Gasthuis & VlietlandSolliciteer

lid raad van bestuur (zorg)

Franciscus Gasthuis & Vlietland (Franciscus) is een topklinisch ziekenhuis met twee ziekenhuislocaties (Rotterdam en Schiedam) en vier poliklinieklocaties (Maassluis, Oogziekenhuis Rotterdam, Rotterdam Willemsplein en Berkel & Rodenrijs). Het ziekenhuis staat voor topzorg dicht bij huis en positioneert zich als hét ziekenhuis waar al generaties lang wordt gezorgd voor de belangen van patiënten en hun dierbaren. Franciscus zoekt een inspirerend, empathisch en daadkrachtig lid raad van bestuur met een medische achtergrond en een brede maatschappelijk blik.
 
LID RAAD VAN BESTUUR FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND
 
Functie-eisen

 • Brede medische achtergrond met bewezen inhoudelijke statuur, ervaring op directie-/bestuursniveau met een zorginhoudelijke portefeuille in een grote en complexe zorgorganisatie.
 • Vakgebied: zorginhoudelijk op strategisch/tactisch niveau. Meerjarige leidinggevende ervaring aan directeuren zorg/managers. Ruime ervaring met verandertrajecten.
 • Ervaring zorg: ja.
 • Opleiding: academisch niveau, zorginhoudelijk, heeft affiniteit met tenminste een van de stafportefeuilles (b.v. hotel- en facilitaire services).
 • Heeft een duidelijke visie op transformatie en duurzame en innovatieve zorg van de toekomst en kan samen met collega-bestuurders en directie/management de randvoorwaarden scheppen voor een Franciscus waarmee stakeholders, ketenpartners en zorgverzekeraars graag samenwerken.
 • Verder ontwikkelen van topklinische zorg, wetenschappelijk onderzoek en medisch specialistische opleidingen. Inzicht in verpleegkundige zorg.

 
Bijzonderheden

 • Samenwerkingsgericht en complementair team vormen met de voorzitter en het lid raad van bestuur.
 • Huidige besturingsfilosofie, strategie en beleid verder ontwikkelen.
 • Oog en oor voor de positie van patiënten en medewerkers. Zichtbaar en benaderbaar voor medewerkers en verpleegkundigen. In het Franciscus staat de medewerker op één.
 • Motiveren en inspireren van de medewerkers tot bedenken van innovatieve oplossingen, initiëren van ook door patiënten gedragen nieuwe ontwikkelingen en bevorderen van kwaliteit.
 • Sparringpartner van de directeuren zorg en de managers.
 • Stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en draagt een open en transparante aanspreekcultuur uit.
 • Werken vanuit gelijkwaardige interprofessionele samenwerking en in staat de bestaande goede werkrelatie met (medisch, verpleegkundig en overige) professionals verder uit te bouwen.
 • Onderhouden van intensieve samenwerkingsrelaties met externe partners.
 • Fungeren als gelijkwaardige en proactieve gesprekspartner voor de adviesgremia, waaronder de Cliëntenraad, Ondernemingsraad en VSB i.o.
 • Belangrijkste competenties:
  • Verbinder, gericht op teamvorming. Persoonlijk gezag, sympathiek, stevig, concreet en daadkrachtig.
  • Neemt mensen mee in verandering en staat voor een laagdrempelige en samenwerkingsgerichte omgeving en sfeer.
  • Gemakkelijk benaderbaar, toont interesse in de mensen in de organisatie. Vermogen om te relativeren.
  • Uitstekende communicator en netwerker met tact en humor, transparant en integer.

 
Inschaling
WNT Klasse 5. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.
 
Gewenste startdatum
Begin 2024

 
FRANCISCUS GASTHUIS & VLIETLAND 
 
Samen met diverse netwerkpartners staat Franciscus voor topzorg in de regio, waarbij patiëntveiligheid en patiëntgerichte zorg in een gastvrije omgeving centraal staan. Bij Franciscus wordt constant gewerkt aan kwaliteit, service en patiëntveiligheid. In het denken en doen neemt de patiënt dé centrale plaats in. Daarbij is ‘samen’ het kernwoord. Samenwerking met de eerstelijn, het verpleeghuis, de wijkverpleging, verloskundigen, tandartsen, mantelzorgers en vele anderen. Mede door de topklinische status van Franciscus is er veel aandacht voor opleiding, bijscholing, (wetenschappelijk) onderzoek en innovatie. Voor patiënten betekent dit dat zij bij Franciscus terecht kunnen voor zowel goede basiszorg en dienstverlening als voor hooggespecialiseerde en hoogwaardige acute en complexe zorg. Gezamenlijk met de specialisten coöperatie, adviesgremia alsmede interne en externe stakeholders vindt momenteel de herijking van het strategisch ziekenhuisplan plaats.
 
Kerngegevens:

 • Aantal medewerkers: ruim 4.600
 • Aantal medisch specialisten: 300
 • Aantal vrijwilligers: ruim 150            
 • Jaaromzet: € 510 miljoen

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening, is te vinden op www.franciscus.nl
 
Beleidsspeerpunten

 • Franciscus speelt proactief in op organisatorische en technologische ontwikkelingen en de verdergaande flexibilisering en digitalisering. Innovaties waar de komende jaren veel van wordt verwacht zijn o.a. waardegedreven zorg, het meten van voor de patiënt relevante kwaliteit en kwaliteitstransparantie, e-health, medisch specialistische zorg thuis, home-monitoring, personalized medicine en big data. Het ziekenhuis investeert substantieel in de hiervoor vereiste expertise en creëert optimale randvoorwaarden voor de geleidelijke integratie van deze innovaties in het zorgproces.
 • Om de patiënten ook in de toekomst hoogwaardige, veilige en vernieuwende zorg te kunnen bieden, bouwt Franciscus een ziekenhuisgebouw dat zorgvernieuwing faciliteert en compacter, flexibeler en duurzamer is. De nieuwbouw voldoet aan de nieuwste inzichten op het gebied van gastvrijheid, een gezonde omgeving, efficiëntie en medische technieken.
 • De ziekenhuiszorg zal de komende jaren 'anders' worden ingericht in plaats van 'meer', zoals dit nog in het recente verleden is gedaan. Dit vraagt dat Franciscus essentiële keuzes maakt op het vlak van preventie, passende zorg, samenwerking in de regio en digitalisering.

 
Besturingsfilosofie

 • Duidelijke stip op de horizon; meebewegen met veranderende omstandigheden.
 • Sturen vanuit vertrouwen met eigen professionele verantwoordelijkheid en regelruimte.
 • Duaal leiderschap.
 • Collectief belang voorop met respect voor deelbelangen.
 • Verantwoordelijkheid daar waar zij hoort.
 • De kernwaarden bekwaam, betrouwbaar, verbinding en inspirerend staan centraal.

 
Organisatiestructuur

 • Raad van toezicht: 6 leden
 • Raad van bestuur: driehoofdige raad van bestuur
 • Portefeuilleverdeling raad van bestuur:
  • evenwichtige taakverdeling tussen primair proces, bedrijfsvoering, strategische vraagstukken en netwerkcontacten. Iedere bestuurder stuurt een deel van de zorgorganisatie aan.
  • De voorzitter is intern en extern als eerste aanspreekbaar op het overall beleid van de gehele organisatie. Het lid heeft een bedrijfsmatig profiel en het lid (vacature) een zorginhoudelijk profiel.
 • Organisatie medici: De medisch specialisten – zowel de vrijgevestigd medisch specialisten als de medisch specialisten in dienstverband – zijn georganiseerd en vertegenwoordigd in de Specialisten Coöperatie Franciscus (SCF). Er zijn 5 bestuursleden.
 • Er zijn 7 zorgdirecties. De directeuren zorg sturen in duaal management met de medisch managers van de vakgroepen de zorgdirecties aan.
 • De afdelingen Expertise en Ondersteuning worden aangestuurd door 7 managers.
 • Medezeggenschap: Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Verpleegkundige Adviesraad (in ontwikkeling naar een Verpleegkundig Stafbestuur). Tevens zijn er een Kinderraad en een Ouderenpanel.

RAAD VAN BESTUUR | 2023
 

 • Leiderschap
  • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd. Organiseren van transparante en vlot lopende communicatie waar medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Fungeert als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren en managers en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Geeft hen ruimte en draagt zorg voor hun ontwikkeling.
 • Patiënt/cliënt
  • Balans zoeken waar toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg passend zijn bij de behoefte van de patiënt/cliënt ongeacht hun achtergrond. Directe betrokkenheid organiseren met de patiënten/cliënten, zodat zij meer in de regie komen van hun eigen zorgproces.
 • Medewerkers
  • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
 • Beleid/strategie
  • Bestendigen en verder uitbouwen van de ingezette strategische koers, realiseren toekomstig zorgportfolio, juiste zorg op de juiste plek, bewerkstelligen samenwerken in de regio/landelijk, inzet digitalisering en zorginnovatie, inzet zinnige zorg en waardegedreven zorg, focus op gezondheidswinst, gezond gedrag en duurzaamheid.
 • Netwerken/netwerksamenwerking
  • Onderhouden, uitbouwen en aangaan van diverse netwerkrelaties en netwerksamenwerking (zorgorganisaties, financiële instellingen, overheden, brancheverenigingen, zorgverzekeraars, etc.).
 • Bedrijfsvoering/procesinrichting
  • Versterken van de financiële- en bedrijfseconomische positie, actief zoeken naar mogelijkheden om deze positie te verbeteren en deze op succesvolle wijze te implementeren zodat de noodzakelijke versnelling van de digitale transformatie van de zorg en de noodzakelijke (bouw) investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden.
  • Waarborgen van de continuïteit door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat het ziekenhuis proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
  • Eindverantwoordelijk voor: contractonderhandelingen, meerjaren investeringsprogramma’s, vastgoedbeleid, ICT, digitalisering.
 • Kwaliteit van zorg
  • Vervullen van een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is.
 • Medezeggenschap
  • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten/cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd en transparant gesprekspartner voor de medezeggenschapsorganen. Hecht aan de inzet van ervaringsdeskundigheid.
 • Diversiteit
  • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

  
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 710