GGZ RivierduinenSolliciteer

Lid Raad van Bestuur (Psychiater)

GGZ Rivierduinen biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in het noorden en midden van Zuid-Holland. De bijna 2.300 medewerkers en vele vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in om iedere dag persoonlijke zorg aan de cliënten te garanderen. GGZ Rivierduinen zet in op een nieuwe manier van denken en werken. Van anders leren kijken. Waarbij niet het proces, maar juist de mens weer centraal staat. Waar een diagnose en behandeling weer hulpmiddelen worden en geen doel op zich. Geen mens is tenslotte hetzelfde en iedere situatie en herstelbehoefte is anders.
 
Minstens zo waardevol is het contact met de mensen in de naaste omgeving, die mede zorg dragen, zorg hebben en behoeven. GGZ Rivierduinen zet ook in op persoonlijke begeleiding van familie, vrienden en verzorgers, daar waar de cliënt dat wenst. Naasten hebben tenslotte een wezenlijke rol in de kwaliteit van iemands leven.
 
GGZ Rivierduinen doet er alles aan om dichtbij en bereikbaar te blijven, en wel zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de cliënten, met de wijkteams, in de acute zorg, binnen de herstellocaties en de poliklinieken. Daarnaast is er het topklinische organisatieonderdeel Eetstoornissen Ursula. Ook biedt GGZ Rivierduinen consultatie en deskundigheidsbevordering in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen. Buiten de eigen organisatie werkt GGZ Rivierduinen aan een 'netwerk van houvast’. Hiertoe investeert GGZ Rivierduinen in goede relaties met verwijzers, ketenpartners, collega-instellingen, gemeenten en financiers. Ook daar is een verbinding van onderling vertrouwen het uitgangspunt, omdat zo een betere, gezonde samenwerking ontstaat. Waar mogelijk deelt GGZ Rivierduinen uiteraard haar kennis en inzichten. Om zodoende gezamenlijk vorm te geven aan een GGZ, die begrijpt dat mensen belangrijker zijn dan een systeem.
 
GGZ Rivierduinen hecht veel belang aan vernieuwingen op het gebied van behandelingen en participeert waar mogelijk in wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek onderhoudt GGZ Rivierduinen nauwe contacten met een aantal academische ziekenhuizen en de Stichting TOPGGz.
 
Bij GGZ Rivierduinen heeft de corona-gerelateerde problematiek een grote impact gehad op de medewerkers en op de persoonlijke levens van de cliënten en hun verwanten. Dankzij de enorme inzet en de flexibiliteit van de medewerkers heeft GGZ Rivierduinen de kwaliteit van zorg hoog kunnen houden.
 
GGZ Rivierduinen kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Voor 2022 is een totale omzet begroot van ruim €190 miljoen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en uitvoering te geven aan diverse investeringsprogramma’s.
 
Strategie, organisatiestructuur, raad van bestuur
De huidige structuur en inrichting zijn in 2019 vastgesteld. De gekozen hoofdstructuur draagt bij aan een toekomstbestendige en wendbare organisatie die in staat is flexibel te reageren op de noodzakelijke veranderingen in de maatschappij en in de zorgsector. In 2021 is een eerste aanzet voor de herijkte meerjarenstrategie opgesteld, die in 2022 nader wordt geconcretiseerd. In 2021 is begonnen met de implementatie van een nieuw EPD dat begin januari 2022 live is gegaan. Ook het nieuwe ZorgPrestatieModel GGZ zal veel aandacht vragen in 2022.
 
Bij de bouw van de nieuwe organisatie zijn de cliënt en de herstelbehoefte het uitgangspunt geweest (’de client journey‘). Dit traject is tot stand gekomen door een organisatiebrede dialoog met cliënten, naasten en medewerkers van GGZ Rivierduinen. De implementatie van de visie en de missie vragen om aandacht voor gedrag en cultuur dat aansluit bij deze visie en missie. De recent vernieuwde website is een eerste uitwerking van de visie en missie en geeft een beeld van deze nieuwe organisatie.
 
De leiding van GGZ Rivierduinen ligt bij een tweehoofdige raad van bestuur. De voorzitter en het lid raad van bestuur besturen op collegiale basis. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de besturing van Rivierduinen.  
 
De raad van bestuur streeft naar consensus in en met het directieteam over de beleids- en besluitvorming, maar de raad van bestuur heeft daarbij de formele wettelijke en statutaire verantwoordelijkheid en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
De directeuren algemene zaken en behandelzaken van de zorgfuncties zijn samen integraal verantwoordelijk voor het zorginhoudelijk en bedrijfsmatig functioneren. Zij zijn in nauwe samenwerking met de geneesheer-directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de (individuele) patiëntenzorg.
 
Bij GGZ Rivierduinen worden de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de centrale familieraad nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken. Datzelfde geldt voor het Servicebedrijf, de medische staf, de psychologenstaf en de verpleegkundige adviesraad. Directie, management en medewerkers werken binnen gestelde kaders waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van vakmanschap, samenwerking en eigenaarschap.
 
Meer informatie, zoals het jaarbericht, jaarrekening en organogram, is te vinden op www.rivierduinen.nl

Functieomschrijving

Vanwege het recente vertrek van de voorzitter en het lid raad van bestuur komt de raad van toezicht van GGZ Rivierduinen graag in contact met kandidaten die samen het nieuwe collegiale bestuur van GGZ Rivierduinen gaan vormen.
 
Tussen de beide bestuurders is sprake van een persoonlijke match, waarbij zij elkaar aanvullen, scherp houden en feedback geven. Beide bestuurders zetten zich maximaal in voor een open, transparante en reflexieve samenwerking binnen de raad van bestuur. Zij gaan voorop in empathisch en coachend leiderschap en zetten zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en samen meer mogelijk te maken. Vanuit een open en luisterende houding moedigen zij mensen aan zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.

Beide bestuurders staan in direct contact met de werkvloer en sturen samen met de directeuren de organisatie aan. Ook treden beide bestuurders in onderling overleg naar buiten als boegbeeld van GGZ Rivierduinen en onderhouden zij diverse externe contacten. Gedacht wordt aan een voorzitter met een bedrijfsmatig en/of inhoudelijk profiel, die zorg en bedrijfsvoering met elkaar verenigt. Het accent van het lid ligt op de zorginhoudelijke portefeuille, waarbij tevens aandacht is voor de koppeling met de bedrijfsvoering. Voorwaarde voor een goede samenwerking is dat beiden het vermogen hebben de eigen aandachtsgebieden fluïde in elkaar te laten overvloeien. Mede afhankelijk van in- en externe ontwikkelingen en aanwezige kennis en ervaring behoort het tot de mogelijkheden de portefeuilleverdeling nader te bespreken. Beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor alle aspecten van het functioneren van GGZ Rivierduinen in totaliteit. De voorzitter heeft een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de raad van bestuur effectief opereert en tijdig besluiten neemt. Ook fungeert de voorzitter als eerste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
 
Beide bestuurders zetten zich in om de positie van GGZ Rivierduinen als netwerkorganisatie te versterken, waarbij iedereen wordt betrokken op basis van zijn/haar kennis en ervaring. Zij hebben oog en oor voor de positie van de cliënten en de medewerkers en werken uitstekend samen met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de centrale familieraad. Gezamenlijk leggen de bestuurders verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Resultaatgebieden (als raad van bestuur gezamenlijk), onder meer:

 • Samen met alle belanghebbenden verder bouwen aan een solide en toekomstbestendig GGZ Rivierduinen, waarbij niet het proces maar de mens centraal staat en waarbij ook de aandacht uitgaat naar de mensen in de naaste omgeving van de cliënten.
 • Behouden en bewaken van de financiële continuïteit, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering, procesoptimalisatie en de inzet van zorgtechnologie.
 • Borgen van cliëntgerichte, kwalitatief hoogwaardige zorg met de focus op veiligheid, waarbij triadisch (in de driehoek cliënt, naasten en behandelaar) en herstelgericht werken centraal staan.
 • Stimuleren en initiëren van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen die bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige zorg.
 • Actief naar buiten treden en de verbinding maken en allianties aangaan met diverse netwerkpartners, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen en/of kunnen leiden tot meer efficiency.
 • Behartigen van de belangen in het maatschappelijke en politieke krachtenveld, zowel landelijk en regionaal als op het niveau van de gemeentelijke overheidsinstanties.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor onderzoek, opleiding en onderwijs en hiertoe scheppen van stimulerende randvoorwaarden, tevens zorgdragen voor een organisatiecultuur van delen en verspreiden van kennis en kunde.
 • Realiseren van een innoverende en ondersteunende ICT-organisatie, incl. de EPD-ontwikkeling, alsmede optimaal benutten van de mogelijkheden van e-health.
 • Realiseren van geïntegreerde en faciliterende ondersteuning van het servicebedrijf, met als kenmerken maatwerk en optimale service.
 • Optimaal faciliteren en in hun kracht zetten van de directeuren, zodat zij in staat zijn om de sleutelrol te vervullen bij de verdere ontwikkeling richting persoonlijk leiderschap van de managers.
 • Toezien op het werken en behandelen conform de Kwaliteitsstandaarden GGZ en het nieuwe ZorgPrestatieModel GGZ.
 • Tot uitvoering brengen van het strategisch vastgoed-/huisvestingsplan en realiseren van kwalitatief hoogwaardige huisvesting, die tevens beantwoordt aan de eigentijdse eisen betreffende duurzaamheid.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met zorgverzekeraars/-kantoren en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden en volumes.
 • Investeren in kwaliteit van medewerkers en in het boeien en binden van medewerkers, o.a. door goede scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven, en zorgdragen voor een wervend HR-beleid, zodat GGZ Rivierduinen een aantrekkelijk werkgever blijft.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van cliënten, naasten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Constructief samenwerken met de raad van toezicht vanuit een attitude van openheid en transparantie en verder vormgeven van moderne zorggovernance.

 
Functie-eisen
Voorzitter:

 • Academisch werk- en denkniveau, ruime ervaring op bestuursniveau in een complexe professionele zorgorganisatie op het gebied van bedrijfsvoering in brede zin (financiën, huisvesting & vastgoed, HR, ICT). Ervaring in een GGZ-organisatie is een duidelijke pre.

Lid:

 • Geregistreerd als psychiater. Heeft een duidelijke visie op de (toekomstige) ontwikkelingen in de GGZ en ervaring met het sturing geven aan kwaliteitsbeleid en het borgen van het kwaliteitsniveau. Tevens affiniteit met wetenschappelijke ontwikkelingen en opleiding en onderwijs in het vakgebied.

 
Ook kandidaten voor de positie van voorzitter raad van bestuur met een achtergrond als psychiater en kandidaten voor de positie van lid raad van bestuur met een bedrijfsvoeringsprofiel, komen in aanmerking.
 
De exacte taak- en portefeuilleverdeling binnen de raad van bestuur wordt nog nader in overleg met de raad van toezicht bepaald.
 
Voor beide kandidaten geldt:

 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een toekomstgerichte visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Heeft aantoonbare ervaring in het behalen van resultaten bij het sturing geven aan en implementeren en borgen van complexe veranderings- en verbeteringstrajecten. In staat om de zorg én beter én doelmatiger te laten functioneren om zo aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen.
 • Geeft enerzijds ruimte aan in zijn/haar omgeving om eigen verantwoordelijkheid en regie te nemen binnen de kaders van gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en weet anderzijds die ruimte daarbij zo nodig te begrenzen en zijn/haar omgeving daarop aan te spreken.
 • Ziet het belang van samenwerking met netwerkpartners en heeft daarbij oog voor zowel de sociale dynamiek als de proceskant van samenwerkingsinitiatieven.
 • Heeft een interne en externe oriëntatie en is in staat om het externe en interne speelveld te overzien en weloverwogen en in verbinding toekomstbestendige posities te kiezen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

 
Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Stevig, verbindend, besluitvaardig en kordaat.
 • Heeft persoonlijk overwicht en charisma, is zichtbaar en benaderbaar, stelt zich empathisch op en toont doorleefd voorbeeldgedrag.
 • Straalt rust uit, heeft een hoge gunfactor en toont vertrouwen in de kwaliteiten van anderen.
 • Is ondernemend, creatief, resultaatgericht en koersvast.
 • Is organisatie- en omgevingssensitief en heeft het vermogen om “herstelgericht” leiding te geven, met “contact en contract” en met een goede balans tussen de ‘harde’ en de ‘zachte’ kant.
 • Zet zich maximaal in voor een open, transparante en reflexieve samenwerking binnen de raad van bestuur.
 • Is flexibel en veerkrachtig, blijft ook bij tegenslag effectief presteren.
 • Beschikt over relativeringsvermogen, zelfinzicht en gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de WNT (klasse V).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
 
Annemarie Engel, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 707