Canisius Wilhelmina ZiekenhuisSolliciteer

Lid Raad van Bestuur (COO)

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is hét ziekenhuis voor de regio Nijmegen met 28 medisch specialismen. Als topklinisch ziekenhuis heeft CWZ een zeer belangrijke rol in de 24/7 acute zorg en in de oncologische zorg. Bijna 4.000 medewerkers en vele vrijwilligers leveren dagelijks persoonlijke zorg aan de patiënten. CWZ vervult topklinische functies en biedt ruimte voor opleiding en onderzoek in medische, verpleegkundige en paramedische disciplines. CWZ is een van de oprichters van Santeon, een samenwerkingsverband waartoe inmiddels zeven ziekenhuizen behoren. CWZ hecht groot belang aan de samenwerking met partners in de regio.
 
De missie van het CWZ is als volgt:
Samen werken we elke dag aan de gezondheid en vitaliteit van patiënten, medewerkers en inwoners van Nijmegen en wijde omgeving. Wij zijn partner van de patiënt, en hét aanspreekpunt voor de tweedelijns medisch specialistische zorg. Als topklinisch ziekenhuis bieden we aantoonbaar waardevolle en zinnige zorg, door in te zetten op onderzoek en innovatie. Dat doen we met iedereen in ons netwerk. We zijn een inspirerend opleidingsziekenhuis waar medewerkers zich uitgedaagd voelen, zich ontwikkelen en iedere dag met plezier komen werken.
 
De hierbij behorende kernwaarden zijn samen, open, duurzaam en grensverleggend. De leiderschapsstijl in het ziekenhuis is gebaseerd op vertrouwen, ondersteuning, discipline en uitdaging.
 
Bij het CWZ heeft de corona-gerelateerde problematiek een grote impact gehad op de medewerkers en op de persoonlijke levens van de patiënten en hun naasten. Dankzij de enorme inzet, daadkracht en flexibiliteit van de medewerkers heeft het CWZ hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen leveren.
 
Strategisch beleid
De meerjarenstrategie 2020-2025 van het CWZ omvat vier ambities:

 1. Partner van de patiënt. De patiënt beslist samen met ons over zijn onderzoek en behandeling. Kwaliteit van leven is hierbij leidend. Ook veranderen en vernieuwen doen we samen met de patiënt.
 2. Waardevolle en zinnige zorg. Alles wat we doen voegt waarde toe voor de patiënt en de samenleving, door hogere kwaliteit, lagere kosten en betere processen. We bieden onze patiënt de juiste zorg op de juiste plek, dichter bij huis, samen met onze netwerkpartners. We voorkomen overbodige zorg.
 3. Inspireren en leren We zijn een inspirerend opleidingsziekenhuis waar medewerkers zich uitgedaagd voelen, zich ontwikkelen, en iedere dag met plezier en in saamhorigheid komen werken. Zo zijn we voor onze medewerkers de beste werkgever.
 4. Hét ziekenhuis van de regio Wij zijn hét aanspreekpunt voor tweedelijns medisch specialistische zorg. We blinken uit in de 24/7 spoedzorgketen, en in de zorg voor onze patiënt met kanker, samen met onze partners. We gaan aan de slag met het vitaler en gezonder maken van onze regio.

 
Voor 2022 liggen de belangrijkste prioriteiten voor de patiëntenzorg en de bedrijfsvoering op:

 • de organisatieontwikkeling;
 • behouden en versterken van de topklinische status als ook versterken van de samenwerking in de regio en binnen Santeon;
 • verder ontwikkelen van digitale zorg;
 • diverse activiteiten op het gebied van huisvesting en verduurzaming.

 
Organisatiestructuur
Om de strategie te realiseren, om te kunnen blijven excelleren, om medewerkers te binden en boeien in tijden van arbeidsmarktkrapte en om financieel gezond te blijven heeft het CWZ het besluit genomen om de organisatiestructuur aan te passen met de focus op meer slagkracht. In de kern gaat het om het realiseren van gezamenlijke aansturing op alle niveaus, waarin het medisch, verpleegkundig en bedrijfskundig perspectief verankerd zijn. Het samenwerkingsmodel is hierbij gebaseerd op eigenaarschap en onderlinge samenwerking tussen bestuur/management en professionals in de ziekenhuispraktijk. De nieuwe organisatiestructuur wordt geïmplementeerd met in het primaire proces een betere sturing op enerzijds zorgthema’s, productie en patiëntreizen, en anderzijds integrale capaciteiten in kliniek, OK, polikliniek en diagnostiek. In de stafdiensten wordt de integrale sturing op beleidsdomeinen en de ondersteuning van het primair proces verbeterd. Tevens zal veel aandacht uitgaan naar cultuur, gedrag en leiderschapsstijl.
 
De huidige structuur, met resultaatverantwoordelijke units rondom elk medisch specialisme, wordt omgevormd naar vier verticale zorgclusters (Intensief & acuut, Kliniek, Polikliniek en Medisch Ondersteunend), alsmede een Staf Zorg (o.a. integraal capaciteitsmanagement). Horizontaal worden thema’s geformuleerd, waarin multidisciplinair wordt samengewerkt en waarbij de focus ligt op integrale kwaliteit en innovatie rondom het zorgpad. Steeds vormt de patiëntparticipatie hierbij het uitgangspunt. De huidige service-units worden getransformeerd in zes stafclusters en een bestuursbureau.
 
De zorgclusters worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering zorg en de thema’s door een medisch en verpleegkundig leider. Bij de thema’s worden het medisch en verpleegkundig leidend duo ondersteund door een themamanager. De stafclusters worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering staf.
 
Alle medisch specialisten zijn verenigd in de Vereniging Medische Staf (VMS). Sinds 2015 zijn de vrijgevestigd medisch specialisten in het CWZ georganiseerd in twee Medisch Specialistische Bedrijven (hierna: MSB); de andere helft van de medici heeft een dienstverband, en deze zijn verenigd in het VMSD.
 
Er wordt gewerkt aan een vorm van gezamenlijk bestuur waarin het medisch, verpleegkundig en bedrijfskundig perspectief zijn ondergebracht. De raad van bestuur en het bestuur van de VMS zijn sinds juli 2019 een ‘co-bestuur’ aangegaan waarbij de samenwerking geïntensiveerd is op twee domeinen, te weten samenwerkingsstrategie en het verbeteren van de doelmatigheid. Binnen deze domeinen wordt het stafbestuur intensief betrokken bij besluitvorming. Op andere domeinen geldt de gebruikelijke adviesrol. Ook het verpleegkundig stafbestuur, de cliëntenraad en de ondernemingsraad vervullen een belangrijke rol bij de beleidsbepaling en – uitvoering.
 
Raad van Bestuur
De raad van bestuur bestaat momenteel uit de voorzitter raad van bestuur als CEO en een interim lid raad van bestuur / CFO. De raad van bestuur van het CWZ opereert als collegiaal bestuur en is als college integraal eindverantwoordelijk voor de marktpositie, continuïteit en duurzame ontwikkeling van het CWZ.
 
Gezien de omvang en urgentie van de strategische agenda, de hieruit voortvloeiende bestuurlijke agenda, als ook de toenemende complexiteit van de bestuurlijke omgeving en de wens om in de nieuwe sturingsfilosofie het accent meer te leggen op (multidisciplinaire) samenwerking en op het toedelen van en sturen op verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie, heeft de raad van toezicht van het CWZ het besluit genomen om de raad van bestuur uit te breiden met een derde lid in de rol van COO.
 
Binnen de collegiale en collectieve verantwoordelijkheid heeft elke bestuurder een portefeuille en is daarvoor eerste aanspreekpunt. Ieder lid is verantwoordelijk voor de aan haar/hem toebedeelde portefeuille. De COO gaat de portefeuille organisatieontwikkeling en cultuur & leiderschap beheren. De exacte verdeling van portefeuilles zal in onderling overleg nader worden bepaald.
 
De voorzitter is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur, waaronder de agenda en het leiden van de vergaderingen van de raad van bestuur en het bestuurlijk beraad. De voorzitter raad van bestuur is samen met de voorzitter raad van toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht.
 
Meer informatie is te vinden op https://www.cwz.nl/over-cwz/

Functieomschrijving

In eerste instantie zal de werving- en selectieprocedure worden opgestart voor de positie van lid raad van bestuur in de rol van COO. De raad van toezicht van het CWZ heeft de wens dat de beoogde kandidaat in staat is om op termijn de positie van voorzitter raad van bestuur te gaan vervullen. Er zal dus worden geworven voor een COO/inkomend voorzitter.
 
Tevens zal worden geworven voor de positie van lid raad van bestuur/CFO. Nadat de COO/inkomend voorzitter is aangesteld zal de werving- en selectieprocedure voor CFO worden opengesteld door de raad van toezicht.
 
De COO en de CFO vormen met de CEO een samenwerkingsgericht en complementair team. Op inhoudelijk en persoonlijk vlak is er sprake van een match, waarbij zij elkaar kunnen aanvullen en versterken. Zij onderscheiden zich door een duidelijke visie op de toekomstige zorg en de nieuwe werkwijzen en netwerkrelaties die daarbij horen. Zij zijn in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie, de patiëntenzorg en de bedrijfsvoering.
 
Hetgeen hierna volgt geldt in gelijke mate voor de COO en de CFO, tenzij anders vermeld.
 
Kwaliteiten als integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij uw onafhankelijke geest, en energieke en toegankelijke stijl van werken. U gaat moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en u weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. U bent zichtbaar voor de patiënten en de medewerkers. Dit doet u met passie, plezier en humor.
 
In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen, bent u gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren zowel intern als extern. U maakt zicht sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie. U draagt uit dat u net als uw medewerkers een deel bent van een groter geheel en dat het uw rol is ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen en continu mee te denken met het verbeteren van de zorg. Ook bent u oprecht geïnteresseerd in mensen, weet u moeiteloos verbindingen te leggen tussen alle lagen van de organisatie en bevordert u het gemeenschapsgevoel. Uw stijl kenmerkt zich voorts door passie, lef, energie en de bereidheid ‘to go the extra mile’.
 
Het CWZ wil partner van de patiënt zijn. Dit partnerschap betreft zowel de individuele zorg als de inrichting van de zorgorganisatie. U heeft een duidelijke visie op patiëntenbetrokkenheid en -participatie en u zet zich in om dit samen met de cliëntenraad en alle overige betrokkenen verder vorm en inhoud te geven.
 
U werkt op constructieve wijze samen met het management, de secretarissen, de medische en verpleegkundige staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en andere belanghebbenden zoals de twee MSB’s. U zorgt nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) deze interne stakeholders, maar ook met externe stakeholders als huisartsen, VVT-organisaties, andere ketenpartners, gemeenten, overheden etc. U legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Met het oog op een effectief bestuur zal bij de werving en selectie gelet worden op voldoende diversiteit en een een evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur.
 
Resultaatgebieden (voor de driehoofdige raad van bestuur als collectief)

 • Verantwoording dragen voor de integrale aansturing van de organisatie, in nauwe samenwerking met het management, en realiseren van de ambities en doelen van het meerjaren strategisch beleid, waarbij tevens wordt voldaan aan eigentijdse eisen betreffende duurzaamheid.
 • Het CWZ stevig positioneren in een complexe en uitdagende omgeving met veel spelers en in dit kader relaties ontwikkelen en onderhouden als ook realiseren van stevige inhoudelijke sturing gericht op vertrouwen, inspireren, samenwerken en ook investeren in mensen, waardoor het CWZ haar beloftes als innovatief ziekenhuis kan waarmaken.
 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking in een lerende organisatie waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en het CWZ positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven en arbeidsvoorwaarden.
 • Bewaken van patiëntenparticipatie en tevredenheid van patiënten, naasten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Constructief samenwerken met de raad van toezicht vanuit een attitude van openheid en transparantie en verder vormgeven van moderne zorggovernance.

 
(specifiek voor de COO)

 • Implementeren en borgen van de nieuwe organisatiestructuur en het samenwerkingsmodel en kaders scheppen waarbinnen de onderlinge samenwerking tussen bestuur/management en professionals in de ziekenhuispraktijk tot bloei komt.
 • Fungeren als aanjager van patiëntenparticipatie.
 • Voorwaarden scheppen en realiseren van de doorontwikkeling van cultuur en leiderschap.
 • Stimuleren en aanjagen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement als integraal onderdeel van de beleidscyclus, waarbij steeds de dialoog met de patiënt centraal staat.
 • Organiseren van vlot lopende communicatie en samenwerking binnen en tussen de diverse organisatorische eenheden.

 
(specifiek voor de CFO)

 • Realiseren van een structureel hoger bedrijfsrendement en behouden en bewaken van de financiële continuïteit, met de focus op een optimaal begrotingsproces, een flexibele bedrijfsvoering, meer procesefficiency en de inzet van zorgtechnologie.
 • Borgen van een toekomstbestendige, innoverende en ondersteunende ICT-organisatie en optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering en e-health.
 • Verantwoording dragen voor het meerjaren investeringsprogramma en zorgdragen voor aantrekkelijk en rendabel zorgvastgoed.
 • Onderhouden van de relatie met banken, verzekeraars en accountant.

 
Functie-eisen

 • COO / inkomend voorzitter: ruime ervaring op directie-/eindverantwoordelijk bestuursniveau met een breed samengestelde portefeuille in een ziekenhuisorganisatie en bij voorkeur tevens specifieke expertise en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Beschikt ook over een goed trackrecord wat betreft het in goede banen leiden en succesvol in de organisatie borgen van organisatieontwikkel- en veranderingsprocessen.
 • CFO: een financiële achtergrond (b.v. bedrijfseconomie, accountancy etc.) en ruime ervaring met de portefeuille financiën/bedrijfsvoering in een grote zorgorganisatie en/of in de profit.

 
Voor beide bestuurders geldt:

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Inspirerende coach, toont oprechte belangstelling, stimuleert, geeft vertrouwen en ruimte.
 • Ziet het belang van samenwerking met netwerkpartners en heeft daarbij oog voor zowel de sociale dynamiek als de proceskant van samenwerkingsinitiatieven.
 • In staat om complexe patronen te doorgronden, beschikt over uitstekende politieke vaardigheden en een goed ontwikkeld moreel kompas, nodig voor het maken van daadkrachtige en heldere keuzes.
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

 
Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Sterke persoonlijkheid, samenwerker, verbinder.
 • Daadkrachtig, overtuigend en besluitvaardig, in staat om richting en koers te geven en draagvlak te creëren.
 • Ondernemend, vernieuwend en resultaatgericht.
 • Visionair en inhoudelijk strateeg met brede blik, realistisch, gericht op leren, innoveren en vooruitgang.
 • Oog voor partnership met de patiënt.
 • Flexibel en veerkrachtig.
 • Relativeringsvermogen, zelfinzicht, gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de WNT (klasse V).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen in een vroegtijdig stadium een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 734