Spaarne GasthuisSolliciteer

lid raad van bestuur (CFO)

Een rijk verleden
Het Spaarne Gasthuis heeft een lange en rijke historie die teruggaat tot 1581. Van oudsher is ons ziekenhuis een veilig baken, open voor mensen die zorg nodig hebben, ongeacht hun achtergrond of status. Een gasthuis dat de armen van de stad bij ziekte of ongeval ontving. Een eeuwenoude traditie van naastenliefde en gastvrijheid. Een paar eeuwen en vele fusies later is het Spaarne Gasthuis nog steeds een vaste waarde in onze omgeving. Net als de broeders en zusters van weleer staan we dag en nacht klaar voor de inwoners van onze regio: zij kunnen bij ons terecht voor gastvrije en mensgerichte zorg van hoge kwaliteit.
 
Een mooie toekomst
De wereld van de zorg verandert doorlopend. Door vergrijzing neemt de zorgvraag in de toekomst alleen maar toe. Patiënten stellen steeds meer eisen aan service en expertise. Ze willen meer en meer zelf de regie over hun zorg en behandeling. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Er is in heel Nederland een tekort aan zorgpersoneel. Het is onze ambitie om te midden van al deze ontwikkelingen de zorg van de toekomst blijvend vorm te geven voor onze regio. Samen met elkaar, samen met patiënten en samen met onze zorgpartners.

Om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te garanderen, is regionalisering, waarbij zorgaanbieders samen een netwerk vormen om tot innovatieve vormen van zorgverlening te komen, een cruciale pijler. Het Spaarne Gasthuis wil hierin het voortouw nemen en zet in op een versnelling bij het vormgeven aan passende zorg, conform het Integraal Zorg Akkoord (IZA).
 
Wij zijn het Spaarne Gasthuis
Wat ons verleden en onze toekomst verbindt en altijd overeind blijft, is ons zorghart. Alles wat we doen begint met de wens de best mogelijke zorg te leveren. In ons gasthuis komen alle denkbare emoties samen. We verwelkomen nieuw leven. We lopen met mensen mee bij ziekte, behandeling en genezing. En we nemen afscheid van mensen die het leven los moeten laten. We delen vreugde, pijn, angst, verdriet en hoop. Het leven in een notendop. Onze professionals zijn daarbij ons visitekaartje. Want het Spaarne Gasthuis is geen gebouw. Het Spaarne Gasthuis bestaat uit mensen, verbonden door hun passie voor de zorg. Wij zijn het Spaarne Gasthuis.
 
Samen leveren we topzorg in de regio
Het Spaarne Gasthuis bevindt zich als topklinisch opleidingsziekenhuis in de voorhoede als het gaat om kwaliteit in patiëntenzorg. In ons ziekenhuis worden de dokters en verpleegkundigen van de toekomst opgeleid. Er is veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie, met als doel om de patiëntenzorg beter te maken. Door doorlopend te verbeteren leveren we een onmisbare bijdrage aan de gezondheid en de kwaliteit van leven in onze regio. Dat doen we samen met de patiënt en samen met onze ketenpartners.
 
Mensen maken het verschil
Het is onze ambitie om de zorg blijvend vorm te geven voor onze regio. Nu en in de toekomst. Onze professionals zijn daarbij ons goud. En we zorgen goed voor elkaar. Want mensen maken het verschil. We geven elkaar ruimte en vertrouwen voor onze eigen verantwoordelijkheden. We zijn flexibel, staan open voor andere manieren van werken en voor nieuwe samenwerkingen. Alleen zo zijn en blijven we samen voorbereid op de toekomst.
 
Samen nemen we betere beslissingen
We verbeteren onze zorg door patiënten en hun naasten te betrekken. Bij de zorg, hun behandeling en bij het beleid van het ziekenhuis. Als patiënten meer grip ervaren op hun ziekte en behandeling heeft dat een positief effect. Op hun zorgtraject, hun gezondheid en de kwaliteit van leven. Daarvan zijn we overtuigd en daarvoor zetten we ons in. We willen het ziekenhuis zijn dat het beste is in het luisteren naar en betrekken van onze patiënten, hun naasten en onze ketenpartners. Want samen nemen we betere beslissingen.
 
Actuele thema’s
Het Spaarne Gasthuis is sterk in beweging. Er is veel bereikt in de afgelopen jaren en er liggen mooie en cruciale uitdagingen in het verschiet. Allereerst op het binden en boeien van de medewerkers in Spaarne Gasthuis. Daarnaast op het gebied van herinrichting en verdere digitalisering en innovatie van de zorg, huisvesting, nieuwbouwplannen en een organisatieherinrichting om grip te blijven houden op de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie.
 
Ook op financieel vlak ligt er een aantal uitdagingen om duurzaam financieel gezond te blijven en ook in de toekomst goede en passende zorg te kunnen blijven verlenen. Met verschillende programma’s wordt gestuurd op een solide verdienvermogen waardoor het ziekenhuis verwacht voldoende middelen te kunnen generen om te investeren in huisvesting, sociale innovatie, zorginnovatie en state of the art zorgtechnologie.
 
Op het gebied van leiderschapsontwikkeling en “de patiënt als gast” is veel bereikt. Hierop zal nog stevig worden doorontwikkeld evenals op de samenwerking met de verschillende advies- en medezeggenschapsorganen in het ziekenhuis.
 
Het Spaarne Gasthuis is een ziekenhuis waarin geëxcelleerd wordt in onderwijs en onderzoek, waar samen met partners gepassioneerd professionele topzorg geleverd wordt en met elkaar het beste behandelplan gemaakt wordt, in een lerende, innovatieve organisatie. Bepalende kernwaarden hierbij zijn betrokken, samenwerkend, onderzoekend en gedreven.
 
Meer informatie, o.a. het jaarverslag, is te vinden op www.spaarnegasthuis.nl
 
Bestuur en toezicht
In ons ziekenhuis hebben we de governance zo ingericht dat we met elkaar breed gedragen normen en waarden hebben, dat het bestuur en toezicht zo optimaal mogelijk kunnen functioneren en stakeholders invloed hebben op het beleid en besluiten.
 
De raad van bestuur hecht veel waarde aan een goede werkcultuur waarin medewerkers betrokken zijn, reflecteren op hun handelen en elkaar durven aanspreken. Hierin trekken de raad van bestuur en de raad van toezicht samen en gelijkgericht op om met het lijnmanagement en de medische staf de gewenste cultuur vorm te geven.
 
Alle medisch specialisten werkzaam in het Spaarne Gasthuis, zowel vrijgevestigd als in loondienst, zijn lid van de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland U.A. (MSCK). Het MSCK is een apart bedrijf en vertegenwoordigt alle medisch specialisten (en daarmee gelijkgestelden zoals klinisch chemici, klinisch fysici, apothekers). Het bestuur MSCK is nauw betrokken bij het beleid en de beleidsbesluitvorming.
 
Het Spaarne Gasthuis heeft verschillende adviesorganen en medezeggenschapsorganen, te weten de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het verpleegkundig stafconvent. Deze advies- en medezeggenschapsorganen hebben regelmatig overleg met de raad van bestuur, patiënten en medewerkers.
 
De raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis bestaat uit:

 • De heer mr. B.B. (Bernt) Schneiders, voorzitter
 • Mevrouw drs. N.A. (Nicoly) Vermeulen MBA, vicevoorzitter
 • Mevrouw drs. F.J.H. (Francoise) Dings MBA
 • Mevrouw drs. F.G.M. (Fiona) van ’t Hullenaar
 • De heer drs. T.G. (Ties) Tiessen RA
 • De heer prof. dr. R.A.E.M. (Rob) Tollenaar

 
De raad van bestuur bestaat uit:

 • De heer prof. dr. L.P.H.J. (Leon) Aarts, voorzitter
 • Mevrouw P. (Pieternel) Hummelen MSc, CFO
 • De heer prof. dr. J.H. (Jan Harm) Zwaveling, ad interim

 
Pieternel Hummelen zal per 1 juli 2023 het Spaarne Gasthuis verlaten.
 
De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben gezamenlijk besloten dat de raad van bestuur gezien de grootte van de organisatie en haar ambities, uit drie leden blijft bestaan. Wegens het vertrek van de huidige CFO wordt geworven voor een nieuw lid raad van bestuur CFO.
 
De raad van bestuur is een collegiaal bestuur waar in gezamenlijkheid en op basis van achtergrond en expertise de aandachtsgebieden worden verdeeld.
 
De voorzitter is onder andere verantwoordelijk voor de externe betrekkingen en een deel van de zorgportefeuille. De CFO draagt de verantwoordelijkheid voor financiën, risicomanagement, inkoop, sales en ICT. Het interim lid raad van bestuur is onder andere verantwoordelijk voor vastgoed, de facilitaire diensten, strategie en beleid, en een deel van de zorgportefeuille. Met de komst van de nieuwe CFO zal de verdeling van de aandachtsgebieden opnieuw gemaakt worden. Het heeft de voorkeur dat alle leden raad van bestuur een portefeuille hebben bestaande uit zorggroepen en ondersteunende diensten.

Functieomschrijving

Eigenschappen lid raad van bestuur (CFO)
Het nieuwe lid van de raad van bestuur, de CFO, is iemand met zuivere normen en waarden, iemand die van nature integer, duidelijk en authentiek is. U draagt samen met de andere leden van de raad van bestuur zorg voor de checks & balances in de organisatie. U bent een echte verbinder en teamplayer. U past goed in een collegiale raad van bestuur (3 statutaire bestuurders). Het elkaar scherp houden, inhoudelijk versterken en feedback geven binnen de raad van bestuur is u toevertrouwd. U gaat moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en u weet goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn.
 
U bent een inspirerende persoonlijkheid met een verbindende managementstijl en werkt vanuit passie en een zeker idealisme. Straalt trots uit op het huis en maakt het huis ook trots. Legt contact met alle lagen van de organisatie waarbij sprake is van doel- en prestatiegericht en mens- en relatiegericht leiderschap en legt de verantwoordelijkheid waar die hoort. U straalt rust uit, bent in staat successen te vieren en u heeft daarbij aandacht voor die mensen die het succes realiseren. U geeft vertrouwen en kan loslaten, u heeft tact en humor, bent toegankelijk en u bent een goede netwerker. U heeft uitstekende communicatieve eigenschappen.
 
U typeert zich als iemand met visie, een strategisch denker, zowel gericht op de korte als op de lange termijn, en u bent in staat dit te vertalen naar resultaat door een duidelijke en verbindende aanpak en stijl. U zet zich in voor een stabiele financiële situatie zodat de noodzakelijke versnelling van de digitale transformatie van de zorg en de noodzakelijke (bouw) investeringen mogelijk gemaakt kan worden. U monitort vanuit een financieel perspectief het omvangrijke renovatie- en verbouwprogramma, waarbij u scherp toeziet op het behouden van verantwoorde vermogensparameters.
 
U stelt samen met het management ambitieuze en haalbare doelen, stelt goede prioriteiten, waar samen naar toe wordt gewerkt en die ook gerealiseerd worden. U werkt op constructieve wijze samen met het bestuur MSCK en met de medezeggenschapsorganen en u zorgt nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) deze interne stakeholders. Ook externe stakeholders, waaronder zorgverzekeraars, banken, het waarborgfonds zorg en regionale zorgpartners, weet u goed mee te nemen.
 
U stimuleert de veranderingsbereidheid en wendbaarheid van de organisatie. U bent iemand met interesse in en visie op medisch-organisatorische vernieuwing in de zorg en u bent bij uitstek in staat anderen hiertoe ook te inspireren. Bij voorkeur heeft u ook ervaring met de bedrijfsvoering van diverse ondersteunende en stafdiensten in een ziekenhuis.
  
Achtergrond en ervaring
U bent iemand:

 • met gedegen financiële kennis en ervaring, waaronder verkoop, business control, kostenmanagement, treasury, risicomanagement, verslaggeving, informatie- en datamanagement, juridische en contractuele zaken;
 • met ervaring met business casus in een zware investeringsportefeuille alsmede ervaring met het in goede banen leiden van omvangrijke vastgoedinvesteringen;
 • met ervaring van het aansturen van een ICT organisatie en digitalisering/robotisering;
 • met aantoonbare leiderschapskwaliteiten;
 • met een verbindende persoonlijkheid en in staat is om te inspireren, draagvlak te creëren en ervaring heeft met het leidinggeven aan hoog opgeleide professionals en managers van ondersteunende stafdiensten;
 • die ervaring heeft met verander- en cultuurtrajecten en integratieprocessen;
 • met directie-/management- of bestuurlijke ervaring, idealiter in een ziekenhuisomgeving;
 • met een academische opleiding (bij voorkeur bedrijfseconomie of bedrijfskunde).

 
Persoonlijke competenties
Bij de persoonlijke competenties gaat het om enerzijds de complementariteit met de andere bestuurders en anderzijds om een gezamenlijke visie op de organisatie en de daarbij passende aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • een stevige en verbindende teamplayer die in staat is om vanuit gezamenlijkheid uitdagingen aan te pakken en resultaten te realiseren;
 • een netwerker die in staat is een gezamenlijke visie te ontwikkelen en zowel intern als extern uit te dragen;
 • een strategisch en kritisch (financieel) denker die zich onafhankelijk opstelt en waar nodig de rug recht houdt (countervailing power);
 • een gezaghebbend en charismatisch persoon met visie en zowel gericht op de korte als op de lange termijn;
 • in staat om complexiteit te doorgronden en effectief te functioneren in een organisatie van professionals, mede door zijn/haar respect voor professionals en overtuigingskracht;
 • met oog voor belangen van de patiënten/klanten, medewerkers, de medisch specialisten, zorgpartners in de regio en de maatschappij;
 • gestructureerd en planmatig sterk is en gedreven is om de organisatie naar een hoger plan te brengen (veranderings­management, innovaties, operational excellence, digitalisering, e-health);
 •  in staat te schakelen tussen proces en inhoud;
 • in staat te reflecteren op zichzelf en de ander (feedback geven en ontvangen);
 • transparant en integer zijn.

 
Diversiteit wordt in het Spaarne Gasthuis als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid alsmede diversiteit waarin de populatie binnen het verzorgingsgebied van het Spaarne Gasthuis wordt gereflecteerd.
 
Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.
 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens (klasse indeling V).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706