lid raad van bestuur (bedrijfsvoering)

Cello ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking om zich – in hun eigen leefomgeving – als uniek mens te ontplooien. Hun eigen leven te leiden, zoals zij dat het liefst willen. Dat is waar Cello iedere dag hard aan werkt. Met cliënten, hun netwerk en met elkaar. Van mens tot mens. De professionals van Cello zijn nieuwsgierig naar de talenten, behoeften en unieke eigenschappen van iedere cliënt. Zij spelen daar zo goed mogelijk op in, samen met de mensen die voor de cliënt belangrijk zijn. Cello werkt vanuit een mensbeeld en de volgende kernwaarden: ‘We sluiten aan’, ‘We zijn betrouwbaar’, ‘We zijn nieuwsgierig’ en ‘We zijn ondernemend’.
 
Bijzonderheden Cello

 • Cello beschikt over een aantal verschillende locaties in de regio rondom ‘s-Hertogenbosch. Het bestuursbureau van Cello bevindt zich in Vught.
 • Cello kent een platte organisatie met korte lijnen. Er zijn drie divisies, die zich richten op de zorg- en ondersteuningsvraag van één of meerdere doelgroepen. Daarnaast biedt het Gezondheidscentrum de medische en paramedische zorg voor alle cliënten. De zorg wordt ondersteund vanuit een aantal ondersteunende diensten.
 • Bij Cello werken ruim 2.300 medewerkers die zijn betrokken bij de ondersteuning van ruim 2.300 cliënten. Er wonen ca. 475 cliënten op terreinen van Cello en ca. 600 in woningen in de wijk. Daarnaast zijn er cliënten die ambulant begeleid worden en cliënten die gebruik maken van dagbesteding. Er zijn verder zo’n 50 leerlingen, ruim 200 stagiaires en bijna 1.200 vrijwilligers actief.
 • Cello is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Voor de organisatie ligt er voor de komende jaren op onderdelen een opgave om – gelet op o.a. de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en druk op de tarieven – cliënten blijvend te voorzien van kwalitatief goede en betaalbare zorg – en ondersteuning. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en – technologie.
 • De voorzitter Raad van Bestuur, Frank van der Linden, is sinds 1 februari 2023 verbonden aan Cello.

 

 • Belangrijke speerpunten van het strategisch beleid zijn:
  • Toekomstbestendig organiseren. Het programma toekomstbestendig organiseren richt zich met name op randvoorwaarden die er uiteindelijk voor zorgen dat Cello over een passend en toekomstbestendig aanbod beschikt voor haar cliënten.
  • Duurzame inzetbaarheid. Mensen zorgen voor mensen. Dit kan niet zonder ondersteuning en aandacht voor medewerkers en vrijwilligers. Cello zet in op vitale en gezonde medewerkers.
  • Versterken van de professionele kwaliteit. Hierbij ligt de focus op implementatie van zorgprogramma’s, implementatie interne audits en het verbeteren van de kwaliteit van de zorgdossiers.
  • Versterken van de samenwerking in de driehoek tussen cliënt, zijn netwerk en de professional.
 • Ook zal de aandacht uitgaan naar het bevorderen van de eenheid van beleid en de bereidheid van alle organisatieonderdelen om over de afzonderlijke werkgebieden heen te kijken, integraal te denken en te handelen, en multidisciplinair samen te werken.

 
Organisatiestructuur

 • De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.
 • De Raad van Bestuur bestaat uit 2 leden. De beide bestuurders zijn nevengeschikt aan elkaar en zijn gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk voor het beleid en de resultaten binnen Cello.
 • De Raad van Bestuur realiseert in gezamenlijkheid met de divisiemanagers, de managers van de ondersteunende diensten en de medewerkers en vrijwilligers de ambities van Cello.
 • De Raad van Bestuur, de zorgdivisies en het Gezondheidscentrum worden ondersteund door o.a. HR, Kwaliteit & Beleid, Bedrijfsvoering en Zorgwijzer.
 • Met zowel de centrale cliëntenraad, de centrale verwantenraad als de ondernemingsraad wordt intensief samengewerkt. De medezeggenschapsorganen stellen zich proactief op en worden tijdig meegenomen bij beleidsontwikkelingen.

 
Meer informatie is te vinden op www.cello-zorg.nl

Functieomschrijving

Lid Raad van Bestuur
 
Portefeuilleverdeling

 • De tweehoofdige Raad van Bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij de bestuurders ieder een deel van de organisatie aansturen. De portefeuilles worden in overleg verdeeld.
 • Beide bestuurders beschikken over een algemeen bestuurlijk profiel, waarbij de voorzitter specifieke expertise en ervaring heeft op zorginhoudelijk gebied en kwaliteit en veiligheid.
 • De kandidaat voor de positie van lid Raad van Bestuur heeft een stevig bedrijfsmatig profiel.

 
Samenwerking & verbinding

 • De bestuurders zijn zowel in ervaring als expertise complementair aan elkaar, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Tussen de beide bestuurders is sprake van een persoonlijke match. De bestuurders maken zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie en dragen uit dat zij net als de medewerkers een deel zijn van een groter geheel.
 • De voorzitter fungeert als boegbeeld van Cello, vervult een voorbeeldrol als empathisch en coachend leider en gaat de verbinding aan met alle lagen in de organisatie.

 
Opdracht voor de komende jaren, voor de Raad van Bestuur gezamenlijk

 • Verder vormgeven van de transformatie van Cello met een extern gerichte visie en strategie alsmede versterking van de externe profilering en positionering van Cello. De huidige bestuurder is na zijn aantreden gestart met dit proces. De strategische koers wordt naar verwachting eind 2023 vastgesteld.
 • Behouden en bewaken van de financiële continuïteit, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering en procesoptimalisatie.
 • Onderhouden van relaties op strategisch niveau met diverse netwerkpartners en aangaan van nieuwe kansrijke partnerschappen.
 • Realiseren van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen en hiertoe implementeren van sociale innovaties en bewezen technologische innovaties, zodat Cello aan de klantvraag kan blijven voldoen binnen de beschikbare middelen.
 • Zorgen voor een veilig en open klimaat waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken en eigen verantwoordelijkheid durven te nemen (eigenaarschap).
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Cello positioneren als aantrekkelijke werkgever met de focus op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Stimulerende leiderschaps- en opleidingsprogramma’s maken hier onderdeel van uit.

 
Functie-eisen

 • De cliënt en het cliëntenbelang en de medewerker een centrale rol geven in beleid en organisatieontwikkelingen.
 • Een bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond op academisch niveau.
 • Aantoonbare affiniteit of ervaring met de zorg en ruime directie-/bestuurservaring met portefeuille bedrijfsvoering in een complexe organisatie. Krachtig in het combineren van zorg en bedrijfsvoering in een sterk veranderende omgeving.
 • Veranderkundige ervaring. In staat om op inspirerende wijze veranderingen in de organisatie te initiëren en in goede banen te leiden en weet hiervoor ruim draagvlak te creëren bij cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie, beleid om te zetten in resultaten en waar nodig samenwerkingen te ontwikkelen en versterken met andere (domeinoverstijgende) partners.
 • Tevens goed inzicht in de ontwikkelingen in de brede omgeving van Cello.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Bij voorkeur bekend met of beschikkend over een relevant lokaal netwerk dan wel in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Sterke ontwikkelingsgerichte bestuurder, besluitvaardig en helder communicerend, maakt zaken bespreekbaar en spreekt mensen aan op afspraken en resultaten.
 • Samenwerker en verbinder, coachend leider die delegeert en mensen in hun kracht zet.
 • Sterke affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
 • Warme persoonlijkheid met inlevingsvermogen, staat voor zijn/haar mensen, kan zich ook zakelijk opstellen.
 • Brede blik, ondernemend, gericht op leren, innoveren en vooruitgang.
 • Vertrouwenwekkend, optimistisch en benaderbaar.
 • Goed gevoel voor verhoudingen, representatief, moreel kompas.
 • Heeft een heldere visie op medezeggenschap van cliënten, verwanten en medewerkers en eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking en geeft hier verder vorm aan.
 • Flexibel en veerkrachtig, blijft ook bij tegenslag effectief presteren.

 
Diversiteit en inclusiviteit worden bij Cello als een groot goed beschouwd. Niet alleen in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid.
 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wetgeving Normering Topinkomens (WNT). Inschaling vindt plaats op basis van klasse IV.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, PA
Chantal Fonteijn, PA
 
T: 0850 – 734 706