Ziekenhuis RivierenlandSolliciteer

lid raad van bestuur – bedrijfsvoering

Goede passende zorg voor iedereen in Rivierenland. Dat is waar Ziekenhuis Rivierenland voor gaat en staat. Ziekenhuis Rivierenland biedt vanuit de locaties in Tiel en Culemborg medisch-specialistische zorg en expertise in samenwerking met haar partners. Het ziekenhuis is sterk gepositioneerd en geworteld in de regio Rivierenland en werkt nauw samen met huisartsen, thuiszorg, verloskundigen praktijken, apotheken, ouderenzorg organisaties, GGZ, andere zorgpartners en maatschappelijke organisaties in de regio. Als grootste werkgever in de regio heeft het ziekenhuis een uitzonderlijke positie en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om de trekker te zijn voor een gezond leven voor mensen in Rivierenland. De schaal van het ziekenhuis is bijzonder geschikt om zowel alle medisch specialistische zorg te bieden en te werken aan eigen speerpunten, maar ook de verbinding actief te organiseren met anderen. Warm en betrokken, met passie voor het vak en een open houding voor vernieuwende vormen van bestuur.
 
Bijzonderheden Ziekenhuis Rivierenland

 • In de visie en missie staat de patiënt bovenaan, met als basis het gedachtegoed van positieve gezondheid. Ziekenhuis Rivierenland ziet gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De patiënt geeft in deze gedachte zélf aan wat hij of zij belangrijk vindt en graag zélf zou willen veranderen.
 • De vier centrale kernwaarden Persoonlijk, Professioneel, Samen en Zinnig & Zuinig typeren waar Ziekenhuis Rivierenland voor staat.
 • Patiëntgerichtheid, een gastvrije houding, goed werkgeverschap zijn kenmerken die daarbij horen. Binnen duidelijke kaders krijgen én nemen medewerkers de ruimte om als professional proactief innovatief, en verantwoordelijk te werken en zodoende persoonlijke zorg te bieden.
 • Ziekenhuis Rivierenland is sterk gericht op samenwerking en ziet het samen de handen ineenslaan als belangrijke voorwaarde voor het bereiken van gezondheidswinst. Door de goede samenwerking met alle samenwerkingspartners in de regio biedt het ziekenhuis, in afstemming met de patiënten, de juiste zorg op de juiste plek, zo dicht mogelijk bij huis. De samenwerking met andere partners, zoals b.v. het topklinisch ziekenhuis St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, maakt dat het totale behandelpalet voor patiënten zo veel mogelijk in de eigen omgeving kan worden aangeboden. Ziekenhuis Rivierenland hecht ook veel waarde aan overige samenwerkingsverbanden met academische, topklinische en algemene ziekenhuizen, als ook de samenwerking met en de aansluiting in de Acute Zorg regio. Niets minder dan de beste patiëntenzorg is het uitgangspunt bij de keuze met wie op welk onderwerp zal worden samengewerkt.
 • Er is maximale aandacht voor patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Recentelijk heeft Ziekenhuis Rivierenland de JCI (een internationale kwaliteitsstandaard voor ziekenhuiszorg) her-accreditatie behaald. Ook op het gebied van informatiebeveiliging beschikt het ziekenhuis over een kwaliteitskeurmerk (o.a. NEN 7510).
 • Op financieel vlak liggen er een aantal uitdagingen om duurzaam financieel gezond te blijven en ook in de toekomst goede en passende zorg te kunnen blijven verlenen. Echter, door samen de schouders eronder te zetten en door te sturen op een solide verdienvermogen verwacht het ziekenhuis voldoende middelen te kunnen generen om te investeren in huisvesting, sociale innovatie, zorginnovatie en state of the art zorgtechnologie.
 • Diversiteit en inclusiviteit worden bij Ziekenhuis Rivierenland als een groot goed beschouwd. Niet alleen in geslacht, etniciteit, identiteit of leeftijd, maar ook in ervaring en persoonlijkheid.
 • Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij het ziekenhuis hoog in het vaandel.

Organisatiestructuur

 • De collegiale tweehoofdige raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van Ziekenhuis Rivierenland. De voorzitter raad van bestuur en het lid raad van bestuur dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht.
 • Er is nauwe betrokkenheid van de medisch specialisten bij het beleid en besturing van het ziekenhuis. De Vereniging Medische Staf (VMS), het CMSB (vrijgevestigd specialisten) en VMSD (specialisten in dienstverband) hebben zich verenigd in de Coöperatie Medisch Specialisten Rivierenland (CMSR). Momenteel wordt er door de raad van bestuur en de CMSR nagedacht over de wijze waarop co-bestuur vormgegeven kan worden om zo de samenwerking met zorgprofessionals nog verder te vergroten en de belangen nog eenduidiger te organiseren.
 • Het Verpleegkundig Staf Bestuur (VSB) wordt nauw bij de beleidsbepaling en -uitvoering betrokken en voert regelmatig overleg met de raad van bestuur. Ook de Patiëntenadviesraad en de Ondernemingsraad voeren regelmatig overleg met de raad van bestuur over beleidsaangelegenheden.
 • De zorgmanagers en de managers van de ondersteunende afdelingen en stafdiensten vormen gezamenlijk het management beraad. Het management beraad heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing van de organisatie, in goede afstemming met de raad van bestuur.
 • Het duaal management van de zorgeenheden (zorgmanager en medisch vakgroepmanager) is integraal verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding, bedrijfsvoering en de tactisch/operationele aangelegenheden, maar heeft ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totaal van de zorg van Ziekenhuis Rivierenland. De verschillende bedrijfsondersteunende afdelingen en stafdiensten adviseren de raad van bestuur en het duale management en bieden ondersteuning bij de uitvoering.
 • Binnen het ziekenhuis is de leidinggevende ‘dichtbij’: is bereikbaar voor de medewerkers en weet steeds wat er speelt op de werkvloer. De leiderschapsstijl laat zich karakteriseren als resultaatgericht doch verbindend en is gebaseerd op de kernwaarden.

 
Meer informatie, o.a. het meerjarenbeleidsplan en het jaarverslag, is te vinden op www.ziekenhuisrivierenland.nl

Functieomschrijving

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter raad van bestuur zal het huidige lid raad van bestuur de positie van voorzitter gaan vervullen. Derhalve komt de raad van toezicht van Ziekenhuis Rivierenland graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid raad van bestuur.
 
De voorzitter is primair verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille en fungeert als boegbeeld en netwerker op bestuurlijk niveau in de regio. U draagt als lid raad van bestuur de primaire verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoeringsportefeuille. Met uw kwaliteiten als verbinder en relatiebouwer vertegenwoordigt u, in overleg met de voorzitter, het ziekenhuis en onderhoudt u diverse contacten met regionale netwerkpartners. Beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor alle aspecten van het functioneren van Ziekenhuis Rivierenland in totaliteit. De voorzitter heeft een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de raad van bestuur effectief opereert en tijdig besluiten neemt.
 
U vormt samen met de voorzitter raad van bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. U bent een echte verbinder en teamplayer. Het elkaar scherp houden, inhoudelijk versterken en feedback geven binnen het bestuursteam is u toevertrouwd. U gaat moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en u weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. U bent zichtbaar voor de patiënten en de medewerkers. Dit doet u met passie, plezier en humor.
 
In uw leidinggevende stijl werkt u goed samen, bent u gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren zowel intern als extern. U maakt zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie. U draagt uit dat u net als uw medewerkers een deel bent van een groter geheel en dat het uw rol is ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen en continu mee te denken met het verbeteren van de zorg. Ook bent u geïnteresseerd in mensen, weet u moeiteloos verbindingen te leggen tussen alle lagen van de organisatie en bevordert u het gemeenschapsgevoel. Uw stijl kenmerkt zich voorts door passie, lef, energie en de bereidheid ‘to go the extra mile’.
 
U ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner en u hecht groot belang aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid. U vindt aantrekkelijke arbeidsverhoudingen in een sociale en veilige werkomgeving van primair belang en u hebt een duidelijke visie op werkgeversbeleid.
 
U legt verantwoording af aan en onderhoudt een open relatie met de raad van toezicht.
 
Opdracht voor de komende jaren (als raad van bestuur gezamenlijk)

 • Verantwoording dragen voor de integrale aansturing van de organisatie, in nauwe samenwerking met het duale management.
 • Visie vormen over de wijze waarop kan worden voldaan aan de groeiende zorgvraag binnen de beperking van de huidige middelen en capaciteiten en op basis hiervan realiseren van een toekomstbestendig zorgaanbod, incl. nieuwe zorgvormen, in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders en organisaties in het sociale domein, waarbij tevens wordt voldaan aan eigentijdse eisen betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Vervullen van een voortrekkersrol in de regio Rivierenland bij het verder optimaliseren van de toegankelijkheid van passende zorg en hiertoe onderhouden van relaties op strategisch niveau met ketenpartners en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de kwaliteit van de patiëntenzorg kunnen verhogen en/of kunnen leiden tot meer efficiency.
 • Vorm en inhoud geven aan co-besturen met onder andere de medische staf.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking in een lerende organisatie waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd.
 • Bewaken van tevredenheid van patiënten, naasten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Constructief samenwerken met de raad van toezicht vanuit een houding van openheid en transparantie en verder vormgeven van zorggovernance.
 • Specifiek voor het lid raad van bestuur
 • Zorgdragen voor een rendabele exploitatie en voor een flexibele bedrijfsvoering, die meebeweegt met de ontwikkeling van de zorgvraag. Hiertoe zorgdragen voor het procesmatig inrichten van de organisatie en bewaken van een strakke en evenwichtige lijn hierbij. Tevens implementeren van innovatieve manieren om de zorg slimmer en beter te organiseren.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Ziekenhuis Rivierenland positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede opleidingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Verantwoording dragen voor het meerjarig investeringsprogramma en zorgdragen voor aantrekkelijk en rendabel zorgvastgoed.
 • Aangaan van strategische relaties met zorgverzekeraars, financiële instellingen en bedrijven in de inkoopketen en sturing geven aan contractonderhandelingen voor zorgverkoop en inkoop van materialen en diensten. Hierbij tevens voldoen aan de eisen conform de green deal duurzame zorg.
 • Borgen van een toekomstbestendige, innoverende en ondersteunende ICT-organisatie en optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering en e-health.
 • Sturing en inhoud geven aan (nieuwe) samenwerkingsverbanden, zoals samengaan laboratoria (Dicoon), oprichten expertisecentra (RAMO), ziekenhuisoverstijgend Hix-beheer, regionaal (medisch) zorgaanbod (Rivierenland Samen Beter), etc.

 
Functie-eisen (voor het nieuwe lid raad van bestuur)

 • Ervaring op bestuursniveau met een portefeuille financiën/bedrijfsvoering in een grote complexe organisatie. Ervaring in een zorgorganisatie is een pre. Ook kandidaten met ruime leidinggevende ervaring met bewezen inhoudelijk leiderschap en coachend vermogen, die zich qua kennis en competenties hebben doorontwikkeld tot het eindverantwoordelijk bestuursniveau komen in aanmerking.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Academisch werk- en denkniveau, ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, facilitaire zaken en huisvesting, digitalisering en innovatie.
 • Succesvol leiding hebben gegeven aan complexe organisatieveranderingstrajecten.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • In staat een goede werkrelatie met zorgprofessionals op te bouwen en te onderhouden.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v. medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Toekomstgerichte strateeg, koersvast, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten.
 • Innovatief, ondernemend, stevig en nuchter.
 • Coachend, inspirerend en communicatief, bestuurt vanuit vertrouwen.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Kan balanceren tussen diverse belangen en komt tot overwogen keuzes en besluiten ten dienste van de maatschappelijke opgave van Ziekenhuis Rivierenland.
 • Integer, staat open voor feedback en is aanspreekbaar op het eigen handelen.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Open en transparant, communicatief sterk, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en in overeenstemming met de Wet normering topinkomens (WNT).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl. U kunt reageren tot 14 april 2023.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702