Ons Tweede ThuisSolliciteer

lid raad van bestuur

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN.        

ONS TWEEDE THUIS
 
Zorgorganisatie Ons Tweede Thuis is er voor volwassenen en kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel. Ons Tweede Thuis heeft circa 80 locaties rondom Aalsmeer, Abcoude, Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn, Hoofddorp, Haarlem en een dienstencentrum in Aalsmeer. De 2.305 medewerkers bieden aan 3.230 cliënten wonen, werk & dagbesteding, behandeling, ambulante begeleiding en kinderverpleegkunde. Zij worden hierbij ondersteund door ruim 800 vrijwilligers.
 
JIJ&IK zeggen we bij Ons Tweede Thuis. Jij en ik, mensen met een beperking, hun ouders en familie en de professionals en vrijwilligers. Maar ook jij en ik in de wijk, mensen met en zonder beperking en andere (zorg)organisaties of gemeenten. Samen werken aan een goed leven voor kinderen en volwassenen met een beperking, dat is waar Ons Tweede Thuis voor staat. Ons Tweede Thuis stimuleert en helpt mensen om hun eigen keuzes te maken en het beste uit zichzelf te halen. En Ons Tweede Thuis helpt hen om de mogelijkheden van hun netwerk maximaal te benutten.
 
Zelfbewust, krachtig, lef, kwetsbaar, verbindend, dat zijn de kernwaarden bij Ons Tweede Thuis. De kernwaarden geven richting aan de dagelijkse ondersteuning van mensen met een beperking, het beleid van de organisatie en aan de ontwikkeling van medewerkers. De organisatie heeft een positief en innovatief imago bij lokale overheden, zorgkantoren en andere ketenpartners.
 
Ons Tweede Thuis wil haar zorg en ondersteuning voortdurend verder ontwikkelen. Door nauwe samenwerking met universiteiten, hogescholen en MBO’s is de organisatie in staat om op basis van (wetenschappelijk) onderzoek haar dienstverlening te verbeteren. Ons Tweede Thuis speelt een actieve rol binnen twee Academische Werkplaatsen waarin we samen met andere zorginstellingen op zoek gaan naar innovatieve oplossingen in de zorgpraktijk.
 
De organisatie kenmerkt zich door een gezonde financiële uitgangspositie. Voor 2023 is een totale omzet begroot van meer dan € 150 miljoen met een positief resultaat. Ook voor de toekomstige jaren worden positieve financiële resultaten verwacht en kan het weerstandsvermogen op peil blijven. Daarmee zijn er mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en uitvoering te geven aan diverse ver- en nieuwbouwprogramma’s en herontwikkeling van verschillende locaties die aansluiten bij de zorgvisie en de maatschappelijke uitdagingen en bij de betaalbaarheid daarvan.
 
Strategisch beleid
Samenwerken, samenwerken, samenwerken. Dat is de kern van het strategisch beleid van Ons Tweede Thuis. Kort samengevat liggen de accenten in het strategisch beleid op:

 • Blijven leren en ontwikkelen met elkaar, in de driehoek cliënt-familie-begeleiding.
 •  In stand houden van een gezond bedrijf met een duurzame toekomst, met aandacht voor slimmer organiseren en kostenbeheersing.
 • Als perspectief voor de toekomst inzetten op een samenleving, waar ieder onderdeel van is en meedoet.

De organisatie staat, net als andere zorginstellingen, voor de majeure opgave om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden door anders denken en anders doen. Momenteel wordt samen met cliënten, medewerkers en verwanten het strategisch beleid voor 2024-2026 ontwikkeld.
 
Organisatiestructuur
De organisatie staat op het punt om van een eenhoofdige naar een tweehoofdige raad van bestuur over te stappen. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van Ons Tweede Thuis en voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De raad van toezicht ziet toe op het bestuur en beleid van Ons Tweede Thuis en fungeert als klankbord, adviseur en werkgever voor de raad van bestuur.
                    
Ons Tweede Thuis kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met korte lijnen en veel eigen regie en zeggenschap bij cliënten, verwanten en medewerkers. De raad van bestuur, de managers van de regio Amsterdam, de regio Amstelland – Meerlanden, de regio Haarlemmermeer – Haarlem, de manager Behandeling, de manager Services en de concern controller vormen tezamen het MT.
 
De centrale cliëntenraad, de centrale familieraad als ook de ondernemingsraad worden nauw bij de beleidsbepaling en -uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de raad van bestuur.
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zo veel als mogelijk gedelegeerd naar de leidinggevenden en de taakvolwassen teams in het primaire proces. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van vakmanschap, samenwerking en eigenaarschap. Het bestuursmodel is gebaseerd op zelforganisatie en dit model is volop in doorontwikkeling.
 
Meer informatie, o.a. de jaarrekening en het organogram, is te vinden op www.onstweedethuis.nl.

 
Profiel lid raad van bestuur
 
In verband met de complexe opgave waar de sector en de organisatie voor staat, is Ons Tweede Thuis op zoek naar een tweede lid raad van bestuur die complementair is met en past bij de huidige bestuurder Susan Veenhoff, die als voorzitter raad van bestuur zal gaan fungeren. De portefeuilleverdeling zal horizontaal plaatsvinden op basis van expertise en voorkeuren van beide bestuurders. Dit werkt meer verbindend op de besluitvorming in vergelijking met een verticale verdeling (beide bestuurders hebben elkaar nodig om zaken op te lossen).
 
U bent samen met Susan Veenhoff het gezichtsbepalend boegbeeld, zowel binnen Ons Tweede Thuis als ook binnen de regio’s waarin Ons Tweede Thuis actief is en in het brede veld van de zorg. U bent een allround bestuurder met een zorginhoudelijke achtergrond met kennis van en ervaring met de gehandicaptenzorg.
 
U bent een stevige persoonlijkheid die niet snel van slag raakt en u profileert zich op een toegankelijke, integere en bovenal heldere manier. U bent gemakkelijk benaderbaar en zichtbaar op de locaties en u communiceert soepel op alle niveaus. U voelt zich verbonden met JIJ&IK, de strategie en de kernwaarden van Ons Tweede Thuis en het begrip inclusie wordt door u voorgeleefd en uitgedragen.
 
U handelt vanuit het cliëntperspectief met nadrukkelijke aandacht voor het medewerkersperspectief. U stelt zich op als echte teamspeler zowel in de richting van uw mede-bestuurder als naar het MT en de rest van de organisatie. U toont vertrouwen in en u biedt ruimte aan het management en u zet zich in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren, met veel aandacht voor de posities en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. U ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner en betrekt hen actief bij beleid en uitvoering. U legt samen als raad van bestuur verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Resultaatgebieden (in gezamenlijkheid met de huidige bestuurder)

 • Verantwoordelijkheid dragen voor de integrale aansturing en het realiseren van de ambities en doelen van het meerjaren strategisch beleid van Ons Tweede Thuis.
 • Sturen op versterking en innovatie van kwaliteit van zorg en versterking van cliënttevredenheid.
 • Initiëren en tot ontwikkeling brengen van innovaties in het zorg- en hulpverleningsaanbod, en het hiertoe onderhouden van goede contacten met universiteiten en wetenschappelijke instellingen.
 • Fungeren als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en het scheppen van een inspirerende werkomgeving.
 • Investeren in kwaliteit van de medewerkers, het ‘anders werken’ en in het boeien en binden van medewerkers, o.a. door goede scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven, en zorgdragen voor een wervend HR-beleid, zodat Ons Tweede Thuis een aantrekkelijk werkgever blijft.
 • Als bestuurder een wezenlijke rol spelen in externe netwerken, de brancheorganisatie VGN.
 • Investeren in goede relaties en samenwerking met externe stakeholders om te bewerkstelligen dat de cliënten van Ons Tweede Thuis mee kunnen doen en meetellen in de samenleving waar zij middenin wonen.
 • Zorgdragen voor een rendabele exploitatie en voor een flexibele bedrijfsvoering, die meebeweegt met de ontwikkeling van de zorgvraag, alsmede het implementeren van innovatieve manieren om de zorg slimmer en beter te organiseren.
 • Coördineren en in goede banen leiden van de verbouw-/nieuwbouwinvesteringen en herontwikkeling op locaties, met aandacht voor het behoud van verantwoorde vermogensparameters waarbij tevens wordt voldaan aan eigentijdse eisen betreffende duurzaamheid.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars/-kantoren en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden en volumes.
 • Zorgdragen voor een goed overleg en goede verhoudingen met de centrale cliëntenraad, de centrale familieraad en de ondernemingsraad.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht.

 
 Functie-eisen

 • Ruime ervaring als bestuurder of eindverantwoordelijk directeur, verkregen in een complexe zorgorganisatie, bij voorkeur binnen de gehandicaptenzorg.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Academisch werk- en denkniveau, kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit van zorg, sociaal beleid, financieel beheer en bedrijfsvoering.
 • Ruime ervaring met het begeleiden van zorginhoudelijke en bedrijfsmatige verandertrajecten, heeft hierbij oog voor de gevolgen ervan voor cliënten, hun verwanten en de medewerkers.
 • Aantoonbare resultaten geboekt op het gebied van vernieuwing en innovatie.
 • Bij voorkeur ervaring met vastgoedbeleid en het coördineren van vastgoedprojecten.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

 Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Wil vanuit een oprechte passie bijdragen aan een goed leven voor mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag.
 • Contemplatief, in staat om goed te luisteren en weloverwogen standpunten af te wegen.
 • Weet echt verbinding te maken met de cliënten en medewerkers van Ons Tweede Thuis.
 • Ondernemend, vernieuwend en koersbepalend, bedrijfsmatig sterk.
 • Standvastig, besluitvaardig, neemt onder druk integere besluiten.
 • Enthousiasmerend leider, die herverdeling van eigenaarschap en ontwikkelen van talenten naar een hoger niveau kan brengen.
 • Relatiegerichte netwerker en onderhandelaar met hoge gunfactor, transparant en integer.
 • Teamplayer, komt in teamverband in open communicatie tot gezamenlijke besluitvorming.
 • Staat open voor kritische zelfreflectie, kan relativeren en heeft gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en in overeenstemming met de WNT, klasse V.
 

Algemeen profiel

Suur & Company heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons mimimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.
 

PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure. Ook wordt er expliciet aandacht besteed aan de match met de huidige bestuurder Susan Veenhoff.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, PA
Monica van der Ven, PA

T: 0850 – 734 705 (Stephanie)
T: 0850 – 734 702 (Monica)