KempenhaegheSolliciteer

Lid Raad van Bestuur

Voor iedereen met een (zorg)vraag over complexe epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen is Kempenhaeghe hét expertisecentrum. De kracht van Kempenhaeghe is gelegen in de veelomvattende benadering, die gespecialiseerde zorg, speciaal onderwijs, innovatie en wetenschap in nauwe verbinding met elkaar ontwikkelt en aanbiedt. Kempenhaeghe creëert integrale en effectieve oplossingen door te werken met multidisciplinaire teams, waarin de artsen worden ondersteund door gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers en paramedici. Bij Kempenhaeghe is ‘open zijn’ een belangrijk uitgangpunt. Niet alleen draagt Kempenhaeghe haar kennis en aandacht naar buiten toe uit, maar staat zij als expertisecentrum vooral open voor wat ‘buiten’ gebeurt en leeft.
 
Bijzonderheden Kempenhaeghe

 • Er werken circa 1.500 medewerkers bij Kempenhaeghe, met alle kennis en alle aandacht voor de patiënten, bewoners en leerlingen.
 • Kempenhaeghe werkt samen met academische centra en kennisinstituten, waaronder MUMC+, Radboud UMC, CIRO, TU Eindhoven, UZ Gent, UMC Utrecht, Leiden UMC en Erasmus MC. Dit maakt Kempenhaeghe een unieke instelling voor onder meer de ontwikkeling en inzet van de nieuwste inzichten op medisch-technisch gebied in de zorg en het onderwijs voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen.
 • Binnen Kempenhaeghe kunnen cliënten in vijf gespecialiseerde centra terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding, zorg, onderwijs en/of een passende woonomgeving: Academisch Centrum voor Epileptologie, Centrum voor Slaapgeneeskunde, Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen, Centrum voor Epilepsiewoonzorg en Centrum voor Onderwijsexpertise De Berkenschutse.
 • De strategienota 2020-2024 heeft als titel en motto: ‘Groei door verbinding’ en bouwt voort op wat er in de afgelopen jaren is gerealiseerd en zet tevens nadrukkelijk een stap verder. Kempenhaeghe gaat zich meer richten op samenwerking en allianties om nog beter in staat te zijn om epilepsie, slaapstoornissen en leer- en ontwikkelingsproblematiek aan te pakken. Recentelijk heeft er een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden en is de strategie op onderdelen aangescherpt.
 • Kempenhaeghe hecht veel waarde aan inclusiviteit en diversiteit en streeft naar een werkomgeving waarin mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun culturele achtergrond, persoonlijkheid, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid.

 
Organisatiestructuur

 • Kempenhaeghe wordt aangestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Onder de paraplu van de Stichting Kempenhaeghe functioneren de vijf expertisecentra van Kempenhaeghe onafhankelijk, maar wel in nauwe samenwerking met elkaar. De vijf expertisecentra worden aangestuurd door drie directeuren, met de domeinen cure, care en onderwijs.
 • De centra worden gefaciliteerd door ondersteunende diensten, waaronder ook de afdeling TriO (Onderzoek, Ontwikkeling & Opleiding). De ondersteunende diensten nemen een belangrijke plaats in en zijn actief over de volle breedte van Kempenhaeghe.
 • In de nieuwe besturingsfilosofie van Kempenhaeghe staan zowel de patiënt / cliënt / leerling als de medewerker centraal.
 • Om maximale betrokkenheid te garanderen van alle stakeholders, kent Kempenhaeghe diverse raden waarin interne en externe stakeholders zijn vertegenwoordigd. Dat zijn de cliëntenraad, de vereniging medisch specialisten in dienstverband, de multidisciplinaire raad, de verpleegkundige adviesraad, de ondernemingsraad en de medezeggenschapsraad.
 • De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden.

Meer informatie is te vinden op de website: www.kempenhaeghe.nl

Functieomschrijving

Portefeuilleverdeling

 • De voorzitter en het lid Raad van Bestuur komen gezamenlijk tot een evenwichtige taakverdeling wat betreft primair proces, bedrijfsvoering, strategische vraagstukken en externe contacten. Samen zijn zij collegiaal verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het geheel.
 • Essentieel is dat er tussen de beide bestuurders sprake is van een persoonlijke match, dat zij zowel in ervaring als expertise complementair zijn aan elkaar, elkaar scherp houden en feedback geven.
 • In geval de kandidaat voor de positie van voorzitter Raad van Bestuur een bedrijfsmatig profiel heeft, is het wenselijk dat de kandidaat voor de positie van lid Raad van Bestuur beschikt over specifieke expertise en ervaring op zorginhoudelijk gebied en kwaliteit en veiligheid en vice versa.

 
Samenwerking & verbinding

 • Beide bestuurders zorgen voor een inspirerende werkomgeving voor de professionals en staan in direct contact met hen. Zij stellen zich op als het toonbeeld van empathisch en dienend leiderschap en zetten zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken.
 • Zij ondersteunen alle professionals om hun werk voor de cliënt zo goed mogelijk te kunnen doen en creëren de randvoorwaarden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling op alle niveaus binnen de organisatie.
 • Vanuit een open en luisterende houding moedigen zij mensen aan om zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.
 • Zij hebben oog en oor voor de positie van de cliënten en van de medewerkers en zien de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner.

Opdracht voor de komende jaren, voor de Raad van Bestuur gezamenlijk

 • Met een heldere toekomstvisie voor ogen Kempenhaeghe als organisatie verder ontwikkelen en uitvoeren van het herijkte en aangepaste strategisch beleid, met de focus op een goede balans tussen innovatie/academisering en optimale zorgverlening, opdat Kempenhaeghe haar positie nationaal en internationaal op het gebied van epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie kan behouden en versterken.
 • Verder versterken van de verbinding tussen de centra onderling en met de ondersteunende diensten.
 • Realiseren en versterken van duurzame relaties met verwijzers, samenwerkingspartners, onderzoeksinstellingen en financiers, zowel regionaal, landelijk als ook binnen Europa.
 • Versterken van het onderscheidend vermogen van Kempenhaeghe en het groeipotentieel in specifieke onderdelen verder tot ontwikkeling brengen.
 • Borgen van de financieel gezonde basis van Kempenhaeghe door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en onderwijsprocessen en ervoor zorgdragen dat Kempenhaeghe proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van digitalisering en innovatieve (technologische) ontwikkelingen en deze implementeren in de zorg en in het onderwijs. Tevens verder ontwikkelen van het wetenschappelijk kenniscentrum.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren, managers en professionals en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende of professional verder aan te scherpen.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Kempenhaeghe positioneren als aantrekkelijke werkgever met de focus op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Stimulerende leiderschaps- en opleidingsprogramma’s maken hier onderdeel van uit.
 • Zorg dragen voor een goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.
 • Op regelmatige basis de dialoog voeren en van gedachten wisselen met de Raad van Toezicht en verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht.
 • De Raad van Toezicht goed in positie brengen en houden om de door hen uit te voeren taken te kunnen uitvoeren.

 
Functie-eisen

 • Voorzitter: Ruime ervaring op bestuursniveau in een grote complexe organisatie. Dit kan zowel in de zorg zijn (cure of care) of in het onderwijs als ook in een toonaangevend kennisinstituut of in een maatschappelijke dienstverleningsorganisatie.
 • Lid: ervaring op bestuursniveau of ruime ervaring op management-/directieniveau met brede verantwoordelijkheid en met potentieel om door te groeien naar het eindverantwoordelijk bestuursniveau.
 • Op grond van de eerdergenoemde complementariteit tussen de bestuurders is het van belang dat de voorzitter en het lid gezamenlijk ruime ervaring hebben in zorg en onderwijs.

 
Voor beide kandidaten geldt:

 • Academisch werk- en denkniveau, krachtig in het combineren van zorg en bedrijfsvoering in een sterk veranderende omgeving.
 • Visie op cure, care en onderwijs en ervaring met het werken met professionals.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Bedrijfsmatig en commercieel onderlegd.
 • Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren en implementeren van innovatieve toepassingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • In staat om op inspirerende wijze veranderingen in de organisatie te initiëren en in goede banen te leiden en weet hiervoor ruim draagvlak te creëren bij cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Hecht belang aan integriteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen en neemt de organisatie en de mensen hierin mee.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Bij voorkeur beschikkend over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Charismatische toekomstgerichte strateeg en inhoudelijk boegbeeld, koersvast, integer, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluitvorming.
 • Innovatief, ondernemend, out-of-the box denker.
 • Verbinder en relatiebouwer, zichtbaar zowel in- als extern. Gericht op de patiënt, cliënt en leerling.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen. Denkt breed voor de hele organisatie Kempenhaeghe.
 • Denkt in oplossingen, is geduldig en vasthoudend.
 • Toont persoonlijke en oprechte betrokkenheid en warmte naar bewoners, leerlingen en patiënten.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen. Empathisch en integer.
 • Heeft oog voor en geeft ruimte aan diversiteit binnen de organisatie.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Open en transparant, communicatief sterk, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de vigerende Wet normering topinkomens (WNT).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, Project Assistant
Annemarie Engel, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 710