Haaglanden Medisch CentrumSolliciteer

Lid Raad van Bestuur

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is met ca. 4.500 medewerkers en 500 vrijwilligers hét ziekenhuis in de Haagse regio waar samen de beste zorg geleverd wordt. Een ziekenhuis waar oog is voor patiënt en medewerker. Bij HMC wordt iedere stem gehoord en is elke mening belangrijk. De inwonerpopulatie is multicultureel en de regio is internationaal georiënteerd.
 
Van verpleegkundige tot medisch specialist en van onderzoeker tot laborant: iedere HMC-medewerker heeft de drive om de beste zorg aan patiënten te leveren. Op een gastvrije en innovatieve manier. In HMC ontvangen patiënten en hun naasten zorg met liefde en lef. Door echt naar patiënten te luisteren en zoveel mogelijk samen te beslissen (met liefde) en door steeds te innoveren en de zorg nog beter te maken (met lef). Iedereen bij HMC is ervan doordrongen dat ieder mens anders is en iets anders nodig heeft. Iedereen is welkom.
 
HMC is de overkoepelende naam voor drie ziekenhuislocaties en elk ziekenhuis heeft haar eigen dynamiek en specialisaties:

 • HMC Antoniushove: Algemene (poli)klinische zorg en oncologische zorg met in het bijzonder colorectale-, mamma- en longchirurgie, inclusief (intra-operatieve) radiotherapie.
 • HMC Bronovo: weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg. Patiënten kunnen hier de komende jaren terecht voor poliklinische bezoeken en geplande operaties (o.a. proctologie, liesbreuk- en galblaaschirurgie).
 • HMC Westeinde: Hét centrum voor acute en complexe zorg. SEH met level 1 traumacentrum in samenwerking met het LUMC en het HagaZiekenhuis, acute hoogcomplexe zorg, waaronder Neurovasculaire en Cardiovasculaire zorg en concentratie proximale femurfracturen.

 
Als topklinisch ziekenhuis (STZ) worden specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals opgeleid en doet HMC klinisch wetenschappelijk onderzoek. HMC streeft naar het leveren van zorg van topkwaliteit aan iedereen die dat nodig heeft. Om deze ambitie waar te maken, houden medewerkers hun kennis en vaardigheden voortdurend op peil. Hiervoor worden uitgebreide scholings- en opleidingsmogelijkheden geboden via het Landsteiner Instituut. Met betrekking tot wetenschap en medisch onderwijs is het Landsteiner Instituut ook nauw verbonden met het LUMC.
 
De komende jaren zullen er diverse renovatie- en verbouwactiviteiten plaatsvinden op de HMC-locaties, zodat HMC goed kan blijven inspelen op de vraag naar zorg van de patiënt van nu en van morgen.
 
Bij HMC heeft de corona-gerelateerde problematiek een grote impact gehad op de medewerkers en op de persoonlijke levens van de patiënten en hun verwanten. Dankzij de enorme inzet en de flexibiliteit van de medewerkers heeft HMC de kwaliteit van zorg hoog kunnen houden.
 
HMC is financieel gezond en is vol vertrouwen om ook in 2022 en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken, zodat voldoende middelen kunnen worden ingezet voor investeringen in medewerkers, eHealth en ICT, innovatie, duurzaamheid en huisvesting.
 
HMC: klaar voor de toekomst 2020-2024
Kern van de strategie is dat HMC hét topklinische stadsziekenhuis is voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod waarin rekening is gehouden met de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen en mensen met chronische aandoeningen. De speerpunten zijn het Traumacentrum en Neurocentrum. Dit zijn de onderdelen van HMC waar patiënten vanuit het hele land voor naar HMC komen. Daarnaast biedt HMC bijzondere en hoogwaardige vormen van zorg voor mensen met kanker en werkt HMC voor topklinische kankerzorg samen met het LUMC.
 
HMC kan met de invulling van de strategische koers optimaal sturen op een toekomstbestendig ziekenhuis. Dit vraagt om een organisatie die continu vernieuwt en die meegroeit. En dit vraagt om het maken van keuzes. Samen met zorgverleners van binnen en buiten HMC organiseert het ziekenhuis zorg in de wijk, in de praktijk bij de huisarts of paramedicus en bij de patiënt thuis, al dan niet ondersteund door e-health toepassingen. Hiermee anticipeert HMC op de krappe arbeidsmarkt, is het ziekenhuis in staat een breed zorgaanbod te bieden en kan de acute en hoogcomplexe zorg veilig en verantwoord worden georganiseerd.
 
Organisatiestructuur
De basis is georganiseerd in zorgclusters die zijn gevormd rond specialismen en afdelingen. In het besturingsmodel zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk ondergebracht op het niveau waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs plaatsvinden. Er is sprake van duaal management, waarbij medisch specialisten participeren in het clustermanagement en daarmee medeverantwoordelijk zijn voor management en organisatie. De clustermanagers hebben een integrale managementverantwoordelijkheid.
 
De multidisciplinaire patiëntprocessen zijn cluster overstijgend georganiseerd, vanuit de diverse specialismen en afdelingen die er bij betrokken zijn. Behalve de zorgclusters zijn er zes stafclusters: financiën, service & huisvesting, informatisering & automatisering, kwaliteit & communicatie, HR en het Landsteiner Instituut.
 
Zowel de vrijgevestigd specialisten van het medisch specialistisch bedrijf als de specialisten in loondienstverband met een overeenkomst voor onbepaalde tijd zijn lid van het geïntegreerd bestuur medische staf, dat in werking zal treden m.i.v. mei 2022.
 
Raad van Bestuur
De raad van bestuur bestaat uit de voorzitter raad van bestuur en twee leden raad van bestuur (thans 1). De raad van bestuur van HMC opereert als collegiaal bestuur en is integraal eindverantwoordelijk.
 
Binnen de collegiale en collectieve verantwoordelijkheid heeft iedere bestuurder een aantal aandachtsgebieden (portefeuille) waarvoor hij/zij fungeert als eerste aanspreekpunt.
 
De voorzitter is verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van de raad van bestuur en het besluitvormingsproces van de raad van bestuur, waaronder de agenda en het leiden van de vergaderingen van de raad van bestuur en het overleg met andere HMC-gremia. Besluiten van de raad van bestuur worden voor zoveel mogelijk bij consensus genomen. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem in de besluitvorming en vertegenwoordigt het ziekenhuis op hoofdlijnen naar externen daar waar het niet specifieke portefeuilles betreft. De voorzitter raad van bestuur is samen met de voorzitter raad van toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht.
 
Meer informatie is te vinden op www.haaglandenmc.nl

Functieomschrijving

Als gevolg van het ontstaan van een vacature binnen de raad van bestuur, komt de raad van toezicht van HMC graag in contact met kandidaten voor de positie van lid raad van bestuur. Tevens komt de raad van toezicht – door het aanstaande geplande vertrek van een van de huidige leden van de raad van bestuur – graag in contact met kandidaten voor de positie van lid raad van bestuur met de financiële portefeuille (CFO). De raad van toezicht start de werving voor deze beide profielen gelijktijdig op.
 
De driehoofdige raad van bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij de bestuurders een deel van de zorgorganisatie aansturen. De exacte portefeuilleverdeling of verdeling van aandachtsgebieden zal in goed overleg tussen de drie bestuurders en de raad van toezicht plaatsvinden. Dit laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal.
 
De bestuurders vormen met de voorzitter raad van bestuur een samenwerkingsgericht team. Er is binnen de raad van bestuur geen vicevoorzitter. De bestuurders zijn complementair aan elkaar, vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. Zij kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig. Zij passen bij de multiculturele cultuur van de Haagse regio en zijn zichtbaar en verbindend, binnen HMC als ook binnen het netwerk van het ziekenhuis in de regio.
 
De bestuurders maken zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie en dragen uit dat zij net als de medewerkers een deel zijn van een groter geheel. Zij geven met elkaar inhoud aan verbonden leiderschap, waardoor HMC in staat is diverse groepen met verschillende belangen met visie en gezag en in gezamenlijkheid verder te brengen. Met liefde en lef zorgen zij ervoor dat medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen en continu mee te denken met het verbeteren van de zorg.
 
De bestuurders werken op constructieve wijze samen met het geïntegreerd bestuur medische staf, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de verpleegkundige adviesraad, en zorgen nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) deze interne stakeholders, maar ook met externe stakeholders als ketenpartners, gemeenten, overheden etc.
 
De bestuurders leggen verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Resultaatgebieden (als raad van bestuur gezamenlijk)

 • Waarborgen van de continuïteit van HMC door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat het ziekenhuis proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 •  Vervolg geven aan en waar nodig aanvullen van de ingezette strategische koers, zodat HMC hét topklinische stadsziekenhuis met een compleet en hoogwaardig zorgaanbod voor de Haagse regio is en blijft.
 • Organisatiebreed doorvoeren van integraal capaciteitsmanagement, als belangrijke voorwaarde voor de realisatie van toekomstbestendige zorg.
 • Tot verdere ontwikkeling brengen van het groeipotentieel in specifieke zorgsegmenten (Traumacentrum, Neurocentrum en Kankercentrum), en hiertoe verder uitbouwen van de samenwerking met het LUMC en het HagaZiekenhuis, tevens aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen.
 • Constructief samenwerken met het geïntegreerd bestuur medische staf en versterken van draagvlak voor gezamenlijke verantwoordelijkheid bij beleidsvoorbereiding en besluiten en de uitvoering ervan.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de clustermanagers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Behartigen van de belangen in het maatschappelijk en politieke krachtenveld, landelijk, regionaal en lokaal.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.

 
(specifiek voor het lid raad van bestuur)

 • Stimuleren en aanjagen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement als integraal onderdeel van de beleidscyclus, waarbij steeds de dialoog met de patiënt centraal staat.
 • Creëren van optimale randvoorwaarden voor waardegedreven zorg, met de focus op de juiste zorg op de juiste plek, en met als resultaat een hogere kwaliteit van zorg voor de patiënt als ook een betere ervaring voor de zorgprofessional.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en HMC positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Bewaken van optimale aandacht van kwaliteit en patiëntveiligheid binnen bestaande en nieuw te ontwikkelen samenwerkingsverbanden met externe partners.
 • Organiseren van vlot lopende communicatie en optimale samenwerking binnen en tussen de diverse clusters en organisatorische eenheden.
 • Bevorderen van verpleegkundige zeggenschap op individueel-, team- en organisatieniveau én stimuleren van de beroepsinhoudelijke ontwikkeling van verpleegkundigen.

 
(specifiek voor het lid raad van bestuur met de financiële portefeuille)

 • Uitvoering geven aan het financieel beleid met de focus op efficiënt en kostenbewust werken in de organisatie en realiseren van de hierbij gestelde doelen in termen van verbetering van het bedrijfsresultaat. Tevens uitvoering geven aan het treasury beleid.
 • Uitvoering geven aan digitaliseringsprojecten, in goed overleg met alle zorgprofessionals.
 •  Verantwoording dragen voor een toekomstbestendige beschikbaarheid van ICT.
 • Coördineren en in goede banen leiden van het omvangrijke renovatie- en verbouwprogramma, en toezien op het behouden van verantwoorde vermogensparameters.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met zorgverzekeraars en onderhouden van de relatie met banken en accountant.

 
Functie-eisen

 • Lid raad van bestuur: ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in een ziekenhuisorganisatie, bij voorkeur met een bedrijfsmatig of zorginhoudelijk profiel. Ruime ervaring op het gebied van besturing van zorgclusters in een ziekenhuis met complexe governance en zorglogistiek en met aantoonbare resultaten op het terrein van doelmatigheid en verbetering van patiëntbeleving. Een verpleegkundige achtergrond is een pré.
 • Lid raad van bestuur met financiële portefeuille: een financiële achtergrond (b.v. bedrijfseconomie, accountancy etc.) en ruime ervaring met de portefeuille financiën/bedrijfsvoering in een ziekenhuisorganisatie. Ervaring met financiën, informatievoorziening, treasury, accountancy, risicomanagement, verkoop (zorgverzekeraars), inkoop en vastgoed- en huisvestingsbeleid.

 
Voor beide bestuurders geldt:

 • Academische opleiding en/of aantoonbaar academisch denk- en werkniveau.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Vaardigheid in het bedenken van innovatieve oplossingen, het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Succesvol leiding hebben gegeven aan complexe organisatieveranderingstrajecten.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • In staat een goede werkrelatie met (medisch) professionals op te bouwen en te onderhouden.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v. medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 
Diversiteit in de raad van bestuur wordt bij HMC als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht of leeftijd, maar nadrukkelijk ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid alsmede diversiteit waarin de populatie binnen het verzorgingsgebied van HMC wordt gereflecteerd.
 
Bewezen kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Teamplayer met gevoel voor rollen en verhoudingen.
 • Verbinder, relatiebouwer en netwerker, zowel in- als extern.
 • Energiek, empathisch en toegankelijk, oog voor de mens.
 • Coachend, inspirerend en communicatief.
 • Daadkrachtig en koersvast, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten.
 • In staat te prioriteren en dit consequent door te voeren.
 • Innovatief, ondernemend, transparant, stevig en nuchter.
 • Heeft een geduldig en luisterend oor en toont interesse in de mensen op de werkvloer.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen de rust te behouden en effectief te presteren.
 • Relativeringsvermogen.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de WNT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen in een vroegtijdig stadium een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Annemarie Engel, Project Assistant
T: 0850 – 734 707