Universitair Medisch Centrum UtrechtSolliciteer

Divisiemanager Divisie Beeld & Oncologie

De visie van het UMC Utrecht luidt: ‘Samen creëren we meer waarde, omdat ieder mens telt’. We geloven dat we het verschil kunnen maken in het leven van mensen door samen grenzen te verleggen en verbindingen aan te gaan. De patiënt in het zorgnetwerk staat hierbij centraal. Omdat ieder mens voor ons telt, willen we nog beter luisteren naar elke patiënt en hem, afhankelijk van de behoefte, verder helpen om zijn gezondheid te verbeteren.

We zijn een universitair medisch centrum dat innoveert ten dienste van patiënt en samenleving. Dit doen we door het uitvoeren van drie kernprocessen:

 1. We verbinden ‘fundamentele’ onderzoekers met ‘toegepaste’ onderzoekers.
 2. We passen kennis lokaal toe en maken deze vervolgens gegeneraliseerd internationaal toepasbaar.
 3. We zorgen voor gepersonaliseerde zorg voor iedere individuele patiënt en dragen tegelijkertijd bij aan maatschappelijke vraagstukken van de zorg en de duurzaamheid van onze zorg.

Deze kernprocessen voeren we uit met de Utrechtse aanpak: We zetten vol in op multidisciplinariteit in onderzoek, zorg en onderwijs als basis voor innovatie. We creëren sterke netwerken, zowel regionaal, nationaal als internationaal om grensverleggend onderzoek te doen, continuïteit van en innovaties in zorg te bewerkstelligen, en om nog betere opleidingen te verzorgen. Tot slot brengen we focus aan waarop we keuzes willen maken.

We verleggen grenzen binnen onze zes speerpunten: Circulatory Health, Brain, Infection & Immunity, Cancer, Child Health en Regenerative Medicine. Deze speerpunten zijn leidend in het onderzoek waarop we inzetten. We brengen focus aan in zorg op dezelfde thema’s, zodat we innovaties snel kunnen toepassen. Daarnaast zetten we in op vernieuwing van zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, en op de meest complexe zorg. En we leiden natuurlijk nieuwe generaties zorgprofessionals op vanuit dezelfde visie. Daarom geven we in Utrecht extra aandacht aan interprofessioneel leren en multidisciplinair onderwijs (‘de Nieuwe Utrechtse School’).

De speerpunten versnellen we de komende jaren door innovaties op een aantal medische-inhoudelijke onderwerpen, namelijk: (1) Healthy Living, (2) Biofabrication & disease modelling, (3) Molecular science & therapy, (4) Image-guided Interventions, (5) Integrale complexe zorg voor kinderen, (6), Acuut complexe zorg en (7) De Nieuwe Utrechtse School. Hiervoor is het nodig dat we onze organisatie versterken. Hierop hebben we de afgelopen jaren al flink ingezet, en deze versterking zetten we de komende jaren onverminderd voort op de volgende zeven onderwerpen: (1) Dialoog met de patiënt, (2) Een fijne plek om te werken, (3) IJzersterke netwerken, (4) Data science en e-health, (5) Betaalbare en duurzame zorg, (6) Wendbare organisatie en (7) Goede huisvesting.

Informatie
Meer informatie is te vinden op de website www.umcutrecht.nl.


DE DIVISIE BEELD & ONCOLOGIE

De divisie Beeld & Oncologie is gevormd vanuit divisie Beeld en het Cancer Center van het UMC Utrecht, waar samen bijna 1.700 medewerkers werkzaam zijn. De divisie Beeld & Oncologie werkt aan belangrijke innovaties in de gezondheidszorg, levert geavanceerde patiëntenzorg die deels voortkomt uit het wetenschappelijk onderzoek dat binnen de divisie verricht wordt en verzorgt een hoogwaardig pakket van onderwijs en opleidingen.

Het onderzoek binnen de divisie is op veel gebieden internationaal toonaangevend. Naast de vele innovaties op het gebied van medische beeldvorming, beeldbewerking, beelddiagnostiek en beeldgestuurde behandelingen wordt gewerkt aan nieuwe therapieën binnen de hematologie, medische oncologie en robot gestuurde chirurgie.

Patiënten behandelen en genezen en de kwaliteit van leven verbeteren indien genezing niet meer mogelijk is, vormt de drijfveer van alle medewerkers van de divisie. Op het gebied van oncologie werkt Beeld & Oncologie samen met verschillende ziekenhuizen in de regio. De afdeling Radiotherapie is het bestralingscentrum voor de hele regio Midden Nederland en regelmatig ook daarbuiten. Ook verzorgen de afdelingen Radiotherapie en Radiologie alle bestralingen en beeldvormende diagnostiek voor het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Samen met externe samenwerkingspartners wordt vandaag de patiëntenzorg van en voor morgen ontwikkeld.

Functieomschrijving

Momenteel is het UMC Utrecht op zoek naar een Divisiemanager voor de divisie Beeld & Oncologie.
De Divisiemanager (DM) draagt bij aan de versterking van de positionering van het UMC Utrecht als geheel vanuit de divisie verantwoordelijkheid. De DM is verantwoordelijkheid voor gezonde bedrijfsvoering: adequate aansturing van de divisie, binnen de gestelde budgettaire kaders, in nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met de Medisch-Wetenschappelijk Divisiemanager (MWDM), waarbij de focus voor de DM ligt op het terrein van zorg en bedrijfsvoering.

De DM draagt, samen met de MWDM, met een breder leiderschapsteam zorg voor een gezamenlijke visie, regelruimte en verbinding, zodat men elkaar helpt om zaken te realiseren en duidelijkheid te hebben wie waarvoor verantwoordelijk is. De samenwerking tussen divisieleiding en werkvloer wordt geïntensiveerd door de belangrijke schakel die het leiderschapsteam vormt bij het oplossen van problemen op de werkvloer en de directe verbinding met de divisieleiding. Daarnaast draagt de divisie zorg voor integraal management & accountability om daarmee het gehele UMC te versterken en neemt de divisieleiding deel aan actiegerichte overleggen met het hoger management.

De leden van de divisieleiding staan niet in een hiërarchische, maar in een collegiale verhouding tot elkaar. De DM valt direct onder de raad van bestuur. De leidinggevende heeft binnen de raad van bestuur het aandachtsgebied operationele zaken.

Resultaatgebieden

 • Draagt bij aan de te ontwikkelen UMC brede strategie en visie op het vlak van zorg en bedrijfsvoering (in samenwerking met collega DM’s, MWDM’s en in nauwe afstemming met directies) en implementeert het daaruit voortvloeiende beleid.
 • Ontwikkelt voor de divisie een geïntegreerd beleid op het terrein van bedrijfsvoering in overleg en afstemming met senior unithoofden, afdelingshoofden, bedrijfsbureau, stafdiensten en andere betrokkenen van de divisie en waar opportuun met de andere divisies en directies op de betreffende beleidsterreinen.
 • Stelt integraal divisiebeleid op binnen de vastgestelde kaders van de directies; vertaalt dit beleid in jaarlijkse managementcontracten. Is verantwoordelijk voor de uitvoering en monitoring van het vastgestelde beleid.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor het op orde zijn en houden van de financiën en realiseert verbeteringen van de operationele effectiviteit c.q. productiviteit.
 • Schept optimale voorwaarden (ICT datamanagement, business informatie) voor de verdere ontwikkeling en toepassing van eHealth en Big Data.
 • Geeft leiding aan leidinggevenden en medewerkers die de divisie ondersteunen in het uitvoeren van haar taak en zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting. Stimuleert een ontwikkelingsgerichte omgeving, waarin het veilig is om feedback te geven en zaken bespreekbaar te maken. 
 • Ontwikkelt en onderhoudt een effectieve communicatie- en overlegstructuur in de afdelingen.
 • Inspireert en draagt de UMC kernwaarden uit in woord en daad (betrokken en gedreven, vernieuwen en nooit uitgeleerd, ondernemend, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen). Stimuleert continue verbeteringen vanuit patiënten-/klantbehoefte.
 • Initieert en/of participeert in en/of leidt (projectmatige) initiatieven, op divisie of UMC-niveau als ook (inter-) nationaal, in het kader van (innovatieve) veranderingstrajecten, zoals op het gebied van kwaliteitszorg, strategieontwikkeling en samenwerkingsinitiatieven en vertaalt de resultaten naar de (afdelingen van de) eigen divisie.
 • Stimuleert en begeleidt initiatieven om de academische expertise te vermarkten en/of extra inkomsten te vergaren, o.a. door het aangaan van samenwerkingsverbanden (in nauw overleg met de directies).
 •  Adviseert de raad van bestuur over strategie en beleid voor het UMC Utrecht als geheel.
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en waarborging van goede samenwerking met andere eenheden in het UMC Utrecht en draagt zorg voor de afstemming van beleid met relevante organisatorische eenheden.
 • Onderhoudt interne en externe klantrelaties (in nauw overleg met de afdeling Strategische allianties).

Functie-eisen en compententies

 • Academische werk- en denkniveau, b.v. een bedrijfskundige/bedrijfseconomische richting of BMG/Gezondheidswetenschappen etc.
 • Gedreven directeur/manager met ruime ervaring met bedrijfsvoering en business ontwikkeling, verkregen in een complexe grote organisatie in de profit of in de zorg.
 • Ruime expertise op het gebied van financiën en control, tevens ervaring met HRM, informatiemanagement, communicatie en het aangaan en onderhouden van externe relaties.
 • Kan omgaan met verschillende dynamiek binnen en tussen divisie(s) en beschikt over strategische kwaliteiten en kwaliteiten op het gebied van planning en uitvoering van bestuurlijke besluitvorming.
 • Heeft oog voor veranderingen in de maatschappij en is in staat om daar proactief op in te spelen. Kansrijke elementen uit maatschappelijke en technische ontwikkelingen worden daarbij vertaald en geïmplementeerd in de organisatie.
 • Generieke leiderschapscompetenties: patiënt-/klantgericht, ondernemen, samenwerken, mensgericht, vernieuwen, resultaatgericht.
 • Aanvullende leiderschapscompetenties voor divisiemanagement:
  • Omgevingsoriëntatie: is op de hoogte van vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en zet deze kennis effectief in voor de patiënt en de organisatie.
  • Organisatiesensitiviteit: vindt een goede afstemming tussen eigen belangen en die van de ander, waarbij steeds het organisatiebelang voorop staat.
  • Coachen: ondersteunt mensen in hun persoonlijke ontwikkeling.
  • Ondernemerschap/initiatief: signaleert kansen en mogelijkheden en handelt daarnaar, durft hierbij verantwoorde risico’s te nemen.
  • Besluitvaardigheid: neemt beslissingen als de situatie daar om vraagt, hakt knopen door en schept duidelijkheid.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie (schaal 17 cao UMC’s).

Procedure

U kunt solliciteren via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734