Directeuren Zorg & Dienstverlening

ORO is een organisatie voor zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking. In de Peelregio is ORO de organisatie met het breedste pakket aan diensten op het gebied van wonen & slapen, eten & drinken, werk & dagbesteding, bewegen en leren & vrije tijd. Voor de ruim 2.000 cliënten is ORO actief in de hele regio. ORO heeft zo’n tachtig locaties in de regio Zuidoost-Brabant en is dus altijd in de buurt. Al vele jaren werkt ORO in de Peelregio
en daarbuiten samen met verschillende organisaties. Van gemeenten tot ondernemers, van welzijnsorganisaties tot scholen.
 
Iedere dag zetten ruim 1.700 bevlogen medewerkers en meer dan 1.000 vrijwilligers zich in om de missie van ORO waar te maken: kwetsbare mensen gelukkig maken, waarbij geluk is gedefinieerd als ‘zelf kiezen, erbij horen en van betekenis zijn’. Vanuit de kernwaarden ‘nieuwsgierig’, ‘samen’, ‘lef’ en ‘doen’ geven zij hier kleur en inhoud aan. De methodiek van Supportgericht Werken gebruikt ORO als basis om de missie in de praktijk vorm te geven en cliënten en hun ouders/vertegenwoordigers zoveel mogelijk genietmomentjes te laten beleven.
 
De omzet bedraagt ca. € 95 miljoen. ORO beschikt over een financieel gezonde basis en is goed in staat om voldoende middelen vrij te maken voor zorginnovatie en investeringen.
 
De kern van de strategie van ORO is de doorontwikkeling van het geluksconcept naar een corporate concept. ORO wil haar impact vergroten en steeds meer mensen gelukkig maken. Het ultieme doel hierbij is dat op middellange termijn het geluksconcept een begrip in de sector is en ook buiten ORO breder wordt toegepast in (zuid) Nederland.
 
ORO speelt proactief in op veranderingen en ontwikkelingen in de externe omgeving. Hiertoe is de groeistrategie verder uitgewerkt naar onderliggende doelgroepen. De focus zal daarbij geleidelijk verschuiven van het segment lichte zorg naar middelzware en zware zorg. Met het bestaande netwerk in de lichte zorg als basis zoekt ORO de uitbreiding naar nieuwe doelgroepen en nieuwe en innovatieve producten en diensten. Om de benodigde expertise en faciliteiten te kunnen bieden gaat ORO partnerships aan met regionale netwerken en ketens. Ook voor het realiseren van de benodigde infrastructuur (o.a. op het vlak van digitalisering, robotisering, artificial intelligence, etc.) zoekt ORO nieuwe vormen van samenwerking.
 
De Raad van Bestuur bestaat uit één bestuurder met als belangrijkste ambitie het bouwen van een organisatie die het geluk van kwetsbare mensen in alle opzichten centraal stelt. De Raad van Bestuur realiseert in gezamenlijkheid met directeuren, managers, medewerkers, vrijwilligers en externe stakeholders de ambities van ORO. Vanuit de RVE’s Zorg & Dienstverlening en Behandeling & Expertise (met de naam Lore) wordt het primaire proces vorm gegeven.
 
Meer informatie is te vinden op www.oro.nl
 
Bij ORO zijn momenteel twee vacatures voor de positie van Directeur Zorg & Dienstverlening. Het hieronder weergegeven wervingsprofiel geldt voor beide directeuren.

Functieomschrijving

Als gedreven en ondernemende leider ben je samen met de collega directeur integraal verantwoordelijk voor de RVE Zorg & Dienstverlening (Z&D).
 
Je bent een verbinder, zowel binnen de eigen eenheid als met andere directeuren/managers binnen de organisatie en externe partijen. Je draagt eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening inclusief een positief exploitatieresultaat en het realiseren van strategische doelstellingen binnen de zorgeenheid. Tevens initieer je organisatieontwikkelingstrajecten en stuur je veranderingsprocessen aan op het gebied van organisatiestructuur en –cultuur. Dit om de organisatie wendbaar te houden zodat deze flexibel kan inspelen op een dynamische markt en de dienstverlening innovatief is en blijft. Dit alles in nauwe samenwerking en afstemming met de collega directeur Z&D.
 
Je ontvangt hiërarchisch leiding van en je rapporteert aan de Raad van Bestuur en bent lid van het Management Team. Als MT-lid geef je mede vorm aan de visie en implementatie van het strategisch beleid van ORO. In voorkomende gevallen fungeer je als plaatsvervanger van de bestuurder.
 
Samen met je collega directeur Z&D geef je hiërarchisch leiding aan de groep wijkmanagers (ca. 25 fte) en ondersteunend personeel en indirect aan ca. 850 fte. Je zet de lijnen uit, brengt focus aan, stuurt bij waar nodig en communiceert transparant over de resultaten.
 
Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je ontwikkelt en implementeert het strategisch beleid rondom de zorg en de bijbehorende dienstverlening en zorgt voor de vertaling naar meerjaren- en jaarplannen, beleidsplannen en een concretisering in productieafspraken en budgetten.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de business, het rendement en capaciteitsgroei, personeel en financiën binnen de zorgeenheid en neemt waar nodig bijsturingsmaatregelen.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in overleggen en onderhandelingen met gemeenten omtrent zorginkoop/zorgverkoop en sluit binnen een door de Raad van Bestuur verstrekt mandaat contracten af.
 • Je realiseert in samenwerking met de product- en marketingmanager (continuïteit in) maximale klantwaarde door het realiseren en implementeren van nieuwe producten/diensten en het optimaal benutten en aangaan van samenwerkingsverbanden.
 • Je signaleert in-en externe ontwikkelingen, veranderingen in wet- en regelgeving, kansen dan wel verbeterpunten en vertaalt deze naar o.a. beleidsnotities. Ook denk je actief mee omtrent inhoudelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg- en dienstverlening, kwaliteitsbeleid en positioneringsvraagstukken.
 • Je adviseert de Raad van Bestuur en andere directeuren/managers over kansen en ontwikkelingen met betrekking tot het aanbod van producten en diensten en nieuwe samenwerkingen. Tevens draag je zorg voor uitgewerkte businesscases en investeringsvoorstellen.
 • Je geeft vorm aan goed werkgeverschap als voorwaarde voor empowerment van managers en medewerkers en draagt zorg voor een team dat kwalitatief en kwantitatief toegerust is om de gestelde transitiedoelen te halen.
 • Je vervult een voorbeeldrol en draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.
 • Je onderhoudt constructieve relaties met gemeenten, zorgverzekeraars en overige externe organisaties.

Functie-eisen

 • Afgeronde academisch opleiding, b.v. bedrijfskunde of management, eventueel aangevuld met een relevante opleiding op het gebied van gezondheidszorg.
 • Ruime ervaring als senior manager of directeur, ervaring in de zorgsector is een pre.
 • Kennis van en affiniteit met de maatschappelijke ontwikkelingen, innovaties in het behandelaanbod en ontwikkelingen binnen de zorg.
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op een goede balans tussen ‘operational excellence’ (kostenefficiency en procesinnovatie) enerzijds en ‘customer intimacy’ anderzijds.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
 • Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Innovatief en ondernemend, staat stevig in de schoenen.
 • Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, behoudt het overzicht, is koersvast.
 • Verbinder en teamplayer, transparant en inspirerend.
 • Zet medewerkers en teams in hun kracht, heeft oog voor het werkgeluk van de medewerkers en weet hen te binden en te boeien.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO Gehandicaptenzorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen. Een online vragenlijst van Insight kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Dit om een beter beeld te krijgen van de persoonlijkheid en drijfveren.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Van kandidaten wordt verwacht dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734