PhiladelphiaSolliciteer

Directeur Zorg & Wonen (Noordwest)

Philadelphia is de op een na grootste organisatie in Nederland op het gebied van zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia is toonaangevend wat betreft zorginnovatie t.b.v. de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Philadelphia wil eraan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf kunnen halen en het leven leiden dat ze zelf willen. De christelijke achtergrond, die inspireert tot naastenliefde, is daarvoor het fundament. Centraal hierbij staan de kernwaarden: Liefde, Lef en Meesterschap. 

Bij Philadelphia wordt altijd uitgegaan van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt waar het gaat om participatie in de samenleving op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. Het overkoepelende motto is: “het beste uit elkaar”. Mensen hebben elkaar nodig: om te leren, te ontwikkelen en voor elkaar te zorgen. Om er voor elkaar te zijn, om de ander tot zijn recht te laten komen en te laten ‘schitteren’. Om met elkaar het gewone leven te leiden.

Philadelphia ondersteunt met 7.600 bevlogen medewerkers en met de onmisbare inzet van 5.000 vrijwilligers ongeveer 8.600 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n ruim 500 kleinschalige locaties zorgen de professionals voor ondersteuning op maat. Philadelphia benut daarbij de voordelen van een grote organisatie en beschikt over veel expertise zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. De kleinschaligheid van de locaties zorgt dat er op een natuurlijke manier contact gemaakt kan worden tussen bewoners en buurtgenoten. Philadelphia werkt constructief samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving.

Philadelphia werkt vanuit drie clusters. Het cluster Intensieve Zorg, het cluster Zorg & Wonen en het cluster Werk & Begeleiding. Elk cluster focust op bepaalde cliëntdoelgroepen. Vanzelfsprekend werken de clusters zo optimaal mogelijk samen. Bij Philadelphia is zelforganisatie het uitgangspunt op alle niveaus, de organisatie is gericht op gedeeld leiderschap, eigenheid en zelfstandigheid. Zelforganiserende teams werken en ondersteunen vanuit de volgende kernactiviteiten die het reilen en zeilen van een team of locatie bepalen: zorg en kwaliteit, bezetting, financieel goed geregeld, gericht op de doelstellingen ‘het beste uit elkaar’ en het ‘beste uit de omgeving’.

Goede en veilige zorg- en dienstverlening staan binnen Philadelphia onder alle omstandigheden voorop. Kwaliteit van zorg betekent bij Philadelphia dat iedereen, elke dag weer, het beste uit zichzelf kan halen. Beproefde behandel- en begeleidingsstrategieën worden hiertoe ingezet.

Philadelphia kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Philadelphia hecht aan het belang van evenwicht in zorg enerzijds en zakelijkheid anderzijds en neemt gepaste maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het huis in financiële zin op orde is en blijft. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Philadelphia groei met een gezonde marge, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor kwaliteit- en zorginnovatie, technologie en nieuwe huisvestingsprojecten.

Beleid
Het strategisch beleid wordt continu herijkt, waarbij alle geledingen in de organisatie hun input leveren. Zo worden ideeën vanuit de organisatie omgezet in beleid. Hierbij speelt Philadelphia proactief in op externe ontwikkelingen, zoals actuele maatschappelijke veranderingen, de veranderende en toenemende zorgvraag, de tekorten op de arbeidsmarkt, de groei in zorgkosten en budgetten die onder druk komen te staan.

Kernelementen van het beleid zijn:

 • innovatie, digitale dienstverlening waaronder datagedreven werken en mensgerichte technologie;
 • ondersteuning van meer én andere kwetsbare mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben bij het gewone leven;
 • verdere ontwikkeling van community building en nieuwe businessmodellen;
 • muziek als hét onderscheidend element;
 • het verstevigen van de positie van impactvolle en stevige speler met de ambitie om deel uit te blijven maken van de top 3 van de sector.

Meer informatie is te vinden op de website www.philadelphia.nl

Binnen het directieteam van Philadelphia ontstaat een vacature voor een:

Functieomschrijving

Kern van de functie 
De Directeur Zorg & Wonen (specifiek voor de regio Noordwest) is verantwoordelijk voor het goed leiden van de regio op zo’n manier dat de regio én Philadelphia als geheel er sterker van worden. Dat doet hij/zij met oog voor een goede balans tussen zorg en zakelijkheid, focus op het behalen van afgesproken resultaten en organisatieambities. Sinds een aantal jaren werkt Philadelphia met de uitgangspunten van zelforganisatie. De Directeur bouwt Philadelphia breed als ook in zijn eigen regio verder op deze gekozen weg.
Daarnaast is de Directeur verantwoordelijk voor het ontwikkelen en daadwerkelijk realiseren van een aantal projecten. De Directeur heeft de attitude om elke dag, met elkaar, het werk weer een beetje beter te maken. Hij/zij streeft daarbij duurzame ontwikkeling(en) en verbetering(en) na.
Allemaal erop gericht dat de cliënten van Philadelphia een ‘gewoon leven en een eigen leven’ kunnen leiden.

Taken en verantwoordelijkheden 
De Directeur Zorg & Wonen draagt er zorg voor dat:

 • in de aan hem of haar toegekende regio kwalitatief goede en veilige zorg en ondersteuning aan cliënten wordt geleverd;
 • de regio goed georganiseerd is (huis op orde);de afgesproken resultaten worden behaald;
 • cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers tevreden zijn;
 • de strategische ambities, organisatiedoelen en groei van Philadelphia in de regio wordt waar gemaakt door deze te vertalen naar concrete acties in de uitvoering, gericht op het gewenste resultaat;
 • de te leiden projecten worden gerealiseerd.

Functie-eisen: 

 • opleiding op academisch niveau;
 • (ruime) leidinggevende ervaring op strategisch niveau. Deze ervaring is opgedaan in een grote, complexe organisatie. Ervaring in een zorgorganisatie is een pre;
 • heeft het vermogen om de missie en visie van Philadelphia over te brengen en te communiceren;
 • in lijn daarmee het vermogen om van innovatie en visie tot duurzame en geïmplementeerde nieuwe werkwijzen en toepassingen te komen;
 • ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen;
 • in staat om in- en extern mensen, partijen en belangen aan elkaar te verbinden en in gezamenlijkheid tot betere en gedragen oplossingen en samenwerkingsrelaties te komen;
 • in staat om op een creatieve wijze de verschillende uitdagingen die de arbeidsmarktproblematiek met zich meebrengt het hoofd te bieden;
 • beschikt aantoonbaar over vaardigheden om projecten te leiden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken: 

 • stevige persoonlijkheid; 
 • handelt en stuurt resultaatbewust en werkt aan een goede balans tussen zorg en zakelijkheid;
 • is een verbinder die gericht is op samenwerking tussen mensen en processen, zowel binnen als buiten de organisatie; 
 • is inspirerend en heeft het vermogen tot coachen, stimuleren en motiveren máár ook tot aanspreken en controleren;
 • heeft ogen en oren open voor externe ontwikkelingen, vertaalt deze én past ze toe binnen Philadelphia;
 • heeft een goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; 
 • communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden; 
 • besluitvaardig en standvastig, kan een strategische koers bepalen en vasthouden.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
T: 0850 – 734 702