De OpbouwSolliciteer

directeur Prinsenstichting

ZORGGROEP DE OPBOUW IS OP ZOEK NAAR EEN DIRECTEUR VOOR PRINSENSTICHTING

Stichting De Opbouw (De Opbouw) is een landelijke zorggroep die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Iedere zorgorganisatie heeft haar eigen specialisme in ouderenzorg (Silverein) of in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking (zorgorganisaties Zideris en Prinsenstichting). De bestuurs-en groepsondersteuning (BGO) is gevestigd in Utrecht en ondersteunt en faciliteert de collega’s van de zorgorganisaties op het gebied van Financiën, Control, ICT, HR en Bouw & Vastgoed. De Raad van Bestuur en Groepscontrol zijn eveneens gehuisvest in Utrecht.
 
Organisatiestructuur
Zorgroep De Opbouw wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De organisatorische laag onder de Raad van Bestuur bestaat uit de directeuren van de drie zorgorganisaties die samen met het bestuur en de bestuurssecretaris de directieraad vormen. Zideris en de Prinsenstichting kennen een eenhoofdige directie. Silverein wordt geleid door een tweehoofdige collegiale directie. Voor de ondersteunende diensten zijn op het niveau van De Opbouw groepsmanagers aangesteld; zij zijn agendalid van de directieraad. De Opbouw kent een Centrale Cliëntenraad en een Centrale Ondernemingsraad.
 
Directeuren, regiomanagers en groepsmanagers bij zorggroep De Opbouw weten te verbinden, aan te spreken, ruimte te laten voor initiatieven en innovatie, belemmeringen weg te nemen, reflectie en tegenspraak te organiseren en staan schouder aan schouder voor het beste resultaat voor de zorg.
 
Binnen de zorgroep wordt gewerkt met het bedrijfsplan: Samen Merkbaar Beter.
Beknopte samenvatting van de ambities en doelen uit het bedrijfsplan:

 • Een gewaardeerde organisatie voor kwetsbare mensen en betrokken medewerkers.
 • De zorg is leidend, bedrijfsvoering is ondersteunend.
 • Kennis en expertise delen en benutten.
 • Vernieuwing, innovatie, ondernemerschap en synergievoordelen bundelen en benutten.
 • Wendbaarheid en differentiatie versterken, in aansluiting op netwerken en schaalgrootte (landelijk, regionaal, lokaal).
 • Gezamenlijk efficiency- en kwaliteitsvoordelen realiseren.

 
 
ZORGORGANISATIE PRINSENSTICHTING
 
Prinsenstichting is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen of bijvoorbeeld autisme. De zorgorganisatie is werkzaam in de regio Noord Holland, met als hoofdvestiging Purmerend.
 
Bij Prinsenstichting staan de wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt centraal. Er wordt bij Prinsenstichting gewerkt vanuit de driehoek cliënt, ouder/verwant en begeleider, waarbij door het samen naar oplossingen te zoeken voor elke cliënt de ondersteuning wordt gevonden die het beste aansluit bij zijn of haar doelen en wensen. Prinsenstichting biedt veel mogelijkheden op het gebied van wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, zorg, diagnostiek en behandeling, en expertise en ondersteuning. Cliënten worden gestimuleerd om zich vanuit hun mogelijkheden in te zetten voor de maatschappij.
 
Alle medewerkers zijn professioneel geschoold in het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Tevens heeft de Prinsenstichting een groot aantal zorginhoudelijke specialisten in huis, zoals psychologen, pedagogen, logopedisten, fysiotherapeuten en meerdere gespecialiseerde artsen verstandelijk gehandicapten (AVG).
 
Zorgorganisatie Prinsenstichting kent een gezonde financiële huishouding. De omzet bedraagt ca. € 90 miljoen. Er werken in totaal 1.320 medewerkers (ruim 970 fte, waarvan 880 fte in zorgfuncties) en 265 vrijwilligers.
 
Het MT van Prinsenstichting bestaat uit 7 regiomanagers, die verantwoordelijk zijn voor een specifieke doelgroep in het werkgebied van de zorgorganisatie.

Functieomschrijving

U bent integraal verantwoordelijk voor de aansturing van Prinsenstichting en verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaatafspraken volgens het bedrijfsplan en de vertaalslag daarvan in het jaarplan inclusief de begroting. U stuurt op medewerker- en cliënttevredenheid, hebt oog voor resultaten en cultuur.
U bent zowel voor de interne organisatie als voor de stakeholders in het veld een herkenbaar en zichtbaar boegbeeld. U bent een resultaat- en cultuurgeoriënteerde leider van het MT die verantwoordelijkheid neemt en er op is gericht deze zo dicht mogelijk bij de zorgprofessionals te leggen
 
De Prinsenstichting is in Noord-Holland een bepalende zorgverlener op het gebied van de zorg voor verstandelijk gehandicapten en is een expertise centrum voor complexe zorg.
 
Naast uw integrale verantwoordelijk voor de zorgorganisatie Prinsenstichting bent u op groepsniveau lid van de directieraad van De Opbouw. De directieraad is verantwoordelijk voor een samenhangend beleid en realiseert een gezamenlijke, integrale aanpak van het beleid van de zorggroep. Als lid van de directieraad bent u medeverantwoordelijk voor het functioneren van de zorggroep als geheel en bent u portefeuillehoud(st)er van één of meerdere groepsbrede onderwerpen/ onderdelen van het bedrijfsplan.
 
U bent tevens primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering binnen de zorgorganisatie en u geeft (functioneel) leiding aan de ondersteunende diensten (BGO), waaronder begrepen Financiën, Control, ICT, Innovatie, HR en Bouw & Vastgoed.
 
U fungeert als aanjager van ondernemerschap, creativiteit, innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. U heeft een visie op de actuele ontwikkelingen in de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. U bent in staat om op natuurlijke en passievolle wijze als inhoudelijk boegbeeld de ambities van De Opbouw uit te dragen en op inspirerende wijze verbindingen te leggen met andere organisaties in het zorgnetwerk.
 
U heeft een natuurlijke focus op daar waar het gebeurt, het contact met de cliënten en ouders/verwanten en u heeft oog voor de dagelijkse praktijk en vragen en dilemma’s. U geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de MT-leden en u draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband. U hebt oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorginhoudelijk beleid.
 
U legt verantwoording af over de strategie, de uitvoering en de realisatie van de afgesproken resultaten aan de Raad van Bestuur van zorgroep De Opbouw. U geeft leiding aan de MT-leden van Prinsenstichting. In totaal wordt gezamenlijk indirect leidinggegeven aan ca. 970 fte.
 
Resultaatgebieden

 • Draagt bij aan de realisaties van de ambities en doelen van Prinsenstichting en eveneens De Opbouw zoals vastgelegd in het bedrijfsplan Samen Merkbaar Beter.
 • Organiseert een goede aansluiting van de geboden zorg- en dienstverlening op de wensen en behoeften van de cliënten, bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en neemt initiatieven om de kwaliteit en veiligheid naar een hoger plan te tillen.
 • Geeft coachend leiding aan de MT-leden, inspireert en motiveert hen zodat zij hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten nog verder kunnen aanscherpen en zij de medewerkers stimuleren tot het leveren van individuele en gezamenlijke prestaties.
 • Neemt het initiatief voor het verder ontwikkelen en innoveren van de langdurige zorg voor mensen met een beperking, zowel inhoudelijk als technologisch en bedrijfsmatig, tegen de achtergrond van de huidige problematiek waarvoor de zorgsector zich gesteld ziet.
 • Realiseert een optimale aansturing en uitvoering van de bedrijfs- en financiële processen, realiseert de afgesproken financiële resultaten en versterkt de bedrijfseconomische en financiële basis van de Prinsenstichting.
 • Levert ook op groepsniveau een aantoonbare bijdrage aan het functioneren van de zorggroep als geheel en levert een actieve bijdrage aan het samenhangend groepsbeleid.
 • Signaleert relevante politieke, maatschappelijke en/of marktontwikkelingen, beoordeelt deze op hun consequenties (kansen en/of bedreigingen), neemt initiatieven voor de bijstelling en/of ontwikkeling/innovatie van de dienstverlening binnen de Prinsenstichting en stuurt veranderingsprocessen aan.
 • Organiseert in- en externe (multidisciplinaire) samenwerking ten behoeve van de zorg- en dienstverlening, de verdere doorontwikkeling/professionalisering en de marktpositionering van Prinsenstichting.
 • Geeft leiding aan innovatietrajecten op het gebied van onder meer de arbeidsmarkt, technologie, woonvormen en ketensamenwerking in samenwerking met de collega’s in de directieraad en het BGO.
 • Speelt proactief in op de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en realiseert samen met de groepsmanager HR een aantrekkelijk HR beleid met het accent op het werven en behouden van medewerkers, vitaliteit, ruime ontplooiingsmogelijkheden en medewerkerstevredenheid.
 • Participeert in diverse in- en externe overlegvormen, vertegenwoordigt Prinsenstichting extern en onderhoudt daartoe contacten met samenwerkingspartners, ketenpartners en gemeenten.
 • Is verantwoordelijk voor een, nader in overleg vast te stellen, groepsbrede portefeuille, met ondersteuning door professionals vanuit het BGO.

 
Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op academisch niveau, aangevuld met een relevante managementopleiding.
 • Stevige leidinggevende ervaring en competenties, verkregen in een complexe organisatie in de gezondheidszorg, ervaring dan wel affiniteit met de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.
 • Strategische blik, in staat om actuele ontwikkelingen in de zorg te vertalen naar kansen voor de organisatie, goed ontwikkelde sensor voor wat cliënten en familieleden belangrijk vinden.
 • Bedrijfsmatig sterk en financieel onderlegd, stuurt opgavegericht op kostenefficiency en procesinnovatie.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen in samenhang met productie en bedrijfsvoering.
 • Beschikt over een dienstbare leiderschapsstijl en een motiverende, stimulerende en coachende stijl van leidinggeven, heeft aandacht voor duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling.
 • Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen, zowel in- als extern.
 • Beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten in het publieke domein.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Dienend en visie gestuurde leiderschapsstijl, boegbeeld, toont voorbeeldgedrag, enthousiast en gepassioneerd.
 • Verbinder en teamplayer, open, integer en betrokken.
 • Peoplemanager die kaders biedt en ruimte laat voor de wijze van uitvoering, legt verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij het zorgproces.
 • Toegankelijk en transparant.
 • Is reflectief en daadkrachtig, koers- en rolvast, inspirerend, vernieuwend, nodigt uit tot initiatief.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met in- en externe partijen.
 • Kan relativeren als dat nodig is en vergeet de humor niet.

 
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de cao Gehandicaptenzorg.

Meer informatie is te vinden op de website: www.opbouw.nl en op www.prinsenstichting.nl.
 

Procedure

 
Solliciteren kan tot 27 maart via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 705