Stichting HumanitasSolliciteer

directeur Mens en Organisatie

Vanuit Stichting Humanitas (hierna: Humanitas) zetten dagelijks ruim 2.500 medewerkers en 1.000 actieve vrijwilligers zich in voor de meest kwetsbaren in de regio Rotterdam, van 0 tot 100+. Humanitas helpt deze mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven, zo zelfstandig mogelijk. Dit onder het motto ‘tegen de stroom in en anders durven zijn’. Voor hen wil Humanitas een breed en afgestemd palet aan zorg, welzijn en diensten aanbieden. Zowel thuis, in de wijk als in de woonvoorzieningen van Humanitas. Daarbij vindt Humanitas persoonlijke aandacht het allerbelangrijkste. Hierbij denkt Humanitas niet vanuit wetten en geldstromen, maar vanuit de mens als uniek individu met regie over zijn eigen leven.
 
Humanitas is een brede dienstverlener op het gebied van welzijn, zorg en hulpverlening. Humanitas staat voor een inclusieve benadering van haar cliënten, waar mensen volwaardig onderdeel van de samenleving zijn. De dienstverlening van Humanitas staat open voor iedereen. Humanitas realiseert dit onder meer door in de hulpverlening verbinding te zoeken, zowel binnen de organisatie, tussen de maatschappelijke dienstverlening en zorg, als buiten de organisatie met lokale partners.
 
Humanitas biedt zorg en ondersteuning vanuit de volgende vier kernwaarden:

 • Eigen regie: Humanitas stimuleert eigen regie over het eigen leven.
 • Zoveel mogelijk zelf: Humanitas stimuleert cliënten om datgene wat een cliënt zelf kan, ook daadwerkelijk zelf te doen of om de cliënt hierbij te laten helpen door mantelzorg.
 • Betrokkenheid van naasten: een ruime kring van medewerkers, familieleden, verwanten, buren en vrienden die naast en gelijkwaardig aan elkaar betrokken zijn bij zorg- en dienstverlening van cliënten.
 • Denken in mogelijkheden: bij de zorg- en dienstverlening ligt de nadruk op de leuke dingen in het leven. Medewerkers hebben in de basis een welwillende, positieve houding en proberen, binnen de mogelijkheden van de organisatie, zoveel mogelijk in te gaan op individuele wensen en voorkeuren van cliënten.

 
Humanitas is een financieel gezonde organisatie. Door onverminderd scherp op de financiën te letten verwacht Humanitas de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor kwalitatief goede zorg, zorginnovatie en de uitvoering van de toekomstige renovatieplannen.
 
Het afgelopen jaar heeft Humanitas een nieuwe organisatiestrategie bepaald. In het Plan van de Toekomst geeft Humanitas een doorkijk hoe zij als Rotterdamse zorginstelling naar de toekomst kijkt en welke rol Humanitas gaat spelen in de stad Rotterdam en omgeving. Humanitas kijkt hierbij niet alleen hoe het de beste zorg kan geven maar geeft ook steeds meer aandacht aan de vraag hoe de zorg en hulpvragen het beste kunnen worden voorkomen (preventie). Maar ook hoe de zorg en welzijn rondom de (potentiële) cliënten samen met hun directe omgeving zo goed mogelijk kan worden georganiseerd.
 
In het strategisch beleid worden de volgende programmalijnen uitgewerkt:

 • Samenredzaam: netwerkgericht werken met de hulpvrager en de mensen om hem of haar heen. Hierin is samenredzaamheid het sleutelwoord.
 • Samen met- en in de wijk: versterken van de samenwerking met andere organisaties, dienstverleners en professionals in de wijk binnen zogenoemde wijkallianties.
 • Samen talentvol: de professionals bij Humanitas worden ‘klaargestoomd’ om de nieuwe koers in hun dagelijkse werk te implementeren en ‘eigen’ te maken. Iedere medewerker en vrijwilliger voelt zich een ambassadeur van Humanitas.
 • Naar een wendbare, veerkrachtige en daadkrachtige organisatie op basis van dienend leiderschap, om de veranderende wereld sterk en positief tegemoet te kunnen treden.

Organisatiestructuur
Humanitas wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale raad van bestuur, waarbij de voorzitter en het lid gezamenlijk en integraal eindverantwoordelijk zijn voor het beleid en de resultaten binnen Humanitas. De raad van toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
 
Om de strategische ambities te kunnen realiseren heeft Humanitas samen met alle interne betrokkenen kritisch gekeken naar de huidige organisatiestructuur en is tot de conclusie gekomen dat een andere organisatiestructuur nodig is. Een structuur die past bij de uitdagingen van vandaag en morgen, waarin samenwerking centraal staat, waarin sprake is van evenwichtige vertegenwoordiging binnen de directieraad, waarmee Humanitas in staat is om te blijven ontwikkelen en innoveren en de basis op orde blijft.
 
De portefeuilleverdeling van de topstructuur wordt ingericht naar vijf directies waarin de verbinding zichtbaar wordt onder het motto ‘met elkaar en voor elkaar’. Vanuit de directie Wonen met Zorg & Welzijn en de directie Langer Thuis & Hulpverlening biedt Humanitas zorg- en ondersteuning aan haar cliënten. De directie Behandeling, Innovatie, Commercie & Kwaliteit (BICK) vormt het centrale kennishart. Deze directie ondersteunt en adviseert enerzijds op het gebied van behandeling, kwaliteit, veiligheid en anderzijds wordt er binnen deze directie geïnvesteerd in innovatie-, ontwikkelings- en implementatiekracht.
 
Deze directies worden hierbij ondersteund door de directie Mens & Organisatie (M&O) voor het leveren en ontwikkelen van capaciteit en het in hun kracht zetten van leidinggevenden, medewerkers, vrijwilligers en inzet van mantelzorg (of andere vormen van informele zorg). De directie Bedrijfsvoering levert advies en ondersteuning op het gebied van financiën, administraties, IT, vastgoed en facilitair.
 
Samen met de bestuurssecretaris en de beide bestuurders maken de directeuren van de genoemde directies deel uit van de directieraad.
 
Binnen Humanitas functioneren meerdere lokale cliëntenraden. Daarnaast is er de Centrale Cliëntenraad (CCR). Deze houdt zich bezig met het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Humanitas. De CCR als ook de OR en de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad worden nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de raad van bestuur.
 
Voor meer informatie over de organisatie: https://www.stichtinghumanitas.nl/

Functieomschrijving

Directeur Mens & Organisatie

Humanitas is op zoek naar een strategische, daadkrachtige en verbindende directeur Mens & Organisatie, die de combinatie van empathie, inlevingsvermogen en zakelijkheid en bedrijfsmatig denken op natuurlijke wijze in zichzelf verenigt. Tevens een professional die de zorg aan kwetsbare mensen een warm hart toedraagt en de drive heeft via het menselijk kapitaal hieraan een stevige bijdrage te leveren. Zodanig dat elke medewerker van Humanitas het bewijs is van hoe Humanitas vanuit de breed gedragen waarden en competenties de unieke Humanitas dienstverlening levert aan haar cliënten, werkend vanuit een energie gevende, gezonde en inclusieve organisatie.
 
Je bent een ambitieuze kandidaat met een ‘can do’ mentaliteit, die zich als een vis in het water voelt bij een dynamische en toonaangevende zorgorganisatie. Lef, doorpakken, de regie in handen nemen en echt iets neerzetten typeren jou. Je bent 100% gedreven om iedere dag het beste uit de mensen te halen en verder vorm te geven aan de lerende organisatie waarin eigen verantwoordelijkheid en initiatief worden gestimuleerd.
 
Je geeft leiding aan het MT Mens & Organisatie, waarvan deel uitmaken de teamleiders/managers van de onderdelen HR advies en Bedrijfsmaatschappelijk Werk, Academie, Informatiecentrum M&O, Talent en Capaciteit, alsmede aan de (tijdelijke) projectleiders van de onderdelen Leiderschap, VIVA Humanitas en Informele Zorg. In totaal geef je (indirect) leiding aan ca. 40 fte.
 
Je bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de menselijke aspecten. Je valt hiërarchisch rechtstreeks onder de raad van bestuur. Je maakt deel uit van de directieraad, waarbij je samen met de andere directieleden een actieve bijdrage levert aan de integrale strategie- en beleidsontwikkeling van Humanitas.
 
Resultaatgebieden

 • Fungeert als vanzelfsprekende gesprekspartner voor de raad van bestuur en de collega’s in de directieraad en is als zodanig zichtbaar en aanspreekbaar in de gehele organisatie. Leeft het gewenste gedrag nadrukkelijk voor.
 • Draagt bij aan de invoering en borging in de organisatie van de aangepaste organisatiestructuur.
 • Ontwikkelt en vertaalt de Humanitas strategie, ambities en doelstellingen op het gebied van organisatie-, leiderschap- en medewerkers ontwikkeling, capaciteitsmanagement, informele zorg, gezondheid en duurzame inzetbaarheid in lijn met relevante externe ontwikkelingen.
 • Anticipeert op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en kansen en bedreigingen en creëert inzicht in lange termijn capaciteitsbehoeften op basis van strategie en plannen van de verschillende directies, vertaald naar strategische personeelsplanning voor formele- en informele capaciteit.
 • Formuleert vanuit inzicht in capaciteitsbehoeften en kennis van de markt in samenwerking met de afdeling communicatie de arbeidsmarkt-communicatiestrategie.
 • Realiseert werving en onboarding van diverse vormen van capaciteit en organiseert intern talentmanagement en interne mobiliteit.
 • Ontwikkelt beleid op het gebied van informele zorg, waarbij gezocht wordt naar een optimale balans en samenspel tussen formele- en informele zorg. Verzorgt communicatie en bewustwording op het gebied van informele zorg.
 • Zorgt voor afstemming en invoering van visie en beleid op het gebied van informele zorg, werving van selectie van vrijwilligers, ontwikkelen en samenwerking op het gebied van mantelzorg en ontwikkelt programma's en scholing voor deze doelgroepen.
 • Draagt bij aan het versterken van het Humanitas leiderschap, met de focus op management development, leiderschapsontwikkeling en talent- en inzetbaarheidsbeleid.
 • Vervult een centrale rol bij het positioneren van Humanitas in de regio als aantrekkelijke werkgever door het ontwikkelen van strategisch HR-beleid, dat zich verbindt met vraagstukken als de veranderende (krimpende) arbeidsmarkt, sociale innovatie en de jonge(re) generaties op de arbeidsmarkt.
 • Bevordert en faciliteert een veilig, inclusief, divers en gezond arbeidsklimaat waarin medewerkers op basis van vertrouwen op een autonome en professionele wijze werken en de eigen verantwoordelijkheid en hun inzetbaarheid door levensfases leidend is.
 • Onderhoudt- en maakt het morele kompas in het handelen van de medewerkers bespreekbaar en is daarnaast zelf het boegbeeld van het morele kompas.
 • Inspireert, verbindt, ontwikkelt, initieert en bevordert samenwerking en nieuwe samenwerkingsvormen met relevante interne- en externe stakeholders en netwerken als gemeenten, partners, collega organisaties, vakgroepen etc.
 • Onderhoudt, binnen de regie van de raad van bestuur, een goede- en inhoudelijke relatie met de verschillende medezeggenschapsorganen (CCR, OR en VVAR) om op specifiek eigen dossiers en vraagstukken in goede afstemming te komen tot voor Humanitas goede oplossingen.
 • Representeert als HR boegbeeld van Humanitas de organisatie in relevante externe samenwerkingsverbanden en netwerken in de regio en in de zorg- en welzijnssector.

 
Functie-eisen

 • Afgeronde opleiding op academisch niveau (richting HR en/of bedrijfskunde), evt. aangevuld met een managementopleiding.
 • Meerjarige ervaring als leidinggevende binnen een vergelijkbare organisatie, ervaring in de zorgsector is een pre maar geen vereiste.
 • Kennis en ervaring met strategievorming(processen), en in staat deze op een inspirerende en effectieve wijze tot resultaten te brengen. Tevens ervaring met projectmanagement.
 • Aansprekend trackrecord, heldere visie op HR-beleid, leiderschap en leiderschapsprogramma’s en ook actuele kennis van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.
 • Natuurlijke, coachende en verbindende leiderschapskwaliteiten, oog en oor voor de behoeften van het HR-team en in staat dit te verbinden aan de behoeften van de organisatie.
 • Kan op een natuurlijke manier effectief zijn in onderhandelingssituaties van zeer verschillende aard.
 • Communiceert open, transparant en consistent, kan snel en gemakkelijk schakelen, in staat om snel een effectief intern en extern netwerk op te zetten en te onderhouden.

 
Kerncompetenties
Daarnaast herken je jezelf in de Humanitas ‘oranje hart’ competenties. In de leiderschapspositie bij Humanitas draag je binnen je team een integrale verantwoordelijkheid en voel je je verantwoordelijkheid voor je eigen team- en Humanitas als geheel, ben je trots en koester je het oranje hart van Humanitas.
Dat betekent dat je:

 • De interne- en externe ambassadeur van Humanitas bent in gedrag, woorden en keuzes en dus interesse hebt in alle onderdelen van onze organisatie en onze doelgroepen;
 • De Humanitas grondhouding met het daarbij behorende morele kompas draagt en uitdraagt in je eigen communicatie en handelen naar collega’s en buitenwereld;
 • De stad en haar problematieken begrijpt en relaties opbouwt met interne en externe stakeholders en hen actief met elkaar verbindt altijd gericht op het grotere belang van onze (toekomstige) cliënten;
 • Oprecht geïnteresseerd bent in de ander, de ander ziet en wilt begrijpen en je je benadering kunt aanpassen aan omstandigheden, situaties of wat de ander nodig heeft (in redelijkheid);
 • Vanuit je expertise en verantwoordelijkheid een sparringpartner bent voor collega-leiders in zowel het primaire- als ondersteunende proces;
 • Focus houdt op het resultaat, dat je vanuit je verantwoordelijkheid beslissingen durft te nemen vanuit de integraliteit en dus ook weet wanneer je collega’s moet betrekken. Dat maakt dat je soms afwegingen maakt voor het grotere belang en concessies kunt doen aan deelbelangen;
 • Vanuit een helicopterview kijkt en denkt maar ook hands-on aanpakt als het nodig is en grote plannen kan omzetten naar concrete acties en daarin volhardend bent als het niet meteen gaat zoals gehoopt;
 • De juiste balans weet te vinden tussen zelfzorg en er zijn als het nodig is, dat je paraat bent, maar ook weet in te schatten hoe hiermee om te gaan en wanneer je zelf een beroep doet op collega-leiders;
 • Lef hebt en altijd zoekt naar (minder conventionele) oplossingen om de voorwaartse beweging te blijven maken en daarmee buiten de gebaande paden kan denken en tegelijkertijd binnen de afgesproken lijnen kan handelen;
 • Je handelen en beslissingen altijd transparant zijn. 

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden voor deze functie zijn passend binnen de VVT cao.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl. U kunt tot 14 april op deze vacature reageren.
 
Sollicitanten met passende werkervaring worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, PA
Monica van der Ven, PA
T: 0850 – 734 705