PhiladelphiaSolliciteer

Directeur IT en digitale transformatie

Philadelphia is de op een na grootste organisatie in Nederland op het gebied van zorg en begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking. Philadelphia is toonaangevend wat betreft zorginnovatie t.b.v. de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Philadelphia wil er aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking het beste uit zichzelf kunnen halen en het leven leiden dat ze zelf willen. De christelijke achtergrond, die inspireert tot naastenliefde, is daarvoor het fundament. Centraal hierbij staan de kernwaarden: Liefde, Lef en Meesterschap. 

Bij Philadelphia wordt altijd uitgegaan van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt waar het gaat om participatie in de samenleving op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten. Het overkoepelende motto is: “het beste uit elkaar”. Mensen hebben elkaar nodig: om te leren, te ontwikkelen en voor elkaar te zorgen. Om er voor elkaar te zijn, om de ander tot zijn recht te laten komen en te laten ‘schitteren’. Om met elkaar het gewone leven te leiden.

Philadelphia ondersteunt met 7.600 bevlogen medewerkers en met de onmisbare inzet van 5.000 vrijwilligers ongeveer 8.600 mensen met een beperking. Verspreid over zo’n ruim 500 kleinschalige locaties zorgen de professionals voor ondersteuning op maat. Philadelphia benut daarbij de voordelen van een grote organisatie en beschikt over veel expertise zoals: gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. De kleinschaligheid van de locaties zorgt dat er op een natuurlijke manier contact gemaakt kan worden tussen bewoners en buurtgenoten. Philadelphia werkt constructief samen met andere zorgaanbieders, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en ondernemers uit de omgeving.

Philadelphia werkt vanuit drie clusters. Het cluster Intensieve Zorg, het cluster Zorg & Wonen en het cluster Werk & Begeleiding. Elk cluster focust op bepaalde cliëntdoelgroepen. Vanzelfsprekend werken de clusters zo optimaal mogelijk samen. Bij Philadelphia is zelforganisatie het uitgangspunt op alle niveaus, de organisatie is gericht op gedeeld leiderschap, eigenheid en zelfstandigheid. Zelforganiserende teams werken en ondersteunen vanuit de volgende kernactiviteiten die het reilen en zeilen van een team of locatie bepalen: zorg en kwaliteit, bezetting, financieel goed geregeld, gericht op de doelstellingen ‘het beste uit elkaar’ en het ‘beste uit de omgeving’.

Goede en veilige zorg- en dienstverlening staan binnen Philadelphia onder alle omstandigheden voorop. Kwaliteit van zorg betekent bij Philadelphia dat iedereen, elke dag weer, het beste uit zichzelf kan halen. Beproefde behandel- en begeleidingsstrategieën worden hiertoe ingezet.

Philadelphia kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Philadelphia hecht aan het belang van evenwicht in zorg enerzijds en zakelijkheid anderzijds en neemt gepaste maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het huis in financiële zin op orde is en blijft. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Philadelphia groei met een gezonde marge, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor kwaliteit- en zorginnovatie, technologie en nieuwe huisvestingsprojecten.

Beleid
Het strategisch beleid wordt continu herijkt, waarbij alle geledingen in de organisatie hun input leveren. Zo worden ideeën vanuit de organisatie omgezet in beleid. Hierbij speelt Philadelphia proactief in op externe ontwikkelingen, zoals actuele maatschappelijke veranderingen, de veranderende en toenemende zorgvraag, de tekorten op de arbeidsmarkt, de groei in zorgkosten en budgetten die onder druk komen te staan.

Kernelementen van het beleid zijn:

 • innovatie, digitale dienstverlening en mensgerichte technologie;
 • ondersteuning van meer én andere kwetsbare mensen die zorg en/of ondersteuning nodig hebben bij het gewone leven;
 • verdere ontwikkeling van community building en nieuwe businessmodellen;
 • muziek als hét onderscheidend element;
 • het verstevigen van de positie van impactvolle en stevige speler met de ambitie om deel uit te blijven maken van de top 3 van de sector.

Meer informatie is te vinden op de website www.philadelphia.nl
 
Binnen het directieteam van Philadelphia ontstaat een vacature voor een:

Functieomschrijving

Bij Philadelphia werken we continu aan het optimaliseren, ondersteunen én het ontwikkelen van nieuwe digitale middelen en innovatieve ICT-oplossingen. Digitaliseren in dienstverlening, mensgerichte technologie en datagedreven werken, waarbij data ingezet worden om preventief te kunnen gebruiken zowel voor medewerkers als cliënten, zijn kernelementen in ons beleid. B
De afdeling IT en digitale transformatie streeft een optimale verbinding met het primair proces na. Zij faciliteert en vergemakkelijkt de bestaande processen, zowel in de ruimste zin op de werkplek als in het cliëntproces.
Daarnaast motiveert, inspireert en innoveert IT en digitale transformatie om Philadelphia een vooroplopende partij te laten zijn in de nieuwste technologische ontwikkelingen die zowel cliënt als medewerker voorthelpen en ondersteunen.
Daarbij gaat het niet alleen om de werkprocessen maar bijvoorbeeld ook over onderwerpen als domotica, sociale robotica en digicontact. 

De afdeling IT en digitale transformatie zorgt voor de apparatuur voor medewerkers, dat gegevens veilig zijn, verbindingen werken en voor de ondersteuning naar medewerkers en locaties. Met verschillende teams van in totaal ruim 65 collega’s worden Cloud toepassingen, het datacenter, het netwerk, de technische communicatievoorzieningen, meer dan 9500 werkplekken en mobiele apparaten beheerd en ondersteunen we ruim 50 applicaties. 
De Teams zijn alsvolgt ingedeeld;

 • Datamanagement
 • De Moderne Werkplek
 • Funtioneel Beheer
 • Zorgdomotica

De Managers van de genoemde teams vormen samen met de directeur het MT van de afdeling.

Kern van de functie 
De Directeur IT en digitale transformatie adviseert de Raad van Bestuur over het te voeren beleid op het gebied van IT en digitale transformatie en heeft t.a.v. ontwikkeling en implementatie een initiërende en aanjagende rol.
De Directeur IT en digitale transformatie is de verbindende schakel tussen de afdeling en de gebruikers. Dit door o.a. het verbinden van innovaties en projecten, het aanbrengen van structuur, initiëren en organiseren van samenwerking met lijn- en serviceorganisatie, opvolging en zichtbaar maken van resultaten (rode draad vasthouden) ed. De Directeur leeft het gewenste verbindende gedrag voor, staat midden in de organisatie, is zichtbaar en neemt zijn afdeling hier actief in mee.ij

Taken en verantwoordelijkheden 

 • Verbindt de afdeling met de organisatie, haalt de buitenwereld naar binnen;
 • Heeft een visie en drive. Vormt, onderhoudt en implementeert de meerjaren ICT strategie, waartoe tevens de ICT cloud-, data- en sourcing strategie behoren; 
 • Volgt actief externe ontwikkelingen en implementeert ICT vernieuwingen die de behoefte van de organisatie invullen; 
 • Is verantwoordelijk voor de veiligheid van de informatievoorziening en treft organisatorische en technische maatregelen die de IB risico’s beperken; 
 • Ontwikkelt en onderhoudt partnership met de ICT dienstenleveranciers; 
 • Vormt samen met 4 managers het MT van de afdeling IT en digitale transformatie en geeft vanuit de principes van zelforganisatie leiding aan de MT leden; 
 • Is een op samenwerking en verbinding gerichte collega binnen het Directieteam.

Functie-eisen 

 • opleiding op academisch niveau ( bijv. bedrijfskunde of informatiekunde); 
 • (ruime) leidinggevende ervaring op strategisch niveau. Deze ervaring is opgedaan in een grote, complexe organisatie. Ervaring in een zorgorganisatie is een pre. 
 • beschikt over ruime kennis van en ervaring met projectmatig werken en weet hoe het werkt met externe partijen; 
 • heeft een duidelijke visie en toekomstgerichte kijk op Informatisering en Automatisering passend bij de strategische doelen van Philadelphia; 
 • ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen; 

Kerncompetenties en persoonskenmerken 

 • is een verbinder die gericht is op samenwerking tussen mensen en processen, zowel binnen als buiten de serviceorganisatie; 
 • stevige persoonlijkheid die innovaties inspirerend oppakt en daar energie van krijgt;
 • goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. 
 • communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden. 
 • besluitvaardig en standvastig, kan een strategische koers bepalen en vasthouden.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
T: 0850 – 734 702