Prinses Maxima Centrum voor KinderoncologieSolliciteer

Directeur Finance & Risk

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V. is het nationale centrum voor kinderen met kanker waarin alle expertise op het gebied van kinderoncologie is gebundeld. Het is het grootste kinderoncologisch centrum van Europa. Het Prinses Máxima Centrum is een categoraal ziekenhuis en researchcentrum, dat zich richt op het verlenen van kinderoncologische zorg, research en opleiding. De doelgroepen zijn kinderen en adolescenten met kanker of voorstadia daarvan.

Het Prinses Máxima Centrum werkt samen met het UMC Utrecht/WKZ en is hiermee via een brugverbinding verbonden. Waar zinvol en noodzakelijk maakt het Prinses Máxima Centrum gebruik van de faciliteiten en diensten met deze partner. In de research wordt naast het UMCU ook met de andere partners op het Utrechtse Science Parc samengewerkt. Voor de patiëntenzorg werkt het Prinses Máxima Centrum samen met zestien (algemene en academische) ziekenhuizen in shared care-verband. De diagnostiek, complexe onderdelen van de behandeling, research en opleiding vinden plaats in het Prinses Máxima Centrum, de minder complexe delen van de behandeling in shared care-centra in de eigen regio van de patiënt onder regie van het Prinses Máxima Centrum.

Het Prinses Máxima Centrum heeft medio 2018 haar nieuwbouw in Utrecht in gebruik genomen. Het centrum heeft een zeer snelle ontwikkeling en groei doorgemaakt. In die zin is het centrum te kenschetsen als een ‘start-up’ die nu in een volgende fase zit. Het Prinses Máxima Centrum kenmerkt zich als een financieel gezonde organisatie en verwacht voor het huidige en toekomstige jaren positieve financiële resultaten te boeken, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor investering in zorginnovatie en research.
 
Missie en beleid
Ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Dat is de missie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Een centrum waar zorg en research nauw samenwerken om meer kinderen met kanker te genezen. Bovendien bepaalt de impact van de behandeling van de ziekte, inclusief late effecten, in grote mate het welzijn van het kind, maar ook van de ouders en omgeving. Deze samenhang hebben wij als medewerkers steeds voor ogen in alles wat wij doen.
In ons centrum staan het kind, ouders, broers en zussen altijd voorop. Dat is logisch aangezien het Prinses Máxima Centrum een initiatief is van ouders van kinderen met kanker en zorgprofessionals. Ons denken en doen is vanuit de leefwereld van het kind. Wij zijn teamspelers, werken met korte lijnen en veel aandacht voor ontwikkeling, onderwijs en opleiding. We gaan grensverleggend en gepassioneerd te werk en zetten ons iedere dag weer maximaal in voor de kinderen.
Onder de noemer ‘Doelgericht en kansrijk’ heeft het Prinses Máxima Centrum haar strategie bepaald voor de jaren 2020 – 2024. De komende jaren ziet het Centrum volop kansen om stappen te zetten in het verder realiseren van de missie.

Daarbij zijn de volgende zes hoofddoelen gesteld:

 1. Doorontwikkelen van het Máxima Comprehensive Childhood Cancer Center (M4C). Dit betekent dat het Máxima een ‘research hospital’ wil zijn waar patiëntenzorg en research een twee-eenheid vormen, in combinatie met de opleiding van professionals.
 2. Innovatieve diagnostiek en behandeling met de focus op het versterken van twee gebieden: immuno-oncologie en neuro-oncologie.
 3. Verder verbeteren van de kwaliteit van leven.
 4. State-of-the-art datavoorziening zodat kan worden beschikt over geïntegreerde datavoorziening voor innovaties in research, diagnostiek en behandeling.
 5. Werven, opleiden en behouden van topexperts in zorg en research.
 6. Internationalisering.

Organisatiestructuur
Het Prinses Máxima Centrum wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur. De organisatie is plat en compact en kenmerkt zich door korte lijnen. De organisatie is ingedeeld in het onderdeel zorg, research, staf (inclusief Academy) en aanpalend de Foundation. Gestreefd wordt zoveel mogelijk een slagvaardige en resultaatverantwoordelijke organisatie neer te zetten.

Meer informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan, is te vinden op www.prinsesmaximacentrum.nl.

Functieomschrijving

Positie en typering
U bent verantwoordelijk voor het totale financiële beleid van het Prinses Máxima Centrum. U maakt deel uit van het managementteam en rapporteert rechtstreeks aan de portefeuillehouder in de Raad van Bestuur. Tevens heeft u een adviserende taak en levert u daardoor een bijdrage aan de ontwikkeling van de strategie alsmede aan de beleidsvoorbereiding.

U geeft in de rol van meewerkend voorman/-vrouw direct leiding aan de Concern Controller (Business Control & Project Control), de teamleider Financiële – en Salarisadministratie, de teamleider Zorgadministratie, de Manager Inkoop en leveranciersmanagement en aan de adviseur zorgverkoop. In totaal geeft u (in-)direct leiding aan ca. 24 fte.

U bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp oog voor de human factor. U bent sterk gericht op samenwerking en stelt zich op als aanwezige, kritische en proactieve sparringpartner voor de Raad van Bestuur, de medische staf, de managers van de klinische – en zorgondersteunende afdelingen, de managing directors van de research afdeling en de managers van de staf afdelingen (Organisatie & HR, Facilitair bedrijf, IDT, de Academy & Outreach, Communicatie & Media, en de Foundation).

Resultaatgebieden

 • Zorgdragen voor een solide financiële basis door het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering samen met zorg/research en de staf afdelingen en het opbouwen van een gezond weerstandvermogen.
 • Voeren van de contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars en het, in overleg met de NZa, tot stand brengen van een duurzame structuur voor de toekomstige tarieven van de kinderoncologie met als onderlegger een integrale kostprijsberekening.
 • Actualiseren en heronderhandelen van de dienstverleningsovereenkomsten (o.a. voor ICT-systemen) met het UMC Utrecht en overige partners.
 • Meehelpen aan het vormgeven aan verdere doelmatigheid en optimalisatie van processen en systemen in de organisatie.
 • Verder ontwikkelen en optimaliseren van sturingsinformatie voor het management op alle niveaus.
 • Bewaken en uitvoering geven aan de verdere ontwikkeling van de planning en control cyclus en verder uitwerken van adequaat risicomanagement.
 • Mede opstellen van de conceptbegroting en zorgdragen voor (meer)jaarlijkse en periodieke begrotingen (in samenwerking met het management) en jaarrekeningen op basis van wettelijke voorschriften en de regelgeving van financierende instanties.
 • Vanuit de financial control rol mede coördineren van huisvestings- en verbouw initiatieven.
 • Op proactieve wijze volgen van ontwikkelingen in de zorgmarkt, ontwikkelingen op het gebied van zorgfinanciering en bekostigingssystemen, vertalen van deze ontwikkelingen naar het beleid van de organisatie en adviseren van de Raad van Bestuur hieromtrent.
 • Inzetten van coachende en leidinggevende kwaliteiten en de teamleiders en medewerkers uitdagen, inspireren en motiveren om zich verder te ontwikkelen, met de focus op het gezamenlijk realiseren van doelen.
 • Vertegenwoordigen, zowel intern- als extern, van de financiële beheerfunctie en als accountmanager onderhouden van contacten met o.a. financiers.

Functie-eisen

 • Academisch denk- en werkniveau op financieel-economische terrein (accountancy, bedrijfseconomie, controlling).
 • Vakinhoudelijk expert, beschikt over een stevige financiële achtergrond.
 • Meerjarige ervaring met het aansturen van leidinggevenden en professionals binnen een financiële setting van een complexe instelling.
 • Kennis van/ervaring met financiën in de gezondheidszorg/ziekenhuis strekt tot aanbeveling en aantoonbare ervaring met Research Finance is een pre.
 • Ervaring met onderhandelen, zoals met zorgverzekeraars, NZa etc.
 • Sterk analytisch vermogen.
 • Creatief in financiële vraagstukken, denkend in mogelijkheden voor kortere en/of langere termijn oplossingen.
 • Bij voorkeur ervaring met complexe investeringsprojecten (b.v. innovatieve investeringsanalyses en haalbaarheidsstudies).
 • Ervaring met samenwerking met medisch specialisten/ zorgprofessionals en onderzoekers.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving van strategisch naar hands-on en vice versa.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, doorzetter.
 • Proactief, ondernemend, beslissingsvaardig en oplossingsgericht.
 • Innovatief, gericht op continue verbeteren van de ondersteunende processen.
 • Samenwerkings- en mensgerichte teamplayer, denker en doener.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Prettig in de omgang, inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734