ZorgNetOostSolliciteer

directeur-bestuurder

ZorgNetOost in Enschede is de partij die mensen, kennis en technologie verbindt. ZorgNetOost maakt zich sterk voor een betere gezondheid en de beste, betaalbare zorg voor Twentenaren en draagt eraan bij dat zorgverleners met veel plezier en energie hun werk kunnen doen.

Verbonden aan ZorgNetOost werkt een grote groep zorgaanbieders op een gecoördineerde wijze samen aan ‘Waardegedreven zorg’: het werken aan betere kwaliteit en betere gezondheid tegen lagere kosten voor mensen met complexe en/of meervoudige aandoeningen (bijv. chronische zorg, kwetsbare ouderen, mensen met multimorbiditeit). De ziekenhuizen, VVT- en GGZ-instellingen, het revalidatiecentrum, huisartsen en apothekers en andere zorgverleners dragen allemaal hun steentje bij aan de gegevensuitwisseling en zorgen er zo gezamenlijk voor dat de juiste informatie tijdig op de juiste plek aanwezig is.
 
Met de komst van het IZA gekoppeld aan de duidelijke signalen dat het minsterie van VWS regie gaat nemen op beschikbaarheid van gegevens, standaardisatie, wetgeving maar ook in het voorsorteren op het ontstaan van regionale-landelijke platforms vragen beide ontwikkelingen om een duidelijke positionering van ZorgNetOost. De recent gepubliceerde nationale ICT visie & strategie van VWS is een goede aanleiding om de regionale visie te ijken zodat toegang tot toekomstige landelijke ontwikkelingen door ZorgNetOost worden gefaciliteerd en beschikbaar gemaakt kunnen worden voor de hele regio.
 
De focus van ZorgNetOost ligt op digitalisering en gegevensuitwisseling. ZorgNetOost heeft hierbij drie rollen:

 • vormen van een kennis- en samenwerkingsplatform;
 • ondersteuning bieden aan zorginstellingen voor het regionaal projectportfoliomanagement;
 • voorzien in gevraagde diensten en/of infrastructuur die niet via de markt beschikbaar zijn. 

ZorgNetOost maakt zich als regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) sterk voor regionale samenwerking en samenwerking met andere regio’s en vervult een actieve rol in en is aangesloten bij de vereniging RSO Nederland. RSO Nederland is de overkoepelende vereniging van alle RSO’s in Nederland. RSO Nederland is namens de RSO’s de gesprekspartner van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ, de zorgkoepels en andere landelijke organisaties.
 
De raad van commissarissen ziet vanuit de onafhankelijke positie, met visie en een kritische inslag, toe op het functioneren van de directie is tevens de adviseur en werkgever. De relatie tussen de raad van commissarissen en de directie kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding.
 
De grotere zorginstellingen zijn op dit moment vertegenwoordigd in de regieraad, die gezamenlijk met de directie een beleidsvoorbereidende en uitvoerende rol heeft op het gebied van informatie-uitwisseling in de regio.
 
Op dit moment vindt de voorbereiding plaats om de juridische structuur zodanig aan te passen dat de betrokkenheid van alle relevante spelers in de regio beter gewaarborgd kan worden. Om de uitvoering van de recent ontwikkelde visie verder gestalte te geven en tevens om het commitment bij de gebruikers te vergroten zal ZorgNetOost worden omgevormd tot een coöperatie. Op basis van de nieuwe visie zal in de coöperatieve ondernemingsvorm de rol van ZorgNetOost verder doorvertaald moeten worden naar de opdracht van ZorgNetOost.
 
Bureau ZorgNetOost vormt de uitvoerende organisatie en ondersteunt en faciliteert de verschillende overlegorganen in de regio. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse bedrijfsvoering is in handen van de directeur-bestuurder. Het enthousiaste en gedreven team bestaat uit 4 adviseurs, een projectportfoliomanager en een officemanager.
 
Meer informatie is te vinden op www.zorgnetoost.nl

Functieomschrijving

De raad van commissarissen is op zoek naar een directeur-bestuurder, die inspirerend, daadkrachtig en koersvast is en op basis van inhoud en partnership opereert.
 
Met uw kwaliteiten als ervaren netwerkmanager en regisseur met strategische ICT-kennis slaagt u erin om de digitale communicatie en gegevensuitwisseling in de regio Twente verder te helpen optimaliseren, zodat zorgverleners er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat de juiste informatie tijdig op de juiste plek aanwezig is.
 
Resultaatgebieden

 • Naar de volgende fase van haar ontwikkeling brengen van ZorgNetOost als een door innovatie gedreven regie-organisatie in samenspraak met de betrokken zorginstellingen.
 • Doorontwikkelen van het cooperatiemodel als vehikel voor de samenwerking op het gebied van digitale gegevensuitwisseling in Twente.
 • Ontwikkelen en implementeren van een projecten- en dienstenportfolio op het gebied van digitale gegevensuitwisseling, digitale zorgcommunicatie en databeschikbaarheid.
 • Uitvoering geven aan het externe relatiebeheer, onderhouden van vruchtbare netwerkrelaties met vertegenwoordigers van alle zorgdomeinen; dit betreft bestuurders, directies, zorg- en ICT-professionals.
 • Samenwerken met andere RSO’s in Nederland, ook in de context van koepelorganisatie RSO Nederland.
 • Alert inspelen op externe regionale en landelijke ontwikkelingen en marktsignalen en de hieruit verkregen informatie vertalen in concrete activiteiten van ZorgNetOost, in afstemming met de stakeholders in de regio.
 • Mede invulling geven aan regio-architectuur ontwikkeling.
 • Onderhouden van diverse zakelijke relaties met toeleveranciers (hard- en software) en uitonderhandelen van gunstige leveringsvoorwaarden.
 • Verantwoording dragen voor de financiële resultaten en continuïteit van de werkorganisatie, met de focus op efficiency en kostenbewustzijn en beantwoordend aan hedendaagse eisen wat betreft maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Inspirerend en coachend leiding geven aan de werkorganisatie, en zorgdragen voor goede interne afstemming, prioritering en cohesie.
 • Proactief betrekken van alle zorgpartners in de regio met betrekking tot de nieuwe regionale en landelijke initiatieven.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de raad van commissarissen.

Functie-eisen

 • Een afgeronde opleiding op WO-niveau, eventueel aangevuld met een bestuurs- of (zorg)managementopleiding.
 • Ruime ervaring in een stevige managementfunctie, in een complexe professionele zorg omgeving, regionale binding is een voorkeur.
 • Kan strategie vormgeven en vertalen naar operationele en tactische doelstellingen.
 • Aantoonbare ICT-kennis en ruime ervaring in de (bestuurlijke) wereld rondom ICT, digitale communicatie en gegevensuitwisseling in de zorg en/of sociaal domein.
 • Ruime kennis van zorg- en bedrijfsmatige processen.
 • Analytisch ingesteld, kan snel schakelen tussen de grote lijn, het individuele belang en de dagelijkse praktijk.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met diverse interne en externe partijen, alsmede uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

 Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, koersvast, hands-on mentaliteit.
 • Samenwerker, verbinder, boegbeeld.
 • Creatief en innovatief met een sterk implementatievermogen.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Prettig in de omgang, benaderbaar, inspireert en stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck. Van kandidaten wordt verwacht dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Stephanie van Houtert, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 705