UNICUMSolliciteer

Directeur – Bestuurder

UNICUM Huisartsenzorg BV (hierna: UNICUM) is de regio-organisatie voor de huisartsen in Zuidoost-Utrecht (regio ZOU) en Zuidwest-Utrecht (regio Lekstroom). UNICUM faciliteert huisartsen in de regio ZOU en Lekstroom bij het verlenen van passende kwalitatief goede zorg aan de patiënt. UNICUM volgt de actuele ontwikkelingen in de zorg en ondersteunt huisartsen bij het inspelen hierop. Via UNICUM spreken de huisartsen als één partij met keten- en netwerkpartners en zorgverzekeraars over inkoop van huisartsenspoed- en ketenzorg, kwaliteit van zorg, innovatie en samenwerking. Zowel de patiënt als ketenpartners in de zorg en het sociale domein ondervinden de positieve effecten die ontstaan door de inzet van UNICUM op het gebied van preventieve zorg, netwerkzorg en ketenzorg alsook op het gebied van digitalisering en juiste zorg op de juiste plaats.
 
De doelstellingen van UNICUM

 • Ondersteunen van huisartsen bij het organiseren van kwalitatief goede (chronische) zorg in ketenverband.
 • Leveren van huisartsenspoedzorg in het verzorgingsgebied ZOU en Lekstroom.
 • Behouden en waar nodig uitbreiden van de positie van de huisarts in de eerstelijnszorg, verbinden met multidisciplinaire zorgprofessionals en daarbij inspelen op ontwikkelingen in de externe omgeving.

UNICUM werkt nauw samen met huisartsen aan het verder ontwikkelen van de huisartsenzorg, waar nodig in verbinding met een multidisciplinair netwerk, dicht bij de patiënt.
 
UNICUM is een financieel gezonde organisatie met een jaaromzet van ca. € 23 miljoen. Het totaal aantal medewerkers is ongeveer 100.
 
Strategische koers
Recentelijk in 2022 heeft UNICUM de strategische koers aangescherpt, mede ingegeven door de huidige fase van ontwikkeling waarin UNICUM verkeert en door de voorziene veranderingen in de externe omgeving.
Focuspunten en geformuleerde ambities zijn:

 • De verbinding met en het vertrouwen van huisartsenleden vergroten door de benodigde ondersteuning te bieden en aanspreekbaar te zijn.
 • Behouden en verder verstevigen van de positie in de regio als gesprekspartner.
 • Als aanbieder van ANW-spoedzorg de goede kwaliteit van zorg behouden en verstevigen.
 • Integrale zorg op maat met als doel betere afstemming van de zorgvraag van de patiënt, in nauwe samenwerking met partners in de ketenzorg.
 • Ontzorgen van de huisartsen o.a. bij e-Health en ICT toepassingen.

 Organisatiestructuur
Per regio hebben de huisartsen zich binnen UNICUM verenigd in een coöperatie (Coöperatie UNICUM ZOU en Coöperatie UNICUM Lekstroom). De coöperaties zijn ieder voor 50% eigenaar van UNICUM Huisartsenzorg BV. De besturen van de coöperaties vormen de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA benoemt de leden van de Raad van Commissarissen (RvC). In nauw overleg met de RvC worden de bestuurders van UNICUM benoemd door de AvA. UNICUM beschikt tevens over een ondernemingsraad, die adviesrecht heeft bij de benoeming.
 
De inrichting van de huidige organisatie is gebaseerd op 4 inhoudelijke thema’s:

 • Programmatische (keten)zorg voor patiënten/burgers met chronische aandoeningen, de GLI, netwerkondersteuning en de regie op en ondersteuning van de organisatie en infrastructuur van de eerstelijns multidisciplinaire zorg in verbinding met welzijn.
 • Organisatie & Infrastructuur ten dienste van de eerstelijnszorg en ondersteuning aan professionals voor hun dienstverlening binnen hun praktijken en het multidisciplinaire zorgnetwerk in de wijk en gemeente.
 • Huisartsenspoedzorg.
 • Digitalisering & Innovatie.

Naast bovenstaande thema’s kent de organisatie de ondersteunende afdelingen ICT, Finance & Control, HR en communicatie. De activiteiten binnen de inhoudelijke thema’s kennen ieder een specifieke financieringssystematiek. Tevens is er een secretariaat onder leiding van de bestuurssecretaris. De managers van de ondersteunende afdelingen en de managers van de inhoudelijke thema’s verhouden zich op gelijkwaardig niveau tot elkaar.
 
De toekomstige directie zal worden gevormd door een fulltime bestuurder en een parttime medisch bestuurder. Op dit moment loopt er nog een adviestraject bij de OR dat zich richt op de interne inrichting. De komende maanden zal dit voorstel worden doorgevoerd, voordat de nieuwe directie start. Van de nieuwe directie wordt verwacht dat ze, samen met de bureaumedewerkers, deze organisatieontwikkeling verder vormgeeft en implementeert.
 
Meer informatie is te vinden op www.unicum-huisartsenzorg.nl

Functieomschrijving

U vormt samen met de medisch bestuurder een samenwerkingsgericht en complementair team. Ieder voor zich en tezamen bent u verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid van UNICUM.
 
Vanuit uw rol bent u een belangrijk verbindend element tussen het bestuur van UNICUM en de huisartsen in de regio’s ZOU en Lekstroom. Als boegbeeld van de organisatie draagt u de missie, visie en cultuur van de organisatie uit en weet u het positieve imago te continueren. U heeft een visie op toekomstbestendige huisartsenzorg en u stuurt op verbeteringen en innovatie.
 
Samen met de aangesloten huisartsen staat u pal voor het behouden en verbeteren van het hoge kwaliteitsniveau van de integrale huisartsgeneeskundige zorg in de regio's.
 
U fungeert samen met de medisch bestuurder als coach en sparringpartner voor de managers van de inhoudelijke thema’s. Tevens geeft u leiding aan de managers van de verschillende afdelingen. U bent iemand die ruimte en verantwoordelijkheid geeft en bewaakt en u bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp en gunnend oog voor de mens.
 
U legt verantwoording af aan de RvC.
 
Specifieke opdrachten / taken en verantwoordelijkheden

 • Neemt het voortouw bij de doorontwikkeling van de strategie voor de komende 2-5 jaar en stuurt daarbij op maximale betrokkenheid van huisartsen(leden), medewerkers en ketenpartners bij initiatieven en besluitvorming, met als resultaat dat de huisartsen met elkaar de stap kunnen maken naar toekomstbestendige huisartsgeneeskundige zorg in de regio’s.
 • Draagt zorg en is verantwoordelijk voor prioritering en vertaling van het beleid naar organisatorische taakstellingen, zowel in strategische als tactische zin.
 • Bewaakt de realisatie van het beleid; signaleert knelpunten, bespreekt deze met de betrokkenen, doet suggesties ter verbetering en bewaakt de kwaliteit en continuïteit van het aanbod alsmede de kosten en opbrengsten daarvan
 • Houdt het financiële huis intern op orde en borgt de bedrijfscontinuïteit, met de focus op meer kostenefficiency in de bedrijfsprocessen – en systemen.
 • Draagt zorg voor stevige inbedding van de aangepaste organisatiestructuur en fungeert als creatief en inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers. Schept de voorwaarden voor hen voor het integraal verantwoordelijk zijn voor hun clusters resp. ondersteunende afdelingen.
 • Is verantwoordelijk voor de contractering met de zorgverzekeraars (en indien aan de orde: gemeenten) en realiseert aantrekkelijke contractvoorwaarden.
 • Bevordert het kwaliteitsbewustzijn in een open en lerende organisatiecultuur.
 • Neemt het initiatief tot aanpassing en modernisering van de governance, met name t.a.v. de rol, de opdracht en het mandaat van de UNICUM organisatie en van de aandeelhoudende coöperaties.
 • Bouwt en onderhoudt een intern en extern strategisch netwerk. Initieert, beheert en bevordert overleg en samenwerking met stakeholders die van belang zijn voor UNICUM en brengt ook de managers van de verschillende thema’s daarvoor in positie.
 • Onderhoudt een goede relatie met de cliëntenraad en de ondernemingsraad.

 Functie-eisen

 • Academisch geschoold/academisch denkniveau.
 • Ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in een concurrerende zorgomgeving, beschikt over een strategische bedrijfskundige oriëntatie en heeft ruime ervaring met stakeholder management.
 • Bekend met de structuur/organisatie van de gezondheidszorg.
 • Kennis van en ervaring met de financiële structuur van en onderhandelingssituaties in de zorg.
 • Inzicht hebben in en leiding kunnen geven aan bedrijfsvoeringsprocessen in de organisatie alsmede ervaring met het sturing geven aan omvangrijke veranderprocessen.
 • Affiniteit met / kennis van ICT ontwikkelingen in de zorg.
 • Commercieel goed onderlegd, inzicht in de competitieve ontwikkelingen in de marktsector van de organisatie.
 • Coachende stijl van leiding geven, verstaat de kunst van het binden en boeien van professionals.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus.
 • Ervaring met het overleg met de medezeggenschap.
 • Beschikt over een netwerk dat kan bijdragen aan de positie van de organisatie of is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 Competenties

 • Stevige persoonlijkheid, helder en besluitvaardig, staat voor zijn/haar taak, geeft en krijgt respect van alle betrokkenen.
 • Stressbestendig, met doorzettingskracht in complexe situaties.
 • Samenwerker, verbinder, stelt het collectief centraal.
 • Analytisch, besluitvaardig en duidelijk.
 • Creatief en innovatief met een sterk implementatievermogen.
 • Integer, betrokken, direct en kritisch, staat open voor feedback.
 • Organisatiesensitief, uitstekend gevoel voor mensen en hun individuele belangen en drijfveren.

 Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT). 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702