SMO-VT-SAFEGROUPSolliciteer

Directeur – Bestuurder

In de afgelopen jaren zijn de drie operationele stichtingen SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup en de vastgoed stichting Stemo onder één en hetzelfde bestuur en toezicht gekomen. De geconsolideerde omzet bedraagt € 28 miljoen. De totale arbeidsbezetting is ca. 270 fte.
 
De Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (hierna genoemd SMO Breda) is een professionele organisatie voor mensen met een ondersteuningsvraag, zoals dak- en thuislozen, die een beroep doen op een vorm van opvang, (woon)begeleiding, zorg en of activering. Dit met als doel hun eigen kracht te versterken en op basis daarvan gericht te werken aan eigen herstel waardoor zij zich in mindere of meerdere mate zelfstandig kunnen handhaven. D.m.v. de ‘Ik wil meedoen’ beweging beoogt SMO Breda samen met partners in zorg en welzijn deze doelstelling te verwezenlijken. Hoofddoel is het bevorderen van de psychische en materiële zelfstandigheid van deze groep burgers en vergroten van de participatiegraad in de samenleving.
 
SMO Breda heeft een heldere missie: (dreigend) Dak- en thuislozen helpen in hun herstel en als burger ondersteunen bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijke participatie aan de samenleving. Om de missie te realiseren worden de volgende centrale doelen gerealiseerd:

 • Duurzaam onderdak voor cliënten;
 • Het verkrijgen c.q. beschikken over een steunend sociaal netwerk;
 • Het hebben van dagbesteding/arbeid;
 • Wederkerigheid: elkaar helpen.

SMO Breda is een waarden georiënteerde organisatie. De toegewijde medewerkers werken vanuit de volgende waarden: verantwoordelijk, oprecht en op maat.
 
Veilig Thuis West-Brabant verleent zijn dienstverlening voor de 16 gemeenten in West Brabant. Veilig Thuis West-Brabant is er voor iedereen, – kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen – , die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, omstanders als professionals.
 
Veilig Thuis West-Brabant oefent wettelijke taken uit. Volgens de wet heeft Veilig Thuis West-Brabant o.a. de volgende taken:
Advies geven;

 • Meldingen in ontvangst nemen;
 • Onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling;
 • Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwillige hulp, de Raad voor de Kinderbescherming informeren en/of melding doen bij de politie.

Veilig Thuis West-Brabant heeft haar wettelijke taken uitgewerkt in acht diensten die worden uitgevoerd door de teams Frontoffice, V&V (voorwaarden en vervolg) en Onderzoek. Daarnaast oefent Veilig Thuis West-Brabant bovenwettelijke taken uit, zoals casusregie en procesregie en participeert Veilig Thuis West-Brabant in het interventieteam. Het Meldpunt Crisiszorg voor de regio West-Brabant is ondergebracht bij Veilig Thuis West-Brabant.
 
Veilig Thuis West-Brabant hanteert een actief beleid op het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het doorverwijzingsbeleid en de positie in de keten van hulpverlening. Veilig Thuis West-Brabant werkt met een viertal regioteams, waardoor korte lijnen met de lokale partners zo optimaal mogelijk worden benut. De samenwerking is gericht op het samen optrekken in casuïstiek maar ook op het zo spoedig mogelijk overdragen naar het lokale veld na bemoeienis van Veilig Thuis West-Brabant.
 
Safegroup helpt gezinnen in de regio’s West-Brabant en Zuid-Holland Zuid die met huiselijk geweld te maken hebben. Professionals geven bij voorkeur hulp aan huis, waarbij de veiligheid gewaarborgd moet zijn. Safegroup biedt ook 24 uur, zeven dagen per week, een veilig onderkomen aan vrouwen, eventueel met hun kinderen, die in een acute noodsituatie van huiselijk geweld tijdelijk opgevangen moeten worden. Door gerichte begeleiding krijgen slachtoffers van huiselijk geweld weer grip op hun leven.
 
Om door- en uitstroom te bevorderen gaat Safegroup de komende jaren de zorg verder ambulantiseren. Daarmee beoogt Safegroup te bereiken dat vrouwen minder lang in de opvang zitten. Safegroup wil ernaar toe dat vrouwen uitstromen naar een eigen woning zodra de veiligheid dit toelaat en dan verder ambulant worden begeleid om ervoor te zorgen dat het geweld structureel stopt.

Beleid en Bestuur
De stichtingen spelen proactief in op de dynamiek in de externe omgeving. Budgettaire beperkingen en de krapte op de arbeidsmarkt leiden ertoe dat de stichtingen onverminderd scherp aan de wind zullen moeten zeilen.
 
De focus in het strategisch beleid ligt op het borgen van de financiële stabiliteit en bewaken van de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening aan cliënten. De komende jaren zullen er substantiële stappen worden gezet wat betreft de strategische vastgoedontwikkeling bij SMO Breda als ook bij Safegroup.
 
Tevens wordt onverminderd ingezet op inhoudelijke innovaties en verbetering van de efficiency. Processen worden ingericht op zodanige wijze dat de toegevoegde waarde voor de cliënt leidend is en de noodzakelijke overhead tot een minimum beperkt wordt. De stichtingen hebben adequate maatregelen getroffen om het werk ten tijde van de corona-crisis zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en passen deze aan naargelang de ontwikkelingen.
 
Het bestuur wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur ofwel directeur-bestuurder die statutair de eindverantwoording draagt. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, organisatie en de (financiële) bedrijfsvoering van de stichtingen SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup alsmede de vastgoed stichting Stemo. De adjunct-directeur ondersteunt de directeur-bestuurder integraal en meer specifiek op het gebied van de bedrijfsvoering van de vier stichtingen.
 
Er is sprake van eenheid in bestuur en toezicht op de vier stichtingen en de directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over deze vier stichtingen.
 
De besturingsfilosofie is gericht op zelforganisatie en resultaatsturing. Zowel SMO Breda als Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup:

 • willen als lerende organisatie ontwikkelingsgericht naar een duurzaam en resultaatgericht doel toewerken;
 • maken daarbij gebruik van een krachtgerichte insteek met de focus op operational excellence;
 • kenmerken zich door mensenwerk waarbij gedragsverandering een belangrijke rol speelt;
 • werken met hoogopgeleide professionals die maximaal de ruimte wordt geboden zodat zij optimaal kunnen presteren en inhoud kunnen geven aan eigenaarschap.

 
De medezeggenschapsorganen brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directeur-bestuurder m.b.t. het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de begroting en het jaarwerkplan.
 
Meer informatie is te vinden op de websites:
www.ikwilmeedoen.nl
www.veiligthuiswb.nl
www.safegroup.nl

Functieomschrijving

In verband met de aanstaande pensionering van de huidige directeur-bestuurder komt de Raad van Toezicht graag in contact met een kandidaat voor de functie van Directeur-Bestuurder, die zich herkent in de onderstaande resultaatgebieden en die voldoet aan het hierna beschreven functie- en persoonlijkheidsprofiel.
 
Vanuit een sterke affiniteit met maatschappelijke opvang en hulp aan hen die het nodig hebben in de samenleving geeft u gepassioneerd leiding aan de vier stichtingen en bent u de verbindende sleutelfiguur tussen de doelgroepen van de stichtingen, de werkzame professionals en de maatschappelijke omgeving en financiers.
 
U bent consistent en op natuurlijke wijze kunt u mensen inspireren en stimuleren. U bent een stevige persoonlijkheid die niet snel van slag raakt en u profileert zich op een toegankelijke, integere en bovenal heldere manier. U bent gemakkelijk benaderbaar en zichtbaar op de locaties en u communiceert soepel op alle niveaus. U hecht veel belang aan medezeggenschap van medewerkers en cliënten.
 
U bent, in nauwe samenwerking met de adjunct-directeur, eindverantwoordelijk voor onderstaande resultaatgebieden.
 
Resultaatgebieden

 • Ontwikkelen van een breedgedragen lange termijn strategie en zorgdragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid.
 • Verder ontwikkelen van ambulantisering in de wijk, met als doel het versterken van sociale netwerken voor kwetsbare burgers, waardoor zij op termijn minder afhankelijk worden van hulp.
 • Initiëren en tot ontwikkeling brengen van innovaties in het zorg- en hulpverleningsaanbod, alsmede implementeren van innovatieve manieren om de zorg slimmer en beter te organiseren.
 • Zorg dragen voor een rendabele exploitatie, voor de zorgcontinuïteit en voor het veiligstellen van adequate en toereikende financiering door de gemeenten op basis van minimaal kostendekkende tarieven.
 • Zorg dragen voor een flexibele bedrijfsvoering, die meebeweegt met de ontwikkeling van de zorgvraag, waarbij de focus ligt op operational excellence, efficiency en kostenbewustzijn.
 • Borgen van de inhoudelijke samenwerking tussen de vier stichtingen en deze positioneren als duurzame en innovatieve organisaties met uitstekende netwerkverbindingen met de gemeenten en ketenpartners in de werkgebieden.
 • Naar buiten toe optreden als boegbeeld en behartigen van de belangen in het maatschappelijke en politieke krachtenveld. Onderhouden van contacten met gemeenten, overheidsinstanties, zorginstellingen en andere instanties.
 • Versterken van het interne en externe ondernemerschap om zodoende de waarde van het zorg- en dienstverleningsaanbod voor de cliënt te optimaliseren.
 • Sturen op kwaliteit van zorg en cliënttevredenheid.
 • Vanuit de aangescherpte besturingsfilosofie voorwaarden scheppen voor de verdere ontwikkeling van zelforganisatie en resultaatverantwoordelijke teams.
 • Fungeren als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers van de stichtingen en scheppen van een inspirerende werkomgeving.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het strategisch HR-beleid, met de focus op duurzame inzetbaarheid en een optimale bezetting, en er voor zorgen dat de stichtingen de aansluiting op de arbeidsmarkt ten tijde van krapte kunnen behouden.
 • Coördineren en in goede banen leiden van de strategische vastgoedontwikkeling en hiermee samenhangende investeringen en zorg dragen voor verantwoorde vermogensparameters.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht en het verder vormgeven van moderne zorggovernance.

Functie-eisen en competenties

 • Ruime ervaring als bestuurder of directeur, verkregen in een complexe zorgorganisatie of in een non-profit- of maatschappelijke organisatie.
 • Sterke affiniteit met het specifieke werkveld en karakter van de vier stichtingen.
 • Succesvol in stakeholdermanagement, bekend met de gemeentelijke omgeving.
 • Ondernemend, vernieuwend en koersbepalend, bedrijfsmatig sterk.
 • Standvastig, besluitvaardig, neemt onder druk integere besluiten.
 • Academisch werk- en denkniveau, kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer, bedrijfsvoering, kwaliteit van zorg en sociaal beleid.
 • Bij voorkeur ervaring met vastgoedbeleid en coördineren van vastgoedprojecten.
 • Ervaring met het meekrijgen van mensen bij complexe veranderingsprocessen.
 • Enthousiasmerend leider, goed gevoel voor het aansturen van een organisatie met hoogopgeleide en autonome professionals.
 • Relatiegerichte netwerker en onderhandelaar met hoge gunfactor, transparant en integer.
 • Teamplayer, komt in teamverband in open communicatie tot gezamenlijke besluitvorming.
 • Sterk invoelend vermogen, maar behoudt te allen tijde voldoende kritische distantie tot de casussen en voelt goed aan wanneer meer toenadering dan wel meer afstand nemen van hem/haar wordt verwacht.
 • Staat open voor kritische zelfreflectie, kan relativeren en heeft gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).
De functie wordt ingeschaald in klasse III van WNT-2.
 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734