Inforsa (Arkin)Solliciteer

Directeur Behandelzaken

Inforsa is onderdeel van Arkin. Arkin is één van de grootste GGz instellingen in Nederland en deskundig op het gebied van grootstedelijke psychiatrie en verslavingszorg. Arkin biedt basis- en specialistische- GGz en behandelt ca. 35.000 cliënten jaarlijks met ruim 4.200 collega's in de regio’s Amsterdam en Utrecht. Arkin is ook een opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek. Als overkoepelende stichting bevat Arkin twaalf merken: Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Sinai Centrum, Arkin Jeugd & Gezin, Arkin BasisGGz, Arkin Ouderen, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam en Inforsa. De merken (elk met eigen specialisme) werken nauw samen. Kernpunten in de kwaliteit van zorg zijn: aantoonbaar effect, doelmatigheid en bereik en toegankelijkheid van de zorg.

Inforsa biedt behandeling, begeleiding en heeft een reclasseringstaak voor volwassenen met complexe (forensische) psychiatrische problematiek in Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht en Amersfoort. Cliënten worden zowel klinisch als ambulant behandeld. De jaarlijkse omzet bedraagt ca. € 55 miljoen.

Inforsa streeft naar moderne, evidence based, transparante en veilige zorg. In de visie van Inforsa is ook relationele zorg goed vertegenwoordigd. Inforsa deelt de waarden vanuit de visie van Arkin, ‘Samen Sterker!’ en ‘Nieuwsgierig zijn, lef tonen en verbinding maken’. Doorlopend wordt gewerkt aan structuur en een veilige, overzichtelijke, ordelijke omgeving voor zowel de cliënten als de medewerkers, met genoeg ruimte om binnen de zorgpaden een zorg op maat te creëren. Kennis van het vakgebied wordt voortdurend verder ontwikkeld en toegepast, bijvoorbeeld door middel van wetenschappelijk onderzoek, publicaties en het begeleiden van professionals in opleiding.

De behandelteams bestaan uit psychiaters, klinisch- en Gz-psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, groepsbegeleiders, maatschappelijk werkers en vak-therapeuten. Inforsa werkt samen met het Openbaar Ministerie, Ministerie Veiligheid en Justitie, diverse gemeentes, collega-reclasseringsorganisaties en collega-GGz- aanbieders.

Inforsa bestaat uit verschillende onderdelen (op meerdere locaties) die zich elk op een specifieke doelgroep richten. Dit zijn Zorglijn Ontwrichting, Forensische Zorg en Verslavingsreclassering. De onderdelen worden hieronder beknopt weergegeven.

Zorglijn Ontwrichting: Klinisch-Intensieve Behandeling en Zorg (intensief, niet forensisch-psychiatrisch)

 • De Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) biedt intensieve klinische behandelingen en consultatie wanneer een behandeling in een reguliere GGz-kliniek is vastgelopen of dreigt vast te lopen door de ontwrichting. Het verzorgingsgebied is zowel regionaal als supra-regionaal.
 • De Kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) richt zich op intensieve behandeling van psychiatrisch patiënten met ernstig ontwrichtende gedragsproblemen, bij wie behandeling in de reguliere ggz niet of niet meer mogelijk is en waarbij één of meerdere opnames in een van de vijf landelijke KIB’s niet tot duurzame stabiliteit heeft geleid. In 2017 is gestart met een eigen ECT-centrum voor deze cliënten.

Forensische Zorg

 • De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) biedt ambulante behandelingen voor forensische en niet-forensische cliënten met psychiatrische-, verslavings- en/of persoonlijkheidsproblematiek.
 • De Forensisch-Psychiatrische Kliniek (FPK) biedt gespecialiseerde forensisch- psychiatrische zorg, zoals TBS en overige forensische titels (artikel 15.1, ISD, etc.).
 • De hoogbeveiligde intensieve en beveiligde zorg-afdeling (HIBz) biedt het hoogste beveiligingsniveau voor cliënten met ernstige psychiatrische problematiek (EPA), maar zonder strafrechtelijke titel.

Verslavingsreclassering

 • Inforsa Reclassering geeft begeleiding aan justitiabelen die door hun verslaving of psychische problematiek in aanraking zijn gekomen met Justitie.

Meer informatie is te vinden op de websites: www.inforsa.nl en www.arkin.nl.

Functieomschrijving

Arkin zoekt een inspirerend leider voor de doorontwikkeling van Inforsa, een specialisme van Arkin voor de behandeling van ernstige, vaak therapieresistente cliënten, waarvan een deel forensisch. U gaat bijdragen aan het behouden en ontwikkelen van deze expertise en bent daarmee een belangrijke schakel in het zorglandschap.

De functie
U bent in eerste instantie, als inspirerend professional en toegankelijk mens en collega, verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en zorginnovatie. Samen met de directeur bedrijfsvoering bent u verantwoordelijk voor de positionering, dienstverlening en gezonde bedrijfsvoering van Inforsa en draagt u gezamenlijk zorg voor een uitdagende en boeiende werkomgeving voor alle medewerkers. U rapporteert aan de raad van bestuur, maakt deel uit van het directieoverleg van Arkin en geeft leiding aan het managementteam van Inforsa. U vertaalt de strategie van Arkin naar het organisatieonderdeel met ca. 180 bedden en 950 ambulante cliënten in Amsterdam en midden Nederland, waar 700 medewerkers (500 fte) werken. De jaarlijkse omzet van Inforsa is ca. € 55 miljoen.

Het werkveld waarin Inforsa actief is, is hoog-complex, zowel qua doelgroep als diversiteit van zorgverlening. Naast psychotische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen is er bij deze populatie vrijwel zonder uitzondering sprake van co-morbiditeit in de vorm van hardnekkige verslaving, verstandelijke beperking, trauma- en hechtingsstoornissen. Het hanteren van risico's binnen de behandeling vanuit een herstelgerichte visie staat centraal. Er wordt binnen Inforsa wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd en er is de sterke ambitie tot verdere academische profilering en het behalen van het predicaat TOPGGz. De recent gevestigde academische werkplaats biedt een uitstekende omgeving om deze ambitie op een actieve en creatieve wijze verder vorm te geven. 

De zorg en dienstverlening van Inforsa worden o.a. bekostigd vanuit justitie, de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, gemeenten en de SVG (Stichting Verslavingsreclassering) waarvan Reclassering Inforsa een onderdeel is. Vanwege de complexiteit van de financieringsstromen en de druk op de tarieven, staat de financiële positie van Inforsa al enige tijd onder druk. Bovendien zijn er strategische vraagstukken rondom de duurzame financiering van het vastgoed van Inforsa. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om met de raad van bestuur en het managementteam keuzes te maken in de strategie, het portfolio en het locatiebeleid van Inforsa. Al met al een uitdagende veranderopgave, die vraagt om een directeur die vanuit zichtbaarheid, verbinding en aandacht voor de medewerkers binnen Inforsa, op resultaatgerichte wijze sturing geeft aan dit proces.

Het zorgdragen voor het behoud en verdere profilering van het imago van Inforsa en voor de continuering van de goede relatie met justitie, de gemeenten en de politie zijn belangrijke pijlers in de rollen van beide directeuren van Inforsa. Dit vraagt om een directeur behandelzaken, die vanuit eigen kracht en persoonlijkheid de verbinding met de buitenwereld actief opzoekt en deze koppelt aan de belangen en vraagstukken van Inforsa.

Kortom, het directeurschap van Inforsa is een uitdagende en inspirerende positie binnen een organisatie met visie, lef en vernieuwingsdrang, die maatschappelijke verantwoordelijkheid en discussie niet uit de weg gaat. Met de juiste balans tussen externe zichtbaarheid en voldoende aandacht voor de mensen binnen. En dit alles onder de paraplu van een grote ondernemende GGz-organisatie.

De uitdaging nader puntsgewijs uitgewerkt
Aandachts- en Resultaatgebieden zijn o.a.:

 • Toekomstbestendig maken van Inforsa, waarbij keuzes dienen te worden gemaakt in de strategie, het portfolio en het locatiebeleid.
 • Uitdragen van een overkoepelende visie van Inforsa: waar staan we voor en waar zijn we van.
 • Kwaliteit en de doorontwikkeling van het behandelaanbod.
 • Nadrukkelijk verder vorm en inhoud geven aan het goed werkgeverschap van Inforsa. Inforsa positioneren als een plek waar ambitieuze en betrokken medewerkers hun passie kunnen volgen.
 • Borgen van het klinisch leiderschap van de hoofd-/regiebehandelaren (psychiaters, gz-psychologen, verpleegkundig specialisten en klinisch psychologen).
 • Wetenschappelijk onderzoek initiëren, begeleiden en onderzoeksuitkomsten inbedden in de reguliere behandelingen. Op die manier bijdragen aan de verdere academisering van Inforsa en het behalen van het predicaat TOPGGz.
 • De herstelgedachte in de volle breedte vormgeven. 
 • FHIC methodiek doorontwikkelen op de HIBz en Dwang & Drang beleid.
 • Verder vormgeven van naastbetrokkenenbeleid en cliëntparticipatie.
 • Onderhouden van in- en externe contacten, beleids- en projectvoering (met Justitie en Reclassering) betreffende dossiers als openbare orde en veiligheid, radicalisering, Top 600/1000.

Uw profiel
U bent bij voorkeur een BIG geregistreerde psychiater of klinisch psycholoog. U heeft bij voorkeur ervaring met de intensieve zorg en affiniteit met de complexe (EPA) cliëntendoelgroep. U hecht belang aan ‘state of the art’ behandeling, maar bent ook in staat om out-of-the-box te kunnen denken om zo de breedte van de doelgroep en de meerdere problematieken en stoornissen naast elkaar te kunnen zien.

U beschikt over directie- of managementervaring of hebt andere alternatieve ervaring in de omgang met complexe vraagstukken en beleeft daar plezier aan. U hebt in het bijzonder een verbindende stijl van leidinggeven. U heeft een duidelijke visie en in de praktijk handelt u (in- en extern) inhoudelijk overtuigend en bent u zichtbaar. 
Het past u op natuurlijke wijze om zowel in de buitenwereld als de binnenwereld geïnteresseerd aanwezig te zijn en mensen en inhoud in de breedste zin aan elkaar te verbinden. Uw communicatiestijl is duidelijk en helder. U bent transparant, verbindend en beslisvaardig. U kunt ontwikkelingen duiden en abstraheren, tegelijkertijd weet u veranderingen concreet door te voeren.

U beschikt bij voorkeur al over een relevant netwerk. U heeft oog voor standpunten van externe partijen en (lokale) politiek en u weet dit aan de GGz en de interne bedrijfsvoering te relateren. Naast uw inhoudelijke leiderschap bent u tevens sparringpartner en evt. vervanger van de directeur bedrijfsvoering. Tevens neemt u vanuit uw verantwoordelijkheid deel aan werk- en stuurgroepen, intern of met ketenpartners. U voert daarnaast structureel overleg met de cliëntenraad van Inforsa.
 
U geeft ruimte aan initiatieven en zet medewerkers in op hun talenten en ambities. Daarbij biedt u structuur door duidelijk te zijn over plannen en ambities, u spreekt verwachtingen uit en maakt deze zelf ook waar. U bent slagvaardig, creatief en innovatief. Binnen scherpe financiële kaders en doelstellingen werkt u op inspirerende wijze samen binnen het directieteam, het managementteam, met collega's van de andere merken en medewerkers. U durft vragen te stellen aan collega’s en gebruik te maken van hun ervaring en expertise. 

U motiveert en faciliteert collega’s op het gebied van wetenschappelijk onderzoek middels de verdere uitbouw van de genoemde academische werkplaats in de intensieve- en forensische zorg. Kennis en kunde op het gebied van het verrichten of coördineren van wetenschappelijk onderzoek strekt tot de aanbeveling.

Ook wanneer kandidaten nog niet aan alle voornoemde kwalificaties voldoen zijn wij geïnteresseerd om in gesprek te komen. De kandidaat die we zoeken herkent zich wel in het geschetste beeld en verstaat de kunst om zich de gewenste kwaliteiten zo snel mogelijk eigen te maken.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een vooraanstaande functie in de intensieve- en forensische psychiatrie die in het brandpunt van de belangstelling staat. Dit biedt mogelijkheden tot verdere positionering en profilering van Inforsa en innovatie van het behandelaanbod.

Het is een fulltime functie, waarvan u ca. 24 uren besteedt aan directie-werkzaamheden en de resterende arbeidsduur in de cliëntenzorg werkzaam bent.
 
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO GGz en passend bij de functie. Arkin biedt goede aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

Een gedegen kennismaking met de toekomstige collega-directeur is onderdeel van het traject. Een assessment en/of managementdrives onderzoek kan deel uitmaken van de procedure.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705