Rivas ZorggroepSolliciteer

Directeur Beatrixziekenhuis

Rivas Zorggroep levert naast ziekenhuiszorg in het Beatrixziekenhuis een breed pakket van woonzorg, wijkverpleging en verpleeghuiszorg aan cliënten in Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Meer dan 4.500 medewerkers, 94 medisch specialisten en bijna 1.600 vrijwilligers bieden patiënten en bewoners goed geregelde zorg. Dichtbij en volgens een hartelijke, persoonlijke en kleinschalige aanpak. Dit alles vanuit een passie voor hun cliënten én hun vak. De cultuur van de organisatie is warm, mensgericht, trots en informeel.

Met ketenzorg inspelen op de ontwikkelingen in het zorglandschap blijkt door de afgelopen 20 jaar heen de kracht van Rivas. De organisatie creëert voor de cliënt telkens toegevoegde waarde door alle zorg goed op elkaar af te stemmen. Dit wordt niet alleen door cliënten gewaardeerd, maar ook door zorgpartners en collega zorgorganisaties in de keten. Het inspireert andere zorgorganisaties om bij Rivas te komen kijken. Langdurige Zorg wordt geboden op 17 locaties in de regio, volgens de principes van Planetree, Omgevingszorg, Kleinschalige zorg en Gewoontegetrouw.

De missie van Rivas is samen met de cliënten realiseren van de beste zorg; mensgericht, veilig, dichtbij en op het juiste moment. Samen met ketenpartners verbetert Rivas voortdurend de zorg en draagt de organisatie bij aan de gezondheid van de inwoners in de regio; duurzaam en betaalbaar. De kernwaarden waaruit de medewerkers bij Rivas er iedere dag naar streven om de best mogelijke zorg voor de cliënten te bieden zijn:

 • Veiligheid – De basis voor alle vertrouwen;
 • Hoffelijkheid en Uitstraling – De toon die de muziek maakt en de inhoud zichtbaar gemaakt;
 • Samen – samen met cliënten, samenwerken binnen de organisatie, samen in het netwerk, samen in de regio;
 • Plezierig werken – De bron van individuele inspiratie;
 • Doeltreffend en Doelmatig – De goede dingen goed doen.

Inzichten die de mensen bij Rivas in de coronacrisis hebben opgedaan neemt Rivas mee in het ‘nieuwe normaal’. Zoals het echte samenwerken in de keten en ook de bereidheid om over de grenzen van het eigen aandachtsgebied heen te stappen en de bereidheid om deskundigheid met elkaar te delen.

Strategie en beleid
In het strategisch plan 2019-2021 heeft Rivas vier ambities geformuleerd. In het transitie-jaar 2021 richt Rivas zich op onderstaande drie ambities uit deze meerjaren-strategie:

 • De juiste (specialistische) zorg, op het juiste moment, op de juiste plek in het netwerk. -Fundamenteel herontwerpen van toekomstbestendige zorgconcepten en zorgprocessen. -Geïntegreerde focus op kwetsbare ouderen. -Aan de hand van thema’s neemt Rivas een verantwoordelijkere rol in de regio.
 • Onze mensen maken de zorg. Professionals kiezen voor Rivas. -Trots en betrokkenheid van alle professionals behouden, verstevigen en equiperen. -Vakmanschap en persoonlijk leiderschap staan daarbij centraal.
 • Gezonde bedrijfsvoering: We leveren de juiste kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten om onze continuïteit te waarborgen en te kunnen blijven investeren en innoveren. -Fit voor de zorg realiseren: Rivas streeft naar een rendabele exploitatie om te kunnen blijven innoveren en meebewegen met de ontwikkelingen op de zorgmarkt.

Rivas is in 2020 een traject gestart om de Visie 2030 vorm te geven. De Visie 2030 is richtinggevend voor haar toekomstige strategie en helpt keuzes te maken over inzet op bepaalde zaken op lange termijn.

Organisatiestructuur
De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor Rivas Zorggroep. Naast de beide bestuurders bestaat het directieteam uit de directeur Beatrixziekenhuis, de directeur Wijkverpleging, de directeur Langdurige Zorg, de manager Financiën & Informatie en de manager Mens, cultuur en leiderschap.

In het Beatrixziekenhuis zijn medisch specialisten zelfstandig werkzaam en in loondienst. De Federatie Medisch Specialisten Beatrixziekenhuis (FMSB) is een federatie van de Vereniging Medische Staf (VMS), de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband Beatrixziekenhuis (VMSD) en de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf Matrix U.A. (MSB). De FMSB behartigt de belangen van de medisch specialisten in het Beatrixziekenhuis en draagt zorg voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zorg die de medisch specialisten verlenen. De FMSB is nauw betrokken bij het beleid en de uitvoering in het ziekenhuis en voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur van Rivas Zorggroep over onderwerpen die voor de medisch specialisten van belang (kunnen) zijn.

Het Beatrixziekenhuis heeft op alle niveaus duaal aangestuurde afdelingen. Een integraal managementteam met participatie van medisch managers vervult een spilfunctie als het gaat om strategische besluitvorming, het uitzetten van beleidslijnen en kaders alsmede in het realiseren van een adequate bedrijfsvoering.

Kerncijfers en informatie
Rivas realiseerde in 2020 een totale omzet van ruim € 297 miljoen. Het financieel resultaat bedroeg ruim € 8 miljoen. De organisatie kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen te realiseren verwacht Rivas de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie en technologische vernieuwing.

Meer informatie is te vinden op www.rivas.nl of www.rivas.nl/beatrixziekenhuis

Functieomschrijving

U bent, in nauwe samenwerking met de voorzitter van de FMSB (uw duale partner), verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bedrijfsvoering van het Beatrixziekenhuis. U bent een echte teamspeler en u zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren. U kunt goed schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren met als uitgangspunt uitstekende kwaliteit van zorg, patiënt- en medewerkerstevredenheid en financiële continuïteit.

U bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. Ook creëert u ruimte voor innovaties, waarbij u ervoor zorgt dat de randvoorwaarden financiën, kwaliteit en veiligheid goed op orde zijn en blijven.

U stuurt drie managers Zorg & Bedrijfsvoering aan. U biedt hen de ruimte, zet ze in hun kracht en stuurt op resultaat. Ook met de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep onderhoudt u uitstekende contacten. U bent zichtbaar op de werkvloer op de afdelingen en u heeft aandacht voor talent en persoonlijke ontwikkeling. U ziet de OR, de CR en de VAR als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid.

U ressorteert direct onder de Raad van Bestuur. Naast uw verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het ziekenhuis vervult u een belangrijke rol in Rivas Zorggroep als geheel. U gaat de verbinding aan met de collega domeindirecteuren en de managers staf en ondersteuning. Samen met hen bepaalt u mede het strategische organisatiebeleid van Rivas Zorggroep.

Resultaatgebieden (in nauwe samenwerking met uw duale partner)

 • Verder bepalen van de toekomstige strategische koers waarbinnen innovatie van zorgprocessen en procesdenken tot ontwikkeling komen, in nauw overleg met de diverse stakeholders en netwerkpartners. 
 • Zorgdragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid en realiseren van de resultaten voor het Beatrixziekenhuis, zoals vastgelegd in het jaarplan. 
 • Sturen op een gezond rendement, zorgdragen voor een efficiënte inrichting van de zorgprocessen, ook wat betreft de ondersteuningsprocessen.
 • Proactief de verbinding aangaan met externe samenwerkingspartners en stakeholders, waaronder de 1e lijn, brancheorganisaties etc., en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen.
 • Doorontwikkelen van het concept van zinnige zorg alsmede verder optimaliseren van samenwerking in de keten, zowel binnen als buiten Rivas.
 • Proactief inspelen op de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en samen met de P&O discipline realiseren van een aantrekkelijk P&O beleid met het accent op het werven en behouden van medewerkers, arbeidsvitaliteit, ruime ontplooiingsmogelijkheden en medewerkerstevredenheid.
 • Uitvoeren van de innovatie- en investeringsagenda in nauw overleg met de hiervoor relevante stakeholders; dit betreft zowel investeringen in zorgtechnologie als investeringen in apparatuur en vastgoed.
 • Kritisch monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen.
 • Verantwoording dragen voor de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars.
 • Fungeren als creatief en inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor het management en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan leidinggevenden zich verder kunnen ontwikkelen en zelfverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.
 • Constructief samenwerken met het FMSB-bestuur op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Mede initiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwe samenwerkingsvormen, die bijdragen aan de positie van Rivas Zorggroep als ketenorganisatie in de regio.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de CR, de VAR en de OR, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Functie-eisen

 • Ervaring op management-/directieniveau met een breed samengestelde portefeuille in een ziekenhuisorganisatie.
 • Afgeronde academische opleiding, bedrijfskundig sterk onderlegd.
 • Kennis van (de ontwikkelingen in) het zorgstelsel en de financiering daarvan is een pre.
 • Ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten en samenwerkingsrelaties, zowel regionaal als bovenregionaal.
 • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement.
 • Ervaring met innovatievraagstukken, o.a. m.b.t. de ontwikkelingen binnen ICT, in staat om bewezen concepten te (laten) vertalen naar en te (laten) implementeren binnen de organisatie.
 • Ruime ervaring met het sturing geven aan complexe veranderingstrajecten.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen.
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.

 
Kerncompetenties

 • Stevige persoonlijkheid, optimistische inslag, enthousiast, straalt plezier in het werk uit.
 • Verbinder, sterk gericht op samenwerking.
 • Visionair, ondernemend, innovatief, heeft lef en pakt door.
 • Zoekt continu naar mogelijkheden voor groei en verbetering en stimuleert dit bij anderen.
 • Mensgericht, transparant, zichtbaar voor patiënten, verwanten en medewerkers.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met in- en externe partijen.
 • Kan relativeren als dat nodig is en vergeet de humor niet.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734