Directeur

THOON is een organisatie ván en vóór huisartsen in Twente en directe omgeving. THOON staat voor: Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland. De organisatie bestaat uit hoogopgeleide professionals (waarvan een ruime meerderheid vrouwen), met veelal een medische/zorgachtergrond. Wat de professionals bindt is passie voor de organisatie en het vak en oprechte aandacht en zorg voor elkaar.

THOON zet zich in voor het versterken van de positie van de huisarts door deze te ontzorgen bij de praktijkvoering in een steeds veranderende omgeving. De organisatie draagt bij aan het realiseren van samenhangende, bereikbare en duurzame zorg voor alle inwoners binnen het werkgebied. THOON richt zich daarbij op het ontwikkelen, implementeren en borgen van zorgprogramma’s, nieuwe producten en diensten voor de huisartsenpraktijk met als uitgangspunt juiste zorg op de juiste plek.

THOON draagt actief bij aan het hanteerbaar en aantrekkelijk houden van de huisartsenzorg in de regio en aan het op peil houden/verbeteren van de capaciteit/continuïteit van de huisartsenzorg; dit in het licht van de toenemende krapte op de (zorg)arbeidsmarkt. Ook is THOON actief betrokken bij het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe vormen van praktijkorganisatie en zorg.

THOON is een financieel gezonde organisatie met een jaaromzet van ca. € 20 miljoen. De organisatie beschikt over voldoende financiële armslag om te investeren in productontwikkeling en innovatie. Er zijn 176 huisartsen-leden. Het totaal aantal medewerkers is ruim 60 (ca. 36 fte).

Structuur THOON organisatie
Het lidmaatschap van THOON coöperatie staat alleen open voor praktijkhoudende huisartsen. Het hoogste orgaan binnen de organisatie is de Raad van Afgevaardigden. Iedere huisartsengroep (hagro) heeft het recht een afgevaardigde te leveren. Het bestuur van THOON Coöperatie (thans 6 bestuursleden) wordt gekozen door en vanuit de leden. 

Het bestuur van THOON Coöperatie vormt tevens de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de vennootschappen waar de coöperatie eigenaar van is. Het bestuur van de coöperatie vormt in zijn rol van AvA van BV THOON het scharnierpunt tussen de ledenorganisatie en de werkorganisatie. Via het bestuur/AvA heeft de ledenorganisatie invloed op de werkorganisatie.

THOON beschikt over een OR en een Cliëntenraad (i.o.). De directeur fungeert als WOR-bestuurder richting OR. Tevens is er een Raad van Commissarissen, die toeziet op de bedrijfsvoering en de wijze waarop de werkorganisatie functioneert.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, het regioplan 2021-2024 en het organogram, is te vinden op de website www.thoon.org

Functieomschrijving

U bent eindverantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de dienstverlening. Vanuit uw rol bent u een belangrijk verbindend element tussen het bestuur van THOON en de huisartsen-leden. Als boegbeeld van de organisatie draagt u de missie, visie en cultuur van de organisatie uit en weet u het positieve imago te continueren en te versterken. 

U heeft een visie op toekomstbestendige huisartsenzorg en u stuurt op verbeteringen en innovatie. U geeft leiding aan de medewerkers van de bureau-organisatie. U bent iemand die ruimte en verantwoordelijkheid geeft en bewaakt en u bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp en gunnend oog voor de mens.

U legt verantwoording af aan de AvA. U werkt nauw samen met de AvA in diens rol als bestuur van de THOON Coöperatie. Over de bedrijfsvoering en de wijze waarop de werkorganisatie functioneert, legt u verantwoording af aan de RvC.

Specifieke opdracht

 • Invulling geven aan vergaande samenwerking met een drietal andere huisartsenorganisaties in Twente. Tevens coördineren van het onderzoek naar fusiemogelijkheden met Spoedzorg Huisartsen Twente.
 • Samenbrengen van de besluitvorming in de diverse (bestuurlijke) overlegvormen.
 • Integreren van de zorgprogramma’s en toewerken naar vormen van persoonsgerichte zorg; in kaart brengen van de gevolgen hiervan voor het extern werkende personeel en op basis daarvan ontwikkelen van passende trainingen/opleidingen.
 • In samenspraak met de verzekeraar ontwikkelen van een nieuwe, bij het vorige onderdeel passende financieringsstructuur.
 • Borgen van de continuïteit van de huisartsenzorg en de eerstelijnsdienstverlening in de regio.
 • Uitvoering geven aan het Regioplan 2021-2024.
 • Borgen/verbeteren van de financiële stabiliteit van de organisatie.
 • Initiatief nemen bij de steeds verdergaande digitalisering van de zorg en huisartsenpraktijken hierbij ondersteunen.

Voorts geeft u uitvoering aan de taken/werkzaamheden:

 • Is verantwoordelijk voor het algemene functioneren van de organisatie (in het bijzonder: HRM, innovatie, financiën, uitlenen personeel, overige bedrijfsvoering).
 • Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het (strategisch)beleid waaronder de ontwikkeling van het medisch/chronische zorg beleid, op basis van landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen. 
 • Draagt zorg en is verantwoordelijk voor prioritering en vertaling van het beleid naar organisatorische taakstellingen, zowel in strategische als tactische zin. 
 • Bewaakt de realisatie van het beleid; signaleert knelpunten, bespreekt deze met de betrokkenen, doet voorstellen ter verbetering en bewaakt de kwaliteit en continuïteit van het aanbod alsmede de kosten en opbrengsten daarvan. 
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig (laten) opstellen van rapportages, analyses, conclusies en adviezen met betrekking tot het beleid. Creëert draagvlak voor beleid en adviezen. 
 • Is verantwoordelijk voor de contractering met de zorgverzekeraars (en indien aan de orde: gemeenten). 
 • Zorgt voor een positief opleidingsklimaat. Stimuleert de deskundigheidsbevordering en nascholing van de medewerkers van THOON en de bij de zorgprogramma’s betrokken ketenzorgpartijen.
 • Is verantwoordelijk voor de communicatie naar de bij THOON aangesloten huisartsen en ketenzorgpartijen voor wat betreft ontwikkelingen, regelgeving, beleidsuitgangspunten en gemaakte afspraken met derden.
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig tot stand komen én de inhoud van de (kwaliteits)jaarverslagen en -jaarplannen. 
 • Bouwt en onderhoudt een intern en extern netwerk. Initieert, beheert en bevordert overleg en samenwerking met stakeholders die van belang zijn voor THOON.
 • Onderhoudt een (goede) relatie met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad.

Functie-eisen

 • Academisch geschoold/academisch denkniveau.
 • Ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in een concurrerende zorgomgeving, beschikt over een strategische bedrijfskundige oriëntatie en spreekt de taal van de achterban.
 • Bekend met de structuur/organisatie van de gezondheidszorg, bij voorkeur kennis van de financiële structuur van de zorg.
 • Inzicht hebben in en leiding kunnen geven aan financiële processen in de organisatie en een bijdrage kunnen leveren aan de (door)ontwikkeling daarvan.
 • Ervaring met het samenvoegen van organisaties en met het in goede banen leiden van de daarmee gepaard gaande veranderingsprocessen.
 • Affiniteit met / kennis van ICT ontwikkelingen in de zorg.
 • Commercieel goed onderlegd, inzicht in de competitieve ontwikkelingen in de marktsector van de organisatie.
 • Coachende stijl van leiding geven, verstaat de kunst van het binden en boeien van professionals.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus.
 • Beschikt over een netwerk dat kan bijdragen aan de positie van de organisatie of is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Competenties

 • Stevige persoonlijkheid, helder en besluitvaardig, staat voor zijn/haar taak, geeft en krijgt respect van alle betrokkenen.
 • Verbinder, zowel intern als extern richting aangesloten leden en stakeholders.
 • Strategische blik, koersbepalend en vasthoudend.
 • Teamplayer, krijgt neuzen dezelfde kant op en stelt het collectief centraal.
 • Integer, betroken, direct en kritisch, staat open voor feedback.
 • Organisatiesensitief, uitstekend gevoel voor mensen en hun individuele belangen en drijfveren.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).

Er zal sprake zijn van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Indien het van beide kanten gewenst is, bestaat de mogelijkheid om de directeurspositie te gaan vervullen van de nieuw ontstane gefuseerde organisatie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken zullen plaatsvinden met een selectie – en een adviescommissie.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705