Concern Controller

Amsta geeft zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die een steuntje in de rug nodig heeft. Amsta is een diverse en grootstedelijke organisatie in alle facetten en is gesitueerd op enkele van de mooiste plekken in de stad. De medewerkers en cliënten bij Amsta zijn net zo divers als de stad zelf met haar verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. Binnen Amsta zijn er verpleeghuizen, woonzorgcentra en verschillende kleinschalige woonvormen voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook biedt Amsta ambulante ondersteuning en beschikt Amsta over speciale expertise voor de zorg en ondersteuning aan mensen met complexe problematiek. Kernwaarden bij Amsta zijn: persoonlijk, professioneel, praktisch en liefdevol.

De 27 locaties hebben ieder hun eigen kleur en sfeer die samen met cliënten en familie wordt vormgegeven. Cliënten worden uitgenodigd gebruik te maken van de mogelijkheden die de stad biedt en er wordt aansluiting gezocht met buurtgenoten en welzijnsinitiatieven in de wijk. Ook zorginhoudelijk is Amsta thuis in de stad; door intensieve samenwerking met ketenpartners en gemeente.

Amsta gaat ervan uit dat mensen zelf graag sturing geven aan hun leven en daar waar mogelijk de verantwoordelijkheid voor nemen. In kleine en grote zaken. Het verduidelijken van de ondersteuningsvraag is dan ook een essentiële start voor de relatie die Amsta opbouwt met de cliënt en diens naasten. De medewerkers bij Amsta sluiten vol energie en betrokkenheid aan bij de belevingswereld en de gewenste levensstijl van de cliënt. Voor het invullen van de eigen leefstijl van de cliënten is een actieve inzet van de mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar.

De vijf ambities voor Amsta voor de komende jaren zijn: invulling geven aan zorgvisie en kwaliteitsbeleid, arbeidsmarktopgave, vastgoedopgave (vernieuwing van gebouwen), ICT-opgave en innovatie (inzet ICT in de zorgprocessen) en financiële beheersing en sturing.

Ruim 2.300 medewerkers (ca. 1.500 fte) en ca. 450 mantelzorgers en vrijwilligers staan garant voor professionele, praktische, persoonlijke en vooral liefdevolle ondersteuning voor 2.800 cliënten. De omzet bedraagt ca. € 150 miljoen. Amsta kent een stevige financiële buffer en is in staat is om de consequenties van de Corona-uitbraak op te vangen en om voldoende middelen te kunnen vrijmaken voor innovatie en investeringen.

Klantgroepen
Amsta biedt zorg aan voor vijf klantgroepen. De woonomgeving- en sfeer, faciliteiten en zorgstijl zijn aangepast naar de wensen van de cliënt, binnen de kaders van de klantgroep, zodat gelijkgestemde bewoners met eenzelfde zorgvraag zich thuis kunnen voelen.

 • 'Leven op stadse wijze' is voor bewoners die intensieve zorg nodig hebben en zo zelfstandig mogelijk hun leven voortzetten zoals ze dat gewend waren. Amsta biedt binnen deze klantgroep ook expertiseteams voor jonge mensen met dementie, bewoners met het syndroom van Korsakov, ouderen met een LHBTI-achtergrond en ouderen met een psychiatrische problematiek.
 • 'Leven in een kleine groep' geeft ouderen met dementie een beschermde – gesloten – leefomgeving in grote en kleinere huiselijk voorzieningen.
 • 'Leven met de wijk'; ouderen met een diverse zorgindicatie zijn welkom in een van de huizen van Amsta voor wonen met zorg en een zinvolle dagbesteding.
 • Amsta Herstel is er voor tijdelijk verblijf als thuis wonen even niet meer gaat en revalidatie.
 • Amsta Karaad biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, zowel 24-uurs zorg als ambulante zorg en dagbehandeling. Een ambulant expertiseteam voor mensen met een justitiële achtergrond is onderdeel van de dienstverlening.

Organisatiestructuur
De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van Amsta. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing door de Raad van Bestuur. Amsta kent een Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden.

Amsta kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Bestuurders, klantgroepmanagers en managers van de ondersteunende diensten vormen tezamen het MT, waarin de randvoorwaarden en kaders worden vastgesteld en bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel als mogelijk worden gedelegeerd naar de teams in het primaire proces.

Meer informatie is te vinden op de website: www.amsta.nl

Functieomschrijving

De afdeling Concerncontrol is bezig aan een transformatie waarbij de scheiding tussen de financiële administratie en concerncontrol nadrukkelijker wordt ingeregeld. Concerncontrol zal meer met en minder aan de cijfers moeten werken. Analyse en vertaling naar bruikbare inzichten en stuurinformatie zullen een prominentere rol krijgen. De afdeling Concerncontrol kent een drietal hoofdtaken: business control, concern control en risk control.

U hebt een zelfstandige verantwoordelijkheid en adviseert de Raad van Bestuur en collega MT-leden op strategisch en tactisch niveau op het terrein van de financieel economische bedrijfsvoering. U zorgt ervoor dat de organisatie bedrijfsbreed ‘in control’ is.

U werkt constructief samen met de managers van de ondersteunende afdelingen (HR & Organisatie, ICT, FA, Vastgoed) en met de klantgroepmanagers in het primair proces.

U rapporteert direct aan de Raad van Bestuur. U geeft op een collegiale inhoudelijke en kader-scheppende wijze direct leiding aan het onderdeel concerncontrol. In totaal betreft dit vijf personen: drie business controllers, een risk controller en een medewerker AO-IC. U combineert de kwaliteiten van een ervaren financieel adviseur en sparringpartner op bestuurlijk niveau met die van een verbindende leidinggevende.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Draagt zorg voor het verder positioneren van de discipline en haar medewerkers conform de rolverdeling met de financiële administratie en de doelstellingen van de afdeling.
 • Fungeert als het financieel geweten van de Raad van Bestuur en het MT en adviseert inzake strategische beleidsaspecten, die van invloed zijn op de financiële gezondheid en die bijdragen aan de continuïteit van Amsta op langere termijn.
 • Identificeert verbeterpotentieel binnen de bedrijfsvoering van Amsta en neemt hierop proactief stappen om verbeteringen door te voeren. Dit in nauwe en constructieve samenwerking met de collega managers zowel van de stafafdelingen als vooral ook de lijn.
 • Verzamelt en analyseert relevante NZa-, VVT- en VG beleidsregels en overige relevante externe financiële ontwikkelingen in de zorgmarkt en op het gebied van zorgfinanciering, en vertaalt de hieruit verkregen informatie naar strategische beleidskaders. U onderhoudt ook goede contacten met de bepalende spelers op deze onderwerpen.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de P&C-cyclus, de jaarlijkse begroting incl. meerjarenraming en investeringsbegroting, en draagt zorg voor de totstandkoming van essentiële stuur- en managementinformatie.
 • Brengt het risicomanagement systeem verder tot ontwikkeling en rapporteert aangaande genomen maatregelen om risico’s af te dekken.
 • Ontwikkelt Amsta-KPI’s alsmede een passend referentiekader waaraan de Amsta-prestaties kunnen worden gespiegeld.
 • Draagt zorg voor het tot stand komen van de (geconsolideerde) jaarrekening en daarop betrekking hebbende rapportages met als resultaat tijdige en correcte administratie, facturatie, verslaglegging, treasury en werkkapitaalbeheer.
 • Geeft leiding op basis van verbindend leiderschap en schept een cultuur die bijdraagt aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers, zowel individueel als in teamverband.
 • Onderhoudt in afstemming met de stuurgroep en manager zorgverkoop constructieve relaties met zorgverzekeraars en gemeenten en voert mede de contractonderhandelingen aangaande productie- en zorgafspraken.

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, b.v. RC, RA en/of (bedrijfs)economie.
 • Vakinhoudelijk expert, beschikt over een gedegen financiële achtergrond.
 • Ruime ervaring als leidinggevende aan een financiële afdeling in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie.
 • Is bij grote voorkeur bekend met de ins en outs van de VVT-/VG-sector.
 • Brede kennis van/ervaring met financiële en bedrijfsvoeringprocessen op strategisch niveau.
 • Kennis van kwaliteitssystemen, treasury-vraagstukken en van actuele ontwikkelingen in ICT, governance en auditing.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen.
 • Effectief communicator, kan snel en gemakkelijk schakelen, in staat om snel een effectief intern en extern netwerk op te zetten.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige en verbindende persoonlijkheid, daadkrachtig en besluitvaardig.
 • Transparant en helder, in staat om collega’s in het MT op argumenten te overtuigen en mee te krijgen in zijn/haar strategische visie en keuzes.
 • Analytisch, resultaatgericht, stelt de juiste prioriteiten, komt tot besluiten na afgewogen oordeelsvorming.
 • Koersvast, staat voor zijn/haar zaak, afspraak = afspraak.
 • Toegankelijk, open, prettig in de omgang.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gewaardeerd op een marktconform niveau binnen de CAO Gehandicaptenzorg.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705