LibereinSolliciteer

clustermanager facilitair, vastgoed en huisvesting

Verdeeld over zes locaties en in de wijken van Enschede biedt Liberein zorg, wonen, welzijn en behandeling aan ongeveer 1.500 bewoners en cliënten. Een dag met zoveel mogelijk geluksmomenten, met maximale eigen regie en vrijheid, daar streeft Liberein – samen met de cliënt – naar. Liberein is toonaangevend in psychogeriatrische (PG) zorg en geriatrische revalidatie. Ook mensen met het syndroom van Korsakov en met gerontopsychiatrische aandoeningen krijgen bij Liberein goede zorg, begeleiding en huisvesting. Liberein is ketenpartner van het Medisch Spectrum Twente, belangrijke partner van de huisartsen in Enschede en werkt nauw samen met regionale aanbieders aan oplossingen voor complexe zorgvragen. Liberein maakt deel uit van ZorgSchakelEnschede (ZSE), een vooruitstrevend samenwerkingsverband in coöperatieve vorm van de zorgorganisaties in Enschede op het gebied van gespecialiseerde zorg. Bij Liberein werken 1.500 professionals en 400 vrijwilligers.
 
De kracht van netwerken
De VVT sector staat voor een grote opgave. De kwaliteit van ouderenzorg moet op een hoog niveau worden gehouden in de context van dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte, stijgende kosten en toepassing van technologie. Liberein wil toonaangevend en duurzaam aan deze maatschappelijke opdracht bijdragen. Dat doet zij in afstemming met collega zorgaanbieders en belangrijke stakeholders: Liberein gelooft in de kracht van netwerk- en keten denken.
 
Ontwikkelingen
Daarnaast werkt Liberein als organisatie hard om de beweging te maken naar een organisatie die ‘de zorg van de toekomst’ kan bieden. Dat betekent anders denken, anders kijken en anders doen. Er ligt een meerjarenvisie en als uitvloeisel daarvan een huisvestingsvisie in concept waarin deze ambitie vorm en inhoud krijgt. En waar ruimte zit voor professionals om mee te denken, te vernieuwen en te ontwikkelen.
 
Organisatiestructuur
Liberein is georganiseerd volgens een clusterstructuur met elk een eigen clustermanager. De clustermanagers vormen samen met de concerncontroller en bestuurder het MT. Het cluster facilitair/huisvesting/vastgoed werkt voor de gehele organisatie. Het cluster omvat ca. 200 medewerkers.
 
Meer informatie is te vinden op www.liberein.nl
 
Mensen zijn niet hun aandoening. Liberein wil juist werken vanuit een andere invalshoek: die van positieve gezondheid. Hier ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf. Op hun veerkracht en op wat voor hen het leven betekenisvol maakt. Een zinvolle, fijne dag is waarvoor de professionals bij Liberein zich iedere dag inzetten. Deel jij deze visie en wil je mee helpen bouwen aan de ouderenzorg van de toekomst? Dan komt Liberein graag met jou in contact.

Functieomschrijving

Je bent een daadkrachtige en verbindende facilitair manager, een strategische bouwer met visie op ouderenzorg, vastgoed/huisvesting, sterk in bedrijfsvoering en met gevoel voor de menselijke maat.
 
Je bent in de volle breedte verantwoordelijk voor het cluster facilitair/huisvesting/vastgoed. Je bewijst je meerwaarde bij het ondersteunen en in goede banen leiden van een aantal toekomstige (ver)nieuwbouw-trajecten. Je draagt concreet bij aan het realiseren van optimale ondersteuning van het primaire proces binnen Liberein en het doorvoeren van structurele verbeteringen, waarbij je samen optrekt met de clustermanagers zorg en met de HR-discipline.
 
Je zet de cliënt centraal, bent zichtbaar en aanspreekbaar en je werkt vanuit de visie om ondersteunend te zijn aan het primaire proces. Je investeert in goede en plezierige werkrelaties met zowel het primair proces als de professionals van de ondersteunende afdelingen en je staat open voor hun wensen en adviezen. Je toont vertrouwen in de kennis en kunde van je mensen en je stimuleert en inspireert hen bij het clusterbreed bevorderen van proces- en klantgericht denken en handelen. Je kunt zowel inhoudelijk als in leidinggevende stijl goed uit de voeten met de verschillende vraagstukken, dynamiek en persoonlijkheden binnen de verschillende teams van het cluster. Je hebt plezier in het goed functioneren van een team en bent een actieve teambouwer. Je omarmt het concept van positieve gezondheid en je weet als geen ander dat deze insteek herstel ondersteunend doorwerkt in de zorg.
 
Als lid van het managementteam lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van de doelstellingen en het te voeren beleid van Liberein. Je werkt constructief samen met je collega-managers in het managementteam. Je rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur.
 
Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je hebt de nadrukkelijke opdracht om de vastgoedvisie/strategie verder te vervolmaken en daaraan uitvoering te geven en je draagt zorg voor aantrekkelijk vastgoed om hiermee een prettige, veilige en toekomstbestendige woon- en werkomgeving te realiseren, met aandacht voor hospitality en gastvrijheid.
 • Met het team onderzoek en initieer je nieuwe vormen van zorgvastgoed/huisvesting/zorginnovaties, passend bij de meerjarenvisie en eisen betreffende verduurzaming van Liberein (mede in het kader van de Green Deal, waarbij de overheid afspraken maakt met bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden en betreffende partijen helpt om duurzame plannen uit te voeren, op het gebied van energie, klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, bouw en voedsel). Hierbij werk je nauw samen met de clustermanagers zorg.
 • Je onderhoudt contacten met bestaande leveranciers en onderzoekt (markt)mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsrelaties dan wel mogelijkheden voor inkooprationalisatie, waar dit de prijs/kwaliteitsverhouding ten goede komt.
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering binnen het eigen cluster. Essentieel hierbij is dat de focus meer wordt gelegd op slimmer werken en op meer kostenbewustzijn, met behoud van de hoge kwaliteitstandaarden.
 • Je draagt, ondersteund door een aantal teamleiders en een HR adviseur, zorg voor het verzuim- en personeelsbeleid binnen de eenheid.
 • Je initieert, geeft sturing aan en realiseert innovatieve organisatieveranderingstrajecten, veranderprocessen en -projecten.
 • Je volgt, signaleert en analyseert ontwikkelingen en trends in de markt op het gebied van vastgoed en facilitaire dienstverlening, die van invloed (kunnen) zijn op het toekomstig beleid en vertaalt deze naar toepasbaarheid binnen Liberein.
 • Je realiseert een cultuur en structuur, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van initiatieven en ideeën van medewerkers en waarbij de focus ligt bij innovatie, klantgerichtheid en kwaliteitsbewustzijn.
 • Je draagt er zorg voor dat beleid en afspraken gemaakt en geborgd worden in het kader van verantwoordelijkheden en onderlinge samenwerking.
 • Je organiseert en stimuleert het overleg en de communicatie binnen en buiten het cluster zodanig dat samenwerking, verbinding en ontmoeting tot stand komen.
 • Je vertegenwoordigt de organisatie in externe contacten en –onderhandelingen en onderhoudt een voor Liberein interessant netwerk.

 
Functie-eisen

 • Opleiding op academisch niveau of aantoonbaar functioneren op dit niveau, in staat om op inspirerende wijze en met visie een ondernemende en servicegerichte bedrijfscultuur neer te zetten.
 • Beschikt over relevante inhoudelijke, brede managementervaring in verschillende bedrijfstakken en bedrijfsprocessen, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg. Heeft affiniteit met de langdurige zorg.
 • Goed financieel en bedrijfsmatig inzicht.
 • In staat een conceptuele bijdrage te leveren aan vraagstukken rondom vastgoed en facilitaire dienstverlening en vaardig in het doorgronden en optimaliseren van ondersteunende processen.
 • Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen alsmede ervaring met het sturing geven aan omvangrijke projecten.
 • In staat om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen. Neemt een positie in en kan standhouden.
 • Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, ambitieus, ondernemend, met strategische denkkracht en een goede dosis innovatiekracht en creativiteit.
 • Tactvol en diplomatiek, daarnaast ook doortastend en besluitvaardig met een sterk ontwikkelde implementatiekracht.
 • Verbinder en teamplayer, open, motiverend, integer en betrokken, zichtbaar en aanspreekbaar.
 • Analytische procesdenker, die snel in- en overzicht creëert, ordening en structuur aanbrengt, zaken helder en duidelijk vastlegt en verwerkt in logische plannen en rapportages.
 • In staat medewerkers te stimuleren en uit te dagen om te groeien en professionele ruimte te nemen.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
Liberein biedt een fijne werkomgeving met gedreven collega’s. Liberein kenmerkt zich verder door korte lijnen, een lerende cultuur met veel focus op implementatiekracht. Bij Liberein is veel mogelijk als het gaat om je eigen ambitie en passie.
 
Het betreft een tijdelijk dienstverband, voor in eerste instantie één jaar, met daarna een dienstverband voor onbepaalde tijd (fulltime 36 uur per week). De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO VVT, schaal 75.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken vinden plaats met een selectie – en een adviescommissie.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een assessment kan deel uit maken van de procedure.
 
Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij Liberein.
 

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Project Assistant
Monica van der Ven, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 705