NEO HuisartsenzorgSolliciteer

bestuurder

Als gevolg van het vertrek van de huidige bestuurder september jl. komen het bestuur van Vereniging NEO Huisartsenzorg en de raad van commissarissen van NEO Huisartsenzorg B.V. graag in contact met kandidaten voor de invulling van de positie van bestuurder (eenhoofdige Raad van Bestuur).
Vanaf september jl. wordt de functie ad interim ingevuld.
 
Op 1 januari 2021 ontstond NEO Huisartsenzorg uit het samengaan van LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o. (regionale onderafdeling van de LHV), zorggroep STIELO en Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen e.o. Met de oprichting van NEO Huisartsenzorg is er nu één nieuwe vereniging van en tegelijkertijd één regionale werkorganisatie vóór de huisartsen in onze regio. Eén integrale voordeur en aanspreekpunt voor de regionale huisartsenzorg. Mét aandacht voor multidisciplinaire zorg en innovatie in de eerstelijnszorg.
 
Vereniging
Alle huisartsen, praktijk houdend en niet-praktijk houdend en huisartsen in opleiding (AIOS), kunnen lid zijn van de vereniging NEO Huisartsenzorg. De vereniging heeft ongeveer 540 huisarts-leden. Zij vormen gezamenlijk de ledenvergadering van Vereniging NEO Huisartsenzorg. Alleen huisartsen die lid zijn van de LHV en werkzaam zijn in het NEO werkgebied kunnen aansluiten bij de vereniging. De vereniging NEO Huisartsenzorg wordt bestuurd door een multidisciplinair samengesteld bestuur. Het bestuur telt 4 huisarts bestuursleden en 1 niet-huisarts als bestuurslid. Het bestuur van de vereniging bepaalt op hoofdlijnen de strategische koers en het beleid van de werkorganisatie dat door de ledenvergadering wordt bekrachtigd. De vereniging NEO Huisartsenzorg wordt in haar taakstelling ondersteund door vier inhoudelijk adviserende commissies op het gebied van (1) Samenwerking, (2) Kwaliteit, Veiligheid & Scholing, (3) Innovatie & Wetenschap en (4) eHealth (Informatie- en communicatietechnologie).
 
Werkorganisatie
De werkorganisatie van NEO Huisartsenzorg bestaat juridisch gezien uit de holding NEO Huisartsenzorg B.V. en drie dochterorganisaties. In de holding zijn de meeste staf- en ondersteunende diensten gepositioneerd. De zorg- en dienstverlening vindt plaats in de drie dochterorganisaties:

 1. NEO Huisartsen Spoedzorg B.V. levert huisartsgeneeskundige spoedzorg 's avonds, 's nachts, in het weekeind en op feestdagen voor de regio’s Nijmegen en omstreken, Boxmeer en het land van Cuijk.
 2. NEO Huisartsen Dagzorg B.V. organiseert multidisciplinaire, innovatieve eerstelijns chronische zorg (diabetes-, COPD & astma- en CVRM-zorg) en ouderenzorg voor de regio Nijmegen en omstreken.
 3. NEO Huisartsen GGZ zorg B.V. ondersteunt huisartsen bij het leveren van geestelijke gezondheidszorg in de huisartsenpraktijken voor de regio Nijmegen en omstreken.

 
De holding NEO Huisartsenzorg B.V. en de drie dochterorganisaties staan onder leiding van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur geeft direct leiding aan het managementteam NEO Huisartsenzorg. De werkorganisatie telt zo’n 204 medewerkers.
 
De aandelen van de holding NEO Huisartsenzorg B.V. zijn volledig in handen van de Vereniging NEO Huisartsenzorg. Het verenigingsbestuur vertegenwoordigt de belangen van de aandeelhouders in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 
De Raad van Commissarissen houdt onafhankelijk en professioneel toezicht op de werkorganisatie. De Raad van Commissarissen handelt volgens de Governancecode Zorg. De Raad van Commissarissen onderhoudt contacten met diverse geledingen binnen de organisatie waaronder het verenigingsbestuur, management, ondernemingsraad en cliëntenraad. De Raad van Commissarissen legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur over de resultaten die worden gerealiseerd in relatie tot het jaarplan en begroting.
 
Meer algemene informatie over NEO Huisartsenzorg, o.a. het jaarbeeld, de jaarcijfers en het organogram, als ook specifieke informatie over de toezichtsvisie en reglementen Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur zijn te vinden op https://www.neohuisartsenzorg.nl/
 
 
 
BESTUURDER
 
U vormt samen met het Management Team een samenwerkingsgericht en complementair team. Tezamen geeft u vorm aan het strategisch, tactisch- en operationeel beleid van NEO Huisartsenzorg B.V. en de werkmaatschappijen, waarbij u eindverantwoordelijk bent voor een goede uitvoering en een gezonde financiële bedrijfsvoering. U ondersteunt en adviseert het verenigingsbestuur bij het formuleren van een (meerjaren) strategisch beleid.
 
Vanuit uw rol bent u een belangrijk verbindend element tussen de werkorganisatie en de huisartsen in de regio. Als boegbeeld van de organisatie draagt u de missie, visie en cultuur van de organisatie uit en weet u het positieve imago te continueren. U heeft een visie op toekomstbestendige huisartsenzorg in het verlengde van de uitdagingen die het Integraal Zorg Akkoord (IZA) biedt en u stuurt op verbeteringen en innovatie. Samen met de huisartsen staat u pal voor het behouden en continu verbeteren van het hoge kwaliteitsniveau van de geleverde zorg in de regio, van spoedzorg en diagnostische zorg tot chronische zorg en praktijkondersteuning. Daarbij heeft u een goed ontwikkeld gevoel voor de culturele en regionale aspecten.
 
U geeft leiding aan (het managementteam van) het bestuurs- en stafbureau met expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid, innovatie, financiën, facilitair en ICT en HRM. (In)direct geeft u leiding aan ca. 204 medewerkers. U bent iemand die ruimte en verantwoordelijkheid geeft en bewaakt en u bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp en gunnend oog voor de mens.
 
U legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en overlegt regelmatig met het verenigingsbestuur over strategische kwesties.
 
Specifieke opdrachten/ taken en verantwoordelijkheden

 • Realiseert de ambities en doelen zoals geformuleerd in het strategisch plan en legt daarbij de focus op het toevoegen van waarde aan patiëntenzorg en aan het rendement van de huisartsenpraktijk met als doel dat de huisartsen met elkaar toekomstbestendige huisartsgeneeskundige zorg in de regio kunnen blijven verzorgen.
 • Houdt de financiële huishouding intern op orde en borgt de bedrijfscontinuïteit, met de focus op kostenefficiency in de bedrijfsprocessen en -systemen.
 • Staat garant voor een pakket producten en diensten die schaalvoordelen opleveren voor de huisartsenpraktijken, zowel qua prijs en kwaliteit als ook op het gebied van leveringsmogelijkheden et cetera.
 • Is verantwoordelijk voor de contractering met de zorgverzekeraars (en indien aan de orde: gemeenten) en realiseert aantrekkelijke contractvoorwaarden.
 • Bevordert het kwaliteitsbewustzijn in een open en lerende organisatiecultuur.
 • Versterkt het interne leiderschap en motiveert en inspireert de medewerkers om zich te blijven ontwikkelen, zodat zij vanuit hun eigen expertise een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en vernieuwing.
 • Bevordert en versterkt de samenwerking tussen de verschillende werkmaatschappijen en afdelingen binnen NEO Huisartsenzorg.  
 • Draagt zorg en is verantwoordelijk voor prioritering en vertaling van het beleid naar organisatorische taakstellingen, zowel in strategische als tactische zin.
 • Bewaakt de realisatie van het beleid; signaleert knelpunten, bespreekt deze met de betrokkenen, doet voorstellen ter verbetering en bewaakt de kwaliteit en continuïteit van het aanbod alsmede de kosten en opbrengsten daarvan.
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig (laten) opstellen van rapportages, analyses, conclusies en adviezen met betrekking tot het beleid. Creëert draagvlak voor beleid en adviezen.
 • Draagt zorg voor een stevige positionering en borging van de belangen van de huisartsen en de huisartsenzorg tijdens het intensiveren van de samenwerking met de ketenpartners op (sub)regionaal niveau en waar nodig landelijk.
 • Onderhoudt een goede en toekomstgerichte relatie met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

 
 Functie-eisen

 • Academisch geschoold/academisch denkniveau.
 • Ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in de dynamische zorgomgeving, beschikt over een strategische bedrijfskundige oriëntatie en spreekt de taal van de huisarts.
 • Bekend met de structuur/organisatie van de eerstelijns gezondheidszorg, bij voorkeur met gedegen kennis van de financiële structuur van de zorg.
 • Inzicht hebben in en leiding kunnen geven aan bedrijfsvoering processen in de organisatie en een bijdrage kunnen leveren aan de (door)ontwikkeling daarvan.
 • Affiniteit met/kennis van ICT ontwikkelingen / digitalisering in de zorg.
 • Commercieel goed onderlegd, ziet kansen en weet deze te vertalen naar het dienstenaanbod.
 • Coachende stijl van leiding geven, verstaat de kunst van het binden en boeien van professionals.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus.
 • Zoekt de verbinding binnen de organisatie en met de externe partners,
 • Beschikt over een netwerk dat kan bijdragen aan de positie van de organisatie of is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 
Competenties

 • Stevige persoonlijkheid, helder en besluitvaardig, staat voor zijn/haar taak, geeft en krijgt respect van alle betrokkenen.
 • Samenwerker, bruggenbouwer, verbinder, stelt het collectief centraal.
 • Heeft visie en een sterk implementatievermogen en is creatief en innovatief.
 • Integer, betrokken, direct en kritisch, staat open voor feedback.
 • Positief ingesteld en benaderbaar.
 • Organisatiesensitief, uitstekend gevoel voor mensen en hun individuele belangen en drijfveren.

  
Inschaling

 • WNT Klasse III.

 
Gewenste startdatum

 • maart/april 2024

 

 
 
RAAD VAN BESTUUR | 2023
Algemene profielkenmerken voor functies in de raad van bestuur in de zorgsector
 

 • Leiderschap
  • Bevorderen van een cultuur van samenwerking waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd. Organiseren van transparante en vlot lopende communicatie waar medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken. Fungeert als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de directeuren en managers en stelt samen met hen ambitieuze en haalbare doelen die ook gerealiseerd worden. Geeft hen ruimte en draagt zorg voor hun ontwikkeling.
 • Patiënt/cliënt
  • Balans zoeken waar toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg passend zijn bij de behoefte van de patiënt/cliënt ongeacht hun achtergrond. Directe betrokkenheid organiseren met de patiënten/cliënten, zodat zij meer in de regie komen van hun eigen zorgproces.
 • Medewerkers
  • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en de organisatie positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven.
 •  Beleid/strategie
  • Bestendigen en verder uitbouwen van de ingezette strategische koers, realiseren toekomstig zorgportfolio, juiste zorg op de juiste plek, bewerkstelligen samenwerken in de regio/landelijk, inzet digitalisering en zorginnovatie, inzet zinnige zorg en waardegedreven zorg, focus op gezondheidswinst, gezond gedrag en duurzaamheid.
 • Netwerken/netwerksamenwerking
  • Onderhouden, uitbouwen en aangaan van diverse netwerkrelaties en netwerksamenwerking (zorgorganisaties, financiële instellingen, overheden, brancheverenigingen, zorgverzekeraars, etc.).
 • Belangenverstrengeling
  • Is geen lid van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de instelling geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; dit geldt ook voor de partner/levensgezel, (pleeg)kind of aanverwant tot in de tweede graad.
  • Is geen werknemer geweest, in de periode drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap, en heeft krachtens een overeenkomst van opdracht geen werkzaamheden verricht voor de instelling.
  • Is geen lid geweest van de dagelijkse leiding, in de periode van drie jaar voorafgaand aan het lidmaatschap.
  • Heeft geen zakelijke relatie onderhouden met de instelling die de onafhankelijkheid van het lid in gevaar brengt.
 • Bedrijfsvoering/procesinrichting
  • Versterken van de financiële- en bedrijfseconomische positie, actief zoeken naar mogelijkheden om deze positie te verbeteren en deze op succesvolle wijze te implementeren zodat de noodzakelijke versnelling van de digitale transformatie van de zorg en de noodzakelijke (bouw) investeringen mogelijk gemaakt kunnen worden.
  • Waarborgen van de continuïteit door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat het ziekenhuis proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
  • Eindverantwoordelijk voor: contractonderhandelingen, meerjaren investeringsprogramma’s, vastgoedbeleid, ICT, digitalisering.
 • Kwaliteit van zorg
  • Vervullen van een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is.
 • Medezeggenschap
  • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten/cliënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd en transparant gesprekspartner voor de medezeggenschapsorganen. Hecht aan de inzet van ervaringsdeskundigheid.
 • Diversiteit
  • Diversiteit wordt als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.

 
PROCEDURE
 
Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 
 
CONTACT
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 

Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 705 (Stephanie)