bestuurder

U KUNT NIET MEER OP DEZE VACATURE REAGEREN. DE REACTIETERMIJN IS VERSTREKEN
Reade is een toonaangevend expertisecentrum voor specialistische revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Wat revalidatie en reumatologie verbindt is de sterke focus op kwaliteit van leven en hoe je daar zelf vorm aan kunt geven. Ondanks en binnen de beperkingen die ziekte, aandoening of letsel met zich meebrengt. Inwoners uit Amsterdam en omstreken (Groot-Amsterdam) komen bij Reade voor hoogwaardige zorg en ondersteuning. Naast medische zorg biedt Reade aanvullende diensten die gericht zijn op een zo goed en gemakkelijk mogelijke terugkeer naar de eigen omgeving. Reade biedt de zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt volgens het principe ‘dichtbij als het kan, centraal als het moet.’ Daartoe biedt Reade zorg op haar twee hoofdlocaties en in tal van algemene ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Reade werkt intensief samen met verzorgings- en verpleeghuizen en de GGZ.
 
‘Iedereen sterk’ is de belofte. Het is wat Reade haar cliënten en de mensen om hen heen wil laten ervaren, juist ook als het leven tegenzit. Het staat daarbij ook voor het streven om iedereen die met Reade in aanraking komt sterker te maken. Door mensen, disciplines en invalshoeken met elkaar te verbinden. Dit doet Reade met ruim 800 collega’s, vanuit ca. 130 verschillende beroepen in de regio Groot-Amsterdam.
 
Bij Reade staan de professionals als team om de cliënt heen en werken samen vanuit de mogelijkheden naar het hoogst haalbare resultaat. Cliënten hebben daarbij zoveel mogelijk eigen regie. Dit wordt gestimuleerd door de professionals en ondersteund met moderne technologie zoals e-health.
 
Meer impact maken. De professionals van Reade zijn zich ervan bewust dat er zich grote veranderingen in de zorg zullen gaan voordoen én dat Reade de waardevolle zorg van vandaag ook toegankelijk en betaalbaar wil en moet houden in de toekomst. Reade speelt daarbij proactief in op de toenemende maatschappelijke en culturele diversiteit, in het bijzonder in de regio Groot-Amsterdam, zowel wat betreft de gewenste cultuur binnen Reade als ook specifiek in de zorgverlening en het personeelsbeleid.

Vanuit de ambitie om meer mensen in staat te stellen meer uit hun leven te halen, kijken de professionals van Reade fundamenteel anders, op een grotere schaal, naar heel de mens en zijn leven en naar anderen die erbij kunnen worden betrokken om in samenhang het beste te doen. Dit doet Reade met elkaar door expertise te ontwikkelen en in te zetten in verbinding met anderen. De identiteit van Reade wordt weerspiegeld door de waarden: expertise, ontdekken, voor jou, optimisme, kruisbestuiving.
 
Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek onderscheidt Reade zich nationaal en internationaal. Er wordt intensief samengewerkt met onder meer de Amsterdamse academische centra. Reade is een opleidingsinstelling voor onder andere reumatologen, revalidatieartsen en GZ-psychologen. Ook speelt Reade een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en de nascholing van zorgprofessionals. Al jaren wordt de zorg van Reade hoog gewaardeerd door de revalidanten. Dit komt tot uitdrukking in landelijke benchmarks en ook in de interne tevredenheidsonderzoeken.
 
Reade is een gezonde organisatie met een open bedrijfscultuur. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen te realiseren verwacht Reade de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie en (vastgoed)investeringen.
 
Beleid
Reade speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving. Het doel voor 2030 is om meer mensen in staat te stellen meer uit hun leven te halen door expertise te ontwikkelen en in te zetten in verbinding met anderen. De volgende vijf strategieën maken bij elkaar het halen van dit doel mogelijk:

 • Mensen ontwikkelen. Cliënten en hun naasten, medewerkers en netwerkpartners in staat stellen zoveel mogelijk zelf te beslissen en te doen door kennis, informatie, vaardigheden en mensen laagdrempelig toegankelijk te maken en heldere kaders te scheppen.
 • Netwerk ontwikkelen. In de haarvaten van de zorg in Groot-Amsterdam waardevol zijn door de professionals soepel te laten bewegen in netwerken en bij te dragen aan een lerende gemeenschap.
 • Expertise ontwikkelen. Vergroten van de relevantie door wetenschap een grotere rol te geven en experimenteren, innoveren, leren en een kritische houding een integraal onderdeel van ieders werk te laten zijn.
 • Expertise laten stromen. Expertise stroomt naadloos door ‘plug & play’- elementen te creëren die zoveel mogelijk tijd-, plaats- en persoonsonafhankelijk kunnen worden ingezet, en die van anderen te gebruiken.
 • Speelruimte creëren. Wendbaarheid en slagkracht vergroten door heldere, gezamenlijke (financiële) doelen en prioriteiten te stellen, verantwoordelijkheden én bevoegdheden lager in de organisatie te beleggen en processen lean te organiseren.

 
Bestuur
De tweehoofdige raad van bestuur heeft de regie op strategisch beleidsniveau en is eindverantwoordelijk voor Reade. Naast de beide bestuurders bestaat het krachtige en compacte MT uit de managers van de divisies Revalidatie en Reumatologie en de managers van de ondersteunende diensten en stafdiensten. Het bestuur medische staf als ook de medezeggenschapsorganen (CR, OR en VAR) onderhouden goede contacten met de raad van bestuur en worden nauw betrokken bij de beleidsbepaling en – uitvoering.
 
Meer informatie, o.a. het jaarverslag en de strategienota, is te vinden op www.reade.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht van Reade komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van bestuurder.
 
U vormt samen met de voorzitter raad van bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Als team vult u elkaar aan, houdt u elkaar scherp en geeft u elkaar feedback. U wordt primair verantwoordelijk voor de organisatie brede bedrijfsvoering, in het bijzonder Finance & Control, Informatiemanagement, vastgoed en facilitaire zaken. De voorzitter raad van bestuur is primair verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille alsmede voor kwaliteit en veiligheid en netwerkzorg. Beide bestuurders zijn extern zichtbaar en treden actief op richting samenwerkingspartners en stakeholders.
 
Mede afhankelijk van in- en externe ontwikkelingen en aanwezige kennis en ervaring behoort het tot de mogelijkheden de portefeuilleverdeling nader te bespreken. De beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor alle aspecten van het functioneren van Reade als geheel.
 
U bent in staat om proactief in te spelen op ontwikkelingen in de markt en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. U beschikt over het vermogen om verbindingen aan te gaan met alle lagen in de organisatie. Door uw stijl van leidinggeven stimuleert u een inspirerend klimaat waarin resultaatgerichtheid, ontwikkeling en efficiëntie centraal staan. Vanuit een open en luisterende houding moedigt u mensen aan om zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.
 
U heeft oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid.
 
Resultaatgebieden

 • Medeverantwoordelijkheid dragen voor en leidinggeven aan de organisatie in een op collegialiteit gebaseerde samenwerking met de voorzitter raad van bestuur.
 • Actief onderzoeken van de mogelijkheden om de positie van Reade als samenwerkings- en netwerkpartner te versterken.
 • Borgen van de financiële continuïteit, zorg dragen voor een rendabele exploitatie en voor een flexibele bedrijfsvoering, die meebeweegt met de ontwikkeling van de vraag, alsmede implementeren van innovatieve manieren om de zorg en ondersteuning slimmer te organiseren.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het meerjaren investeringsprogramma en zorgdragen voor aantrekkelijk en rendabel zorgvastgoed, binnen verantwoorde vermogensparameters.
 • Realiseren van een toekomstbestendige, innoverende en ondersteunende organisatie en optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering en e-health.
 • Vanuit financieel-bestuurlijk perspectief deelnemen aan c.q. coördineren en sturen van contractonderhandelingen met zorgverzekeraars.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de MT-leden en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevenden verder aan te scherpen.
 • Vertegenwoordigen van Reade in netwerken en in contacten met externe stakeholders.
 • Constructief samenwerken met de raad van toezicht vanuit een houding van openheid en transparantie en verder vormgeven van zorggovernance.

 
Functie-eisen

 • Ervaring als bestuurder met een breed samengestelde portefeuille, in een grote en complexe zorgorganisatie.
 • Een financiële/bedrijfseconomische achtergrond op academisch niveau.
 • Heeft kennis van het veranderende zorglandschap en een heldere visie op de toekomst van de gezondheidszorg, is in staat om op basis hiervan een strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van Finance & Control en ICT, bij voorkeur ervaring met vastgoedbeleid en met het in goede banen leiden van vastgoedprojecten.
 • Ervaring met verandertrajecten en lean management.
 • Inspirerende coach voor de managers, toont oprechte belangstelling, stimuleert, geeft vertrouwen en ruimte.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Communiceert met empathie op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v. medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Krachtig, staat stevig in de schoenen, neemt de regie, besluitvaardig, consistent en koersvast.
 • Analytisch ingesteld, kan snel schakelen tussen de grote lijn, het individuele belang en de dagelijkse praktijk.
 • Energiek, empathisch en toegankelijk, oog voor de mens.
 • Verbinder, relatiebouwer, teamplayer en netwerker, zowel in- als extern.
 • Creatief en innovatief met een sterk implementatievermogen.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen, respectvol op de relatie.
 • Cliëntgericht, prettig in de omgang, benaderbaar, inspireert, staat open voor inspraak, stimuleert de medewerkers en biedt mensen perspectief.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Chantal Fonteijn, PA
Annemarie Engel, PA
 
T: 0850 – 734 710