RadiotherapiegroepSolliciteer

bestuurder

Radiotherapiegroep (RTG) is een zelfstandig bestralingsinstituut met locaties in Deventer, Arnhem, Ede en Apeldoorn. RTG behandelt patiënten volgens de meest recente inzichten met behulp van ioniserende straling, zowel uitwendig (teletherapie) als inwendig (brachytherapie). RTG heeft moderne apparatuur, waarmee de tumor wordt gelokaliseerd en de bestralingsbehandeling wordt voorbereid, uitgevoerd en geverifieerd. Alle gegevens zijn digitaal beschikbaar en hierdoor vanaf diverse werkplekken te benaderen. RTG kenmerkt zich door hoge kwaliteit van zorg, die door patiënten wordt gewaardeerd met gemiddeld een 9.5. Ruim 250 zorgmedewerkers realiseren de radiotherapeutische zorg.
 
Bij RTG staat de patiënt voorop en daarmee ligt de focus op het verrichten van optimale behandelingen in een veilige en gastvrije omgeving. Het bewaken en verbeteren van kwaliteit, veiligheid en service zijn vanzelfsprekend onderdelen van het dagelijkse werk. Om het kwaliteitsniveau op peil te houden wordt er veel geïnvesteerd in opleiding en bij- en nascholing van alle medewerkers. RTG werkt nauw samen met de verwijzende ziekenhuizen in de regio’s. RTG maakt deel uit van twee oncologische regio’s. Daarnaast onderhoudt het instituut partnerships met universiteiten, wetenschappelijke partners en de industrie.
 
Er is een gezonde financiële huishouding. Voor 2023 is een totale omzet begroot van ca. € 38 miljoen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om binnen het early adopter zijn van de organisatie te investeren in zorginnovatie en uitvoering te geven aan diverse investeringsprogramma’s.
 
De organisatie speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving, zoals de verwachte sterk toenemende vraag naar radiotherapeutische behandelingen en tegelijkertijd de krapte op de arbeidsmarkt en de stijging van personele en overige kosten.
 
De focus in het huidig beleid en de nog vast te stellen nieuwe strategie voor 2024-2026 ligt o.a. op:

 • Het in het belang van de patiënt verder verstevigen van de samenwerking in het netwerk in de regio’s, met name in de oncologische regionetwerken.
 • Innovatie en optimalisatie van o.a. planningstechnieken, bestralingstechnieken, intekentechnieken en adaptive workflows in multisdisciplinaire teams. Tevens implementeren van machine learning technieken i.s.m. de industrie.
 • Het maken van keuzes in (en/of van de verdeling binnen) het zorgportfolio van RTG. De keuzes worden gemaakt vanuit waardegedreven zorg en vanuit gepersonaliseerde zorg.
 • Optimaal benutten van de mogelijkheden van informatisering en automatisering en investeren in (informatie)veiligheid.
 • Beschikbaar maken van relevante, betrouwbare en tijdige managementinformatie.
 • Verder vormgeven van de projectstructuur incl. evaluaties op projecten.
 • Verder aanscherpen van het strategisch personeelsbeleid/strategische personeelsplanning in combinatie met een onderscheidende arbeidsmarktcommunicatie en profilering van RTG richting patiënt en verwijzers.
 • Invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en opstellen van een concreet duurzaamheidsplan.

Organisatiestructuur
RTG heeft een eenhoofdige raad van bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van RTG en is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voorvloeiende kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en resultaatontwikkeling. Onder leiding van de bestuurder is het multidisciplinair samengestelde MT verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Momenteel wordt de positie van de bestuurder ingevuld door een interim bestuurder. Daarnaast is er een Medisch Fysische staf, die zich richt op het zorginhoudelijk beleid en gestructureerd overleg heeft met de bestuurder.
 
Recentelijk heeft RTG het besturingsmodel herijkt en daaruit zijn een aantal suggesties voor doorontwikkeling gekomen. De doorontwikkeling zit vooral op meer rolduidelijkheid, integrale ruimte en daarmee meer executiekracht. Door kortere lijnen en decentrale integrale aansturing van de locaties, krijgen verantwoordelijken binnen de eigen portefeuille meer mandaat en regelruimte.
 
RTG heeft een cliëntenraad waarmee de bestuurder periodiek formeel en informeel overleg voert. Op basis van de WMCZ 2018 en een samenwerkingsovereenkomst wordt invulling aan dit adviesorgaan gegeven. De ondernemingsraad stelt zich proactief op, wordt tijdig meegenomen bij beleidsontwikkelingen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de bestuurder.
 
RTG kenmerkt zich door een resultaatgerichte familiecultuur, waarin medewerkers en managers vanuit hun professionaliteit, veelal in teamverband, samenwerken, leren en ontwikkelen, betrokken zijn bij elkaar en bij de patiëntenzorg, in een prettig, open en veilig werkklimaat.
 
Meer informatie is te vinden op www.radiotherapiegroep.nl.

Functieomschrijving

De raad van toezicht van RTG komt graag in contact met een ervaren en inspirerende bestuurder, die in staat is richting en uitvoering te geven aan de uitdagingen waar RTG voor staat.
 
U staat voor stabiliteit, eenheid en verbinding binnen de organisatie. U bent transparant in denken en doen en een uitstekende communicator. Extern profileert u zich als boegbeeld van RTG en gaat u constructieve relaties aan met de diverse externe stakeholders. U heeft een visie (dan wel bent in staat deze snel te ontwikkelen) op toekomstbestendige radiotherapeutische dienstverlening en behandelingen en u stuurt op verbeteringen en innovatie, waarbij u aansluiting houdt bij de medisch technologische ontwikkelingen in het vakgebied. U getuigt van visie en strategisch inzicht en u bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering.
 
U bent iemand die als mentor en stimulator ruimte en verantwoordelijkheid geeft en bewaakt, u bent zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar en u bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp en gunnend oog voor de mens. U voelt zich prettig in de kenmerkende resultaatgerichte familiecultuur van RTG, waarbij teamwork, eigenaarschap en participatief leiderschap centraal staan, en waar collega’s expliciet zijn over verwachtingen, afspraken worden nagekomen en men elkaar ook durft aan te spreken.
 
U legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Resultaatgebieden

 • Het voortouw nemen bij de doorontwikkeling van de strategie voor de komende jaren en zorg dragen voor de prioritering en vertaling van het beleid naar organisatorische taakstellingen, zowel in strategische als tactische zin.
 • Implementeren en borgen van de herijkte besturings- en managementstructuur, met de focus op een prettige en inspirerende werkomgeving waarin maximale ruimte is voor professionaliteit en persoonlijke ontwikkeling.
 • Versterken van het interne leiderschap en mensen motiveren en inspireren om zich te blijven ontwikkelen, zodat zij vanuit hun eigen expertise een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en vernieuwing.
 • Zorg dragen voor een goede samenwerking met de Medisch Fysische Staf en met het MT.
 • Verder uitbreiden en onderhouden van een extern strategisch netwerk, met o.a. de regionale oncologie netwerken, de verwijzende ziekenhuizen in de regio als ook met universiteiten, wetenschappelijke partners en de industrie.
 • Maken van onderbouwde portfoliokeuzes, in een concurrerende marktomgeving, en daarbij fungeren als innovator of als stimulator van innovaties, zodat RTG in staat blijft om haar onderscheidende positie op vaktechnisch gebied te consolideren en verder uit te bouwen.
 • Het financiële huis intern op orde houden en borgen van de bedrijfscontinuïteit, met de focus op meer kostenefficiency in de bedrijfsprocessen – en systemen.
 • Sturing geven aan de contractering met de zorgverzekeraars en realiseren van gunstige contractvoorwaarden.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en RTG positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito ontwikkelingsperspectieven.
 • Proactief het belang van cliëntmedezeggenschap voorstaan en bevorderen van patiëntenparticipatie.
 • Zorg dragen voor een goed overleg met de cliëntenraad en de ondernemingsraad.
 • Constructief samenwerken met de raad van toezicht vanuit een houding van openheid en transparantie en verder vormgeven van zorggovernance.

Functie-eisen

 • Academische opleiding of academisch denkniveau.
 • Ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in een concurrerende zorgomgeving, beschikt over een strategische bedrijfskundige oriëntatie en heeft ruime ervaring met stakeholder management.
 • Een eigentijdse visie op zorg en het maatschappelijke belang daarvan en vaardigheid in het formuleren van fundamentele, grensverleggende ideeën en concepten.
 • Kennis van en ervaring met visie- en strategieontwikkeling en de vertaling ervan naar intern beleid en bedrijfsvoering.
 • Ervaring met het aansturen van processen op het gebied van bedrijfsvoering in brede zin (finance & control, HR en ICT) of in staat om zich de gewenste kennis snel eigen te maken.
 • Ruime ervaring met het implementeren en inbedden van organisatieontwikkelings- en veranderprocessen.
 • Commercieel goed onderlegd, inzicht in de competitieve ontwikkelingen in de marktsector van de organisatie.
 • Coachende stijl van leiding geven, verstaat de kunst van het binden en boeien van professionals.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus.
 • Ervaring met het overleg met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de medische staf.
 • Beschikt over een netwerk dat kan bijdragen aan de positie van de organisatie of is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid die binnen soms tegengestelde belangen van stakeholders, de rug recht houdt, goed communiceert, zowel intern als extern, en oog en oor heeft voor de belangen van anderen.
 • Creatief en innovatief met een sterk implementatievermogen.
 • Inspirerende coach en leider, laagdrempelig, geeft vertrouwen en ruimte, in staat om mensen te mobiliseren en te committeren.
 • Integer, betrokken, staat open voor feedback en zelf reflectie.
 • Organisatiesensitief, uitstekend gevoel voor mensen en hun individuele belangen en drijfveren.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig, vertaalt woorden in daden.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en in overeenstemming met de WNT. RTG is ingedeeld in de WNT klasse 4. Een deeltijd aanstelling voor 32/36 uur heeft de voorkeur.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, PA
Stephanie van Houtert, PA
 
T: 0850 – 734 702