bestuurder

ORO is een organisatie voor zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking. In de Peelregio is ORO de organisatie met het breedste pakket aan diensten op het gebied van wonen & slapen, eten & drinken, werk & dagbesteding, bewegen en leren & vrije tijd. ORO biedt ondersteuning op maat voor ruim 2.000 cliënten in de regio in elke levensfase, waarbij altijd wordt uitgegaan van de eigen kracht, de talenten én vooral de wensen van de cliënt.
 
Iedere dag zetten ruim 1.700 bevlogen medewerkers en meer dan 800 vrijwilligers zich in om de missie of de Bedoeling van ORO waar te maken: kwetsbare mensen gelukkig maken, waarbij geluk is gedefinieerd als ‘zelf kiezen, erbij horen en van betekenis zijn’. Binnen de Bedoeling gaat het bij ORO vooral over het welzijn van cliënten en het welzijn van medewerkers en vrijwilligers. ORO gelooft niet in het duiden en oplossen van problemen als basis voor geluk, maar in het centraal stellen van de mogelijkheden en talenten van mensen zelf. Vanuit de kernwaarden ‘nieuwsgierig’, ‘samen’, ‘lef’ en ‘doen’ geven zij hier kleur en inhoud aan. Diversiteit wordt bij ORO als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.
 
Bijzonderheden ORO

 • ORO heeft zo’n tachtig locaties in de regio Zuidoost-Brabant en is dus altijd in de buurt. Al vele jaren werkt ORO in de Peelregio en daarbuiten samen met verschillende organisaties. Van gemeenten tot ondernemers, van welzijnsorganisaties tot scholen.
 • ORO ziet de buitenwereld meer en meer veranderen en positioneert zich tot een marktgerichte zorgorganisatie: warme zakelijkheid waar het geluk van cliënten, medewerkers én een optimale bedrijfsvoering centraal staan.
 • De kern van de strategie van ORO is de doorontwikkeling van het geluksconcept naar een corporate concept.
 • ORO speelt proactief in op veranderingen en ontwikkelingen in de externe omgeving. Hiertoe is de strategie verder uitgewerkt naar onderliggende doelgroepen. De focus zal daarbij geleidelijk verder verschuiven naar het segment middelzware en zware zorg.
 •  Belangrijke speerpunten van het strategisch beleid zijn:
  • Met het bestaande netwerk als basis realiseren van uitbreiding naar nieuwe doelgroepen en nieuwe en innovatieve producten en diensten. Hierbij gaat ORO met de cliënt en de cliëntvertegenwoordiger het gesprek aan over de vraag welke zorg ORO blijft aanbieden en welke zorg door de client zelf en diens netwerk wordt overgenomen.
  • Aangaan van partnerships met regionale netwerken en ketens, die ORO in staat stellen om de benodigde zorginhoudelijke expertise en benodigde infrastructuur (o.a. op het vlak van digitalisering, robotisering, artificial intelligence, etc.) te kunnen bieden, voor nu en in de nabije toekomst.
  • Duurzame inzetbaarheid. Mensen zorgen voor mensen. Dit kan niet zonder ondersteuning en aandacht voor medewerkers en vrijwilligers. ORO zet in op vitale, gezonde en gelukkige medewerkers.
 • ORO is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. Voor de organisatie ligt er voor de komende jaren op onderdelen een opgave om – gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt – cliënten blijvend te voorzien van kwalitatief goede en betaalbare zorg – en ondersteuning. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in sociale innovatie en zorginnovatie en – technologie.

 
Organisatiestructuur

 • De raad van toezicht bestaat uit 6 leden. 
 • De raad van bestuur bestaat uit één bestuurder met als belangrijkste ambitie het bouwen van een solide en toekomstbestendige organisatie die het geluk van kwetsbare mensen in alle opzichten centraal stelt.
 • De bestuurder realiseert in gezamenlijkheid met het MT, de medewerkers, vrijwilligers en externe stakeholders de ambities van ORO. Vanuit de RVE’s Zorg & Dienstverlening en Behandeling & Expertise (Lore) wordt het primaire proces vormgegeven.
 • ORO kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zo veel als mogelijk gedelegeerd naar de leidinggevenden en de taakvolwassen teams in het primaire proces. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van vakmanschap, samenwerking en eigenaarschap.
 • De centrale cliëntenraad als ook de ondernemingsraad worden nauw bij de beleidsbepaling en -uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de bestuurder.

 
Meer informatie is te vinden op https://www.oro.nl/

Functieomschrijving

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige bestuurder komt de raad van toezicht van ORO graag in contact met een kandidaat voor de functie van bestuurder.
 
Je bent het boegbeeld van ORO. Je bent in staat om vanuit verschillende perspectieven en scenario’s te denken en op basis hiervan een heldere visie op zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking (door) te ontwikkelen. Op overtuigende wijze concretiseer je de visie in ambitieuze, maar pragmatische beleidsdoelen en implementeer en borg je deze koersvast in de interne processen.
 
In jouw leidinggevende stijl ben je ontwikkelgericht, werk je echt samen en ben je gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren, zowel intern als extern. Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij jouw onafhankelijke geest en energieke en toegankelijke stijl van werken.
 
Je bent toekomstgericht en werkt vanuit de vanzelfsprekendheid dat een succesvolle organisatie haar bedrijfsvoering solide, functioneel en transparant op orde heeft. Vanuit jouw toekomstgerichtheid sta je open voor samenwerking met andere instellingen en ketenpartners wanneer je hier mogelijkheden ziet voor ORO en haar cliënten. Je houdt de vinger aan de pols bij de snelle veranderingen in het zorglandschap in de volle breedte.
 
Je bent in staat om dicht bij de cliënten en familieleden te zijn en bent voor hen zichtbaar in de praktijk. Je creëert de randvoorwaarden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling op alle niveaus binnen de organisatie. Hierbij heb je aandacht voor fysieke, mentale en sociale aspecten die van invloed zijn op het functioneren en kwaliteit van leven en werken binnen de Bedoeling van ORO.
 
Je ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner en je hecht groot belang aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorginhoudelijk beleid. Je vindt aantrekkelijke arbeidsverhoudingen in een sociale en veilige werkomgeving van primair belang en je hebt een duidelijke visie op werkgeversbeleid.
 
Je legt verantwoording af aan en onderhoudt een open relatie met de raad van toezicht.
 
Opdracht voor de komende jaren

 • Verantwoordelijkheid dragen voor de integrale aansturing van ORO, in nauwe samenwerking met het MT, en realiseren van de ambities en doelen van het strategisch beleid.
 • Werken vanuit de Bedoeling van ORO en samen met het MT en de medezeggenschap deze Bedoeling implementeren en doorleven in de gehele organisatie.
 • Realiseren van zorginhoudelijke vernieuwing en verbeteringen en hiertoe implementeren van bewezen sociale en technologische innovaties, zodat ORO aan de cliëntvraag van morgen kan blijven voldoen binnen de beschikbare middelen.
 • Zorgdragen voor een rendabele exploitatie en voor een flexibele bedrijfsvoering, die meebeweegt met de ontwikkeling van de zorgvraag. Hiertoe zorgdragen voor het procesmatig inrichten van de organisatie en bewaken van een strakke en evenwichtige lijn hierbij. Tevens implementeren van innovatieve manieren om de zorg slimmer en beter te organiseren.
 • Versterken van het regionale profiel van ORO en onderhouden van relaties op strategisch niveau met ketenpartners en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de positie van ORO ten goede komen en die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen en/of kunnen leiden tot meer efficiency.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars/-kantoren en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden en volumes.
 • Coachen en aansturen van het managementteam met als resultaat een effectief samenwerkend en betrokken team, dat zich medeverantwoordelijk voelt voor het reilen en zeilen van ORO en daarnaar handelt.
 • Zorgen voor een veilig en open klimaat waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar aanspreken en eigen verantwoordelijkheid durven te nemen (eigenaarschap).
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en ORO positioneren als aantrekkelijke werkgever met de focus op stimulerende leiderschapsprogramma’s, het opleiden van zorgprofessionals en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van medewerkers, cliënten, en hun familie en verwanten en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de CCR en OR in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Actief betrekken van de medezeggenschap bij beleid en uitvoering.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht en op regelmatige basis de dialoog voeren en van gedachten wisselen met de raad van toezicht.

 
Functie-eisen

 • De voorkeur gaat uit naar iemand met ruime ervaring als bestuurder of eindverantwoordelijk directeur, verkregen in een complexe organisatie in of buiten de zorg, krachtig in het combineren van zorg en bedrijfsvoering in een sterk veranderende omgeving.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen (t.a.v. de vergrijzing, toenemende zorgvraag, arbeidsschaarste) en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Academisch werk- en denkniveau, ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van bedrijfsvoering, digitalisering, technologie en innovatie.
 • Aantoonbaar succesvol gebleken in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Ruime ervaring met het begeleiden van zorginhoudelijke en bedrijfsmatige verandertrajecten, heeft hierbij oog voor de gevolgen ervan voor cliënten, hun verwanten en de medewerkers.
 • Ervaring in een complex krachtenveld, waarbij uiteenlopende belangen en onderhandelings- en overlegsituaties een rol spelen.
 • Is bij voorkeur bekend met of beschikt over een relevant lokaal/landelijk netwerk, of is in staat om dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Sterke ontwikkelingsgerichte verbindende bestuurder met lef en visie, brengt beweging tot stand, behoudt het overzicht en staat met beide benen op de grond.
 • Warme persoonlijkheid met inlevingsvermogen, staat voor zijn/haar mensen, kan zich ook zakelijk opstellen.
 • Duidelijk zichtbaar in alle lagen van de organisatie, schakelt gemakkelijk tussen strategie en uitvoering, besluitvaardig en gericht op resultaat.
 • Samenwerker en verbinder en gewend om te werken vanuit de Bedoeling.
 • Coachend leider die delegeert, optimaal gebruik maakt van de aanwezige kennis en mensen in hun kracht zet.
 • Sterke affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.
 • Vertrouwenwekkend, optimistisch en benaderbaar.
 • Goed gevoel voor verhoudingen, representatief, moreel kompas.
 • Heeft een heldere visie op medezeggenschap van cliënten, verwanten en medewerkers en eigen regie van mensen met een verstandelijke beperking en geeft hier verder vorm aan.
 • Flexibel en veerkrachtig, blijft ook bij tegenslag effectief presteren.
 • Beschikt over reflectievermogen, kan relativeren en heeft gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en in overeenstemming met de Wet normering topinkomens (WNT). ORO heeft de wens om over te gaan tot benoeming voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Procedure

Solliciteren kan via https://suurcompany.nl/. Reageren is mogelijk tot 23 maart 2023.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie wordt de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Hiervan wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Stephanie van Houtert, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702