De RijnhovenSolliciteer

Bestuurder

Een thuis voor ouderen, met zelfstandigheid waar mogelijk, met wonen, welzijn, zorg en behandeling waar nodig en waar de professionals van De Rijnhoven samen met familie zorgdragen voor een dag met een gouden randje. Dit is de kern van de dienstverlening van De Rijnhoven.
 
De Rijnhoven is een ambitieuze en vernieuwende organisatie op het gebied van verpleeghuiszorg, thuiszorg, dagbegeleiding en eerstelijnsbehandeling in Utrecht-stad en aan de westzijde van Utrecht. De afgelopen jaren is zij gestaag gegroeid op basis van haar inhoudelijke keuzes. De Rijnhoven biedt met 650 medewerkers en met de inzet van 300 vrijwilligers een breed pakket van wonen, welzijn, zorg, behandeling en dienstverlening. De Rijnhoven is specialist in zorg aan kwetsbare ouderen, met name op het gebied van psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en somatiek.
 
De missie is kwetsbare ouderen te ondersteunen bij een optimale kwaliteit van leven met behoud van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De kernwaarden vakbekwaam, verbinden en vertrouwen zijn hierbij leidend. Daarvoor zet men niet alleen de eigen kennis en expertise in, maar wordt samengewerkt met een groot aantal partners in verschillende disciplines in en buiten de regio.
 
De inhoudelijke ambitie en gedrevenheid blijkt onder andere uit de regionale functie en een behandel- en adviescentrum, dat ook werkzaam is voor andere ouderzorgorganisaties in de regio en in de eerste lijn. De Rijnhoven is opleider van Specialisten Ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en geriatrisch fysiotherapeuten. De organisatie heeft een innovatief zorg- en opleidingsbeleid en beschikt over een eigen Academie waar helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen opgeleid worden. De Rijnhoven heeft de ambitie om op termijn een Topcarelabel voor eerstelijns activiteiten te behalen.
 
De Rijnhoven participeert actief in samenwerkingsverbanden. Bestuurlijke deelname aan de Health Hub Utrecht, de Bestuurstafel Utrecht, het Stedelijk Platform Ouderen, het stedelijk overleg Zorg in de Wijk, Slimmer samenwerken voor houdbare zorg en het samenwerkingsverband D-Zep zijn hier voorbeelden van.
 
De Rijnhoven heeft haar vastgoed op orde. Naast twee locaties in eigen bezit met een gezamenlijke capaciteit van 190 intramurale verpleeghuisplaatsen in Harmelen, huurt De Rijnhoven integraal twee andere intramurale locaties van lokale woningbouwcorporaties met een totale capaciteit van 80 plaatsen in Utrecht. Verder huurt zij twee complexen voor seniorenhuisvesting van een woningcorporatie. Daarnaast vallen onder de juridische holding van De Rijnhoven een tweetal stichtingen waarin vastgoed in de vorm van senioren huisvesting is ondergebracht.
 
De Rijnhoven kenmerkt zich door een stabiele financiële uitgangspositie. Voor 2022 is een totale omzet begroot van ca. € 35 miljoen met een positief resultaat. Daarmee zijn er mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en uitvoering te geven aan diverse projecten om de verschillende locaties technologisch aan te laten sluiten bij de visie op zorg en de maatschappelijke uitdagingen. Voor de komende jaren wordt gezien de maatschappelijke ontwikkelingen toenemende druk op de financiën verwacht.
 
De Rijnhoven heeft zelforganisatie als besturingsmodel, hiermee wordt beoogd de relatie tussen medewerker en bewoner/cliënt te versterken. Dit is een dynamisch besturingsmodel dat constant onderhoud en aandacht behoeft om optimaal te kunnen functioneren. 
 
Strategisch beleid

 • De Rijnhoven heeft in haar meerjarenbeleidsplan ("De beste zorg op de juiste plaats") vastgelegd welke ontwikkelingen zij nastreeft. Kort samengevat liggen de accenten in het strategisch beleid op:
 • De Rijnhoven ontwikkelt een nieuw dagindelingsconcept (inclusief zorgtechnologie) voor intramurale zorg.
 • De Rijnhoven zet in op persoonsgericht werken. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is hierbij de basisvoorwaarde. Net als de gehele sector kent ook De Rijnhoven de uitdagingen van de krappe arbeidsmarkt.
 • Locaties zijn ingericht op doelgroep, zodat het zorgaanbod beter kan worden afgestemd op de individuele bewoner/cliënt.
 • De ondersteunende diensten zijn dusdanig ingericht dat het primaire proces maximaal wordt gefaciliteerd.
 • De Rijnhoven werkt samen in regionale netwerken.
 • De Rijnhoven zet in op duurzaamheid

 
Organisatiestructuur
Het bestuur van De Rijnhoven wordt gevormd door een eenhoofdige Raad van Bestuur/ bestuurder. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van De Rijnhoven en voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling en kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De bestuurder doet dit in collegiale samenwerking met een ervaren en goed op elkaar ingespeeld rolvolwassen directieteam.
 
De Raad van Toezicht ziet toe op het bestuur en beleid en fungeert als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurder.
 
De organisatie werkt met zelforganiserende zorg- en behandelteams die een duidelijke teamopdracht met eigen ruimte en verantwoordelijkheid hebben. De medewerker van De Rijnhoven is vakbekwaam en oprecht geïnteresseerd in de mens. De professionele relaties zijn gebaseerd op transparantie, respect en vertrouwen.
 
Alle zorg- en behandelteams, de teamadviseurs en het planbureau worden aangestuurd door de directeur Zorg en Behandeling. De intramurale zorg is kleinschalig vormgegeven, dit geldt ook voor de thuiszorg. Het behandel- en adviescentrum (BAC) bestaat uit vier zelforganiserende teams samengesteld per vakgroep.
 
De directeur Wonen, Welzijn & Vastgoed geeft leiding aan het team welzijn, verantwoordelijk voor activiteitenbegeleiding en dagbegeleiding, de vrijwilligers, het cliënt contact centrum (zorgbemiddeling en verhuur van seniorenwoningen), alsook de facilitaire teams services (inclusief huishoudelijke zorg), huisvesting en hospitality. De directeur Wonen, Welzijn & Vastgoed is ook verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het vastgoed.
 
Naast de maandelijkse bestuursvergadering is er een tweewekelijks Directieoverleg dat door de bestuurder wordt voorgezeten. Hieraan nemen de directeuren, de bestuurssecretaris, de manager Organisatieontwikkeling en Ondersteuning en de manager Kwaliteit en Innovatie deel. Aan het 3-maandelijks strategisch overleg, neemt ook de eerste geneeskundige deel. In dit overleg staan de beleidsthema’s, Kwaliteit, Financiën, Personeel, Risicomanagement beurtelings centraal.
 
De CDR (Cliëntenraad De Rijnhoven), de OR en de VVAR (Verzorgende & Verpleegkundige Advies Raad) worden nauw bij de beleidsbepaling en -uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de bestuurder.
 
Meer informatie is te vinden op www.rijnhoven.nl
 

Functieomschrijving

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige Bestuurder komt de Raad van Toezicht van De Rijnhoven graag in contact met een kandidaat voor de functie van Bestuurder.
 
U bent het gezichtsbepalend boegbeeld van De Rijnhoven. U heeft een duidelijke en omlijnde visie op zorg in het algemeen en ouderenzorg in het bijzonder en beweegt zich gemakkelijk in politiek maatschappelijke gremia. U bent in staat om daarbij de belangen van kwetsbare ouderen optimaal te behartigen. U bent intern zichtbaar en gemakkelijk benaderbaar. U bent in staat om een inspirerende stip op de horizon te zetten en mensen daar naartoe te bewegen.
 
U handelt primair vanuit het cliëntperspectief met nadrukkelijke aandacht voor het medewerkersperspectief en u bent ervan overtuigd dat uiteindelijk in het samenspel van zorgverleners en ouderen met hun familie en verwanten de best denkbare zorg tot stand komt. U ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorginhoudelijk beleid.
 
U initieert excellent werkgeverschap waarbij u de directie, het management en de medewerkers inspireert, ondersteunt en vertrouwt op hun professionele capaciteiten. U vindt aantrekkelijke arbeidsverhoudingen in een sociale en veilige werkomgeving van primair belang en heeft een duidelijke visie op werkgeversbeleid. U legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
Resultaatgebieden

 • Verantwoordelijkheid dragen voor de integrale aansturing van De Rijnhoven, in nauwe samenwerking met de directie, en realiseren van de ambities en doelen van het meerjaren strategisch beleid.
 • Samen met het directieteam continue monitoren en bijstellen van stimulerende randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling van het eigenaarschap en professionaliteit van alle medewerkers.
 • Investeren in kwaliteit van de medewerkers, het ‘anders werken’ en in het boeien en binden van medewerkers, o.a. door goede scholingsmogelijkheden en loopbaanperspectieven, en zorgdragen voor een wervend HR-beleid, zodat De Rijnhoven een aantrekkelijke werkgever blijft.
 • Zorg dragen voor een rendabele exploitatie en voor een flexibele bedrijfsvoering, die meebeweegt met de ontwikkeling van de zorgvraag, alsmede het implementeren van innovatieve manieren om de zorg slimmer en beter te organiseren.
 • Onderhouden van relaties op strategisch niveau met (regionale) ketenpartners, waaronder gemeenten, en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de positie van De Rijnhoven als zelfstandige organisatie ten goede komen en die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen en/of kunnen leiden tot meer efficiency.
 • Opstellen van een strategische vastgoedvisie met behoud van verantwoorde vermogensparameters waarbij tevens wordt voldaan aan eigentijdse eisen betreffende duurzaamheid.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief anticiperen op contractonderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars/-kantoren en dit omzetten in een toekomstvisie.
 • Zorg dragen voor een goed overleg en goede verhoudingen met de CDR, de OR en de VVAR.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht.

 
Functie-eisen

 • Ervaring op bestuursniveau met een breed samengestelde portefeuille dan wel op directieniveau in een grote complexe organisatie met integrale verantwoordelijkheid. Met nadrukkelijke voorkeur ervaring in de zorg. Affiniteit met de zorg aan kwetsbare ouderen.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Strategisch inzicht, in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen. Gericht op continue verbeteren.
 • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van finance & control, vastgoed en ICT.
 • Aantoonbare ervaring in het behalen van succesvolle resultaten bij het sturing geven aan en implementeren en borgen van verandertrajecten.
 • Ervaring met innovatievraagstukken, in staat om bewezen concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie.
 • Staat midden in het maatschappelijk leven en beschikt over een uitgebreid netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel is in staat dit op te bouwen en te onderhouden.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen, zowel in- als extern.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve en relationele vaardigheden.

 
Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Sterke samenwerkingsgerichte persoonlijkheid, enthousiasmerend, een voorbeeld met betrekking tot de kernwaarden vakbekwaam, verbinden en vertrouwen.
 • Toekomstgerichte strateeg, vindingrijk, slagvaardig en met lef.
 • Verbinder en teamplayer, verbindt mensen aan elkaar en aan de organisatie, gemakkelijk benaderbaar en aanspreekbaar.
 • Coachend leider, gaat uit van de kracht van mensen, hun professionaliteit en gedrevenheid en ziet daarbij autonomie als basis voor empowerment en beweging van mensen.
 • Beschikt over het vermogen tot relativeren en vergeet de humor niet.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en in overeenstemming met de WNT. Indeling in klasse IV.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
 
T: 0850 – 734 702