MarenteSolliciteer

Bestuurder

Al meer dan 100 jaar kunnen inwoners van de Rijn-, Duin- en Bollenstreek rekenen op professionele zorgverlening van Marente. Van thuiszorg tot verpleeghuiszorg en van revalidatie tot ondersteuning bij dementie.
Bij Marente zetten ruim 2.700 medewerkers en 1.250 vrijwilligers zich dagelijks in voor zorg en dienstverlening op hoogstpersoonlijke wijze. Daarbij staan oprechte interesse, persoonlijke aandacht en een liefdevolle omgang altijd voorop. Met ruim 30 wijkteams, 10 woonzorglocaties en 1 revalidatiecentrum, is Marente altijd dichtbij in de regio. De wijkteams kennen de buurt en de huisartsen goed. Veel locaties zijn ontmoetingsplekken voor bewoners, familie en soms ook voor buurtbewoners. Van een maaltijd in het restaurant tot het verbinden van jong en oud: de buurt komt binnen.
 
De kernwaarden van Marente zijn Optimistisch, Samen en Ondernemend. Deze waarden zijn zichtbaar in alles wat Marente doet. Marente brengt cliënten, mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers bij elkaar. In de zorgverlening draait het om zelfredzaamheid en behoud van eigenwaarde. Mensen leiden hun eigen leven, samen met familie, vrienden en buren. Marente sluit daarbij aan met passende zorg. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij richtinggevend. Naast lichamelijke en mentale aspecten, zijn ook zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren belangrijke factoren.
 
In 2019 werd Marente door zijn eigen medewerkers onderscheiden als ‘Beste Werkgever’. Marente staat in de regio bekend om haar hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening. Op alle locaties werkt Marente met het PREZO kwaliteitssysteem. Belangrijk voor het realiseren van resultaten, is het voeren van het goede gesprek met de cliënt, zijn familie en alle andere betrokkenen. In dit gesprek gaat het over alles wat voor de cliënt belangrijk is, en de wijze waarop passende, persoonsgerichte zorg geboden kan worden.
 
Marente is financieel gezond en goed georganiseerd. Door onverminderd scherp op de financiën te blijven letten is Marente ervan overtuigd ook de komende jaren voldoende middelen te kunnen inzetten voor kwalitatief goede zorg, zorginnovatie en de uitvoering van de huisvestingsplannen.
 
Beleid
Kwaliteitskaders, de effecten van de demografische ontwikkelingen en de situatie op de arbeidsmarkt zijn sterk richtinggevend voor het meerjarenbeleid. Inzet van beleid is o.a. het bijdragen aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid en kwaliteit van leven. De voornaamste speerpunten hierbij zijn preventie, bevordering van sociale dynamiek in het leven van de cliënten en het bieden van ondersteuning bij een aangename en/of betekenisvolle daginvulling. Hiervoor zijn betrokken en deskundige medewerkers nodig. Het zijn en blijven van een aantrekkelijke werkgever in de regio is een van de grote uitdagingen. Excellent medewerkers- en opleidingsbeleid is dan ook een belangrijk aspect van het beleid. Marente stimuleert dat haar medewerkers ‘blijven leren’ en zich blijven ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor Marente als organisatie.
 
Marente is een transparante, ondernemende partner in de regio en draagt actief bij aan de ontwikkeling van diverse soorten wonen met zorg, zowel intramuraal als extramuraal. Speerpunten van beleid in dit kader zijn o.a. het verder ontwikkelen van expertise als ook het overdragen van kennis, het faciliteren van informele zorg door actief mantelzorg- en vrijwilligersbeleid, inzetten van nieuwe zorgtechnologie zoals domotica, en het organiseren van (keten)zorg zo dicht mogelijk bij mensen thuis (de juiste zorg op de juiste plaats).
 
De strategische koers voor de komende jaren wordt in het najaar 2021 vastgesteld (Marente Verbindt 2022-2025). Tevens zal de hiermee samenhangende bestuurlijke opdracht worden gedefinieerd. Van de nieuwe bestuurder wordt gevraagd om in te voegen op de strategische koers en hierop door te ontwikkelen in visie en uitvoering.
 
Organisatiestructuur
Marente wordt bestuurd door een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur, die gezamenlijk en integraal eindverantwoordelijk is voor het beleid en de resultaten binnen Marente. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid van de Raad van Bestuur en is werkgever en klankbord voor de Raad van Bestuur. Goed bestuur en goed toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg 2017 is hierbij een belangrijk instrument. Dit hulpmiddel wordt bij Marente gebruikt om het bestuur en toezicht zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.
 
Marente is een organisatie met korte lijnen en met zo min mogelijk managementlagen. Het bestuurlijk leiderschap is gericht op het organiseren van en het stimuleren van eigenaarschap. Professionals hebben de verantwoordelijkheid en krijgen de ruimte om hoogstpersoonlijke steun en zorg te bieden, afgestemd op de unieke behoefte van de cliënt(en). De korte lijnen verhogen de slagvaardigheid en de resultaten van de organisatie op alle terreinen. Managers en stafafdelingen faciliteren het uitvoeringsproces.
 
De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de Ondernemingsraad. De medezeggenschapstructuur voor cliënten is geregeld via de cliëntenraden van de afzonderlijke locaties en de cliëntenraad thuiszorg. Ook binnen de GRZ is cliëntmedezeggenschap georganiseerd. De cliëntenraden zijn vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad. De CCR als ook de OR worden nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag, het organogram, MarenteClips en een infographic, is te vinden op www.marente.nl

Functieomschrijving

In verband met de pensionering van de huidige voorzitter Raad van Bestuur zoekt de Raad van Toezicht van Marente een Bestuurder, die samen met het huidige lid Raad van Bestuur een collegiaal bestuur gaat vormen.
 
Als bestuursteam vult u elkaar aan, houdt u elkaar scherp en geeft u elkaar feedback. Beide bestuurders staan in direct contact met de werkvloer. Hierbij is de collega-bestuurder primair verantwoordelijk voor de organisatiebrede bedrijfsvoering, in het bijzonder financiën, vastgoed, ICT, duurzaamheid en HR waarbij over de laatste portefeuille gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden. U beschikt over een zorginhoudelijk profiel en u wordt primair verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille alsmede voor kwaliteit en veiligheid, opleidingsbeleid, wetenschappelijk onderzoek en de verantwoordelijkheid voor de zorginhoudelijke samenwerking met partners. Mede afhankelijk van in- en externe ontwikkelingen wordt de portefeuilleverdeling nader ingevuld.
 
Binnen en buiten Marente bent u samen met uw collega het gezichtsbepalende boegbeeld van Marente. U vervult als bestuurder een voorbeeldrol, u beschikt over het vermogen om verbindingen aan te gaan met alle lagen in de organisatie. U bent een empathisch en coachend leider en u stelt vertrouwen in de deskundigheid van het Marente-MT. U zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken. Vanuit een open en luisterende houding moedigt u mensen aan om zich verantwoordelijk te voelen en te gedragen en zo eigenaarschap verder tot ontwikkeling te brengen.
 
U heeft een visie op de actuele en toekomstige ontwikkelingen in de intramurale en extramurale zorg. U bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar kansen en mogelijkheden voor de organisatie en de bedrijfsvoering. U initieert, stimuleert en motiveert de werkwijze van Marente van blijven verbeteren en gelijktijdig vernieuwen.
 
U heeft oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen en de vakgroepen als belangrijke sparringpartner. Ook gaat u op integere wijze om met ethische vraagstukken, waarbij u veel belang hecht aan de inbreng van de geestelijke verzorging.
 
U werkt constructief samen met en u legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
Resultaatgebieden (als Raad van Bestuur gezamenlijk)

 • Waarborgen van de continuïteit van Marente door het (doen) realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat de organisatie proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Zorgdragen voor het verlenen van zorg en hulpverlening van hoogstaande kwaliteit met oog voor de individuele cliënt.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Marente positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Initiëren en tot ontwikkeling brengen van innovaties in het zorg- en dienstverleningsaanbod alsmede implementeren van innovatieve manieren om de zorg, slimmer en beter te organiseren.
 • Onderhouden van relaties op strategisch niveau met regionale partners en aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen en/of kunnen leiden tot meer efficiency.
 • Optimaal faciliteren en ondersteunen van de managers, zodat zij in staat zijn om de sleutelrol te vervullen bij de verdere ontwikkeling richting eigenaarschap.
 • Investeren in kwaliteit van de medewerkers en hiertoe ontwikkelen en implementeren van medewerkers- en opleidingsbeleid.
 • Behouden en bewaken van de financiële positie, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering, procesoptimalisatie en de inzet van zorgtechnologie.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van cliënten, verwanten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Constructief samenwerken met de Raad van Toezicht en verder vormgeven van moderne zorggovernance.

 Functie-eisen

 • Academisch niveau met een zorginhoudelijke opleiding en achtergrond.
 • Ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in een complexe professionele zorgorganisatie, concrete ervaring in de zorg is een vereiste.
 • Kennis van / ervaring met organisatie- en kwaliteitsbeleid.
 • Goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector en een visie op de toekomst van de (ouderen)zorg.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Ziet het belang van regionale samenwerking en heeft daarbij oog voor zowel de sociale dynamiek als de proceskant van samenwerkingsinitiatieven.
 • Ervaring met het aangaan en onderhouden van relaties met stakeholders.
 • Beschikt bij voorkeur over een netwerk dat relevant is voor de organisatie of is in staat dit snel op te bouwen.
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.

 Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Sterke persoonlijkheid, samenwerker, besluitvaardig, organisatorisch sterk.
 • Vertrouwenwekkend, optimistisch en benaderbaar.
 • Inhoudelijk strateeg, gericht op leren, innoveren en vooruitgang.
 • In staat om de concrete effecten van beleid naar de zorgpraktijk (en terug) te doorgronden.
 • Ondernemend, innovatief, inspirerend.
 • Verbinder, zet zich met hart en ziel in om samen meer mogelijk te maken.
 • Goed gevoel voor verhoudingen, omgevingssensitief.
 • Flexibel en veerkrachtig, blijft ook bij tegenslag effectief presteren.
 • Relativeringsvermogen, zelfinzicht, gevoel voor humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734