Algemene BestuursdienstSolliciteer

algemeen directeur Oostvaarderskliniek

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.
 
Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid
 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. DJI biedt hen de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doet DJI met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houdt DJI zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 
De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) in Almere en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt het FPC-patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag. De behandeling is erop gericht de patiënt weer in staat te stellen zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Naast patiënten met een tbs-maatregel richt FPC de Oostvaarderskliniek zich op patiënten met een andere juridische titel. De Oostvaarderskliniek beschikt in dit kader over een forensisch FACT-team en de forensische verslavingskliniek (FVK) Basalt. Deze laatste betreft een samenwerking met Tactus Verslavingszorg. 
De kliniek streeft naar hoogwaardige kwalitatieve zorg en beveiliging in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. De Oostvaarderskliniek is een Rijkskliniek en als zodanig onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De Oostvaarderskliniek kent een omzet van ongeveer 33 miljoen euro en de personele omvang is ongeveer 340 fte.
 
Meer informatie over de Oostvaarderskliniek is te vinden op www.oostvaarderskliniek.nl

Functieomschrijving

De opgave
Voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek (OVK) zijn wij op zoek naar een algemeen directeur. Onderdeel van de opdracht is een veranderopgave onder andere op het gebied van integriteit en omgangsvormen en het bewaken van de stabiliteit in de kliniek.
 
De algemeen directeur is als duaal partner samen met de directeur Behandelzaken integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de Oostvaarderskliniek, waarbij de algemeen directeur eindverantwoordelijk is.
De directie stuurt het managementteam aan. Het managementteam bestaat uit de Manager Behandeling, Manager Therapeutisch milieu, de Manager Algemene Zaken, de Businesscontroller een Directiesecretaris. Er wordt gewerkt aan de nieuwe organisatiestructuur.
 
De directie van de Oostvaarderskliniek werkt binnen de beleidskaders die het bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid en het Hoofdkantoor DJI hebben opgesteld en de stelselafspraken die zijn gemaakt.
  
Veranderopgave
Het is van het grootste belang dat de kliniek een veilig leef- en werkklimaat biedt voor zowel de tbs-gestelden als de medewerkers. Dat betekent naast fysieke veiligheid ook relationele en sociale veiligheid. Alleen dan kan succesvol gewerkt worden aan de behandeling van deze complexe doelgroep om hen veilig en verantwoord terug te laten keren in de samenleving.
 
Recentelijk zijn er een aantal integriteitsmeldingen geweest. De gedane meldingen zijn opgepakt en van opvolging voorzien. Vanwege de hoeveelheid meldingen en de korte periode waarin deze opeenvolgend aan het licht zijn gekomen is dat niet voldoende. Daarom heeft DJI, conform de wens van de kliniek, gevraagd een plan van aanpak op te stellen hoe – in de volle breedte van de kliniek – te komen tot een veilig leef- en werkklimaat, waarbij integer gedrag en respectvolle omgangsnormen als kernwaarden gelden. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar het huidige leef- en werkklimaat, waaronder integriteit en omgangsvormen, door een externe partij. De uitkomsten van het onderzoek zullen betrokken worden bij het plan van aanpak. De algemeen directeur heeft samen met de duale partner en het MT de specifieke opdracht de benodigde veranderingen tot stand te brengen. De ondernemingsraad wordt hierbij als een belangrijke samenwerkingspartner gezien.
 
In deze situatie is het bieden van stabiliteit en rust van belang, naast het zorgdragen voor het kunnen voortzetten van de behandeling van de patiënten. Hiertoe is het kunnen werken vanuit sociale- en relationele veiligheid van groot belang. De directie vervult hierin een voorbeeldfunctie.
 
Taakgebieden
De algemeen directeur is:

 • Als duaal partner samen met de directeur behandelzaken verantwoordelijk voor het functioneren van de Oostvaarderskliniek, waarbij de algemeen directeur eindverantwoordelijk is;
 • Gericht op het goed laten functioneren en de continuïteit van de kliniek;
 • Verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, het personeelsbeleid, de bedrijfsvoering en de veiligheid;
 • Naast het managen van de kliniek verantwoordelijk voor een goede wisselwerking tussen het hoofdkantoor van DJI en de kliniek en het afstemmen met partijen in de omgeving.

 Deze taken worden vervuld in de roerige wereld van de forensische zorg. Actuele ontwikkelingen binnen de Oostvaarderskliniek zijn:

 • Uitbreiding/geplande nieuwbouw: Gezien de behoefte aan capaciteit op beveiligingsniveau 4, wordt er een uitbreiding van in totaal 58 tbs-plaatsen voorzien (12 per 2023, 46 per 2026).
 • Personele bezetting: in de gehele zorgsector is op dit moment een personeelstekort. Ook voor de Oostvaarderskliniek is de krappe arbeidsmarkt en personele bezetting een aandachtspunt. Er wordt veel ingezet op werving van medewerkers, inzet van flexibele arbeidspool en inzet van flexibele medewerkers via uitzendbureaus.
 • Doorontwikkeling van de besturingsvisie/wijziging in de topstructuur: in 2020 heeft de kliniek een nieuwe besturingsvisie vastgesteld en is gekozen voor een duaal sturingsmodel voor de divisies therapeutisch leefklimaat en behandelprogramma. Er is aandacht nodig voor de verder uitwerking en versterking van het leiderschap en teamontwikkeling van het MT.

 
Positie
De algemeen directeur van de Oostvaarderskliniek is:

 • Hiërarchisch verantwoording schuldig aan de directeur Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen en heeft de beslissingsbevoegdheid over het beleid van de kliniek binnen de kaders van DJI;
 • Voorzitter van het managementoverleg;
 • Hoofd van de kliniek, zoals beschreven in de Beginselenwet TBS;
 • Directeur van de inrichting, zoals beschreven in de Penitentiaire Beginselenwet; 
 • Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden;
 • De algemeen directeur voert overleg met de Commissie van Toezicht.

 Wat vraagt DJI?

 • Afgeronde academische opleiding;
 • Uitgebreide ervaring met (duaal) leidinggeven;
 • Ervaring in veranderopgaven in organisaties;
 • Ervaring met de doorontwikkeling van organisaties en (cultuur)veranderingstrajecten;
 • Ervaring in het aansturen van een complexe uitvoeringsorganisatie in een politiek gevoelige omgeving;
 • Ervaring in het aansturen van (medische) professionals en met het spanningsveld tussen het werken in een professionele organisatie en binnen landelijke uitvoeringskaders;
 • Ervaring in het voeren van politiek-bestuurlijk overleg, bijvoorbeeld ten behoeve van het creëren van samenwerkingsverbanden;
 • Kennis van en/of ervaring in de geestelijke gezondheidszorg in een justitiële context.

 Kerncompetenties
Uitstekende verbindende leiderschapskwaliteiten, organisatiesensitiviteit, kunnen werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, gezaghebbend, netwerken, omgevingsbewustzijn, verandermanagement, open en transparante werkwijze.
 
Wat biedt de organisatie:

 • Salarisschaal 16, naast het salaris ontvang je 16,37% Individueel Keuzebudget over jouw salaris. Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.

 Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV.
JenV gelooft dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en gebruikt de kracht van de diversiteit van haar medewerkers om samen resultaten te behalen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat de collega’s van JenV doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. JenV wil dat iedereen zich binnen de organisatie welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevordert JenV het werken in divers samengestelde teams.
 
Publiek leiderschap
Het betreft hier één van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Een ABD'er is een manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
 
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

 • De Visie op publiek leiderschap;
 • De criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
 • Het profiel van een ABD'er.

Procedure

Solliciteren kan via http://www.suurcompany.nl. Reageren is mogelijk tot 15 februari 2023.
 
Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie zal de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. 
 
Een selectieassessment zal deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, project assistant
Stephanie van Houtert, project assistant
 
T: 0850 – 734 702