ZZG ZorggroepSolliciteer

2022 – Voorzitter Raad van Toezicht

De ruim 3.000 medewerkers van ZZG zorggroep bieden wijkverpleging (zorg thuis), beschermd en beschut wonen en revalidatie- en herstelzorg in de regio Nijmegen, Wijchen, Maas en Waal. Samen met zo’n 900 vrijwilligers ondersteunen zij jaarlijks ongeveer 9.000 cliënten. ZZG zorggroep gaat uit van gezondheid, van wat nog wel kan. ZZG zorggroep heeft een gezonde financiële huishouding en verwacht voor het huidige jaar een totale omzet van ca. € 150 miljoen. Naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden om de komende jaren te investeren in zorg en innovatie.
 
De relatie tussen cliënt en medewerker is waar het om draait bij ZZG. Alles is erop gericht om daar het goede te doen. De cliënten zijn mensen met een (tijdelijke) vraag naar ondersteuning, mensen die (chronisch) ziek zijn of om een andere reden kwetsbaar zijn. Medewerkers van ZZG helpen hen zelfredzaam te blijven, hun gezondheid te verbeteren of te behouden. Of begeleiden hen op een menswaardige manier in hun laatste levensfase. ZZG staat hen bij om hun kwaliteit van leven zo lang mogelijk te behouden, zodat zij zo lang mogelijk een leven kunnen blijven leven zoals zij dat willen. ZZG zorggroep wil van betekenis zijn voor haar cliënten en medewerkers. Er zijn drie woorden die hierbij centraal staan: deskundig, liefdevol en helder. Dat zijn de waarden van ZZG.
 
Beleid
De afgelopen jaren zijn de volgende strategische beleidslijnen leidend geweest:

 • Investeren in ontwikkeling van kennis en kunde. Ook wordt gewerkt aan sterke (multidisciplinaire) teams waar collega’s elkaar bevragen, van elkaar leren en met elkaar reflecteren.
 • Professionals aan het roer. ZZG zorggroep staat voor een professioneel-gedreven organisatie, waarbij professionals samen met stakeholders op alle niveaus invulling geven aan de missie.
 • Voor iedere zorgstroom worden good practices vastgesteld, waarmee vorm wordt gegeven aan het kwaliteitsbeleid, met als doel om opgedane kennis en inzichten organisatiebreed te kunnen delen.
 • Versterken van regionale verbinding en netwerkrelaties. Dit betreft onder meer de samenwerking met ziekenhuizen en huisartsen, zorgverzekeraars, gemeenten, onderwijsinstellingen en burgerinitiatieven.
 • Implementeren van state of the art zorgtechnologie en optimaal gebruik maken van ICT-toepassingen.

Organisatiestructuur
De dienstverlening is georganiseerd in drie zorgstromen: zorgstroom wijkverpleging, zorgstroom beschermd en beschut wonen en zorgstroom geriatrische revalidatie en herstelzorg. De directeuren van deze zorgstromen zijn operationeel, hiërarchisch en functioneel verantwoordelijk voor de betreffende stroom. Om reden van efficiency en effectiviteit zijn de ondersteunende diensten centraal georganiseerd. Lijn en staf hebben ieder een eigen integrale verantwoordelijkheid.
 
Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het bestuur en de gang van zaken binnen de organisatie. De bestuurders vormen samen met de directeuren van de zorgstromen het directieteam. In de loop van 2022 zal het selectieproces voor een nieuw lid van de raad van bestuur worden opgestart.
 
Per 1 december 2020 is de nieuwe Centrale Cliëntenraad geïnstalleerd. In de CCR zijn de drie zorgstromen vertegenwoordigd. Op deze manier is de verbinding tussen de lokale en de centrale cliëntmedezeggenschap goed geborgd. Op stichtingsniveau functioneert een Centrale Ondernemingsraad.

Meer informatie is te vinden op de website: www.zzgzorggroep.nl

Functieomschrijving

De raad van toezicht ziet er op toe dat ZZG zorggroep doet waarvoor ze is opgericht: het leveren van duurzame, goede zorg aan mensen in een kwetsbare positie.
 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad kent een drietal commissies die op specifieke onderwerpen de vergaderingen van de raad van toezicht voorbereidt. De Commissie Financiën & Vastgoed richt zich in het bijzonder op bedrijfsvoering, financiën en vastgoed. De Remuneratiecommissie houdt zich onder andere bezig met de samenstelling en het functioneren van de raad van bestuur alsmede met de bezoldiging van de bestuurders. Tot slot is er een Commissie Kwaliteit & Veiligheid ingesteld die zich richt op het geheel van kwaliteit en veiligheid vanuit het belang van de cliënt en de medewerker.
 
De leden van de raad van toezicht leveren een bijdrage aan deze ontwikkelingen, hetgeen een goede kennis van managementstructuren en rapportagesystemen vereist, evenals een scherpe, onderscheidende geest. In zijn samenstelling streeft de raad van toezicht naar diversiteit. Als regel komt de raad van toezicht vijfmaal per jaar bijeen. Daarnaast is er een jaarlijkse themadag met de medezeggenschapsorganen en de raad van bestuur, een aparte themadag met de raad van bestuur en leggen de leden van de raad van toezicht werkbezoeken af.
De commissies vergaderen apart in een frequentie die per commissie verschilt.
 
De raad van toezicht draagt een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij ieder lid een specifieke deskundigheid heeft. De verantwoordelijkheid laat zich vertalen in de volgende taken en bevoegdheden:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van de raad van bestuur;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van leden van de raad van toezicht;
 • het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
 • het bewaken van de strategie en de risico’s die aan de activiteiten van de stichting zijn verbonden;
 • het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • het toezicht op de kwaliteit van zorg en de hieromtrent geldende regelgeving;
 • het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
 • verantwoording afleggen aan het maatschappelijk verkeer.

 
Samenstelling
Om zijn verantwoordelijkheid waar te kunnen maken is de raad van toezicht zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit is met de gezondheidszorg en het zorgbeleid in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt, waarbij onder meer gedacht wordt aan politieke-, ambtelijke- en bestuurlijke krachtenvelden en het netwerk van zorgaanbieders en zorgverzekeraars;
 • een spreiding van deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel-economische-, juridische-, human resource management- en bedrijfskundige achtergronden;
 • er voldoende kennis is van en ervaring met vraagstukken op het gebied van cliëntenvraag en cliëntenparticipatie, arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen, onderneming en regelgeving, strategie en organisatie, marketing en communicatie;
 • de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

Samenwerking raad van bestuur en raad van toezicht
De raad van toezicht heeft een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd met de raad van bestuur waarbij de raad van bestuur het voorgenomen beleid deelt en beide gremia samen toegroeien naar besluitvorming, met gepaste afstand vanuit de raad van toezicht. Deze samenwerking typeert zich als strategisch partnerschap. Tevens vindt de raad van toezicht het van belang dat breder wordt gekeken in de organisatie. Dit is terug te zien in het realiseren van contactmomenten binnen de organisatie. 
 
Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • het speelveld van de gezondheidszorg in een breder kader kunnen plaatsen, mogelijk op basis van eigen kennis van en ervaring met andere disciplines die op basis van eigen inzicht verbonden kunnen worden met de gezondheidszorg;
 • bestuurlijke ervaring gekoppeld aan eigen functioneren op hoog managementniveau waardoor men oog heeft voor de rol van zowel toezichthouder als bestuurder;
 • evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen en attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • vermogen om de advies- en toezichthoudende functie in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid;
 • academisch werk- en denkniveau.

Conform het rooster van aftreden ontstaat op korte termijn een vacature voor de positie van voorzitter raad van toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht

 • ondernemend en bedrijfsmatig profiel, bezit ervaring als bestuurder/directeur en heeft expertise op het gebied van strategie, markt, portfolio en financiering;
 • heeft affiniteit met de zorgsector;
 • heeft bij voorkeur een visie op de inzet van data en technologie;
 • heeft een visie op de rol en functie van HR in de organisatie;
 • ervaring als toezichthouder;
 • in staat op adaptieve en visionaire wijze de voorzittersfunctie te vervullen, rekening houdend met de transitie die de organisatie de komende jaren zal doormaken;
 • beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond voor een leidende rol bij de menings- en besluitvorming van de raad van toezicht;
 • beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • samenbindend vermogen en in staat kwaliteiten van de ander tot zijn recht te laten komen;
 • zoekt steeds naar een juist evenwicht tussen harmonie, compromis en confrontatie en overbrugt eventuele meningsverschillen;
 • is bereid om in overleg deel te nemen aan bestuurlijke netwerken.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure

Solliciteren kan, tot 13 december via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734