Saxenburgh GroepSolliciteer

2022 Voorzitter Raad van Bestuur

Stichting Saxenburgh in het Vechtdal (Ommen, Hardenberg, Coevorden) is een zorgnetwerkorganisatie die inwoners persoonsgerichte zorg biedt met aandacht voor de kwaliteit van leven waarbij het gaat om ziekenhuiszorg, ouderenzorg en thuiszorg. Saxenburgh organiseert de zorg samen met de patiënt, cliënt en/of familie en samen met de zorgverleners buiten Saxenburgh. Daarnaast heeft Saxenburgh een actieve rol als oprichter van vitale netwerken zoals Vitaal Vechtdal en Gezond Coevorden. Met ca. 2.000 medewerkers en 800 vrijwilligers staat Saxenburgh klaar voor haar cliënten en patiënten, voor hun gezondheid en voor wonen met zorg.
 
Dit najaar gaat de huidige voorzitter, en enige Raad van Bestuur-lid, van Saxenburg met pensioen. Gezien de uitdagingen waar de organisatie voor staat heeft de Raad van Toezicht besloten op zoek te gaan naar een 2-hoofdige Raad van bestuur.
 
Saxenburgh is een veelzijdige, multifunctionele zorgaanbieder. Met de twaalf ouderenzorglocaties in het Vechtdal brengt Saxenburgh de zorg voor ouderen zo dicht mogelijk bij cliënten in de buurt. Als aanbieder van medisch specialistische basis ziekenhuiszorg (Saxenburgh Medisch Centrum), complexe zorg voor kwetsbare ouderen, revalidatiezorg en thuiszorg heeft Saxenburgh continu te maken met veranderingen, ingegeven door ontwikkelingen binnen de specialismen, consumententrends en overheidsmaatregelen.
 
Het is de ambitie van Saxenburgh om in de regio breed (h)erkend te zijn als vitale en onmisbare schakel in de keten van gezondheid en zorg. Dit alles nadrukkelijk samen met de cliënten en patiënten zelf, maar uiteraard ook met huisartsen, andere zorgaanbieders en gemeenten in de regio.
 
Saxenburgh heeft recent een nieuw ziekenhuis in gebruik genomen en is tevens gestart met het nieuwbouwproject voor één van de ouderenzorglocaties. Saxenburgh heeft haar financiële positie de afgelopen tijd versterkt en wil deze trend de komende jaren doorzetten om ook op de langere termijn de mogelijkheid te houden om haar strategische doelen te realiseren en om te kunnen innoveren en investeren in bouw en ICT.
 
Beleid, structuur en governance
Saxenburgh is in ontwikkeling en heeft stappen ondernomen om de structuur en aansturing met het oog op de toekomst aan te passen, zodat dit de performance van de organisatie ten goede komt.
 
De ambities voor 2025 v.w.b. de besturing zijn als volgt vastgesteld:

 • Bevorderen van de positionering als een regionaal ziekenhuis breed verbonden met ouderenzorg (locaties en thuiszorg) in de regio.
 • De synergie van de verschillende onderdelen ten volste benutten.
 • Netwerk in ontwikkeling: externe samenwerking met andere (zorg)partijen.
 • De patiënt/cliënt/bewoners-reis is het vertrekpunt voor processen, maar sluit andere perspectieven niet uit.
 • Samen (be)sturen aan de hand van “triaal” leiderschap (manager | medisch specialist | verpleegkundige).
 • Integraal management als uitgangspunt met concrete resultaatverantwoordelijkheid (geld, kwaliteit, beleving).
 • Centrale kaders van waaruit gestuurd wordt, gebaseerd op gezamenlijke waarden.
 • Verantwoordelijkheden liggen daar waar keuzes (zo goed mogelijk) kunnen worden overzien.
 • Realiseren van een optimaal ingerichte en functionerende werkomgeving als belangrijke randvoorwaarde voor het werkplezier van de medewerkers.

 
De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur vormen een collegiaal bestuur, ieder met eigen portefeuilles. De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
De beide bestuurders zijn integraal verantwoordelijk voor respectievelijk Saxenburgh Medisch Centrum en het onderdeel Ouderenzorg. Zij vervullen een sleutelrol bij het faciliteren van de verbinding tussen ouderenzorg en ziekenhuiszorg op alle niveaus binnen Saxenburgh en dragen bij aan het doorontwikkelen van de cluster- en wijkmanagers, coördinatoren en medewerkers naar een hoge mate van taakvolwassenheid.
 
Momenteel zijn het MSB, de VMSD en de medische staf bezig met het vormen van een zogenaamde combi-coöperatie. Dit zal leiden tot één bestuur dat namens de artsen samenwerkt in de besturing van de medisch specialistische zorg. Binnen de ouderenzorg vervullen de specialisten ouderengeneeskunde hierin een eigen rol.
 
Beide gremia van specialisten worden nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken. Datzelfde geldt voor de Centrale Cliëntenraad (ouderenzorg), de Patiëntenraad (Saxenburgh Medisch Centrum), de Ondernemingsraad en de VVAR (Verzorgende en Verpleegkundige Advies Raad). Management en medewerkers werken binnen gestelde kaders waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van vakmanschap, samenwerking en eigenaarschap.
 
Meer informatie, zoals het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.saxenburgh.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij beide bestuurders een deel van de zorgorganisatie (zowel ziekenhuis als ouderenzorg) aansturen.
 
De voorzitter is primair verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille en fungeert als boegbeeld en netwerker op bestuurlijk niveau in de regio. Het lid draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoeringsportefeuille en beschikt over een heldere visie op innovatie en digitalisering. Daarnaast kunnen zij taken hebben of een bijdrage leveren aan onderwerpen die primair bij de andere bestuurder zijn ondergebracht. Dit laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal. De voorzitter heeft een extra verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Raad van Bestuur effectief opereert en tijdig besluiten neemt.
 
De voorzitter en het lid vormen een samenwerkingsgericht en complementair team en passen qua competenties, kennis en ervaring uitstekend bij de toekomstgerichte koers van Saxenburgh. Zij houden elkaar scherp, geven elkaar feedback en kunnen elkaar naadloos vinden en vervangen indien nodig. Beide bestuurders staan in direct contact met de werkvloer. Zij stellen zich op als het toonbeeld van empathisch en coachend leiderschap en zetten zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en samen meer mogelijk te maken. Met liefde en lef zorgen zij ervoor dat medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen en continu mee te denken met het verbeteren van de zorg.
 
De bestuurders werken op constructieve wijze samen met de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf en met de medezeggenschapsorganen en zorgen nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) deze interne stakeholders, maar ook met externe stakeholders als ketenpartners, gemeenten, overheden etc.
 
De beide bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 
Resultaatgebieden als Raad van Bestuur gezamenlijk.

 • Waarborgen van de continuïteit van Saxenburgh door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat Saxenburgh proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Realiseren van de vastgestelde ambities voor de jaren t/m 2025 met als doel het leveren van excellente zorg in verbinding met het Vechtdal (Ommen, Hardenberg, Coevorden).
 • Aangaan van nieuwe kansrijke samenwerkingsrelaties, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen.
 • Scheppen van stimulerende randvoorwaarden voor het duale en triale leiderschap, fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inspirerende leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.

Voorzitter specifiek.

 • Stimuleren en aanjagen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagement als integraal onderdeel van de beleidscyclus, waarbij steeds de dialoog met de cliënt en patiënt centraal staat.
 • Behartigen van de belangen in het maatschappelijk en politieke krachtenveld, landelijk, regionaal en lokaal.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Saxenburgh positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede opleidingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Verantwoording dragen voor het meerjarig investeringsprogramma en zorgdragen voor aantrekkelijk en rendabel zorgvastgoed.
 • Organiseren van vlot lopende communicatie en samenwerking binnen en tussen de diverse organisatorische eenheden.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht, de diverse medezeggenschapsgremia en verder vormgeven van eigentijds zorg-governance.

Lid specifiek.

 • Uitvoering geven aan het financieel beleid met de focus op scherper sturen op operational excellence en efficiënt en kostenbewust werken in de organisatie en realiseren van de hierbij gestelde doelen in termen van verbetering van het bedrijfsresultaat.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met zorgverzekeraars en onderhandelingen aan de inkoopzijde en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden- en volumes.
 • Verder tot ontwikkeling brengen en up-to-date houden van een adequaat functionerend capaciteitsmanagementsysteem.
 • Uitvoering geven aan innovatie- en eHealthprojecten, in goed overleg met alle zorgprofessionals.
 • Verantwoording dragen voor een toekomstig bestendige beschikbaarheid van ICT.

Functie-eisen

 • Voorzitter: Medische achtergrond, ervaring op bestuursniveau met een zorginhoudelijke portefeuille in een grote en complexe zorgorganisatie. Ook kandidaten met ruime leidinggevende ervaring met bewezen inhoudelijk leiderschap en coachend vermogen en met het potentieel om zich door te ontwikkelen naar het eindverantwoordelijke bestuursniveau komen in aanmerking.
 • Lid: Ervaring op bestuursniveau met een portefeuille financiën/bedrijfsvoering in een grote complexe organisatie, ervaring in een zorgorganisatie is een pre. Ook kandidaten met ruime leidinggevende ervaring met bewezen inhoudelijk leiderschap en coachend vermogen en met het potentieel om zich door te ontwikkelen naar het eindverantwoordelijke bestuursniveau komen in aanmerking.

Voor beide bestuurders geldt:

 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Academische opleiding en/of aantoonbaar academisch denk- en werkniveau.
 • Vaardigheid in het bedenken van innovatieve oplossingen, het initiëren van nieuwe ontwikkelingen, het bevorderen van kwaliteit en het stimuleren van medewerkers om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 • Succesvol leiding hebben gegeven aan complexe organisatieveranderingstrajecten.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • In staat een goede werkrelatie met medisch- en zorgprofessionals op te bouwen en te onderhouden.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v. medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Toekomstgerichte strateeg, koersvast, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten.
 • Innovatief, ondernemend, stevig en nuchter.
 • Verbinder en relatiebouwer, zowel in- als extern.
 • Coachend, inspirerend en communicatief.
 • Ziet samenwerken als voorwaarde om risico’s te beperken, prestaties te vergroten en synergie tot stand te brengen.
 • Denkt in oplossingen, is geduldig en vasthoudend.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.
 • Open en transparant, communicatief sterk, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (klasse V). 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.
 
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel/ team)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Monica van der Ven, Project Assistant
Wies Fest, Project Assistant
T: 0850 – 734 702