Jeugdbescherming Rotterdam RijnmondSolliciteer

2022 Lid Raad van Toezicht

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (hierna afgekort: JBRR) biedt in het Rotterdam-Rijnmond-gebied direct de noodzakelijke bescherming en organiseert tijdig de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling en veiligheid worden bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling.
 
Bij JBRR werken ca. 500 mensen. Jaarlijks hebben ongeveer 6.000 kinderen in de Regio Rotterdam Rijnmond contact met de JBRR. Bij JBRR werken professionals samen met jeugdigen, hun gezin en hun netwerk en met professionele partners aan het opheffen van deze bedreigingen. Kernwaarden hierbij zijn: de cliënt centraal, de medewerker centraal, samen (intern en extern), verbindend, servicegericht en onderscheidend.
 
Het werkgebied van JBRR bestaat uit de gemeenten Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Hellevoetsluis, Nissewaard, Westvoorne, Brielle en Goeree Overflakkee. Deze gemeenten vormen tezamen een gemeenschappelijke regeling die de opdrachtgever van JBRR is.

JBRR is een Gecertificeerde Instelling (GI) en heeft als zodanig de wettelijke opdracht van uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling en voogdij) en jeugdreclasseringsmaatregelen. Daarnaast wordt in een aantal gemeenten nog casusregie in een drangkader (Intensieve Vrijwillige Hulp) uitgevoerd en ondersteunt JBRR gemeenten en lokale teams in hun uitvoering van IVH. JBRR is tevens verantwoordelijk voor het borgen van de veiligheid en het organiseren van crisishulp voor kinderen die acuut ernstig gevaar lopen. Daarnaast organiseert JBRR met het team Zorgbemiddeling de toeleiding naar de 24-uurshulp voor alle jeugdigen in Rotterdam Rijnmond. Tot slot heeft JBRR een Kennis- en ServiceCentrum voor Diagnostiek (KSCD) dat onafhankelijk (psycho)diagnostisch onderzoek uitvoert. JBRR is hoofdaannemer voor de William Schrikker Stichting in de regio Rijnmond, zodat de opdrachtgever en ketenpartners één aanspreekpunt voor de GI-functie hebben. JBRR positioneert zich naar de opdrachtgever en ketenpartners als een integrale GI.
 
JBRR voegt in bij de hulp die een gezin al heeft en gaat de verbinding aan met ouders, het sociale netwerk van het gezin en de professionele hulpverlening. JBRR werkt oplossings- en vraaggericht en de mogelijkheden van het gezin zijn leidend in haar manier van werken. Maar JBRR stelt daarbij, gezien het wettelijk kader waarin zij opereert, ook grenzen. De veiligheid van het kind is daarbij altijd de belangrijkste leidraad. Samen met ouders, het sociale netwerk van het gezin en de professionele hulpverlening wordt bekeken wat er nodig is om het gezin zelf weer de regie over de opvoeding van de kinderen te laten nemen. De internationale rechten van het kind zijn daarbij het uitgangspunt.
 
Voor de komende periode stelt JBRR zich de volgende opgaven:

 • Verder verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit van het werk, o.a. door middel van het programma Vakmanschap.
 • Versterken van de sturing op de prestaties van de organisatie alsmede verder ontwikkelen van visiegestuurd en impactvol leiderschap.
 • De overdracht van de intensief vrijwillige hulp (‘drang’) naar de lokale teams, vormgeven van nieuwe samenwerkingsvormen met de lokale teams en versterken van de relatie met stakeholders.
 • Leveren van een bijdrage aan de implementatie van de regiovisie Rotterdam Rijnmond.
 • Samen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en de gemeenten inrichten van een proeftuin in het kader van het Toekomstscenario Jeugd- en gezinsbescherming.
 • Doorontwikkelen van de zorgbemiddeling – gericht op de groei naar een expertteam en op betere ondersteuning van de jeugdbeschermer in de zoektocht naar tijdige en passende hulp.
 • Verstevigen van de positie van JBRR als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers.

 
Organisatiestructuur
JBRR is een stichting, die geleid wordt door (op dit moment) één bestuurder. De bestuurder geeft samen met twee directieleden leiding aan de organisatie.
 
De werkzaamheden worden verricht in vijf clusters, ieder geleid door een manager. Daarnaast is er een Crisis- en ondersteuningsteam (COT), het KSCD, en een team Zorgbemiddeling. Het primair proces wordt ondersteund door een afdeling teamsecretariaat. De gedragswetenschappers zijn in een afzonderlijke afdeling ondergebracht. De afdeling Kennis en Innovatie ontwikkelt kennis en methodieken en biedt ondersteuning bij het handelen van de professional in de dagelijkse praktijk. De bedrijfsvoering is ondergebracht in het Serviceplein en bestaat uit de afdelingen HRM, Finance, ICT, KIC (Kwaliteit, Informatievoorziening en Control) en Facilitair.
 
Op concernniveau is de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers geregeld in de cliëntenraad (inclusief een jongerenraad) resp. de ondernemingsraad. Beide organen worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.
 
Meer informatie over JBRR, zoals o.a. het bestuursverslag en het beleidsplan, is te vinden op de website www.jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht houdt conform zijn statutaire en wettelijke taak toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken bij JBRR. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de bestuurder en vervult hij de werkgeversrol.
 
De Raad van Toezicht heeft 5 onafhankelijke leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies ingesteld: de auditcommissie, de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie. Alle toezichthouders hebben een integrale en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle aspecten waarop toezicht gehouden wordt.
 
De Raad van Toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden. De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van geslacht en leeftijd.
 
Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan JBRR stellen.

 
In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van een van de leden van de Raad van Toezicht ontstaat er een vacature voor een lid Raad van Toezicht met een inhoudelijk profiel. Hij/Zij zal deel uitmaken van de kwaliteitscommissie en wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. Het nieuwe lid is onafhankelijk en heeft op geen enkele wijze verbinding met JBRR.
 
Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. De Raad van Toezicht streeft naar versterking van diversiteit in haar samenstelling en nodigt kandidaten met een interculturele achtergrond nadrukkelijk uit te solliciteren.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

 • Ervaring als senior professional op strategisch niveau, bestuurlijke ervaring en/of toezichthoudende ervaring is een pre.
 • Beschikt over kennis en ervaring in de jeugdzorg, bij voorkeur opgedaan in de jeugdbescherming. Hij/Zij is goed op de hoogte van de thema’s zoals die spelen in de jeugdzorg in het algemeen en in de jeugdbescherming in het bijzonder.
 • Goed oog voor de maatschappelijke, culturele en technische veranderingen in de samenleving en weet die te vertalen naar vernieuwing en innovatie in de werkwijze van JBRR, in staat om vanuit zijn/haar kennis en achtergrond mede vorm te geven aan de inhoudelijke agenda van de Raad van Toezicht en daarmee van JBRR.
 • Visie op landelijke ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de jeugdzorgsector, gecombineerd met een goed conceptueel en strategisch denkvermogen.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.
 • Kan zich een goed beeld vormen van de diversiteit en zwaarte van de grotestadsproblematiek in het algemeen alsmede van de achtergrond van de diverse cliëntenkring van JBRR.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Oprecht betrokken, vertrouwensvol met een warm hart voor de jeugdbescherming, communicatief vaardig.
 • (Zelf)reflectief, onafhankelijk, onbevooroordeeld, proactief, doortastend en kritisch.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734