Ziekenhuis Gelderse ValleiSolliciteer

2021 Voorzitter Raad van Bestuur

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) onderscheidt zich door in te zetten op de positieve effecten van voeding, bewegen en slaap. ZGV biedt hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk werkt ZGV aan een optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven. Bij deze missie hoort het motto: Gedreven door kennis. Gericht op gezondheid. De centrale locatie is gevestigd in Ede, daarnaast vinden poliklinische behandelingen plaats in Barneveld, Veenendaal en Wageningen.
 
ZGV is een netwerkziekenhuis, hetgeen tot uiting komt in o.a. samenwerking met de huisartsen in de regionale zorgagenda, samenwerking met de GGZ voor het borgen van de beschikbaarheid van acute zorg voor de psychiatrische patiënt en samenwerking met de VV&T als het gaat om ketenzorg ouderen.
 
ZGV heeft zijn profiel van ziekenhuis van voeding, sport en bewegen scherper neergezet door de lancering van SportsValley. SportsValley is het High Performance Medical Centre van ZGV en biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling op maat aan olympiërs, paralympiërs, nationale en internationale topsporters, sporters en beginnende sporters, waarbij ZGV ook investeert in wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zet ZGV in op het doorontwikkelen van het Slaapcentrum als High Performance Partner TeamNL alsmede op het doorontwikkelen van de speerpunten DarmLever Centrum, Reuk- en Smaak Centrum en het inbouwen van de bouwstenen voeding, bewegen en slaap in alle zorg.
 
ZGV typeert zich als een slagvaardig en ondernemend ziekenhuis waar constructief wordt samengewerkt, intern als ook extern in de keten binnen de netwerkorganisatie. Er is veel aandacht voor een cultuur van continu verbeteren, veiligheid en participatie van patiënten en het bieden van verantwoorde zorg.
 
ZGV maakt zich sterk voor maatschappelijk bewust ondernemen en heeft zich gecommitteerd aan de Green Deal zorg. ZGV draagt hieraan bij door op een duurzame manier het energieverbruik te dekken. Bij aanbestedingen is duurzaamheid één van de onderdelen van een programma van eisen.
 
ZGV kent een gezonde financiële huishouding. De organisatie is goed voorbereid om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen. In 2020 werd een omzet gerealiseerd van ruim € 250 miljoen. ZGV ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en zet zich onverminderd in om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden voor mensen die deze zorg echt nodig hebben. De organisatie verwacht dat er voldoende middelen kunnen worden aangewend voor investeringen in mensen, huisvesting, medische installaties en digitalisering.
 
Beleid
De focus in het strategisch beleid voor de komende jaren ligt op de volgende hoofdthema’s:

 • Invulling geven aan ZGVisie: inhoud geven aan de transitie van een productiegedreven ziekenhuis naar een waardegedreven netwerkorganisatie. Waar mensgerichte zorg centraal staat en de zorg waarde voor de patiënt toevoegt.
 • Invulling geven aan de (maatschappelijke en strategische) rol in het netwerk, door het aangaan van samenwerkingen en allianties, en voorop te lopen in het aangaan van regionale ambities t.a.v. preventie en gezondheid.
 • Goed werkgeverschap: inzetten op het behouden en werven van voldoende en gekwalificeerd personeel d.m.v. strategische personeels- en opleidingsplanning en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

 
Bestuur
De voorzitter raad van bestuur en het lid raad van bestuur vormen een collegiaal bestuur, ieder met eigen portefeuilles. De voorzitter en het lid dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
De raad van bestuur hecht aan duale besturing en duaal management met de medische staf. Er is co-bestuur, waarbij de voorzitter en de vicevoorzitter van het bestuur medische staf zitting hebben in de raad van bestuur vergadering. Op bestuurlijk niveau nemen zij belangrijke strategische besluiten in gezamenlijkheid.
 
Het primaire proces is ingericht aan de hand van tien zorgthema’s. Ieder thema wordt geleid door een themamanager en een vakgroepoverstijgend medisch leider op basis van duaal management, waarbij iedere themamanager twee thema’s aanstuurt. Zij worden daarbij door verschillende stafafdelingen geadviseerd en ondersteund. Daar hoort een besturingsfilosofie bij, die uitgaat van denken en werken vanuit het collectief, verantwoordelijkheden die zo laag mogelijk zijn belegd in de organisatie en cultuurwaarden waarin onder meer mensgerichte zorg centraal staat.
 
De raad van bestuur krijgt gewaardeerd advies van de ondernemingsraad, cliëntenraad en verpleegkundige adviesraad.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2019, is te vinden op de website: www.geldersevallei.nl. Het jaarverslag 2020 wordt op korte termijn beschikbaar gesteld.

Functieomschrijving

De raad van bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling na tussen primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij beide bestuurders een deel van de zorgorganisatie aansturen. De voorzitter is intern en extern als eerste aanspreekbaar op het overall beleid van de gehele organisatie. De voorzitter is daarnaast primair verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid. Het lid draagt naast het aansturen van een deel van de zorgorganisatie ook primaire verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoeringsportefeuille (o.a. FI&C en I&A). Daarnaast kunnen zij taken hebben of een bijdrage leveren aan onderwerpen die primair bij de andere bestuurder zijn ondergebracht. Dit laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid onverlet: iedere bestuurder is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het totaal.
 
U bent het boegbeeld van ZGV. U vormt samen met het lid raad van bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Op inhoudelijk vlak is er sprake van een match, waarbij u elkaar kunt aanvullen en versterken. U onderscheidt zich door een visie op de toekomstige zorg en de nieuwe werkwijzen en netwerkrelaties die daarbij horen. U bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering.
 
Uw verbindende kwaliteiten komen tot uiting bij het in stand houden van een evenwichtige en op wederzijds respect gebaseerde relatie tussen de medisch specialisten en de ziekenhuisorganisatie, zowel op de werkvloer als op bestuursniveau.
 
U legt sterk de nadruk op de collectiviteit binnen de organisatie. Indien nodig intervenieert u effectief om de collectiviteit verder te brengen. U geeft leidinggevenden de ruimte, zet ze in hun kracht en stuurt op resultaat, waarbij u vertrouwen toont in de kwaliteit van anderen. U heeft oog en oor voor de positie van de patiënt en van de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid.
 
U legt verantwoording af aan de raad van toezicht.
 
Resultaatgebieden (als raad van bestuur gezamenlijk)

 • Bestendigen van de in gang gezette strategische koers en zorgdragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid met als doel het leveren van excellente zorg in verbinding met de samenleving en de netwerkpartners.
 • Realiseren van een toekomstbestendig zorgportfolio met de juiste zorg op de juiste plaats, waarbij de focus ligt op zinnige zorg en digitalisering.
 • Behouden van de vriendelijke en op de patiënt gerichte sfeer, bevorderen van transparantie en open communicatie waar medewerkers elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken.
 • Waarborgen van de continuïteit van ZGV door het realiseren van duurzame, effectieve en efficiënte inrichting van de zorg- en ondersteuningsprocessen en ervoor zorgdragen dat het ziekenhuis proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Tot ontwikkeling brengen van het groeipotentieel in specifieke speerpunten.
 • Onderhouden van bestaande en aangaan van nieuwe kansrijke netwerkrelaties, die de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening kunnen verhogen.
 • Voeren van overleg ten aanzien van centrale beleidsvorming op strategisch en tactisch niveau met instanties en organen (o.a. collega ziekenhuizen, overheden, brancheverenigingen en zorgverzekeraars).
 • Bevorderen van een cultuur van samenwerking in een lerende organisatie waar mensen met plezier werken en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid door medewerkers wordt gestimuleerd.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de CR, OR en VAR in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

 (specifiek voor de voorzitter)

 • Vervullen van een strategische en initiërende rol bij het monitoren van kwaliteit en veiligheid van zorg en treffen van (tijdige) maatregelen om hierin zo nodig bij te sturen, zodat veilige zorg te allen tijde gewaarborgd is.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en ZGV positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Organiseren van vlot lopende communicatie en samenwerking binnen en tussen de diverse organisatorische eenheden.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht en verder vormgeven van modern zorggovernance.

 Functie-eisen

 • Ervaring op directie-/bestuursniveau met een breed samengestelde zorggerichte portefeuille in een grote en complexe organisatie (bij voorkeur in een ziekenhuisorganisatie).
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Verantwoordelijkheid voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg kunnen dragen op basis van kennis en ervaring.
 • Proactief kunnen aansluiten bij de veranderende klantvraag, heeft een visie op (technologische) innovaties en verschuivingen van zorg etc.
 • Ervaring met het realiseren en in goede banen leiden van complexe veranderingstrajecten en beschikt hiertoe over de benodigde stijlflexibiliteit.
 • Doortimmerde visie op professionele- en persoonlijke ontwikkeling.
 • In staat de bestaande goede werkrelatie met (medisch en verpleegkundig) professionals verder uit te bouwen.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v. medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Beschikt over een relevant netwerk dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

 Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Verbinder en relatiebouwer, zichtbaar en benaderbaar voor de medewerkers op de werkvloer.
 • Besluitvaardig, consistent en koersvast, zet zaken in gang en borgt hetgeen bereikt is.
 • Inspirator voor de organisatie die mensen aanstuurt zonder het “heft” in eigen handen te nemen.
 • Ondernemend, innovatief, zoekt continu naar mogelijkheden voor groei en verbetering en stimuleert dit bij anderen.
 • Goede onderhandelaar en netwerker, die met gezag het debat op het hoogste niveau kan voeren en veranderingen tot stand kan brengen, onder andere in de relatie met stakeholders (zorgverzekeraars, huisartsen, samenwerkingspartners).
 • Organisatiesensitief, transparant, komt ook onder druk tot integere besluiten.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT).

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734