Spaarne GasthuisSolliciteer

2021 Manager Strategie & Beleid

Het Spaarne Gasthuis staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg dichtbij. Het Spaarne Gasthuis is een sociaal innovatief en topklinisch ziekenhuis waar ruim 4.200 mensen 24/7 werken, op drie hoofdlocaties en vier buitenpoli’s. Om het niveau van onze zorg zo hoog mogelijk te houden staat de patiëntgerichte zorg centraal. 
Om dit te kunnen realiseren wordt er in het Spaarne Gasthuis intensief gewerkt aan opleiding en ontwikkeling voor alle medewerkers, alsmede aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Het Spaarne Gasthuis is sterk gericht op de toekomst en bereidt de komende jaren de nieuwbouw van één van de drie hoofdlocaties voor. De zorg is continu in beweging en wij bewegen actief mee. We willen de juiste zorg bieden op de juiste plek; dichter bij huis, of thuis waar dat kan. Om in te spelen op alle ontwikkelingen is een zorgstrategie en medisch beleidsplan uitgewerkt. De zorgstrategie gaat uit van 4 pijlers:
Duurzaam zorgprofiel, Serviceverbetering, Zorg met partners in het zorgnetwerkverband en Zorg naar huis.

Het Spaarne Gasthuis kenmerkt zich als een financieel gezonde organisatie maar staat voor de uitdaging om ook in het huidige en de toekomstige jaren positieve financiële resultaten te blijven boeken en een duurzaam gezond operationeel resultaat te blijven borgen, zodat er structureel voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor investeringen in zorginnovatie en research en er geïnvesteerd kan worden in de uitvoering van het nieuwbouwprogramma.

Voor meer informatie over het ziekenhuis wordt verwezen naar www.spaarnegasthuis.nl.

Functieomschrijving

In het kader van een interne organisatieherziening worden de afdeling Strategie, Sales en Transformatie en de Staf RvB samengevoegd. De nieuwe afdeling SST/Staf RvB zal integraal worden aangestuurd door de Manager Strategie en Beleid. Dit betreft een voorlopige werktitel, de naamgeving kan nog nader worden bepaald.

De nieuwe afdeling SST/Staf RvB bestaat uit de volgende teams:

 • Strategie, beleid (kwaliteit) en programma’s & projecten
 • Marketing & Communicatie: Algemene en interne communicatie, crisiscommunicatie, pers, PR, Marketing, Fondsenwerving, Patiëntenvoorlichting en online, webcare website
 • Sales
 • Innovatie (Spaarne Labs)

De afdeling is een vanzelfsprekende gesprekspartner van het lijnmanagement. De afdeling bestaat uit 40 zelfstandig werkende professionals binnen verschillende disciplines. Er wordt op een gastvrije manier en met passie voor het vak samengewerkt.

Als lid van het 2e echelon management draag je medeverantwoordelijkheid voor de strategie en beleid en de vertaling hiervan naar onze bedrijfsvoering binnen de totale organisatie. Je werkt nauw samen met de managers in het primaire proces en met de managers van de ondersteunende diensten. In de gremia waarin deze managers samenkomen kun je bij uitstek ook een verbindende en voedende rol vervullen en een verbindende en effectieve samenwerking organiseren tussen hen en coördinatoren c.q. hoofden van de programma- en projectteams.

Je geeft direct leiding aan de coördinatoren c.q. hoofden en rapporteert aan de raad van bestuur. Vanuit je strategische adviesfunctie op bestuurlijk niveau richt je een structuur in en organiseer je de processen zodanig dat je scenario’s en strategische keuzes van belang op het juiste moment in de juiste sessie en op het juiste bureau ter tafel kunt (laten) brengen.

Resultaatgebieden

 • De visie en strategie van het Spaarne Gasthuis door ontwikkelen en deze vertalen naar beleid, programma’s en projecten.
 • Zorgdragen voor het ontwikkelen van strategisch verkoopbeleid in nauwe samenspraak met de Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland (MSCK), de raad van bestuur en de afdeling planning & control en dit vertalen naar haalbare voorstellen voor zorgverzekeraars.
 • Tijdig realiseren van contracten met zorgverzekeraars en andere partijen in het kader van zorgverkoop.
 • Positioneren van het zorgportfolio bij verzekeraars, huisartsen en patiënten, monitoren van de zorgmarkt en identificeren van marktkansen,zorgdragen voor marketing-, concurrentie- en marktanalyses en voor de vertaling ervan naar stuurinformatie.
 • Ontwikkelen van communicatiebeleid en zorgdragen voor de juiste communicatie in- en extern en inzet van communicatiemiddelen.
 • Ontwikkelen en implementeren van Spaarne Gasthuis-beleid op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
 • Vanuit Spaarne Labs korte innovatieve experimenten opzetten in co-creatie met patiënten, collega’s, startups en partners en ondersteunen van programma’s.
 • Uitvoering geven aan de jaarplanning aan de hand van vastgestelde resultaatafspraken.
 • Uitbrengen van kwalitatief hoogwaardige en realiseerbare adviezen en voorstellen over welke veranderingen in de organisatie noodzakelijk zijn.
 • Sturing en richting geven aan een vooruitstrevende en resultaatgerichte cultuur op de afdeling, gebaseerd op het geven van mandaat,eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • Samen met de coördinatoren c.q. hoofden zorgen voor een proactieve, doelmatige en kwalitatief goede dienstverlening.

Functie-eisen

 • Afgeronde academisch opleiding, in een voor de functie relevante richting.
 • Meerjarige ervaring als manager/directeur in een (eind)verantwoordelijke leidinggevende functie in een complexe organisatie, bij voorkeur een ziekenhuis.
 • Ervaring met verandermanagement, vernieuwing en het bouwen aan inhoud en teamvorming.
 • Vakinhoudelijk expert, ruime kennis van en ervaring met de zorgverkoopmarkt alsmede met het initiëren en beoordelen van markt- en portfolio vraagstukken.
 • Kennis van en ervaring met strategieontwikkeling, kwaliteitsbeleid en programmamanagement.
 • Kennis van en affiniteit met marketing en communicatie vraagstukken.
 • Sterk in situationeel leiderschap, in staat om medewerkers te motiveren en te stimuleren.
 • Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten.

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 1. Je hebt senioriteit en bent een strategisch en onafhankelijk denker: je overziet het geheel en hebt inzicht in samenhang. Je denkt in scenario’s en werkt naar lange termijn oplossingen.
 2. Je bent gericht op samenwerking; binnen de afdeling SST/Staf RvB, met de collega-managers, de MSCK en binnen het Spaarne Gasthuis als geheel. Je denkt vanuit de Spaarne Gasthuis strategie en doelen.
 3. Je bent een verbinder en je houdt continu feeling met de werkvloer.
 4. Je bent sterk in het opzetten en werkend maken van effectieve structuren en processen.
 5. Je beschikt over executiekracht: je neemt verantwoordelijkheid voor het realiseren van resultaten en betrekt anderen hierbij vanuit integraliteit zonder het proces uit het oog te verliezen. Want je begrijpt het belang van een betekenisvol proces doorlopen om draagvlak en energie te blijven creëren.
 6. Je bent een doorzetter, evenwichtig en transparant.
 7. Je hebt plezier in de breedte. Je bent een vakvrouw/-man op het gebied van sales/zorgverkoop zonder daarbij op de stoel van de professionals te gaan zitten.
 8. Je bent in staat om in complexe strategische onderhandelingssituaties een breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen. Je bent een stevig onderhandelaar en bent in staat om vanuit zakelijke argumentaties als volwaardig gesprekspartner op alle niveaus te functioneren en substantieel bij te dragen aan de meest gunstige contractvoorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt ingeschaald op het niveau FWG 80 op basis van de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck. 

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant 
T: 0850 – 734 734