TreantSolliciteer

2021 Manager Kwaliteit en Veiligheid

Treant Zorggroep (hierna: Treant) levert ziekenhuiszorg en langdurige zorg vanuit 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg en thuiszorg. Samen met andere zorgpartners wordt zorg geleverd, dichtbij huis als het kan en verder weg als dat nodig is. Ruim 300.000 inwoners van de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal kunnen bij Treant terecht voor de best mogelijke zorg. Binnen Treant werken 240 medisch specialisten en 5.900 medewerkers die zich dagelijks inzetten om deze zorg mogelijk te maken. Kernwaarden, die de leidraad vormen voor het handelen binnen Treant, zijn duidelijk, ondernemend, betrokken en gastvrij.
 
Treant ontwikkelt zich inmiddels tot een financieel stabiele zorgorganisatie. Treant realiseerde in 2020 een totale omzet van ca. € 460 miljoen. De organisatie is goed voorbereid om de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis op te vangen en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve financiële resultaten, zodat er voldoende middelen kunnen worden vrijgemaakt voor innovatie en investeringen.
 
Strategie
Treant staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Op landelijk niveau vragen vraagstukken als decentralisatie, substitutie en kwaliteitseisen toenemend de aandacht van de organisatie. Ook de regionale demografische ontwikkelingen zijn de komende jaren van grote invloed op de organisatie van de care én cure.
 
De belangrijkste ambitie voor de komende jaren is het beschikbaar houden van de zorg in de regio Drenthe en Zuidoost Groningen. In nauwe samenwerking met ketenpartners is in 2019 een plan voor de regio ontwikkeld. Voor Treant Ziekenhuiszorg heeft dit geleid tot een aanpassing van de infrastructuur en functie van de drie Treant ziekenhuislocaties. Door per locatie te specialiseren stijgt de kwaliteit en doelmatigheid en kunnen wachtlijsten worden ingekort. Tegelijkertijd wordt de verbinding tussen cure en care verder versterkt.
 
Treant ontwikkelt de 1e helft van 2021 een nieuw strategisch meerjarenbeleid dat richting geeft aan de verdere ontwikkeling en strategische keuzes voor Treant. Intern wordt ingezet op het verder stroomlijnen en optimaal op elkaar afstemmen van processen binnen de ziekenhuizen en tussen de ziekenhuizen en de care-locaties, met als doel het waarborgen van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de geleverde zorg.
 
Kwaliteit en veiligheid van zorg staan bij Treant voorop. De organisatie is volledig NIAZ- en PREZO-gecertificeerd.
 
Organisatiestructuur
De algemene en dagelijkse leiding van Treant is in handen van de raad van bestuur. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van afspraken en beleid.
 
De raad van bestuur bestaat uit 3 leden:

 • Paula Nelissen, CEO
 • Ron Akkerman, CFO
 • Refik Kaplan, CMO

 
De raad van bestuur legt verantwoording af aan en wordt geadviseerd door de raad van toezicht.
 
Treant kenmerkt zich door korte lijnen, verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij het primaire proces, integraal management en directe contacten tussen leidinggevenden en medische professionals.
 
Treant Ziekenhuiszorg is in acht portefeuilles onderverdeeld met daarin een aantal (bij elkaar passende) specialismen. Ieder specialisme is een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE). De manager bedrijfsvoering geeft leiding aan de RVE’s samen met een medisch manager per RVE. Het derde echelon wordt ingevuld door hoofden, ondersteund door senioren in de dagelijkse coördinatie binnen de teams.
 
Treant Care is verdeeld in de RVE Woonwijkcentra en RVE Expertise- en revalidatiecentra, elk aangestuurd door een manager Care in samenwerking met een medisch manager (Specialist Ouderengeneeskunde).
Het derde echelon wordt ingevuld door (locatie-)hoofden.
 
Alle RVE’s worden ondersteund en gefaciliteerd door de ondersteunende diensten. Voor één van deze ondersteunende diensten; Bureau Kwaliteit & Veiligheid zijn wij op zoek naar een manager.
 
Meer informatie
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en strategienota’s, is te vinden op www.treant.nl

Functieomschrijving

Waar ga je werken
Je geeft leiding aan de centrale stafafdeling Bureau Kwaliteit en Veiligheid (BK&V). De afdeling is in de afgelopen periode aangestuurd door een Interim Manager die vanuit een duidelijke visie en een geïntegreerde aanpak van Care en Cure een positieve bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en positionering van het huidige team. Recent heeft de organisatie een aantal belangrijke certificeringen behaald van waaruit weer verder gebouwd kan worden.
 
De afdeling is onlangs gaan werken in expertiseteams: Calamiteiten, VIM, In- en externe audits, PRI, Patiënten-participatie (incl. klachtbemiddeling), I-prova, Documentbeheer, Transparantie, Zorgprogrammering, Kwaliteit medische technologie en Accountadvisering. Een expertiseteam ondersteunt en adviseert zowel de Care en de Cure over dit specifieke onderdeel.
Deze werkwijze zorgt voor meer focus, zichtbaarheid en effectiviteit maar behoeft nog verdere ontwikkeling tot een bloeiende, proactieve stafafdeling die in control is in al haar processen en optimaal is aangesloten bij de lijn.
De totale bezetting van de afdeling is 25 fte.

Wat ga je doen
Je zorgt voor (strategische) ontwikkeling en voortdurende verbetering van de kwaliteit en veiligheid binnen de hele organisatie (Cure en Care) en geeft hiertoe leiding aan de stafafdeling BK&V. Je herkent je in de Treant kernwaarden: betrokken, duidelijk, ondernemend en gastvrij.
 
Als Manager Kwaliteit en Veiligheid heb je een strategische rol met betrekking tot de core business van Treant. Je bent verantwoordelijk voor optimale werking van het kwaliteitsmanagementsysteem, het integraal risicomanagement en het kwaliteitsbeleid van Treant. Daarnaast ben je initiërend en medebepalend waar het de totstandkoming van een continue verbetercultuur betreft.
 
Je bent het boegbeeld (intern en extern) op het gebied van kwaliteit en veiligheid en risicomanagement. Je hebt visie en een breed (landelijk) netwerk. Je ontwikkelt hiertoe met het team en in samenwerking met de lijn optimale systemen (afspraken, instrumenten en processen) op strategisch, tactisch en operationeel niveau en draagt verantwoordelijkheid voor organisatie-brede, bedrijfs-kritische en complexe projecten op dit gebied.
 
Je zorgt dat het kwaliteits- en risicomanagementsysteem van Treant effectief werkt waardoor de zorgverlening voldoet aan alle indicatoren, (wettelijke) vereisten, uitgangspunten en kaders. Dit betekent dat je een integraal werkende set van systemen realiseert waardoor informatie elkaar aanvult en dreigende knelpunten vroegtijdig worden gesignaleerd en opgepakt. En bij ontwikkeling en borging zorg je voor optimale betrokkenheid van het MT en de lijnorganisatie, zodat beleid en systemen door iedereen worden omarmd en gehanteerd.
 
Je stimuleert een levendige verbetercultuur binnen de organisatie zodat de focus ligt op het continu verbeteren van kwaliteit en patiëntveiligheid en de bewustwording ervan wordt verhoogd. Je verbindt Treant en het MSCT (Medisch Specialisten Collectief Treant) op het gebied van kwaliteit en veiligheid en spreekt alle betrokkenen aan op hun verantwoordelijkheden en eigenaarschap voor de inhoud van de zorg.

Je adviseert de raad van bestuur tijdig gevraagd en ongevraagd, over het integrale kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmanagementsysteem. Je rapporteert over de stand van zaken en over de daarop te nemen acties voor Treant, signaleert knelpunten en volgt ontwikkelingen en behoeften in de zorg.
 
Je doet dat binnen het vastgestelde budget en zorgt dat alle ingezette middelen en medewerkers een efficiënte en effectieve bijdrage leveren aan de resultaten van de afdeling. Je betrekt de lijn proactief bij de ontwikkeling van beleid en systemen zodat urgentiebesef en enthousiasme ontstaat. Je stimuleert en motiveert medewerkers om signalen, knelpunten en indicatoren om te zetten in acties en verbeteringen. Je zorgt dat medewerkers betrokken zijn en werkplezier ervaren.
Dit houdt eveneens in dat je in staat bent om grenzen aan te geven, stelling te nemen en de gekozen lijn vast te houden.
 
De stafafdeling BK&V valt als ondersteunende dienst rechtstreeks onder de raad van bestuur. Als manager Kwaliteit en Veiligheid ben je lid van het MT van Treant.
 
Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding, zoals gezondheidswetenschappen, bedrijfskunde of (para)medisch.
 • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem in een grote, complexe zorgorganisatie en meerdere jaren ervaring als leidinggevende van een hoogopgeleide stafafdeling.
 • Beschikt over een heldere visie op de ontwikkeling en aanpak van kwaliteit en veiligheid in een complexe zorgorganisatie, in staat om mee te bewegen met de (in- en externe) ontwikkelingen.
 • In staat in hoofdlijnen overzicht te creëren en te bewaken over de ingezette trajecten en hun resultaten, stuurt hierop bij en biedt hulp en ondersteuning, zonder taken over te nemen.
 • In staat om de verschillende belangen binnen de organisatie bij elkaar te brengen en te verbinden.
 • Ervaring in projectmatig werken en beschikt over analytisch vermogen.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Verbindende persoonlijkheid, enthousiast, optimistisch, ambitieus.
 • Inspirerend en motiverend, handelt vanuit gelijkwaardigheid.
 • Klantgericht, resultaat- en kwaliteitsgericht.
 • Samenwerkingsgerichte teamplayer en netwerker, hecht veel belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Organisatiesensitief, integer en diplomatiek, gevoel voor verhoudingen.

 
Arbeidsvoorwaarden
Treant biedt marktconforme arbeidsvoorwaarden, op basis van de cao Ziekenhuizen. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring volgens FWG 75.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze gesprekken zullen plaatsvinden met een selectie – en een adviescommissie.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Frank ten Oever, Partner
Stephanie van Houtert, Personal Assistant
T: 0850 – 734 705