DriestroomSolliciteer

2021 Lid Raad van Toezicht – Financiën

Driestroom ondersteunt mensen met een ontwikkelings- en/of ondersteuningsvraag, van jong tot oud. Driestroom biedt begeleiding en behandeling aan cliënten met een (verstandelijke) beperking. Daarnaast richt Driestroom zich ook op dienstverlening aan de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Alledaags geluk, de menselijke maat, evenwaardigheid, deskundigheid, veiligheid en maximale zelfstandigheid zijn leidend voor de keuzes van Driestroom. Driestroom is een organisatie van en voor mensen. De organisatie sluit mensen aan wie zij ondersteuning biedt in haar hart, werkt doelgericht en samen met hen aan hun ontwikkeling en gaat zorgvuldig en adequaat om met hun beperkingen en communiceert daar open en eerlijk met elkaar en met alle betrokkenen over. Om met elkaar tot verantwoorde keuzes, goede ondersteuning en draagvlak bij alle betrokkenen te komen. Binnen de beschikbare middelen ondersteunt Driestroom zoveel mogelijk mensen met een beperking op een zo goed mogelijke manier bij het realiseren van alledaags geluk op het gebied van wonen, werken, leren en welzijn.

Driestroom werkt vanuit de volgende vier kernwaarden:

 • Groots in het klein, want onze persoonlijke benadering verandert vele levens
 • In contact, want we luisteren naar wat je zegt en we zien wat je bedoelt
 • Bevlogen, want voor jou zetten we graag een stapje extra
 • Eigenzinnig, want we denken áltijd in mogelijkheden

Driestroom heeft ruim 130 locaties in de regio van Arnhem, Nijmegen, land van Maas en Waal, kop van Noord Limburg en voorste deel van de Achterhoek, waarvan we bij ca. 90 locaties werken met mensen in loondienst en ruim 40 locaties gerund worden door zorgondernemers (franchisenemers). Met DTT (Discrete Trial Teaching) training en de franchiseketen, waaronder Driestroomhuizen, is Driestroom landelijk actief. De totale franchiseketen bestaat uit circa 150 zorgondernemers. Aan cliënten wordt ondersteuning geboden bij wonen (thuis of bij Driestroom), bij dagbesteding/werk, op school, bij bedrijven (begeleid werken) en bij vrijetijdsbesteding. In 2020 bood Driestroom ook ambulante begeleiding aan een beperkt aantal cliënten vallend onder de forensische zorg, als zorgaanbieder voor de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Beleid, bestuur en interne organisatie
Driestroom zit voorop in de markt in Nederland vanwege de aanwezigheid van een omvangrijke franchiseketen, de grote en bewuste diversiteit in producten en een bijzondere constellatie. Het is belangrijk dat deze koploper positie behouden wordt en verder uitgebouwd kan worden. Daarnaast heeft Driestroom de visie dat bestuurders en sleutelfiguren goed zichtbaar moeten zijn op de werkvloer, te weten bij de teams, de franchisenemers, externe stakeholders en voor genoemde belanghebbenden makkelijk benaderbaar zijn.

Het creëren van hechting, binding en samenhang in de sterk gedecentraliseerde Driestroom organisatie heeft prioriteit. De combinatie van de groei naar een omzetniveau van ca. € 130 miljoen, waarbij de omzet van de franchiseketen de omzet van de stichting overstijgt, leidt tot de uitdaging om het kleinschalige en innovatieve karakter van Driestroom te behouden. In november 2018 is de coöperatieve vereniging van franchisenemers opgericht. De zichtbaarheid en nabijheid, medezeggenschap van de zorgondernemers, maar ook het behoud van innovativiteit en kleinschaligheid is verder versterkt door het aanstellen van zeven bestuursleden van de coöperatie.

Driestroom hanteert Governance Code Zorg 2017 voor de richting en inrichting van het bestuur en haar adviserende en toezichthoudende organen. Als bestuursmodel hanteert Driestroom het Raad van Toezicht-/ Raad van Bestuursmodel. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Er is sprake van een tweehoofdig, collegiaal bestuur. Beide bestuurders sturen een deel van de organisatie integraal aan.

De Raad van Bestuur draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid en stuurt het managementteam aan. Driestroom heeft conform de Wet Ondernemingsraden een Ondernemingsraad. In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) kent Driestroom een Centrale Cliëntenraad. Binnen beide medezeggenschaporganen is aandacht voor medezeggenschap nieuwe stijl en de betekenis van het orgaan met oog op de organisatieontwikkeling.

De organisatiestructuur van Driestroom past bij haar visie op de ondersteuningsbehoefte van de cliënten. Dat betekent dat degenen die in contact staan met de cliënt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben die hen voldoende regelcapaciteit geven om aan de ondersteuningsbehoefte te voldoen. De medewerkers werken zelfstandig in resultaatverantwoordelijke teams. De ondersteunende diensten van Driestroom hebben zich succesvol doorontwikkeld tot een stevige backbone om zo de groeiende Driestroomorganisatie en al haar entiteiten goed te bedienen.

Financiën en kerngegevens
Driestroom kent een complexe financieringsstructuur grotendeels op basis van Wlz, Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet. Bij Driestroom (met een aantal dochterondernemingen en deelnemingen) zijn ruim 1.200 medewerkers / 793 fte werkzaam voor circa 3.500 cliënten, ondersteund door een groot aantal (ca. 200) vrijwilligers. De bedrijfsopbrengsten zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 en komen uit op een omvang van circa € 120 miljoen (2019: € 110 miljoen).

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening 2020, zijn te vinden op www.driestroom.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van Driestroom, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, een en ander conform statuten en reglement. De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur ongeveer zeven keer per jaar. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur om zijn eigen functioneren te evalueren. Daarnaast wordt het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd. De Raad van Toezicht heeft eenmaal per jaar een gesprek met de OR en met de CCR. 

De Raad van Toezicht van Driestroom bestaat op dit moment uit zeven leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Er zijn drie commissies binnen de Raad van Toezicht: een remuneratiecommissie, een auditcommissie Financiën en een commissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke dienstverlening. 

Het is van belang dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

De taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, met als doel waarde toe te voegen. Toezicht wordt gehouden op tenminste:

 • de realisatie van de doelstellingen van de organisatie;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de opzet en de beheersing van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en optreden als klankbord;
 • het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatorische en investeringsbeslissingen;
 • het vervullen van de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

 • herkent zich in de missie en ambities van Driestroom;
 • academisch denk- en werkniveau; 
 • bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten; 
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; is maatschappelijk actief; 
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • heeft goede kennis van de Governancecode Zorg en handelt hiernaar in de praktijk; 
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen; 
 • vermogen en attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur; 
 • verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en heeft integriteit hoog in het vaandel; 
 • beschikking over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau; 
 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor de invulling van de functie; 
 • beperkt aantal nevenfuncties/toezichthoudende functies;
 • gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht, open stijl van communiceren;
 • staat open voor kritische (zelf)reflectie.

Op korte termijn ontstaat één vacature binnen de raad van toezicht, voor het financieel profiel. De vacature is ook voor de rol van voorzitter van de auditcommissie financiën. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure. De raad van toezicht wil een diverse samenstelling van de raad, waaronder mensen met biculturele achtergrond, variatie in leeftijd, verdeling man/ vrouw. Dit zal meegenomen worden in de procedure van de werving en selectie van een nieuw lid raad van toezicht.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied financiën

 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
 • Ervaring met complexe zorgorganisaties waarbij sprake is van diverse financieringsvormen. Bij voorkeur ervaring met verschillende ondernemingsvormen, o.a. met franchisenemers.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Beschikt over een ‘helicopterview’ en kan zich op hoofdlijnen een oordeel vormen over het door de Raad van Bestuur voorgestelde en gevoerde beleid.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Na de voorselectie worden de curricula vitae van geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht. Op basis hiervan wordt besloten welke kandidaten worden uitgenodigd voor de selectiegesprekken. Deze selectiegesprekken zullen plaats vinden op 7 september 2021 in de ochtend vanaf 09.00.

Een referenten- en/of integriteitsonderzoek (w.o. VOG) maakt onderdeel uit van de procedure. Het streven is de procedure in september 2021 af te ronden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner, marjasuur@suurcompany.nl
Monica van der Ven, Personal Assistant, monicavanderven@suurcompany.nl
T: 0850 – 734 734