2021 Lid Raad van Toezicht – Bedrijfsvoering

Als Brabantse stichting ondersteunt Lunet zorg mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.700 cliënten van alle leeftijden rekenen op Lunet zorg voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Dagelijks staan bijna 2.650 professionals en 1.100 vrijwilligers voor hen klaar, op bijna 100 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in regio Zuidoost-Brabant.
 
Samen werken aan een goed leven van de cliënt staat bij Lunet zorg centraal. Een goed leven lijkt heel gewoon, maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Mensen met een beperking – fysiek, mentaal, sociaal – hebben het vaak moeilijker om zich staande te houden in deze snel veranderende wereld. Als erkend specialistische instelling zorgt Lunet zorg voor hen. Ze rekenen op Lunet zorg voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd. Daarbij handelt Lunet zorg niet vanuit de beperking, maar wordt gekeken naar wat wél kan. Hiervoor heeft Lunet zorg methodes ontwikkeld vanuit de wetenschap en de praktijk. Lunet zorg werkt graag samen daar waar het kan. Zo blijven de kosten voor iedereen betaalbaar en ligt een goed leven voor iedereen binnen handbereik.
 
Toekomstbestendige woningen, vernieuwing van de infrastructuur en meer toepassing van slimme technologie zijn nodig om ook in de toekomst kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking te kunnen blijven leveren. Bij Lunet zorg is de inzet van technologie altijd ondersteunend en met veel aandacht voor menselijke warmte en zorgzaamheid.
 
De organisatie kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen met de inzet van de Lean-methodiek te realiseren verwacht Lunet zorg de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie en voor de uitvoering van de toekomstige nieuw- en verbouwplannen.
 
De komende jaren zal een slag worden gemaakt naar een nieuwe vorm van verbindend leiderschap. Bij Lunet zorg hebben zorgprofessionals ruimte om de zorg samen met de cliënt goed te organiseren. De focus zal m.n. liggen bij het optimaal faciliteren en het verder ontwikkelen van de aansturing van de zorgteams in het primaire proces. Leidinggevenden spelen hierbij een cruciale rol en ondersteunen en stimuleren daarnaast de dialoog tussen de cliënt en de zorgprofessionals.
 
Organisatiestructuur
Lunet zorg wordt momenteel bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Lunet zorg bestaat uit de zorgdivisies Specialistische zorg (woonparken) en Wonen & Zorg (wonen in wijken en dorpen)/DANK (Dagbesteding, Ambulante zorg, Nachtzorg, Kind & Jeugd). Lunet zorg kent een eigen gezondheidscentrum en een afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Daarnaast kent Lunet zorg de divisies Human Resource Management (HRM), Financiën, ICT & Facilities, Nieuwe Dienstverlening en Strategie & Zorgontwikkeling.
 
Elke divisie wordt geleid door een directeur. De directeuren primair proces en stafafdelingen vormen samen het directieteam (DT). Het directieteam heeft periodiek overleg met de Raad van Bestuur en secretaris Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur en secretaris Raad van Bestuur hebben periodiek zowel formeel- als informeel overleg. De directeuren hebben een eigen periodiek overleg met hun managers. Lunet zorg heeft een Ondernemingsraad. Daarnaast kent Lunet zorg cliëntenraden en cliëntvertegenwoordigersraden op centraal niveau en op clusterniveau.
 
Meer informatie
Meer informatie, o.a. het jaarverslag en het organogram, is te vinden op de website: www.lunetzorg.com

Functieomschrijving

Lunet zorg hanteert de Zorgbrede Governancode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. In de uitoefening van zijn taken ziet de Raad van Toezicht in het bijzonder toe op:

 • de continuïteit van de organisatie;
 • de realisatie van de statutaire doelstellingen van de organisatie;
 • de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de instelling;
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verantwoording en sturing;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de verhouding met belanghebbenden zoals cliënten en werknemers en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Centraal staat het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat Lunet zorg haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. De leden van de Raad van Toezicht opereren als kritische gesprekspartners van de bestuurders, adviseren gevraagd en ongevraagd en kunnen elk vanuit eigen expertise kansen en risico’s vroegtijdig signaleren en agenderen.
 
De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 4 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Om de benodigde expertises en deskundigheid te waarborgen binnen de Raad, zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd; te weten bestuurlijke ervaring, financiën, kwaliteit en veiligheid, zorg(markt), zorgvastgoed en bedrijfsleven. Omdat er gewerkt wordt met een trapsgewijs systeem van aan- en aftreden leden Raad van Toezicht, blijven de diverse disciplines binnen de Raad gewaarborgd
 
De Raad van Toezicht werkt met een viertal commissies (Selectie- en benoemingscommissie, Remuneratiecommissie, Auditcommissie Financiën, Commissie Kwaliteit en Veiligheid) waarin leden van de Raad zitting hebben. Afhankelijk van de betreffende commissie en de te bespreken onderwerpen, worden de vergaderingen bijgewoond door een bestuurder, directeur of andere medewerker. De commissies hebben een voorbereidende- en adviserende rol voor de Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid voor besluitvorming ligt bij de volledige Raad van Toezicht.
 
Belangrijke strategische thema’s waaraan de Raad van Toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • Verstevigen van de positie van Lunet zorg als aantrekkelijke werkgever alsmede een proactieve arbeidsmarktbenadering gericht op het binden en boeien van (jonge potentiële) medewerkers.
 • Optimaal faciliteren en verder ontwikkelen van de aansturing van de zorgteams in het primaire proces.
 • De inzet van innovatieve zorgtechnologie met aandacht voor een goede balans tussen sociale en technologische innovatie.
 • De uitvoering van de vernieuwing van het vastgoedbestand op de woonparken.

 
Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan Lunet zorg stellen.

 
Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de Raad van Toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Bedrijfsvoering, tevens beoogd voorzitter van de Auditcommissie Financiën

 • Ruime ervaring met een breed samengestelde bedrijfsvoeringsportefeuille.
 • Bij voorkeur ervaring als zorgbestuurder, ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Bij voorkeur affiniteit/ervaring met vraagstukken op het gebied van HR, o.a. wat betreft sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren, heeft een visie op leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers.
 • Bij voorkeur kennis en ervaring op strategisch niveau op het gebied van huisvesting in de zorg, in staat om investeringsbeslissingen inzake vastgoed te beoordelen in het licht van verantwoorde vermogensparameters en toe te zien op het kostenefficiënt benutten van vastgoed.
 • Bij voorkeur door werk en/of wonen verbonden aan de regio waarin Lunet zorg actief is.

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Een sociaal persoon, iemand die geeft om andere mensen – met en zonder verstandelijke beperking.
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief en verstaat de kunst van het ‘tegendraads’ meedenken.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.
 • Soepel in de omgang, open houding en gevoel voor humor.
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734