Zonnehuisgroep VlaardingenSolliciteer

2021 Lid Raad van Toezicht

Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZGV) is een middelgrote zorgorganisatie, gevestigd in Vlaardingen. Met vier
verpleeghuizen, een revalidatiecentrum, een verpleeghuis voor jongeren met NAH en thuiszorg biedt ZGV met haar 931 medewerkers en 616 vrijwilligers een breed scala aan zorg en diensten binnen de gemeente Vlaardingen en omstreken.
 
ZGV heeft de ambitie om persoonsgerichte zorg op maat te bieden en bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen met een hulpvraag. Dat realiseert zij met hulp en zorg aan huis, met revalidatie, behandeling én met zorg en wonen in haar locaties. Mensen met een hulpvraag staan bij ZGV centraal en voeren zoveel als mogelijk de regie over hun eigen leven. Familie, vrienden, vrijwilligers en medewerkers dragen daaraan bij. Samen vormen ze een zorggemeenschap. De medewerkers zijn vriendelijk en klantgericht. Er is veel vakmanschap en er zijn veel goede ideeën. Dit straalt de organisatie ook echt uit.
 
ZGV staat voor betrokkenheid, betrouwbaarheid en samen doen, verantwoordelijkheid, doelmatigheid en persoonsgerichtheid. De kernkwaliteiten zijn vriendelijkheid, vakmanschap, ondernemingszin, klantgerichtheid, lokaal werken en eigenaarschap.
 
De kracht van de organisatie is gelegen in:

 • de visie op zorg waarin kwaliteit van bestaan richtinggevend is;
 • de menselijke maat in schaalgrootte van de organisatie als geheel en in de uitwerking van de visie, met hechte, kleine woongroepen op sommige van de locaties;
 • haar vooruitstrevende karakter door zeer vroegtijdig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen;
 • haar goede lokale en regionale positie.

 ZGV is een financieel gezonde organisatie en kent een stevig weerstandsvermogen. In 2020 bedroeg de omzet ruim € 52 miljoen en het financieel resultaat was ca. € 1,0 miljoen. Ook voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht de organisatie positieve financiële resultaten te boeken en het weerstandsvermogen op peil te houden. Er zijn voldoende mogelijkheden om te investeren in zorginnovatie en uitvoering te geven aan het omvangrijke bouwprogramma.
 
Uitdagingen voor ZGV
Bij ZGV wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het geactualiseerde strategisch beleid voor de jaren 2021-2025. Onderstaande onderdelen vormen voor de nabije toekomst belangrijke opgaven en hebben ook gevolgen voor het te ontwikkelen beleid van de organisatie:

 • vormgeven en uitwerken van de transitie Ouderenzorg, teneinde een financieel gezonde organisatie te behouden;
 • medewerkers begeleiden in hun ontwikkeling naar eigenaarschap, zodat zij kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie;
 • Lean verder in de organisatie verankeren; 
 • een goede kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid;
 • enkele omvangrijke bouwprojecten, die bijdragen aan de visie op zorg.

Organisatiestructuur
ZGV kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door een directie, bestaande uit de directeur Zorg & Behandeling en de directeur Bedrijfsvoering, en door de manager HR en de bestuurssecretaris. De Centrale Cliëntenraad als ook de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad en de Vrijwilligersraad worden nauw bij de beleidsbepaling en – uitvoering betrokken en voeren regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.
 
Meer informatie, waaronder het kwaliteitsverslag en de jaarrekening 2019, is te vinden op www.zgvlaardingen.nl

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken.
De principes van de Governance Code Zorg vormen de basis voor het reglement van de Raad van Bestuur en de
Raad van Toezicht.
 
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit vijf personen en heeft regelmatig overleg met de bestuurder, gedeeltelijk in aanwezigheid van de directie. Daarnaast spreekt de RvT jaarlijks met de Ondernemingsraad, met de Centrale Cliëntenraad en met de Vrijwilligersraad.
 
De RvT voelt zich betrokken bij ZGV en acteert als kritisch sparring partner van de Raad van Bestuur. De RvT-leden zijn professioneel, verbindend, betrokken, dichtbij doch rol zuiver. De RvT ziet er op toe op welke wijze ZGV vorm en inhoud gaat geven aan die toekomst van zorg zodat er zichtbaar en aantoonbaar maatschappelijke toegevoegde waarde wordt gecreëerd. De RvT opereert als eenheid en neemt gezamenlijk verantwoordelijkheid. Er zijn derhalve geen specifieke portefeuillehouders binnen de RvT, maar wel complementaire competenties.
 
De RvT van ZGV:

 • houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie;
 • adviseert, gevraagd en ongevraagd, de bestuurder;
 • de Governancecode Zorg is leidraad voor de verhouding raad van toezicht – raad van bestuur;
 • is integraal betrokken bij verschillende onderwerpen en neemt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het kernthema ‘kwaliteit van zorg’;
 • participeert in relevante werkgroepen en overleggen binnen ZGV;
 • heeft een auditcommissie, een commissie kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie.

 
De hiervoor genoemde strategische ontwikkelingen/uitdagingen bepalen in belangrijke mate de ‘agenda’ van de RvT. Ook vormen het opleiden en ontwikkelen, en binden en boeien van medewerkers een blijvend punt van zorg en aandacht. Men heeft een vergaderrooster van ca. 9 keer per jaar, acteert hierin professioneel en efficiënt. Vergaderingen vinden plaats aan het eind van de middag. Daarnaast is men aanwezig op belangrijke informele momenten.
 
Algemeen profiel lid RvT

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. 
 • Affiniteit met het sociaal maatschappelijk belang en de VVT-sector in het bijzonder.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan ZGV stellen.
 • De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van ZGV en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en bij te dragen aan de visie- en beleidsontwikkeling van ZGV.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gebruik makend van elkaars complementariteit.
 • Goed abstractieniveau, kennis van maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.

 
In verband met het vertrek van een lid RvT is er momenteel een vacature binnen de RvT. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.
 
Specifiek profiel lid RvT, aandachtsgebied Bedrijfsvoering

 • Ruime ervaring met een breed samengestelde bedrijfsvoeringsportefeuille.
 • Bij voorkeur ervaring als directeur/bestuurder in de GGz- of de VG-sector, ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Bij voorkeur kennis van / ervaring met strategisch vastgoedbeleid, meer in het bijzonder met de financiering ervan, en kijkt kritisch naar het handhaven van verantwoorde vermogensparameters.
 • In staat om vernieuwend (mee) te denken, heeft een visie op procesinnovatie in relatie tot de inzet van moderne technologie.

 
Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de RvT:

 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van ZGV en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen. 
 • Wacht niet af, neemt zelf initiatief, triggert en stelt opbouwend-kritische vragen.
 • Beschikt over een sterk innovatief vermogen, in staat om als kritisch sparring partner diverse mogelijke toekomstscenario’s van ZGV te beoordelen.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënt en de medewerker.
 • Professionaliteit, humor, reflectievermogen en gelijkwaardigheid.

 
Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
 
In overleg met de Raad van Toezicht worden kandidaten uitgenodigd die in aanmerking komen voor een gesprek
met de selectiecommissie.
 
Tevens vindt een gesprek plaats met een afvaardiging van de Ondernemingsraad.
 
De uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
 
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734