Rivas ZorggroepSolliciteer

2021 Directeur Langdurige Zorg

Rivas Zorggroep levert naast ziekenhuiszorg een breed pakket van woonzorg, wijkverpleging en verpleeghuiszorg aan cliënten in Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Meer dan 4.500 medewerkers, 94 medisch specialisten en bijna 1.600 vrijwilligers bieden patiënten en bewoners goed geregelde zorg. Dichtbij en volgens een hartelijke, persoonlijke en kleinschalige aanpak. Dit alles vanuit een passie voor hun cliënten én hun vak. De cultuur van de organisatie is warm, mensgericht, trots en informeel.
 
Met ketenzorg inspelen op de ontwikkelingen in het zorglandschap blijkt door de afgelopen 20 jaar heen de kracht van Rivas. De organisatie creëert voor de cliënt telkens toegevoegde waarde door alle zorg goed op elkaar af te stemmen. Dit wordt niet alleen door cliënten gewaardeerd, maar ook door zorgpartners en collega zorgorganisaties in de keten. Het inspireert andere zorgorganisaties om bij Rivas te komen kijken. Langdurige Zorg wordt geboden op 17 locaties in de regio, volgens de principes van Planetree, Omgevingszorg, Kleinschalige zorg en Gewoontegetrouw.
 
De missie van Rivas is de beste zorg te realiseren; mensgericht, veilig, dichtbij en op het juiste moment. Samen met ketenpartners verbetert Rivas voortdurend de zorg en draagt de organisatie bij aan de gezondheid van de inwoners in de regio; duurzaam en betaalbaar. De kernwaarden waaruit de medewerkers bij Rivas er iedere dag naar streven om de best mogelijke zorg voor de cliënten te bieden zijn:

 • Veiligheid – De basis voor alle vertrouwen;
 • Hoffelijkheid en Uitstraling – De toon die de muziek maakt en de inhoud zichtbaar gemaakt;
 • Samen – samen met cliënten, samenwerken binnen de organisatie, samen in het netwerk, samen in de regio;
 • Plezierig werken – De bron van individuele inspiratie;
 • Doeltreffend en Doelmatig – De goede dingen goed doen.

 
Inzichten die de mensen bij Rivas in de coronacrisis hebben opgedaan neemt Rivas mee in het ‘nieuwe normaal’. Zoals het echte samenwerken in de keten en ook de bereidheid om over de grenzen van het eigen aandachtsgebied heen te stappen en de bereidheid om deskundigheid met elkaar te delen.
 
Strategie en beleid
In het strategisch plan 2019-2021 heeft Rivas vier ambities geformuleerd. In het transitie-jaar 2021 richt Rivas zich op onderstaande drie ambities uit deze meerjaren-strategie:

 • De juiste (specialistische) zorg, op het juiste moment, op de juiste plek in het netwerk. Fundamenteel herontwerpen van toekomstbestendige zorgconcepten en zorgprocessen. Geïntegreerde focus op kwetsbare ouderen. Aan de hand van thema’s neemt Rivas een verantwoordelijkere rol in de regio.
 • Onze mensen maken de zorg. Professionals kiezen voor Rivas. Trots en betrokkenheid van alle professionals behouden, verstevigen en equiperen. Vakmanschap en persoonlijk leiderschap staan daarbij centraal.
 • Gezonde bedrijfsvoering: We leveren de juiste kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten om onze continuïteit te waarborgen en te kunnen blijven investeren en innoveren. Fit voor de zorg realiseren: Rivas streeft naar een rendabele exploitatie om te kunnen blijven innoveren en meebewegen met de ontwikkelingen op de zorgmarkt.

 
Rivas is in 2020 een traject gestart om de Visie 2030 vorm te geven. De Visie 2030 is richtinggevend voor haar toekomstige strategie en helpt keuzes te maken over inzet op bepaalde zaken op lange termijn. In 2021 formuleert Rivas een nieuwe meerjaren-strategie 2022-2024.
 
Organisatiestructuur
De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor Rivas Zorggroep. Naast de beide bestuurders bestaat het directieteam uit de directeur Beatrixziekenhuis, de directeur Wijkverpleging, de directeur Langdurige Zorg, de manager Financiën & Informatie en de manager Mens, cultuur en leiderschap.
 
Kerncijfers en informatie
Rivas realiseerde in 2020 een totale omzet van ruim € 297 miljoen. Het financieel resultaat bedroeg ruim € 8 miljoen. De organisatie kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen te realiseren verwacht Rivas de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie en technologische vernieuwing.
 
Meer informatie, waaronder het beleidsplan en het jaarverslag, is te vinden op www.rivas.nl.

Functieomschrijving

In totaal bieden ca. 2.000 medewerkers (ca. 1.000 fte), met ondersteuning van vele vrijwilligers, kwalitatief hoogwaardige langdurige zorg aan ca. 1.000 bewoners op 17 locaties.
 
Als boegbeeld van de Langdurige Zorg, zowel intern als extern, bent u integraal eindverantwoordelijk voor het domein Langdurige Zorg. U stuurt de 17 locaties aan via de locatieleiders, de manager Welzijn & Zorg en de manager Bedrijfsvoering.
 
Met gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen ziet u kansen voor het domein, waarbij u steeds de balans behoudt tussen bedrijfsvoering en de focus op zorg en kwaliteit. U heeft een groot hart voor kwetsbare mensen en een toekomstgerichte visie op de zorg en woonvormen.
 
U voelt zich onderdeel van Rivas als geheel en kijkt domein overstijgend. U heeft een natuurlijke focus op daar waar het gebeurt, het contact met de bewoners en verwanten, en u heeft oog voor de dagelijkse praktijk en de locatie gebonden vragen en dilemma’s. U geeft vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de locatieleiders en u draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.
 
U heeft oog en oor voor de positie van de bewoner(s), diens verwanten en van de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven van het zorginhoudelijk beleid.
 
U ressorteert direct onder de Raad van Bestuur. U maakt deel uit van het directieteam en u bepaalt mede het strategische organisatiebeleid van Rivas Zorggroep.
 
Resultaatgebieden

 • Vertalen van strategische doelstellingen naar tactische doelen van het domein. Realiseren van de resultaten voor het domein Langdurige Zorg, zoals vastgelegd in het jaarplan.
 • Sturen op een gezond rendement, zorgdragen voor een efficiënte inrichting van de zorgprocessen, ook wat betreft de ondersteuningsprocessen.
 • Verder ontwikkelen en implementeren van het opgavegericht werken, met oog voor wat het beste lokaal binnen het domein kan óf centraal óf in verbinding met een ander domein.
 • Initiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwe zorgconcepten en diensten, die qua innovatie en kosten competitief zijn in de markt.
 • Samen met de zorgprofessionals in het domein sturen op behandelinhoudelijke kwaliteit en ontwikkeling.
 • Gebruik maken van de mogelijkheden van zorgtechnologie en digitalisering, waarmee zorg op afstand kan worden gefaciliteerd en ouderen meer zorg thuis ontvangen.
 • Samen met de locatieleiders optimale voorwaarden scheppen voor de zelforganiserende teams, met de focus op onderlinge samenwerking, eigenaarschap en taakvolwassenheid.
 • Fungeren als boegbeeld van het domein Langdurige Zorg en vertegenwoordigen van de belangen van het domein in externe onderhandelingssituaties, zoals met andere zorgorganisaties, gemeenten en in regionale overlegvormen.
 • Mede initiëren, ontwikkelen en realiseren van nieuwe samenwerkingsvormen, die bijdragen aan de positie van Rivas Zorggroep als ketenorganisatie in de regio.
 • Proactief inspelen op de actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en samen met de P&O discipline realiseren van een aantrekkelijk P&O beleid met het accent op het werven en behouden van medewerkers, arbeidsvitaliteit, ruime ontplooiingsmogelijkheden en medewerkerstevredenheid.

 
Functie-eisen

 • Stevige leidinggevende ervaring en competenties, verkregen in een complexe organisatie in de gezondheidszorg.
 • Academisch niveau, bedrijfskundig sterk onderlegd, tevens gesprekspartner voor de ICT- en HR-discipline, schakelt gemakkelijk tussen zorgprocessen, kwaliteit, productie en bedrijfsvoering.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten.
 • In staat om medewerkers te motiveren, te stimuleren en te coachen.
 • Organisatiesensitief, scherpe politieke antenne in combinatie met een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Beschikt over aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten.

 
Kerncompetenties

 • Warme en charismatische persoonlijkheid, enthousiast, straalt plezier in het werk uit.
 • Mensgericht, transparant, benaderbaar voor bewoners, verwanten en medewerkers.
 •  Daadkrachtig, staat stevig in de schoenen, inspirerend en vernieuwend.
 • Verbinder en teamplayer, open, integer en betrokken.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met in- en externe partijen.
 • Kan relativeren als dat nodig is en vergeet de humor niet.

 
Arbeidsvoorwaarden
De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO Ziekenhuizen.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck. Een (ontwikkel)assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734