EmergisSolliciteer

2021 Directeur bedrijfsvoering volwassenen en ouderen GGZ

Emergis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, opvang en welzijn. Jaarlijks behandelt of begeleidt Emergis ca. 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt door zo’n 1.400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Dat zijn hulpverleners als preventiewerkers, verpleegkundigen, therapeuten, agogen, psychologen en psychiaters. Maar ook mensen in ondersteunende functies zoals secretaresses, receptionistes, huishoudelijk medewerkers en technisch personeel.
 
Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. De naam ‘Emergis’ betekent dan ook: jij komt boven.
 
Samen met iedere cliënt bekijkt Emergis welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. Emergis werkt bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.
 
Emergis is actief op de gebieden:

 • Preventie en kortdurende behandeling
 • Behandeling, genezing en herstel
 • Wonen, werken en maatschappij
 • Onderdak en opvang
 • Forensische zorg

 
Emergis wil een organisatie zijn die excellente zorg verleent. Voorop staan een goede kwaliteit van management en medewerkers, een open en actiegerichte cultuur, lange-termijngerichtheid en continue verbetering en vernieuwing. Daarbij zet Emergis in op de verdere ontwikkeling van oplossingsgerichte, positieve psychologie.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het vaststellen van het nieuwe strategisch meerjarenbeleidsplan.
 
De omzet bedraagt ca. € 115 miljoen. Emergis kent een stevige financiële buffer en is goed in staat is om de consequenties van de Corona-uitbraak op te vangen en om voldoende middelen te kunnen vrijmaken voor zorginnovatie en investeringen.
 
Emergis wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Er zijn drie divisies: divisie kind en jeugd ggz, divisie volwassenen en ouderen ggz en divisie maatschappelijke zorg, opvang en veiligheid. De directeuren van de divisies vormen samen met de bestuurders en de hoofden van de vijf diensten de leiding van Emergis.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op www.emergis.nl

Functieomschrijving

Als gedreven en ondernemende leider ben jij samen met twee collega directeuren (directeur behandelzaken en directeur zorg) integraal verantwoordelijk voor de (hoog)specialistische ggz en basis ggz van Emergis.
 
Je draagt zorg voor een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering binnen de divisie volwassenen en ouderen ggz bestaande uit de zorgonderdelen: klinische behandeling acuut hoog intensief, klinische behandeling specialistisch voortgezet, ouderenpsychiatrie en de drie ambulante regioteams. Deze divisie bestaat uit ruim 650 medewerkers (ca. 530 fte). Je werkt nauw samen met de directeuren van de andere divisies (kind en jeugd ggz en maatschappelijke zorg, opvang en veiligheid), met de directeur finance & control en met de managers van de ondersteunende diensten. Je geeft leiding aan de managers van zorgclusters en je rapporteert aan de raad van bestuur.
 
Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:

 • Je bent verantwoordelijk voor een optimale (sturing op de) bedrijfsvoering van de divisie en doet dat samen met de leidinggevenden van de divisie.
 • Je neemt initiatieven gericht op de verdere ontwikkeling van ambulantisering en je onderzoekt de mogelijkheden voor versterking van de samenwerking met ketenpartners.
 • Samen met de collega-directeuren draag je bij aan zorginnovatie, met de focus op oplossingsgerichte, positieve psychologie.
 • Je bepaalt mede de strategie van de organisatie en levert een bijdrage aan het meerjarenbeleidsplan van Emergis.
 • Je vertaalt het strategisch beleid van de organisatie naar strategisch beleid van de eigen divisie.
 • Je initieert en stuurt ingrijpende en innovatieve organisatieontwikkel- en cultuurtrajecten.
 • Je signaleert relevante ontwikkelingen in de samenleving en hebt een eigentijdse visie ten aanzien van samenwerking tussen (ggz)zorg en het sociaal domein.
 • Je draagt zorg voor het veiligheids- en risicomanagement van de divisie volwassenen- en ouderen ggz.
 • Je creëert een werkomgeving en leerklimaat waarbinnen professionals en leidinggevenden eigenaar van hun werk, groei & ontwikkeling en productiviteit zijn en je stimuleert teams zelf verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je zet de lijnen uit, brengt focus aan, stuurt bij waar nodig en communiceert transparant over de resultaten.
 • Je vervult een voorbeeldrol en draagt bij aan een organisatiecultuur, waarin in alle openheid en veiligheid ruimte is voor het professioneel reflecteren op de kwaliteit van zorg en geleverd werk, zowel op individueel niveau als in teamverband.
 • Je bent verantwoordelijk voor de begroting en het neerzetten van een financieel gezonde eenheid.
 • Je stuurt op en monitort de productiviteit, effectieve planning, vermindering van de wachtlijsten, verbetering van de werkprocessen, verhoging van de efficiency en vermindering van de financiële risico's.
 • Samen met HR zet je activiteiten op met als doel het binden en boeien van medewerkers.
 • Je onderhoudt constructieve relaties met gemeenten, zorgverzekeraars en overige externe organisaties.

 
Functie-eisen

 • Afgeronde academisch opleiding, b.v. bedrijfskunde of management, eventueel aangevuld met een relevante opleiding op het gebied van gezondheidszorg.
 • Ruime ervaring als senior manager of directeur in de zorgsector of in de ggz.
 • Kennis van en ervaring met visie- en beleidsvorming, ondersteunt de visie op mentale gezondheid en oplossingsgerichte, positieve psychologie.
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op kostenefficiency en procesinnovatie.
 • Ervaring in het sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten, sterk in het schakelen tussen zorgprocessen, productie en bedrijfsvoering.
 • Sterk in situationeel leiderschap, in staat om medewerkers te motiveren en te stimuleren.
 • Organisatiesensitief, goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun specifieke belangen en drijfveren.
 • Aantoonbare ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten. 

 
Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Innovatief en ondernemend, staat stevig in de schoenen.
 • Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, behoudt het overzicht, is koersvast.
 • Verbinder en teamplayer, transparant en inspirerend.
 • Mensgericht, benaderbaar voor cliënten, naasten en medewerkers.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met externe partijen.
 • Beschikt over relativeringsvermogen en humor.

 
Arbeidsvoorwaarden
Als directeur bedrijfsvoering bij Emergis maak je deel uit van een organisatie met korte lijnen die gelooft in bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.
 
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie. Inschaling vindt plaats op basis van de CAO GGZ
 

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Van kandidaten wordt verwacht dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734