Spijkenisse Medisch CentrumSolliciteer

2021 Bestuurder

Onder de noemer ‘Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het nodig is’ verzekert Spijkenisse Medisch Centrum B.V. de patiënten in de regio Voorne-Putten, Rozenburg en de deelgemeenten Rotterdam-Hoogvliet en Pernis van medisch specialistische basiszorg van hoge kwaliteit. Het ziekenhuis biedt een breed scala aan onderzoeken en behandelingen. Naast de hoofdlocatie in Spijkenisse kunnen patiënten terecht op de buitenlocatie Rozenburg. Dit brede aanbod komt voort uit de hechte samenwerking met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats vanuit de coöperatie ‘Spijkenisse Medisch Centrum Coöperatief U.A.’.
 
In Spijkenisse Medisch Centrum wordt uitsluitend electieve klinische zorg verleend voor ASA 1, 2 en een selecte groep ASA 3 patiënten (indeling op basis van het patiënten classificatiesysteem). Spijkenisse Medisch Centrum beschikt hiertoe over 89 bedden, welke zowel gebruikt worden voor electieve opnames als dagbehandeling. In het weekend biedt het Spijkenisse Medisch Centrum geen klinische faciliteiten. Ten aanzien van de spoedzorg biedt Spijkenisse Medisch Centrum uitsluitend laagcomplexe spoedzorg. Deze zorg wordt verleend op de spoedpolikliniek. De spoedpolikliniek is 7 dagen per week van 07.00 uur tot 21.00 uur geopend.
 
Het ziekenhuis heeft een sterke lokale binding met een scherp afgebakend zorgprofiel, hetgeen duidelijkheid verschaft richting patiënt en verwijzer. Er is sprake van een sterke loyaliteit, binding en saamhorigheidsgevoel en een informele organisatie. De zorgverlening wordt onder meer gekenmerkt door een persoonlijke benadering van de patiënt. In een recent uitgevoerd patiënttevredenheidsonderzoek blijkt dat patiënten zeer tevreden zijn over de persoonlijke en patiëntvriendelijke benadering.
 
Beleid
In het beleid is extra aandacht voor het opleiden en ontwikkelen van (duurzaam inzetbare) medewerkers. Spijkenisse Medisch Centrum streeft naar de beste kwaliteit van zorg en maximale patiëntveiligheid en beschikt over diverse kwaliteitskeurmerken.
 
Waar mogelijk worden dwarsverbindingen met andere vormen van zorg gelegd. Spijkenisse Medisch Centrum biedt onderdak aan zowel een Buurtzorgpension, als aan een aantal medewerkers van GGZ Delfland. Met beide organisaties en nadrukkelijk ook met de huisartsen, zorggroepen en de gemeente zijn intensieve samenwerkingsverbanden opgebouwd, die verder doorontwikkeld worden.
 
Na een aantal in financiële zin moeizame jaren kent Spijkenisse Medisch Centrum inmiddels een gezonde financiële huishouding. De organisatie ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet en zet zich onverminderd in om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden voor mensen die deze zorg echt nodig hebben.
 
Bestuur
De Raad van Bestuur van Spijkenisse Medisch Centrum bestaat uit één onafhankelijk bestuurder. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van Spijkenisse Medisch Centrum.
 
Het toezicht op het bestuur wordt uitgevoerd door een Raad van Commissarissen bestaande uit een door de Algemene Vergadering (samengesteld uit leden van de coöperatie) te bepalen aantal van minimaal drie en maximaal zeven personen. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen leggen verantwoording af aan de Algemene Vergadering over respectievelijk het gevoerde beleid, de gerealiseerde doelen, het uitgeoefende toezicht en de naleving van de Governancecode Zorg.
 
Vrijwel de gehele medische staf bestaat uit artsen die aan het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis of het Maasstad Ziekenhuis verbonden zijn. De Vereniging Medische Staf adviseert de bestuurder, is nauw betrokken bij het beleid van het ziekenhuis en spant zich in om de zorg zo doelmatig mogelijk aan te bieden.
 
Het management en de ondersteunende diensten worden ingevuld vanuit de eigenaar ziekenhuizen. De bestuurder krijgt gewaardeerd advies van de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de zorgadviesraad.
 
Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het beleidsplan, is te vinden op www.spijkenissemc.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Spijkenisse Medisch Centrum komen graag in contact met een kandidaat voor de functie van Bestuurder.
 
U stelt zich op als echte teamspeler en u zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren. U kunt goed schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren met als uitgangspunt uitstekende kwaliteit van zorg, patiënt- en medewerkerstevredenheid en financiële continuïteit.
 
U bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. Ook creëert u ruimte voor innovaties, waarbij u ervoor zorgt dat de randvoorwaarden financiën, kwaliteit en veiligheid goed op orde zijn en blijven.
 
Uw verbindende kwaliteiten komen eveneens tot uiting bij het in stand houden van een goede relatie met de besturen van de medische staven, de raden van bestuur en het management van het Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Het integrale aanbod van zorg vanuit dit netwerk komt immers ten goede aan de patiënten van Spijkenisse Medisch Centrum en haar aandeelhouders.
 
U geeft leidinggevenden de ruimte, zet ze in hun kracht en stuurt op resultaat. U toont oprechte interesse in de ander, u staat open voor persoonlijk contact en u heeft aandacht voor talent en persoonlijke ontwikkeling. U ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid.
 
Resultaatgebieden

 • Doorontwikkelen en borgen van het zorgprofiel en samenwerkingsverbanden, in goede afstemming met de aandeelhouders.
 • Zorg en verantwoordelijkheid dragen voor een doelmatige bedrijfsvoering en continuïteit van beleid.
 • Proactief de verbinding aangaan met externe stakeholders, waaronder huisartsen, contacten met brancheorganisaties, en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen.
 • Fungeren als creatief en inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor het management en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan leidinggevenden zich verder kunnen ontwikkelen en zelfverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.
 • Constructief samenwerken met het VMS-bestuur op basis van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Zorgdragen voor een duurzame, lerende organisatie.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Spijkenisse Medisch Centrum positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner voor de CR, OR en ZAR in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Functie-eisen

 • Ervaring op bestuursniveau met een breed samengestelde portefeuille in een ziekenhuisorganisatie. Ook kandidaten met ruime leidinggevende ervaring met bewezen krachtig en effectief leiderschap en coachend en verbindend vermogen en met het potentieel om zich door te ontwikkelen naar het eindverantwoordelijke bestuursniveau komen in aanmerking.
 • In staat te acteren in bestuurlijke netwerken en als netwerker relaties te leggen en te onderhouden met relevante externe stakeholders.
 • Afgeronde academische opleiding.
 • Financieel onderlegd, enige aantoonbare ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering, zoals vastgoed, ICT, HR-vraagstukken en facilitaire zaken.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie en beleid om te zetten in resultaten.
 • Kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement.
 • Ervaring met innovatievraagstukken, in staat om bewezen concepten te (laten) vertalen naar en te (laten) implementeren binnen de organisatie.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v. medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen. 

Kerncompetenties en persoonskenmerken

 • Krachtig, staat stevig in de schoenen, in staat draagvlak te creëren, besluitvaardig.
 • Netwerker en verbinder.
 • Integer, sterk moreel kompas, straalt vertrouwen uit.
 • Open en toegankelijk, laat anderen stralen en viert samen successen.
 • Oog voor belangen en belangentegenstellingen, overziet het geheel en houdt daarbij oog voor details.
 • Transparant, komt ook onder druk tot integere besluiten.
 • Zelfreflectie en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens.
Inschaling vindt plaats in klasse IV (WNT-2). Het betreft een dienstverband voor 3-4 dagen per week.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.
 
Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.
 
In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.
 
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734