ZorgbalansSolliciteer

2020 Lid Raad van Toezicht en Advies

Zorgbalans is een ouderenzorgorganisatie in Kennemerland en Zuid-Holland Noord. Zorgbalans biedt tijdelijke en langdurige verzorging, verpleging, behandeling, revalidatie en begeleiding bij onder andere dementie. Zowel bij cliënten thuis met de Buurtteams (45) en Prettig Thuis teams (20) als in de woonzorglocaties (12) en ontmoetingscentra (9). Daarnaast biedt Zorgbalans ondersteuning aan mantelzorgers en partners van cliënten. De 3.500 medewerkers en 900 vrijwilligers bieden zorg en begeleiding aan meer dan 4.000 cliënten en naasten in het werkgebied. Bij het inhoudelijk vormgeven van de zorg baseert Zorgbalans zich op het gedachtengoed van de stichting Presentie.

Missie en Visie, Kernwaarden
Zorgbalans heeft haar ambities vertaald in een missie: uw leven, uw wensen, samen onze zorg. Zorgbalans sluit zo goed mogelijk aan bij de zorgvraag van haar cliënten zodat zij prettig in een van de locaties van Zorgbalans kunnen wonen of prettig thuis kunnen blijven wonen. Toegewijd, verbindend en vindingrijk zijn de beloftes aan de cliënten en aan de medewerkers.

Strategie
Zorgbalans heeft een ambitieus en gewaagd doel voor de middellange termijn geformuleerd: In 2030 wil Zorgbalans toonaangevend zijn in Nederland met oplossingen voor de exploderende zorgvraag.

Naast het behouden van de aanwezige stevige basis, die continu geborgd wordt, richt Zorgbalans zich de komende strategische planperiode op de volgende belangrijke strategische veranderopgaven:

 • Zorgbalans leiderschap voor iedereen. Alle medewerkers van Zorgbalans zijn zich bewust van hun eigen bijdrage voor de cliënt en aan de organisatie.
 • Veelzijdigheid als antwoord op de toenemende zorgvragen.
 • Vernieuwing van de organisatie van zorg, zowel binnen Zorgbalans als in de regio. Bestaande kaders doorbreken, nieuwe wegen ontwikkelen en anders omgaan met regionale capaciteit, samenwerkingsvormen, overdracht van informatie en middelen.
 • Samen met partners bieden van zorg op de juiste plaats. De zorg is in beweging, nieuwe technologie maakt het mogelijk om meer zorg thuis te kunnen bieden. Zorgbalans wil hier maximaal op aansluiten en toonaangevend zijn in deze beweging ten behoeve van de cliënt en diens naasten.
 • Integreren van technologie in het werk, gericht op het vergroten van de waarde en het comfort voor de medewerkers en de cliënten. Experimenteren en door ontwikkelen met technologie is één van de belangrijkste speerpunten om het gewaagde doel te kunnen realiseren.

Financiële gegevens
Zorgbalans kenmerkt zich door een solide basis: gezonde financiële huishouding, goede cliënttevredenheid en medewerkersbetrokkenheid. In 2019 realiseerde Zorgbalans een totale omzet van ruim € 165 miljoen. Zorgbalans heeft een robuust weerstandsvermogen en is in een goede uitgangspositie om de uitdagingen van de transitie van de ouderenzorg aan te kunnen gaan en te kunnen realiseren.

Organisatiestructuur
Zorgbalans heeft een besturingsmodel met een Raad van Toezicht & Advies en een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding is belegd in het Directieteam, bestaande uit drie directeuren: directeur Wonen & Revalidatie, directeur Wijkzorg en directeur Ondersteuning onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Om tot breed afgewogen bestuurlijke besluitvorming te komen, wordt in het Directieberaad een vaste groep experts uit de organisatie geraadpleegd. Het Directieberaad bestaat uit de Raad van Bestuur, drie directeuren, specialist ouderenzorg, bestuurssecretaris en strategisch adviseurs Goed Werk, ICT en Vastgoed.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de website: www.zorgbalans.nl.

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht & Advies fungeert als werkgever van de Raad van Bestuur en functioneert als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur. Centraal staat het toezien op het beleid van de Raad van Bestuur en de wijze waarop het gevoerde beleid ertoe leidt dat Zorgbalans haar maatschappelijke doelen verwezenlijkt. Daarnaast is het zicht houden op de topstructuur en het evalueren van de topstructuur een belangrijke rol van de Raad van Toezicht & Advies.

De Raad van Toezicht & Advies van Zorgbalans bestaat uit vijf leden. De leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer aansluitend te verlengen. Uitgangspunt voor het functioneren van de Raad van Toezicht & Advies is het als college uitvoeren van de statutaire taken. De Raad van Toezicht & Advies heeft vanuit zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voortdurend aandacht voor de publieke belangen en de betrokkenheid van cliënten, familieleden, vrijwilligers, klanten en medewerkers binnen Zorgbalans.

De Raad van Toezicht & Advies vergadert gemiddeld één keer per 6 tot 8 weken. Daarnaast worden 3 maal per jaar themabijeenkomsten gehouden (voorafgaand aan de vergadering) teneinde een actueel onderwerpen verder uit te diepen. Delegaties van de Raad van Toezicht & Advies brengen regelmatig locatie-bezoeken. De Raad houdt minimaal eenmaal per jaar een interne evaluatie- en vooruitblikbijeenkomst.

Naast de reguliere Raad van Toezicht & Advies vergadering wordt binnen Zorgbalans gewerkt met vaste commissies ter advisering. Het betreft: Remuneratiecommissie, Commissie Goed Werk, Commissie Goede Zorg en Commissie Economisch Duurzaam. De commissies komen meerdere malen per jaar bijeen. De Raad van Toezicht & Advies voert regulier overleg met de OR en met de CCR.

Desgewenst treden de leden van de Raad van Toezicht & Advies op hun eigen expertise gebied op als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur en/of Directieberaad. Om die reden is de samenstelling van de Raad van Toezicht & Advies gericht op het tezamen beschikken over de vereiste achtergrond en expertise om de doelen van de strategie en beleid en prestaties van de organisatie te kunnen beoordelen.

De Raad van Toezicht & Advies kan een onderlinge taakverdeling van de aandachtsgebieden afspreken. Een eventuele verdeling laat echter de collegiale verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad op dat aandachtsgebied onverlet.

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht & Advies
De leden van de Raad van Toezicht & Advies dienen te voldoen aan de volgende generieke vereisten:

 • Hbo+/ academisch werk- en denkniveau.
 • Affiniteit met de doelstelling en functie van Zorgbalans, bereid om de doelstelling zoals omschreven in de statuten en de overeengekomen missie en visie te ondersteunen.
 • Voldoende kennis ter zake van beleidsontwikkelingen op het gebied van (kwaliteit van de) verpleging, verzorging, zorg thuis en welzijn om (toekomstig) beleid ter zake te toetsen.
 • Open houding ten opzichte van technologische en sociale vernieuwing.
 • Onderschrijft belang van goed bestuur (corporate governance) en de reglementen van Zorgbalans.
 • Kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief, heeft strategisch inzicht en neemt strikte onafhankelijkheid in acht (in aanmerking nemend wettelijke bepalingen ten aanzien van de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad) en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan en is in staat een goede verstandhouding en werkverhouding met de Raad van Bestuur en Directieteam.
 • Vermogen om het beleid van Zorgbalans en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en heeft een onafhankelijke positief kritische grondhouding ten opzichte van de Raad van Bestuur.
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • In staat om op transparante wijze verantwoording af te leggen aan belanghebbende partijen.
 • Van onbesproken maatschappelijk gedrag, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en is integer.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de Raad van Toezicht & Advies. Op voordracht van de Centrale Cliëntenraad zoekt Zorgbalans een lid Raad van Toezicht & Advies, die voldoet aan het hieronder weergegeven specifieke profiel. Omwille van een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht & Advies gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht & Advies, aandachtsgebied kwaliteit van zorg, tevens beoogd lid van de Commissie Goede Zorg

 • Zorginhoudelijke achtergrond (verpleegkundig of medisch), bij voorkeur bestuurlijke ervaring, ervaring als toezichthouder is een pre.  
 • Beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de VVT.
 • Affiniteit met de cliënten, voelt zich betrokken bij de zorg- en dienstverlening aan ouderen en chronisch zieken en is bereid ieder half jaar deel te nemen aan een overleg met de Centrale Cliëntenraad.
 • Affiniteit met of ervaring met cliëntmedezeggenschap.
 • Kennis van en ervaring met kwaliteitsvraagstukken en –systemen in de zorg.
 • Kennis van en ervaring met complexe organisatievraagstukken en de invloed op het zorgproces. Mogelijk thema’s zijn: zelforganisatie, scheiden wonen – zorg, impact van toenemende zorgzwaarte, technologie in de zorg. Tevens kennis en ervaring op het gebied van samenwerkingsverbanden en netwerken in de zorg, als antwoord op de vraagstukken van de toekomst.
 • Bij voorkeur door werk en/of wonen verbonden aan de regio waarin Zorgbalans actief is.

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing die gelden voor ieder lid van de Raad van Toezicht:

 • Stevige persoonlijkheid, besluitvaardig en doortastend, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude.
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’.
 • Teamplayer, sterk relatiegericht, kan zich goed inleven in de ander.
 • Goede communicatieve vaardigheden, staat open voor kritiek en georganiseerde tegenspraak. 
 • Bereid om een substantiële tijdsinput te leveren (voorbereiding en bijwonen van vergaderingen, adviescommissies, locatiebezoeken en themabijeenkomsten).
 • Actief maatschappelijk betrokken, heeft voldoende aantoonbare maatschappelijke contacten (netwerk).

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Procedure

De Centrale Cliëntenraad heeft voor deze zetel het recht van voordracht. In overleg met de Raad van Toezicht & Advies is besloten om de selectie via een open procedure te laten verlopen.

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Na de voorselectie door Suur & Company zal de long- en shortlist aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

Eerste selectiegesprekken met een delegatie van de Raad van Toezicht & Advies en de Bestuurder en een delegatie van de Centrale Cliëntenraad worden gepland in september.

In 2e instantie volgen kennismakingsgesprekken met overige leden van de Raad van Toezicht & Advies en een delegatie van de Ondernemingsraad.

Uiteindelijke benoeming geschiedt door de Raad van Toezicht & Advies per uiterlijk 1 januari 2021.

Van eindkandidaten wordt verwacht dat zij referenties overleggen en het Reglement van de Raad van Toezicht & Advies onderschrijven en ondertekenen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734