• Elst

Driestroom

REAGEREN MOGELIJK TOT 12 JUNI

Driestroom ondersteunt mensen met een ontwikkelings- en/of ondersteuningsvraag, van jong tot oud. Driestroom biedt begeleiding en behandeling aan cliënten met een (verstandelijke) beperking, onder meer aan normaal begaafde autisten, zelfstandig wonende cliënten en kinderen. Daarnaast richt Driestroom zich ook op dienstverlening aan de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Alledaags geluk, de menselijke maat, evenwaardigheid, deskundigheid, veiligheid en maximale zelfstandigheid zijn leidend voor de keuzes van Driestroom. Driestroom is een organisatie van en voor mensen. De organisatie sluit mensen aan wie zij ondersteuning biedt in haar hart, werkt doelgericht en samen met hen aan hun ontwikkeling en gaat zorgvuldig en adequaat om met hun beperkingen en communiceert daar open en eerlijk met elkaar en met alle betrokkenen over. Om met elkaar tot verantwoorde keuzes, goede ondersteuning en draagvlak bij alle betrokkenen te komen. Binnen de beschikbare middelen ondersteunt Driestroom zoveel mogelijk mensen met een beperking op een zo goed mogelijke manier bij het realiseren van alledaags geluk op het gebied van wonen, werken, leren en welzijn.

Driestroom werkt vanuit de volgende vier kernwaarden:

 • Groots in het klein, want onze persoonlijke benadering verandert vele levens
 • In contact, want we luisteren naar wat je zegt en we zien wat je bedoelt
 • Bevlogen, want voor jou zetten we graag een stapje extra
 • Eigenzinnig, want we denken áltijd in mogelijkheden

Driestroom heeft zo’n negentig voorzieningen in de regio van Arnhem, Nijmegen en het land van Maas en Waal, waarvan ruim 20 woonlocaties. Daarnaast telt Driestroom inmiddels ruim 140 gezinshuizen (‘Driestroomhuizen’) en werk/dagbestedingsinitiatieven in de vorm van zelfstandige ondernemingen, die middels contractering (franchising) verbonden zijn aan Driestroom. Met Discrete Trial Training (DTT) en de Driestroomhuizen is Driestroom landelijk actief. Ondersteuning wordt geboden bij wonen (thuis of bij Driestroom), bij dagbesteding/werk, op school, in bedrijven (begeleid werken) en bij vrijetijdsbesteding. Driestroom biedt ook ambulante begeleiding aan cliënten vallend onder de forensische zorg, als onderaannemer voor de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Beleid, bestuur en interne organisatie
Driestroom zit voorop in de markt in Nederland vanwege de aanwezigheid van een omvangrijke franchiseketen, de grote en bewuste diversiteit in producten en een bijzondere constellatie. Het is belangrijk dat deze koploper positie behouden wordt en verder uitgebouwd kan worden. Daarnaast heeft Driestroom de visie dat bestuurders en sleutelfiguren goed zichtbaar moeten zijn op de werkvloer, te weten bij de teams, de franchisenemers, externe stakeholders en voor genoemde belanghebbenden makkelijk benaderbaar zijn.

Het creëren van hechting, binding en samenhang in de sterk gedecentraliseerde Driestroom organisatie heeft prioriteit. De combinatie van de groei naar een omzetniveau van meer dan € 100 miljoen, waarbij de omzet van de franchiseketen de omzet van de stichting overstijgt, leidt tot de uitdaging om het kleinschalige en innovatieve karakter van Driestroom te behouden. In november 2018 is de coöperatieve vereniging van franchisenemers opgericht. De zichtbaarheid en nabijheid, medezeggenschap van de zorgondernemers, maar ook het behoud van innovativiteit en kleinschaligheid is verder versterkt door het aanstellen van zeven bestuursleden van de coöperatie.

Driestroom hanteert Governance Code Zorg 2017 voor de richting en inrichting van het bestuur en haar adviserende en toezichthoudende organen. Als bestuursmodel hanteert Driestroom het Raad van Toezicht-/ Raad van Bestuursmodel. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. Er is sprake van een tweehoofdig, collegiaal bestuur. Beide bestuurders sturen een deel van de organisatie integraal aan.

De Raad van Bestuur draagt statutair de bestuurlijke verantwoordelijkheid en stuurt het managementteam aan. Driestroom heeft conform de Wet Ondernemingsraden een Ondernemingsraad. In overeenstemming met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector (WMCZ) kent Driestroom een Centrale Cliëntenraad. Binnen beide medezeggenschaporganen is aandacht voor medezeggenschap nieuwe stijl en de betekenis van het orgaan met oog op de organisatieontwikkeling.

De organisatiestructuur van Driestroom past bij haar visie op de ondersteuningsbehoefte van de cliënten. Dat betekent dat degenen die in contact staan met de cliënt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben die hen voldoende regelcapaciteit geven om aan de ondersteuningsbehoefte te voldoen. De medewerkers werken zelfstandig in resultaatverantwoordelijke teams. De ondersteunende diensten van Driestroom hebben zich succesvol doorontwikkeld tot een stevige backbone om zo de groeiende Driestroomorganisatie en al haar entiteiten goed te bedienen.

Financiën en kerngegevens
Driestroom kent een complexe financieringsstructuur grotendeels op basis van Wlz, Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet. Bij Driestroom (met een aantal dochterondernemingen en deelnemingen) zijn circa 1.200 medewerkers / 750 fte werkzaam voor circa 2.900 cliënten, ondersteund door een groot aantal (ca. 200) vrijwilligers. Prognose omzet 2019 is € 107 miljoen. In 2018 waren de opbrengsten € 98 miljoen. De omzet is de laatste jaren met circa € 8 miljoen toegenomen. In 2019 is de omzetgroei met € 9 miljoen toegenomen.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag, is te vinden op de website www.driestroom.nl
Het jaarverslag 2019 wordt op korte termijn beschikbaar gesteld.


VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht op het bestuur van Driestroom, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, een en ander conform statuten en reglement. De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur circa zeven keer per jaar. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de Raad van Bestuur om zijn eigen functioneren te evalueren. Daarnaast wordt het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd. De Raad van Toezicht heeft eenmaal per jaar een gesprek met de OR en met de CCR.

De Raad van Toezicht van Driestroom bestaat op dit moment uit acht leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Er zijn drie commissies binnen de Raad van Toezicht: een remuneratiecommissie, een auditcommissie Financiën en een commissie Kwaliteit van Zorg en Maatschappelijke dienstverlening.

Het is van belang dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;
 • Herkent zich in de missie en ambities van Driestroom;
 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk; is maatschappelijk actief;
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; Heeft goede kennis van de Governancecode Zorg en handelt hiernaar in de praktijk;
 •  Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
 • Vermogen en attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de Raad van Bestuur;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en heeft integriteit hoog in het vaandel;
 • Beschikking over een aantal voor de instelling relevante netwerken op strategisch niveau;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Beperkt aantal nevenfuncties/toezichthoudende functies;
 • Gemakkelijk benaderbaar, sterk relatiegericht, open stijl van communiceren;
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature voor de positie van voorzitter Raad van Toezicht. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel voorzitter Raad van Toezicht

 • Bezit ruime bestuurlijke ervaring in grote organisaties in een complexe organisatie in de zorg of in grote organisaties in het maatschappelijk werkveld. Affiniteit met franchise.
 • Beschikt over ruime ervaringskennis van de gehandicaptenzorg en maatschappelijke dienstverlening in combinatie met ervaring als eindverantwoordelijke op directie/-bestuursniveau. Ervaringskennis van de sector jeugdzorg is een pre.
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.
 • Heeft meerdere jaren ervaring in een toezichthoudende functie in een soortgelijke setting.
 • Heeft ervaring met veranderende organisaties en de bedrijfsmatige uitdagingen die dit me zich meebrengt.
 • Is een bindende persoon die altijd de dialoog wil voeren.
 • Het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen.
 • Bruggenbouwer, straalt senioriteit uit, bevordert de dialoog, inspirerend en enthousiasmerend, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming door de Raad van Toezicht.
 • Beschikt over eigenschappen om van de Raad van Toezicht een team te maken waarin elk lid voldoende veiligheid ervaart om eigen observaties en bevindingen, ook als het om soft signals gaat, met elkaar te delen of om een ‘lastig gesprek’ te voeren.
 • Brede maatschappelijke belangstelling, bij voorkeur bekend met de plaatselijke/regionale politiek en beschikt over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten.
 • Beschikt over de statuur en uitstraling om Driestroom te vertegenwoordigen.

Bezoldiging
De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie zal de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

In de procedure kan tevens gebruik gemaakt worden van een:

 • (ontwikkel) Assessment
 • Persoonlijkheidstest
 • Referentiecheck

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan overleggen.

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen:

Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T 0850 – 734 734